MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ Računari i InternetOperativni sistemi

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Konkurentni i distribuirani sistemi
  Autor: Stevan Milinković
  Strana: 580
  Ostali detalji

  A A A
  Sadržaj
  Predgovor, xv

  0. Terminologija i klasifikacija, 1
  0.1 Paradigme konkurentnog programiranja, 1
  0.2 Terminologija, 2
  0.3 Klasifikacija konkurentnih i distribuiranih sistema, 4
  0.4 Klasifikacija paradigmi konkurentnog programiranja, 5
  0.5 Programiranje pomoću deljenih promenljivih, 7
  0.6 Distribuirano programiranje, 8
  0.7 Virtuelni prostori, 9
  0.8 Programske niti, 10
  0.9 Java, 11
  0.9.1 Kreiranje i kontrola rada niti, 11
  0.9.2 Sinhronizacija, 12

  1. Uvod, 15
  1.1 Deljeni objekti i sinhronizacija, 15
  1.2 Nova priča о Alisi i Bobu, 17
  1.2.1 Osobine uzajamnog isključivanja, 20
  1.2.2 Naravoučenije, 20
  1.3 Proizvođač potrošač, 21
  1.4 Čitaoci i pisci, 23
  1.5 Surova realnost paralelizacije, 24

  2. Uzajamno isključivanje, 27
  2.1 Vreme, 27
  2.2 Kritične sekcije, 27
  2.3 Rešenje za dve niti, 30
  2.3.1 Klasa LockOne, 30
  2.3.2 Klasa LockTwo, 31
  2.3.3 Petersonov algoritam, 32
  2.4 Filter algoritam, 34
  2.5 Da li je ovo fer algoritam?, 37
  2.6 Lamportov pekarski algoritam, 37
  2.7 Vremenski žigovi, 39
  2.8 Donja granica broja memorijskih lokacija, 42

  3. Konkurentni objekti, 47
  3.1 Konkurentnost i korektnost, 47
  3.2 Sekvencijalni objekti, 50
  3.3 Mima konzistentnost, 51
  3.4 Sekvencijalna konzistentnost, 53
  3.5 Linearizacija, 56
  Tačke linearizacije, 56
  Napomene, 56
  3.6 Formalne definicije, 57
  3.6.1 Linearizacija, 58
  3.6.2 Kompoziciona linearizacija, 58
  3.6.3 Neblokirajuće svojstvo, 59
  3.7 Uslovi za progres, 60
  3.7.1 Zavisni uslovi za progres, 61
  3.8 Java memorijski model, 62
  3.8.1 Ključevi i sinhronizacioni blokovi, 63
  3.8.2 Volatile, 64
  3.8.3 Final, 64
  3.9 Napomene, 65

  4. SpinLock i konflikt, 66
  4.1 Realni svet, 66
  4.2 Test And Set, 69
  4.3 Revidirani TAS Spin Lock, 71
  4.4 Eksponencijalni Backoff, 72
  4.5 Redovi čekanja za niti, 74
  4.5.1 Ključevi zasnovani na nizu, 74
  4.5.2 CLHQueueLock, 77
  4.5.3 MCS Queue Lock, 79
  4.6 Queue Lock sa tajmautom, 81
  4.7 Kompozitni ključ, 84
  4.7.1 Kompozitni ključ sa brzom putanjom, 89
  4.8 Klasteri i hijerarhijski ključevi, 92
  4.8.1 Hijerarhijski Backoff, 92
  4.8.2 Hijerarhijski CLH Queue ključ, 93
  4.9 Jedan ključ za sve probleme, 98
  4.10 Napomene, 98
  4.11 Literatura, 99

  5. Monitori, 101
  5.1 Potreba za monitorima, 101
  5.2 Ključevi i uslovi monitora, 101
  5.2.1 Objekat uslova, 102
  5.2.2 Problem propuštenog buđenja, 105
  5.3 Čitaoci i pisci, 107
  5.3.1 Jednostavan ReadersWriters ključ, 107
  5.3.2 ReadersWriters fer ključ, 109
  5.4 Reentrant ključ, 112
  5.5 Semafori, 112

  6. Barijere, 114
  6.1 Uvod, 114
  6.2 Implementacija barijere, 115
  6.3 Barijera sa promenom pamosti, 116
  6.4 Barijera sa kombinacionim stablom, 117
  6.5 Barijera sa statičkim stablom, 120
  6.6 Barijere sa detekcijom završetka, 121

  7. Transakciona memorija, 125
  7.1 Uvod, 125
  7.1.1 Šta nije u redu sa zaključavanjem?, 125
  7.1.2 Šta nije u redu sa compareAndSet()?, 125
  7.1.3 Šta nije u redu sa kompozicijom?, 127
  7.1.4 Šta mi možemo da uradimo po tom pitanju?, 128
  7.2 Transakcije i atomičnost, 128
  7.3 Softverska transakciona memorija, 131
  7.3.1 Transakcije i transakcione niti, 134
  7.3.2 Konkurentnost i zombi transakcije, 135
  7.3.3 Atomični objekti, 136
  7.3.4 Zavisni i nezavisni progres?, 138
  7.3.5 Upravljanje konfliktima, 138
  7.3.6 Implementacija atomičnih objekata, 140
  7.3.7 Atomični objekti bez opstrukcije, 142
  7.3.8 Atomični objekti sa ključevima, 145
  7.4 Hardverska transakciona memorija, 152
  7.4.1 Koherentnost keša, 152
  7.4.2 Transakciona koherentnost keša, 153
  7.4.3 Poboljšanja, 154

  8. Multiprocesorsko raspoređivanje, 155
  8.1 Uvod, 155
  8.2 Analiza paralelizma, 161
  8.3 Realistično multiprocesorsko raspoređivanje, 164
  8.4 Raspodela opterećenja, 167
  8.4.1 Krađaposlova, 167
  8.4.2 Predaja kontrole i multiprogramiranje, 167
  8.5 DEQueue sa krađom poslova, 168
  8.5.1 Ograničeni DEQueue sa krađom poslova, 169
  8.5.2 Neograničeni DEQueue sa krađom poslova, 172
  8.5.3 Balansiranje poslova, 176
  8.6 Raspoređivanje među heterogenim procesorima, 178

  9. Distribuirano izračunavanje, 180
  9.1 Distribuirani program, 180
  9.1.1 Programiranje upotrebom soketa, 180
  9.1.2 Povezivanje distribuiranih procesa, 183
  9.1.3 Poziv udaljene metode (RMI), 187
  9.2 Model distribuiranog izvršavanja, 191
  9.2.1 Relacija kauzalnog prethođenja, 192
  9.2.2 Logička i fizička konkurentnost, 193
  9.3 Modeli komunikacionih mreža, 193
  9.4 Globalno stanje distribuiranog sistema, 194
  9.5 Preseci kod distribuiranog izračunavanja, 196
  9.6 Konusi prošlosti i budućnosti događaja, 197
  9.7 Modeli komunikacija među procesima, 198
  9.7.1 Tranzijentne komunikacione primitive, 199
  9.7.2 Sinhronizam procesora, 203
  9.7.3 Biblioteke i standardi, 203
  9.7.4 Sinhrona i asinhrona izvršavanja, 204
  9.7.5 Literatura, 205

  10. Logičko vreme, 207
  10.1 Sistem logičkih časovnika, 208
  10.1.1 Definicija, 208
  10.1.2 Implementacija logičkih časovnika, 209
  10.2 Skalarno vreme, 209
  10.2.1 Definicija, 209
  10.2.2 Osnovna svojstva, 210
  10.3 Vektorsko vreme, 212
  10.3.1 Definicija, 212
  10.3.2 Osnovna svojstva, 213
  10.3.3 Veličina vektorskih časovnika, 214
  10.4 Implementacija vektorskih časovnika, 217
  10.4.1 Diferencijalna tehnika (SinghalKshemkalyani), 218
  10.4.2 Tehnika direktne zavisnosti (FowlerZwaenepoel), 220
  10.4.3 Adaptivna tehnika (JardJourdan), 224
  10.5 Matrično vreme, 227
  10.5.1 Definicija, 227
  10.5.2 Osnovne osobine, 229
  10.6 Virtuelno vreme, 229
  10.6.1 Definicija virtuelnog vremena, 230
  10.6.2 Poređenje sa Lamportovim logičkim časovnicima, 231
  10.6.3 Mehanizam vremenskog zakrivljenja, 232
  10.6.4 Lokalni kontrolni mehanizam, 233
  10.6.5 Globalni kontrolni mehanizam, 235
  10.7 Sinhronizacija fizičkih časovnika, 238
  10.7.1 Definicije i termionologija, 239
  10.7.2 Odstupanja časovnika, 240

  11. Globalno stanje i algoritmi za njegovo snimanje, 243
  11.1 Uvod, 243
  11.2 Model sistema i definicije, 245
  11.2.1 Model sistema, 245
  11.2.2 Konzistentno globalno stanje, 246
  11.2.3 Interpretacija upotrebom preseka, 246
  11.2.4 Problemi u snimanju globalnog stanja, 247
  11.3 Algoritmi za FIFO kanale, 248
  11.3.1 ChandyLamport algoritam, 248
  11.3.2 Osobine snimljenog globalnog stanja, 250
  11.3.3 Implementacija ChandyLamport algoritma, 252
  11.4 Varijacije ChandyLamport algoritma, 255
  11.4.1 SpezialettiKearns algoritam, 255
  11.4.2 Venkatesan inkrementalni algoritam, 257
  11.4.3 Helary talasni sinhronizacioni metod, 258
  11.5 Algoritmi za neFIFO kanale, 258
  11.5.1 LaiYang algoritam, 259
  11.5.2 Li algoritam, 260
  11.5.3 Mattern algoritam, 261
  11.6 Snimanje stanja u sistemima sa kauzalnom isporukom, 263
  11.6.1 Snimanje stanja procesa, 263
  11.6.2 Snimanje stanja kanala kod AcharyaBadrinath algoritma, 263
  11.6.3 Snimanje stanja kanala kod AlagarVenkatesan algoritma, 264
  11.7 Praćenje globalnog stanja, 266
  11.8 Potrebni i dovoljni uslovi, 266
  11.9 Nalaženje konzistentnih globalnih snimaka, 270
  11.9.1 Pronalaženje konzistentnih globalnih snimaka, 271
  11.9.2 ManivannanNetzerSinghal algoritam, 274
  11.9.3 Nalaženje Zputanja, 275

  12. Osnovni distribuirani algoritmi, 278
  12.1 Topološka apstrakcija i prekrivajuće mreže, 278
  12.2 Klasifikacija i osnovni koncepti, 280
  12.2.1 Izvršavanje aplikacija i koordinacionih algoritama, 280
  12.2.2 Centralizovani i distribuirani algoritmi, 280
  12.2.3 Simetrični i asimetrični algoritmi, 281
  12.2.4 Anonimni algoritmi, 281
  12.2.5 Uniformni algoritmi, 281
  12.2.6 Adaptivni algoritmi, 282
  12.2.7 Determinističko i nedeterminističko izvršavanje, 282
  12.2.8 Inhibicija izvršavanja, 282
  12.2.9 Sinhroni i asinhroni sistemi, 284
  12.2.10 Online i offline algoritmi, 284
  12.2.11 Modeli otkaza, 284
  12.2.12 Algoritmi bez čekanja, 286
  12.2.13 Komunikacioni kanali, 286
  12.3 Metrike i mere kompleksnosti, 286
  12.4 Programska struktura, 288
  12.5 Elementami grafovski algoritmi, 289
  12.5.1 Sinhroni algoritam razapinjućeg stabla sa jednim inicijatorom i plavljenjem, 289
  12.5.2 Asinhroni algoritam razapinjućeg stabla sa jednim inicijatorom i plavljenjem, 291
  12.5.3 Asinhroni algoritam razapinjućeg stabla sa konkurentnim inicijatorima i plavljenjem, 294
  12.5.4 Asinhroni algoritam razapinjućeg stabla sa konkurentnim inicijatorima i DFS, 297
  12.5.5 Brodkast i konvergekast na stablu, 299
  12.5.6 Najkraći put sa jednim izvorom: sinhroni BellmanFord, 300
  12.5.7 Rutiranje sa vektorom rastojanja, 301
  12.5.8 Najkraći put sa jednim izvorom: asinhroni BellmanFord, 302
  12.5.9 Najkraći putevi od svih izvora: asinhroni distribuirani FloydWarshall algoritam, 303
  12.5.10 Algoritmi bez razapinjućeg stabla sa ograničenim plavljenjem. . 307
  12.5.11 Razapinjuće stablo minimalne težine kod sinhronih sistema, 308
  12.5.12 Algoritam razapinjućeg stabla minimalne težine kod asinhronih sistema, 313
  12.5.13 Primeri implementacije, 314
  12.6 Sinhronizatori, 317
  12.6.1 Opšta zapažanja kod sinhronih i asinhronih algoritama, 317
  12.6.2. Primeri implementacije, 323
  12.7 Maksimalni nezavisni skup, 328
  12.8 Povezani dominantni skup, 330
  12.9 Kompaktne tabele rutiranja, 331
  12.10 Izbor lidera, 333
  12.11 Problemi u projektovanju grafovskih algoritama, 336
  12.12 Problemi replikacije objekata, 336
  12.12.1 Defmicija problema, 337
  12.12.2 Prikaz algoritma, 337
  12.12.3 Čitaoci i pisci, 338
  12.12.4 Konvergencija ka šemi replikacije, 338
  12.13 Pomoćni programi, 342
  12.14 Literatura, 343

  13. Redosled poruka i grupna komunikacija, 345
  13.1 Paradigme redosleda poruka, 345
  13.1.1 Asinhrona izvršavanja, 346
  13.1.2 FIFO izvršavanje, 346
  13.1.3 Izvršavanje kauzalnim redosledom, 347
  13.1.4 Sinhrono izvršavanje, 349
  13.2 Asinhrono izvršavanje sa sinhronom komunikacijom, 351
  13.2.1 Izvršavanje ostvarivo sa sinhronom komunikacijom, 351
  13.2.2 Hijerarhija paradigmi uređenja, 354
  13.2.3 Simulacije, 355
  13.3 Redosled u sinhronom programu na asinhronom sistemu, 356
  13.3.1 Randevu, 357
  13.3.2 Algoritam zabinami randevu, 358
  13.4 Grupna komunikacija, 362
  13.5 Kauzalno uređenje, 362
  13.5.1 RaynalSchiperToueg algoritam, 363
  13.5.2 KshemkalyaniSmghal algoritam, 365
  13.6 Totalno uređenje, 371
  13.6.1 Centralizovani algoritam zatotalno uređenje, 372
  13.6.2 Trofazni distribuirani algoritam, 372
  13.7 Nomenklatura za multikast, 376
  13.8 Propagaciona stabla za multikast, 377
  13.9 Klasifikacija multikast algoritama na aplikacionom nivou, 382
  13.10 Semantika grupne komunikacije tolerantne na otkaze, 384
  13.11 Distribuirani multikast algoritmi na mrežnom sloju, 386
  13.11.1 Prosleđivanje reverznom putanjom za ograničeno plavljenje, 387
  13.11.2 Štajnerova stabla, 387
  13.11.3 Funkcija cene multikasta, 388
  13.11.4 Štajnerova stabla sa ograničenim kašnjenjem, 389
  13.11.5 Stabla na bazi jezgra, 392

  14. Distribuirano uzajamno isključivanje, 393
  14.1 Uvod, 393
  14.2 Preliminarna razmatranja, 394
  14.2.1 Model sistema, 394
  14.2.2 Zahtevi koje mora da ispuni algoritam, 394
  14.2.3 Metrike performansi, 395
  14.3 Lamportov algoritam, 396
  14.4 RicartAgrawala algoritam, 400
  14.5 Singhal algoritam, 403
  14.5.1 Opis algoritma, 405
  14.5.2 Korektnost, 407
  14.5.3 Analiza performansi, 408
  14.6 LodhaKshemkalyani fer algoritam, 409
  14.6.1 Model sistema, 409
  14.6.2 Opis algoritma, 409
  14.6.3 Kompleksnost poruka, 414
  14.7 Uzajamno isključivanje na bazi kvoruma, 415
  14.8 Maekawa algoritam, 416
  14.8.1 Problem uzajamnog blokiranja, 417
  14.9 AgarwalEl Abbadi algoritam na bazi kvoruma, 418
  14.9.1 Konstrukcija kvoruma sa strukturom stabla, 419
  14.9.2 Analiza algoritama za konstrukciju kvoruma sa strukturom stabla, 420
  14.9.3 Validacija, 420
  14.9.4 Primeri kvoruma sa strukturom stabla, 421
  14.9.5 Algoritam za distribuirano uzajamno isključivanje, 422
  14.9.6 Dokaz korektnosti, 423
  14.10 Algoritmi na bazi tokena, 423
  14.11 SuzukiKasami brodkast algoritam, 424
  14.12 Raymond algoritam na bazi stabla, 426
  14.12.1 Promenljiva HOLDER, 427
  14.12.2 Funkcionisanje algoritma, 428
  14.12.3 Opis algoritma, 429
  14.12.4 Korektnost, 431
  14.12.5 Analiza cene i performansi, 433
  14.12.6 Inicijalizacija algoritma, 434
  14.12.7 Otkazi i oporavak čvorova, 434
  14.13 Literatura, 435

  15. Distribuirana deljena memorija, 436
  15.1 Apstrakcija i prednosti, 436
  15.2 Modeli konzistentnosti memorije, 439
  15.2.1 Striktna konzistentnost/atomična konzistentnost/mogućnost linearizacije, 440
  15.2.2 Sekvencijalna konzistentnost, 444
  15.2.3 Kauzalna konzistentnost, 447
  15.2.4 PRAM (Pipelined RAM) ili konzistentnost procesora, 448
  15.2.5 Spora memorija, 450
  15.2.6 Hijerarhija modela konzistentnosti, 450
  15.2.7 Modeli konzistentnosti kod sinhronizacionih instrukcija, 451
  15.3 Uzajamno isključivanje u deljenoj memoriji, 453
  15.3.1 Lamportov pekarski algoritam, 454
  15.3.2 Lamportov WRWR mehanizam i brzo uzajamno isključivanje . .455
  15.3.3 Hardverska podrška uzajamnom isključivanju, 458
  15.4 Algoritmi bez čekanja, 460
  15.5 Hijerarhija registara i simulacija izvršavanja bez čekanja, 461
  15.5.1 SRSW bezbedan u MRSW bezbedan, 464
  15.5.2 SRSW regularni u MRSW regulami, 464
  15.5.3 Bulov MRSW bezbedni u celobrojni MRSW bezbedni, 465
  15.5.4 Bulov MRSW bezbedan u Bulov MRSW regularan, 466
  15.5.5 Bulov MRSW regulami u celobrojni MRSW regularni, 467
  15.5.6 Bulov MRSW regulami u celobrojni MRSW atomični, 468
  15.5.7 Celobrojni MRSW atomični u celobrojni MRMW atomični , .471
  15.5.8 Celobrojni SRSW atomični u celobrojni MRSW atomični, 472
  15.6 Deljeni objekat atomični snimak bez čekanja, 474
  15.7 Literatura, 478

  16. Dogovor i konsenzus, 480
  16.1 Deflnicija problema, 480
  16.1.1 Vizantijski dogovor i ostali problemi, 482
  16.1.2 Ekvivalentnost problema i notacije, 483
  16.2 Pregled rezultata, 483
  16.3 Dogovor u sinhronim i asinhronim sistemima bez otkaza, 485
  16.4 Dogovor u sinhromm sistemima sa otkazima, 486
  16.4.1 Algoritam konsenzusa kod sinhronih sistema sa otkazima, 486
  16.4.2 Konsenzus kod sinhronih sistema sa Vizantijskim otkazima, 487

  16.5 Dogovor u asinhronim sistemima sa prenosom poruka i sa otkazima, 499
  16.5.1 Rezultat nemogućnosti za problem konsenzusa, 499
  16.5.2 Terminacioni pouzdani brodkast, 501
  16.5.3 Predaja kod distribuiranih transakcija, 502
  16.5.4 kset konsenzus, 502
  16.5.5 Približni dogovor, 503
  16.5.6 Problem preimenovanja, 509
  16.5.7 Pouzdani brodkast, 515
  16.6 Konsenzus bez čekanja kod asinhronih sistema sa deljenom memorijom, 515
  16.6.1 Rezultat nemogućnosti, 515
  16.6.2 Brojevi konsenzusa i hijerarhija, 518
  16.6.3 Univerzalnost konsenzus objekata, 523
  16.6.4 kset konsenzus u deljenoj memoriji, 528
  16.6.5 Preimenovanje u deljenoj memoriji, 529
  16.6.6 Preimenovanje kod deljene memorije upotrebom splitera, 531
  16.7 Literatura, 533

  17. Detekcija otkaza, 535
  17.1 Uvod, 535
  17.2 Nepouzdani detektori otkaza, 535
  17.2.1 Model sistema, 536
  17.2.2 Detektori otkaza, 537
  17.2.3 Osobine kompletnosti i tačnosti, 537
  17.2.4 Tipovi detektora otkaza, 539
  17.2.5 Redukcija detektora otkaza, 540
  17.2.6 Redukovanje slabog detektora W na jaki detektor S, 541
  17.2.7 Redukcija slabog detektora sa odlaganjem 0W najaki detektor sa odlaganjem 0S, 543
  17.3 Problem konsenzusa, 545
  17.3.1 Rešenja problema konsenzusa, 545
  17.3.2 Rešenje upotrebom jakog detektora otkaza S, 545
  17.3.3 Rešenje upotrebom jakog detektora otkaza sa odlaganjem 0S, 547
  17.4 Atomični brodkast, 550
  17.5 Rešenje za atomični brodkast, 551
  17.6 Najslabiji detektori otkaza koji rešavaju osnovni problem dogovora, 552
  17.6.1 Realistični detektori otkaza, 553
  17.6.2 Najslabiji detektor otkaza za konsenzus, 555
  17.6.3 Najslabiji detektor otkaza za terminacioni pouzdani brodkast, 555
  17.7 Implementacija detektora otkaza, 556
  17.8 Protokol za adaptivnu detekciju otkaza, 558
  17.9 Literatura, 562

  Predgovor
  Konkurentni i distribuirani sistemi više nisu egzotična oblast koja se povremeno izučava na master ili doktorskim studijama. Današnji programi su inherentno konkurentni i/ili distribuirani, počev od multiprocesorskih sistema, implementacija GUI (sistemi zasnovani na događajima), preko operativnih sistema, sistema u realnom vremenu pa sve do intemet aplikacija kao što su IoT, blockchain, P2P, itd. pri čemu tu treba uključiti infrastrukturu i samog intemeta (algoritmi i protokoli prenosa i шtiranja informacija).

  Ova knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg iskustva u nastavi na predmetu [8015] Konkurentni i distribuirani sistemi, koji se izvodi na studijskim programima osnovnih akademskih studija Računarske nauke i Računarsko inženjerstvo na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Iako je u početku bila namenjena isključivo kao udžbenik za ovaj predmet, ispostavilo se da ona ima i širu primenu. Knjiga može da koristi svakome ко želi da nauči kako konkurentni i distribuirani sistemi funkcionišu i zbog čega nekada, pored svog uloženog truda u njihov razvoj, ne funkcionišu. Potrebno predznanje studenata je na nivou analize sekvencijalnih algoritama. Poželjno je poznavanje funkcionisanja operativnih sistema i programskog jezika Java.

  Primeri u knjizi, koji su dati u programskom jeziku Java, namenjeni su isključivo obrazovanju. Namerno su izostavljeni delovi koji proveravaju moguće greške, izuzetke i slično, a pojedini delovi koda i nisu u izvršnom obliku, već predstavljaju neku vrstu pseudo koda.

  Knjiga nema nameru da bude sveobuhvatna. Opisani su osnovni pojmovi i principi iz kojih se dalje mogu izvoditi novi rezultati koji su specifični za datu primenu. Ukazano je na važnost generalizacije, apstrakcije i transparentnosti pojedinih rešenja, kao npr. kod transakcione memorije ili distribuirane deljene memorije.

  Materijal za knjigu prikupljan je iz različitih izvora, pri čemu je u početku korišćen u okviru Beleški sa predavanja koje su bile osnovna literatura za predmet Konkurentni i distribuirani sistemi. Sasvim je moguće da se neke rečenice i fraze pojavljuju bez navođenja izvora. Autor je uložio maksimalan napor da naknadno citira upotrebljene resurse, pri čemu se citirana literatura nalazi na kraju pojedinih poglavlja. Svaka sličnost sa literaturom koja nije citirana je nenamerna i autor na te rezultate ne polaže nikakva autorska prava. U pojedinim delovima knjige korišćene su informacije i iz drugih knjiga koje se bave konkurentnim i distribuiranim sistemima, i to:

  • Terminologija i klasifikacija preuzeta je iz knjige: Igor Ikodinović, Zoran Jovanović, Konkurentno programiranje: Teorijske osnove sa zbirkom rešenih zadataka, Akademska misao, 2004.

  • Prvi deo knjige, koji se odnosi na konkurentne sisteme, zasnovan je na rezultatima koji su opisani u knjizi: Maurice Herlihy, Nir Shavit, The Art ofMultiprocessor Programming, Morgan Kaufmann, 2012.

  • Drugi deo knjige, koji pokriva distribuirane sisteme, zasnovan je razultatima koji su opisani u knjizi: Ајау D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems, Cambridge University Press, 2008.

  • Neki primeri u Javi za distribuirane sisteme preuzeti su iz knjige: Vijay K. Garg, Concurrent and Distributed Computing in Java, John Wiley & Sons, 2004.

  Bez obzira na uloženi napor, u tekstu sigurno postoje greške. Mole se savesni čitaoci da greške koje pronađu prijave izdavaču, a autor im na tome unapred zahvaljuje.

  U Beogradu, januara 2019. godine
  Prof. dr Stevan A. Milinković


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Konkurentni i distribuirani sistemi
  Izdavač: CET
  Strana: 580 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2019
  ISBN: 978-86-7991-412-5
  Naručite
  Cena: 2.350 RSD
  Vaša cena: 2.100 RSD
  Cena za inostranstvo:
  21,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Osnove softverskog inženjerstva
  1400 din.

  Elektrotehnika
  1400 din.

  Pravilo 10X
  990 din.

  Osnovi operativnih sistema
  1920 din.

  Zaštita od zlonamernih programa (Malware analysis)
  2180 din.

  Java 11 i 12: naučite za 21 dan, prevod osmog izdanja
  2380 din.

  Misliti na Javi, prevod 4. izdanja
  2880 din.

  Jasan kod (Clean Code) Priručnik za pisanje jasnih programa
  1920 din.

  Refaktorisanje – poboljšanje dizajna postojećeg koda (II izdanje)
  1430 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  1850 din.

  Projektovanje baza podataka
  1200 din.

  Светогорци обезбоженом свету: лек за немир свакидашњице, 2. допуњено издање
  1190 din.

  Naučite veb dizajn, prevod 4. izdanja: Vodič kroz HTML, CSS, JavaScript i veb grafiku
  2400 din.

  WordPress 5 u celosti, VII izdanje
  1780 din.

  Digitalni marketing: za neupućene
  1520 din.

  Najbogatiji čovek Vavilona
  825 din.

  Pregled istorije i filozofije matematike
  1230 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  1090 din.

  Osnivači, naslednici, menadžeri
  2100 din.

  Efikasno programiranje na jeziku C++
  640 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021