MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ElektrotehnikaKomponente i projektiElektrotehnikaMerna tehnika
  Operacioni pojačavači sa zbirkom šema
  Autor: Dr Radojle Radetić
  Strana: 318
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Operacioni pojačavači
  sa zbirkom šema

  Inostrana literatura na temu operacionih pojačavača je vrlo obimna i raznorodna. Autor je učinio veliki napor da napravi razuman izbor i da tu predstavi materiju domaćim čitaocima.

  Izbor operacionih pojačavača je išao u pravcu primene, ali je velika pažnja posvecena i teoretskoj pozadini. Oblasti primene koje je imao na umu, uglavnom su vezane za merno-regulacionu tehniku ali veliki deo materijala je opšteg karaktera. Izlaganje gradiva ide postupno: prvo se pojedine teme obrađuju na nižem nivou, na bazi prostih modela. U kasnijim poglavljima ide se na precizniju analizu i sintezu kola sa operacionim pojačavačima. Na kraju dolaze detaljni opisi nekih specifičnih rešenja.

  Imajući u vidu postupnost izlaganja, knjigu će moći da koriste i početnici i amateri, ali će i upućeni čitaoci naći u njemu interesantne šeme koje dosad nisu videli, prave bisere inženjerske invencije. Mogu je koristiti srednjoškolci i studenti a takođe i inženjeri koji svakodnevno rade na projektovanju i realizaciji elektronskih uređaja.  S A D R Ž A J

  1. OSNOVNA RAZMATRANJA
  1.1. Uvod
  1.2. Šematski prikaz OP
  1.3. Unutrašnja struktura OP
  1.4. Oblici kućišta i raspored izvoda
  1.5. Primeri standardnih OP

  2. IDEALAN OPERACIONI POJAČAVAČ
  2.1. Karakteristike idealnog operacionog pojačavača
  2.2. Rad idealnog pojačavača
  2.2.1. Rad bez povratne sprege – komparator
  2.2.2. Negativna povratna sprega – pojačavač
  2.2.3. Pozitivna povratna sprega – komparator sa histerezisom
  2.3. Osnovna kola sa idealnim OP
  2.3.1. Komparator
  2.3.2. Invertujući pojačavač
  2.3.3. Sabirač napona - invertujući
  2.3.4. Neinvertujući pojačavač
  2.3.5. Sleditelj napona – buffer
  2.3.6. Integrator
  2.3.7. Diferencijator
  2.3.8. Kolo za uzorkovanje – sample & hold
  2.3.9. Idealna dioda
  2.3.10. Pojačavači naizmeničnih signala
  2.3.11. Analogni računari

  3. REALAN OPERACIONI POJAČAVAČ
  3.1. Karakteristike i vrste realnih OP
  3.1.1. Napajanje OP
  3.1.1.1. Uslovi za pravilan rad OP
  3.1.2. Statičke karakteristike realnih OP
  3.1.2.1. Pojačanje napona
  3.1.2.2. Polarizacione struje
  3.1.2.3. Interni ulazni napon operacionog pojačavača (U I,OP )
  3.1.2.4. Ulazni ofset napon (U OS,0 )
  3.1.2.5. Povratni uticaj izlaznog napona OP
  3.1.2.6. Uticaj zajedničkog ulaznog napona – CMRR faktor
  3.1.2.7. Uticaj napona napajanja – PSRR faktor
  3.1.2.8. Ukupni ulazni napon OP (U I,OP )
  3.1.2.9. Kompenzacija ulaznog ofset napona OP
  3.1.2.10. Izlazna otpornost OP
  3.1.2.11. Struja napajanja OP
  3.1.3. Dinamičke karakteristike realnih OP
  3.1.3.1. Zavisnost pojačanja od frekvencije
  3.1.3.2. Zavisnost faktora CMRR i PSRR of frekvencije
  3.1.3.3. OP kao komparator
  3.1.3.4. Maksimalna brzina prebacivanja (slew rate)
  3.1.4. Šumne karakteristike realnih OP
  3.1.4.1. Šum kod otpornika – termički šum
  3.1.4.2. Šum kod operacionih pojačavača
  3.2. Razni uticaji, smetnje i njihovo otklanjanje
  3.3. Zaštita ulaza OP
  3.4. Primeri karakteristika OP
  3.5. Merenje parametara OP
  3.5.1. Merenje struja polarizacije
  3.5.2. Merenje ulaznog ofset napona
  3.5.3. Merenje pojačanja
  3.5.4. Merenje faktora potiskivanja zajedničkog napona - CMRR
  3.6. Povratna sprega kod realnog OP
  3.6.1. Negativna povratna sprega
  3.6.2. Greška pojačanja pojačavača sa realnim OP
  3.6.3. Dostizanje stacionarnog stanja izlaznog napona
  3.6.4. Pozitivna povratna sprega

  4. OPŠTE PRIMENE OPERACIONIH POJAČAVAČA
  4.1. Komparatori
  4.2. Pojačavači
  4.2.1. Neinvertujući pojačavač
  4.2.2. Sabirač napona - neinvertujući
  4.2.3. Sleditelj napona - buffer
  4.2.4. Invertujući pojačavač
  4.2.5. Sabirač napona - invertujući
  4.2.6. Promena pojačanja kod pojačavača
  4.2.7. Pojačavač razlike napona
  4.3. Pretvarači napona u struju
  4.4. Kola za uzorkovanje napona (sample & hold)
  4.5. Detektori vršne vrednosti napona
  4.6. Regulatori u sistemima automatske regulacije
  4.7. Precizni ispravljač – dvostrani
  4.8. Logaritamski pojačavač
  4.9. Anti logaritamski (eksponencijalni) pojačavač

  5. POJAČAVAČI
  5.1. Invertujući pojačavač
  5.1.1. Pojačanje
  5.1.2. Izlazni ofset napon
  5.1.3. Greška pojačavača
  5.1.4. Osnovne karakteristike invertujućeg pojačavača
  5.2. Neinvertujući pojačavač
  5.2.1. Pojačanje neinvertujućeg pojačavača
  5.2.2. Izlazni ofset napon
  5.2.3. Greška pojačavača
  5.2.4. Osnovne karakteristike neinvertujućeg pojačavača
  5.3. Diferencijalni pojačavači – pojačavači razlike napona
  5.3.1. Izlazni ofset napon pojačavača
  5.3.2. Pojačanje zajedničkog napona
  5.3.3. Pojačanje diferencijalnog napona
  5.3.4. Faktor potiskivanja zajedničkog napona
  5.3.5. Osnovne karakteristike ovog diferencijalnog pojačavača
  5.3.6. Praktična realizacija
  5.3.7. Promena pojačanja i povećanje ulazne otpornosti
  5.3.8. Opseg zajedničkog ulaznog napona
  5.3.9. Povećanje opsega zajedničkog ulaznog napona
  5.3.10. Ulazne otpornosti
  5.3.11. Primer gotovog diferencijalnog pojačavača

  6. INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČI
  6.1. Instrumentacioni pojačavač sa dva OP
  6.1.1. Opseg ulaznih napona
  6.1.2. Promena pojačanja
  6.1.3. Opseg ulaznih napona
  6.1.4. Osnovne karakteristike diferencijalnog pojačavača sa dva OP
  6.1.5. Primer gotovog instrumentacionog pojačavača sa dva OP
  6.2. Instrumentacioni pojačavač sa tri OP
  6.2.1. Pojačavač sa diferencijalnim ulazom i izlazom
  6.2.2. Drugi stepen – diferencijalni pojačavač
  6.2.3. Dalje poboljšanje karakteristika
  6.2.4. Osnovne karakteristike diferencijalnog pojačavača sa tri OP
  6.2.5. Primer gotovog instrumentacionog pojačavača sa tri OP

  7. NESTANDARDNI OPERACIONI POJAČAVAČI
  7.1. Pojačavači sa čoperskom stabilizacijom ofseta
  7.2. Operacioni pojačavači za velike izlazne snage
  7.2.1. Proširenje opsega izlaznog napona OP
  7.2.2. Povećanje izlazne struje
  7.3. Kombinovani pojačavači
  7.4. Merenje napona na različitim referentnim potencijalima
  7.5. Pojačavači sa galvanskom izolacijom ulaza od izlaza

  8. IZVORI REFERENTNOG NAPONA – REFERENCE
  8.1. Zener diode
  8.2. Referenca na principu energetskog procepa (bandgap)

  9. ANALOGNI MNOŽAČI
  9.1. Množač na bazi logaritmovanja i antilogaritmovanja
  9.2. Množač na bazi kola za kvadriranje
  9.3. Množač na bazi Holovog efekta
  9.4. Množač na bazi impulsne modulacije
  9.5. Množač na bazi promenljive transkonduktanse
  9.6. Osnovna kola sa analognim množačima

  10. MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA
  10.1. Dekadni delitelj napona
  10.2. Detekcija veoma malih napona – lock-in amplifier
  10.3. Merenje veoma malih struja – mikroampermetar
  10.4. Merenje električne otpornosti
  10.5. Merenje aktivne snage
  10.6. Merenje električne energije
  10.7. Lokator mesta zemljospoja na dalekovodu
  10.8. Merenja ostalih električnih veličina

  11. MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA
  11.1. Kola za uobličavanje
  11.1.1. Dobijanje kvadrata ulaznog napona
  11.1.2. Dobijanje sinusnog napona
  11.1.3. Analogna linearizacija
  11.2. Linearizacija senzora Pt100
  11.3. Merenje zagrevanja elektromotora superpozicijom struja
  11.4. Merenje pH vrednosti
  11.5. Merenje mehaničkih naprezanja - merni mostovi
  11.5.1. Merne trake - princip rada
  11.5.2. Merenje napona mosta
  11.6. Merenje ostalih neelektričnih veličina

  12. JEDNOSTRANO NAPAJANJE OP
  12.1. Prednosti i nedostaci dvostranog napajanja
  12.2. Jednostrano napajanje OP
  12.3. Kvazi jednostrano napajanje
  12.4. Jednostrano napajanje pojedinih kola sa OP
  12.4.1. Komparatori napona
  12.4.2. Invertujući pojačavač
  12.4.3. Neinvertujući pojačavač
  12.4.4. Diferencijalni pojačavač
  12.4.5. Pojačavači naizmeničnih signala

  DODATAK – ZBIRKA ŠEMA


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Operacioni pojačavači sa zbirkom šema
  Izdavač: EHO
  Strana: 318 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 17.5x25 cm
  Godina izdanja: 2014
  ISBN: 978-86-87495-58-6
  Naručite
  Cena: 2.100 RSD
  Vaša cena: 1.900 RSD
  Cena za inostranstvo:
  19,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Programabilni logički kontroleri - uvod u programiranje i primenu
  1200 din.

  Raspberry Pi
  1660 din.

  Analiza kvarova kaveznog indukcionog motora
  880 din.

  Procesna merenja pomoću C# aplikacija
  1300 din.

  Tiristorski pretvarači, 2. dopunjeno izdanje
  1800 din.

  Elektronika za neupućene
  1440 din.

  Elektronski projekti za neupućene
  1440 din.

  Mogućnost korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda Vojvodine
  1500 din.

  Elektrotehnika
  1400 din.

  Radijaciona otpornost memorijskih i prenaponskih zaštitnih komponenata
  690 din.

  Elektronika za pobudu i pogon elektromotora: Principi, primena i dizajn
  2200 din.

  Uticaj cilindrične i polusferične nehomogenosti tla na uzemljivače
  770 din.

  Superprovodnost
  750 din.

  UNIX za neupućene
  1040 din.

  Programabilni logički kontroleri, prevod 4. izdanja
  2880 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  2500 din.

  Osnovi elektrotehnike 1. deo
  1790 din.

  Osnovi elektrotehnike 2
  2120 din.

  Fotonaponska postrojenja: planiranje, montaža, provera, održavanje
  1750 din.

  Vaš sopstveni eko-Električni kućni sistem: Licencno izdanje Elektor International na srpskom jeziku
  1200 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024