MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ElektrotehnikaTelekomunikacije

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Uvod u digitalnu obradu signala + CD
  Autori: Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Jelena Ćertić
  Strana: 390
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Predgovor

  Digitalna obrada signala se naglo razvila u poslednjih nekoliko decenija. Napredak je impresivan kako u teoriji tako i u domenu primene. Razvoj digitalne obrade signala povezan je sa prodorima koji su ostvareni u mikroelektronici i računarskim i softverskim tehnologijama. Zahvaljujući tom ukupnom napretku, razvoj savremenih sistema se zasniva uglavnom na digitalnoj tehnologiji. Digitalna obrada signala predstavlja osnovnu tehnologiju za mnoge grane tehnike kao što su: telekomunikacioni sistemi, mobilne komunikacije, radar, multimedija, obrada govora, audiotehnika, sonama tehnika, obrada slike, medicinska elektronika, seizmologija, tehnike merenja i upravljanja, robotika, kartografija i mnoge druge.

  Kao rezultat važnosti naučne oblasti, ali i kao rezultat praktičnih potreba, nastava iz digitalne obrade signala postala je obavezna u okviru studija elektrotehnike i računarstva na skoro svim univerzitetima u svetu. Pored toga, digitalna obrada signala je uključena kao deo studijskih programa u oblastima koje u značajnoj meri koriste informacione tehnologije.

  Posebna lepota digitalne obrade signala je u bliskoj povezanosti teorije i prakse. Ta činjenica ukazuje na potrebu da se i u nastavi uspostavi ravnoteža između teorije i njene primene. Softverske tehnologije pružaju mogućnost da se već u toku upoznavanja sa osnovnim algoritmima digitalne obrade signala stečeno znanje kreativno primenjuje u rešavanju praktičnih problema. Ovaj pristup je veoma popularan u savremenoj nastavi.

  Digitalna obrada signala je oblast koja obuhvata širok spektar znanja i praktično je nemoguće da je pojedinac savlada u celini. Da bi se u oblasti digitalne obrade signala započeo uspešan rad i da bi se zatim dalje napredovalo, pre svega je neophodno temeljno poznavanje njenih osnova. Kasniji istraživački i razvojni rad, kao i profesionalna inženjerska praksa, podrazumevaju neprekidno nastavljanje učenja novog.

  Prilikom izrade knjige "Uvod u digitalnu obradu signala" autori su težili da uspostave ravnotežu između izlaganja teorijskih postavki oblasti, sa jedne strane, i ilustracije izložene teorije sa naglašavanjem praktične primene, sa druge strane. Teorijska izlaganja su ilustrovana velikim brojem rešenih primera. Na kraju svake glave dati su zadaci za rad na računaru koji imaju ulogu da podstaknu čitaoca na samostalnu potvrdu teorijskih postavki izloženih u tekstu. Za jedan broj reprezentativnih zadataka u knjizi su data rešenja sa komentarima, pri čemu je primenjen softverski paket MATLAB® koji je u ovoj knjizi korišćen sa odobrenjem proizvođača MathWorks™ . Reč je o poznatom alatu za rad u digitalnoj obradi signala koji je primenjen sa ciljem da se kroz zadatke čitalac istovremeno upozna i sa osnovama alata koji se koristi u praksi.

  Tekst knjige je podeljen u jedanaest glava i dva dodatka u kojima je obrađeno: predstavljanje diskretnih signala i sistema u vremenskom i frekvencijskom domenu, z-transformacija, diskretizacija kontinualnih signala, diskretna Furijeova transformacija (DFT) i biza Funjeova transfbrmac.ja (FFT), fimkcija prenosa i ftekveneijski odziv lineamih vremenski mvanjantmh sistema, digitalni filtri beskonačnog impulsnog odziva (IIR digitalni filtri), digitalni filtri konačnog impulsnog odziva (FIR digitalni filtri), realizacione strukture diskretnih sistema, diskretni slučajni signali i softverska implementacija sistema digitalne obrade signala primenom programskog paketa MATLAB®.

  Knjiga pod naslovom "Uvod u digitalnu obradu signala" autora Ljiljane Milić i Zorana Dobrosavljevića u izdanju Akademske misli pojavila se prvi put krajem 1999. godine i do sada je imala ukupno četiri izdanja. Sada je pred čitaocima nova knjiga pod istim naslovom čiji su autori Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević i Jelena Certić. U novu knjigu, autori su uneli iskustvo stečeno u nastavi, u saradnji sa studentima i inženjerima iz prakse. Osim toga, softverski paket MATLAB je evoluirao tokom vremena što je zahtevalo da se delovi teksta koji su se odnosili na softver kao i primeri namenjeni za vežbu modemizuju i usklade sa novim verzijama softvera.

  Knjiga "Uvod u digitalnu obradu signala" dopunjena je Zbirkom rešenih zadataka u programskom jeziku MATLAB® koja je data u elektronskoj formi na kompakt disku. Autori su Jelena Ćertić i Dragana Šumarac Pavlović, predmetni nastavmci za digitalnu obradu signala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored rešenja za zadatke koji su postavljeni na kraju svake glave u knjizi, kompakt disk sadrži i poseban softverski alat: Paket za osnovnu obuku iz obrade signala - 3oS koji je takođe izrađen u MATLAB®-u. Cilj je da se kroz korišćenje datog softvera, kako rešenja zadataka, tako i paketa 3oS, čitalac podstakne na samostalan kreativan rad.

  Knjiga "Uvod u digitalnu obradu signala" je prvenstveno namenjena studentima osnovnih studija, ali može da bude korisna i svima ostalima koji su za ovu oblast zainteresovani, posebno stručnjacima i istraživačima koji u toku studija nisu imali prilike da savladaju ovu za savremenu nauku i inženjersku praksu veoma značajnu oblast.

  Ovom prilikom, autori zahvaljuju kolegama i studentima koji su sugestijama, zapažanjima i primedbama pomogli da se poboljšaju i prošire delovi teksta i oilone neki od nedostataka. Posebnu zahvalnost autori duguju recenzentima Miodragu Popoviću i Irini Reljin, redovnim profesorima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za temeljitu analizu i stmčnu ocenu podnetog materijala.

  Beograd, septembar 2015.
  Autori

  SADRŽAJ

  1. Diskretni signali i sistemi: analiza u vremenskom domenu, 1
  1.1 Uvod, 1
  1.2 Diskretni signali i nizovi, 2
  1.2.1 Računske operacij e sa nizovima, 4
  1.2.2 Elementami signali, 4
  1.3 Diskretni sistemi, 10
  1.3.1 Lineami vremenski invarijantni sistemi, 14
  1.3.2 Stabilnost i kauzalnost lineamih vremenski invarijantnih sistema.17
  1.3.3 Lineame diferencne jednačine sa konstantnim koeficijentima, 19
  1.3.4 Predstavljanje diskretnih sistema pomoću blok dijagrama, 21
  Zadaci za rad na računam, 23

  2. Analiza diskretnih signala i sistema u frekvencijskom domenu:
  Furijeova transformacija, 27
  2.1 Uvod, 27
  2.2 Odziv lineamog, vremenski invarijantnog sistema na kompleksni eksponencijalni signal, 28
  2.3 Furijeova transformacija diskretnih signala, 31
  2.4 Osobine Furijeove transformacije, 32
  2.5 Konvolucija, 42
  2.5.1 Konvolucija u vremenskom domenu, konvoluciona teorema, 42
  2.5.2 Konvolucija u frekvencijskom domenu, Furijeova transformacija proizvoda dva niza, 44
  2.6 Parsevalova teorema, 45
  Zadaci za rad na računaru, 47

  3. Z transformacija, 51
  3.1 Uvod, 51
  3.2 Definicija z transformacije, 51
  3.3 Oblast konvergencije, 53
  3.4 Inverzna z transformacija, 59
  3.5 Osobineztransformacije, 65
  3.6 Konvolucija, 67
  3.6.1 Konvolucij a nizova, 67
  3.6.2 Kompleksna konvoluciona teorema, 69
  3.7 Parsevalova teorema, 71
  Zadaci za rad na računaru, 73

  4. Digitalna obrada kontinualnih signala, 77
  4.1 Uvod, 77
  4.2 Diskretizacija kontinualnog signala, 77
  4.2.1 Predstavljanje procesa odabiranja u frekvencijskom domenu, 80
  4.2.2 Teorema o odabiranju, 85
  4.3 Rekonstrukcija ffekvencijski ograničenog signala iz njegovih odbiraka.87
  4.4 Ekvivalentni analogni filtar, 91
  4.5 Realni sistemi za diskretizaciju i rekonstrukciju signala, 93
  4.5.1 Ograničenje spektra ulaznog signala, 94
  4.5.2 Analogno-digitalna konverzija, 95
  4.5.3 Digitalno-analogna konverzija, 106
  4.5.4 Ograničenje spektra izlaznog signala, 107

  5. Diskretna Furijeova transformacija, 109
  5.1 Uvod, 109
  5.2 Definicija DFT, 110
  5.3 Predstavljanje i izračunavanje DFT, 113
  5.4 Rotacioni faktori, matrični oblik DFT, ortogonalnost, 119
  5.5 Odnos DFT prema drugim transformacijama, 122
  5.6 Osobine DFT, 124
  5.7 Ciklična konvolucija, 129
  5.8 Parsevalova teorema, 133
  5.9 Analiza signala primenom DFT, 133
  Zadaci za rad na računaru, 140

  6. Brza Furijeova transformacija, 145
  6.1 Uvod, 145
  6.2 Složenost izračunavanja DFT, princip dekompozicije, 146
  6.3 FFT algoritam sa razbijanjem po vremenu, 148
  6.4 FFT algoritam sa razbijanjem po ffekvenciji, 155
  6.5 Efikasnost FFT algoritma, 157
  6.6 Prekoračenje opsega kod FFT algoritma, 159

  7. Linearni vremenski invarijantni sistemi: funkcija prenosa i frekvencijski odziv, 161
  7.1 Uvod, 161
  7.2 Funkcija prenosa diskretnog sistema, 162
  7.2.1 Definicija fiinkcije prenosa, 162
  7.2.2 Funkcija prenosa sistema predstavljenog diferencnom j ednačinom, 163
  7.3 Nule i polovi funkcije prenosa, 165
  7.4 Stabilnost i kauzalnost, 167
  7.5 Frekvencijski odziv, 168
  7.5.1 Definicija frekvencijskog odziva, 168
  7.5.2 Uticaj nula i polova funkcije prenosa na frekvencijske karakteristike, 171
  7.5.3 Karakteristike idealnog filtra , 173
  7.5.4 Idealni diferencijator i Hilbertov transformator, 175
  7.5.5 Ostvarive karakteristike diskretnih sistema, 177
  7.6 Funkcija prenosa lineame faze, 179
  7.7 Propusnik svih ffekvencija, 182
  7.8 Funkcija prenosa minimalne faze, 185
  7.9 Postupak projektovanja lineamih vremenski invarijantnih sistema, 190
  Zadaci za rad na računaru, 191

  8. Digitalni filtri beskonačnog impulsnog odziva (IIR), 197
  8.1 Uvod, 197
  8.2 Specifikacije i osnovne definicije, 198
  8.3 Klasične fiinkcije prenosa analognih filtara, 203
  8.3.1 Batervortov filtar, 204
  8.3.2 Čebiševljev filtar, 206
  8.3.3 Inverzni Čebiševljev filtar, 208
  8.3.4 Eliptički filtar, 210
  8.3.5 Beselov filtar, 212
  8.3.6 Frekvencijske transformacije analognih filtara, 212
  8.4 Analogno-digitalne transfonnacije, 216
  8.4.1 Impulsno invarij antna transformacija, 216
  8.4.2 Bilineama transformacija, 221
  8.5 Frekvencijske transformacije digitalnih filtara, 229
  8.6 Korekcija fazne karakteristike, 232
  Zadaci za rad na računaru, 236

  9. Digitalni filtri konačnog impulsnog odziva (FIR), 243
  9.1 Uvod, 243
  9.2 Specifikacije i osnovne definicije, 244
  9.3 FIR filtri lineame faze, 246
  9.4 Projektovanje FIR filtara primenom prozora, 253
  9.4.1 Primena prozora i modifikacija fimkcije prenosa, 253
  9.4.2 Prozori sa nepromenljivim parametrima, 256
  9.4.3 Projektovanje FIR filtra propusnika niskih frekvencija, 261
  9.4.4 Projektovanje FIR filtara propusnika visokih frekvencija, propusnika opsega i nepropusnika opsega, 265
  9.4.5 Prozori sa promenljivim parametrima, Kajzerov prozor, 268
  9.5 Projektovanje FIR filtara zasnovano na frekvencijskom odabiranju, 271
  9.6 Kriterijumi aproksimacije, 275
  9.7 Optimalna aproksimacija FIR filtara lineame faze, 277
  Zadaci za rad na računam, 284

  10. Realizacija digitalnih filtara, 291
  10.1 Uvod, 291
  10.2 Realizacione stmkture IIR filtara, 291
  10.2.1 Direktna realizacij a, 292
  10.2.2 Osetljivost na tačnost konstanti množenja, 296
  10.2.3 Filtarske sekcije prvog i dmgog reda, 298
  10.2.4 Kaskadna realizacija, 301
  10.2.5 Paralelna realizacij a, 303
  10.3 Realizacione strukture FIR filtara, 305
  10.3.1 Direktna realizacija, 307
  10.3.2 Kaskadna realizacija, 309
  10.3.3 Realizacija zasnovana na frekvencijskom odabiranju, 310
  10.4 Uticaj efekata konačne dužine reči na karakteristike filtra, 311
  10.4.1 Greške usled kvantizacij e koeficij enata, 313
  10.4.2 Šum usled kvantizacije proizvoda, 317
  10.4.3 Prekoračenje opsega i skaliranje, 321
  10.4.4 Kombinovanje nula i polova i redosled sekcija kod kaskadne strukture, 324
  10.4.5 Granični ciklusi, 325
  Zadaci za rad na računaru, 329

  11. Softverska implementacija u MATLAB-u, 333
  11.1 Uvod, 333
  11.2 Softverska implementacija i simulacija, 335
  11.2.1 Implementacija diskretne Furijeove transformacije, 335
  11.2.2 Implementacija digitalnog filtriranja, 338
  11.3 Odabrani primeri, 347
  Zadaci za rad na računaru, 357

  Dodatak A: Diskretni slučajni signali, 359
  A. 1 Srednja vrednost, 360
  A.2 Autokorelaciona fimkcija, 360
  A.3 Ergodičnost, 361
  A.4 Srednja snaga i varijansa, 361
  A. 5 Spektralna gustina snage, 362
  A.6 Uniformna i normalna raspodela, 362
  A. 7 Šum kvantizacij e, 364
  A. 8 Odziv lineamog, vremenski invarijantnog sistema na pobudu slučajnim signalom, 364

  Dodatak B: Simboli i skraćenice, 367
  B. 1 Rečnik simbola, 367
  B.2 Rečnik skraćenica, 370

  Literatura, 371
  Indeks pojmova, 375


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Uvod u digitalnu obradu signala + CD
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 390 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 24 cm
  Godina izdanja: 2015
  ISBN: 978-86-7466-558-9
  Naručite
  Cena: 2.200 RSD
  Cena za inostranstvo:
  22,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Programiranje Alterinih FPGA čipova
  1200 din.

  Numeričke metode: Zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab
  1650 din.

  Principi telekomunikacija
  4750 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA - 4. izdanje
  1400 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  640 din.

  Operacioni pojačavači sa zbirkom šema
  1900 din.

  Сигнали и системи: Збирка решених задатака
  1650 din.

  Zbirka rešenih zadataka iz osnova digitalne elektronike
  1650 din.

  Mikroračunari – Zbirka zadataka
  1050 din.

  STOHASTIČKI SISTEMI, modelovanje i analiza, identifikacija i filtracija, uvod u stohastičko upravljanje
  5940 din.

  Verovatnoća i statistika : za inženjere i studente tehnike 4. dopunjeno i izmenjeno izd.
  2750 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024