MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ ElektrotehnikaTelekomunikacije
  Principi telekomunikacija
  Autor: Miroslav Dukić
  Strana: 786
  Ostali detalji

  A A A
  Fenomen telekomunikacija može se shvatiti kao kompleksni skup procesa i tehnologija, pomoću kojih se neki smišljeni sadržaj, poruka, prenosi ili ekstrahuje iz neke informacije. Termin telekomunikacije odnosi se specifično na skup procesa i tehnologija u posmatranom elektromagnetskom sistemu kroz koji se prenose poruke. Ova knjiga svojim sadržajem obrađuje kako sam termin telekomunikacije, tako i njegov fenomen, kroz sledeće oblasti: signali i sitemi, elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama, analogne modulacije, impulsne modulacije, analogno-digitalna konverzija, principi prenosa digitalnih signala, digitalne modulacije, principi kodiranja, analiza telekomunikacione veze, sistemi sa proširenim spektrom, principi multipleksiranja i višestrukog pristupa kao i velikim brojem dodataka.

  SADRŽAJ

  1. UVOD, 1
  1.1. ISTORIJAT RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA, 4
  1.2. Međunarodne organizacije u oblasti
  Telekomunikacija, 8
  1.2.1. Međunarodna unija za telekomunikacije, 9
  ITU-R sektor, 11
  ITU-T sektor, 13
  ITU-D sektor, 14
  ITU strategija, 15
  1.2.2. Regionalne organizacije u oblasti telekomunikacija, 16
  1.3. PRINCIPI SAVREMENE REGULATIVE U OBLASTI TEKOMUNIKACIJA, 17
  1.4. Proces komuniciranja, 19
  1.4.1. Osnovne definicije, 19
  1.5. Model telekomunikacionog sistema, 20
  1.6. POJAM INFORMACIJE, 22
  1.6.1. Uzajamna informacija, 27
  1.6.3. Diskretni izvor sa memorijom, Markovljev izvor, 30
  1.6.4. Kontinualni izvor informacija, 32

  2. SIGNALI I SISTEMI, 35
  2.1. PORUKE I SIGNALI, 35
  2.1. 1. Podela poruka, 35
  2.1. 2. Priroda i podela signala, 36
  2.2. Harmonijska analiza periodičnih signala, 38
  2.2.1. Parseval-ova teorema, 40
  2.2.2. Korelacija periodičnih signala, 40
  Autokorelacija, 41
  2.2.3. Konvolucija periodičnih signala, 41
  2.3. Spektralna analiza aperiodičnih signala, 42
  2.3.1. Korelacija aperiodičnih signala, 45
  Autokorelacija, 46
  2.3.2. Konvolucija aperiodičnih signala, 46
  2.3.3. Fourier-ova transformacija singularnih funkcija, 48
  2.4. DISKRETIZACIJA U VREMENU KONTINUALNIH SIGNALA, TEOREMA O ODABIRANJU, 49
  2.4.1. O značaju teoreme o odabiranju u telekomunikacijama, 51
  2.4.2. Preklapanje spektara, 54
  2.5. DlSKRETNI SIGNALII SISTEMI, 57

  2.5.1. Linearni vremenski invarijantni diskretni sistemi, 59
  Podela diskretnih lineamih vremenski nepromenljivih sistema, 60
  2.6. Diskretna Fourier-ova transformacija, 60
  2.6.1. Uobličavanje spektra signala pomoću prozorskih funkcija, 63
  Pravougaona prozorska funkcija, 63
  Sinusna prozorska fiinkcija, 64
  2.7. Brza Fourier-ova transformacija, 65
  2.8. Gram-Schmidt-ova procedura, 68
  2.8.1. Veza između signala i vektora, 71
  2.8.2. Prepoznavanje signala, 74
  2.9. JEDINICE KOJE SE KORISTE U PRENOSU SIGNALA, 77

  2.10. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SIGNALA GOVORA, 78

  2.10.1. Sirina spektra signala govora, 79
  2.10.2. Raspodela amplituda signala govora, 82
  2.10.3. Snaga signala govora, 83
  2.10.4. Spektralna gustina srednje snage signala govora, 84
  2.10.5. Signal govora i učestanost odabiranja, 85
  2.10.6. Testiranje kvaliteta signala govora, 86
  2.10.7. Interpolacija signala govora, 87
  2.11. Televizijski signal, 89
  2.11.1. Princip analize slike, 91
  2.11.2. Osnovne karakteristike televizijskog signala, 92
  Spektralne karakteristike video signala, 94
  2.11.3. Osnovni principi kolorimetrije, 98
  Osnovne karakteristike kolor televizijskog signala, 100
  2.12. LlNEARNI 1 NELINEARNI SISTEMI,
  102

  2.12.1. Koncept sistema, 102
  2.12.2. Osobine sistema, 102
  2.12.3. Karakterizacija linearnog sistema, 104
  2.12.4. Kompleksna anvelopa, 107
  2.12.5. Analiza linearnih sistema u frekvencijskom domenu, 109
  Lineama izobličenja, 111
  2.12.6. Idealan sistem propusnik niskih učestanosti, 113
  Vreme uspostavljanja i pojava oscilovanja, 114
  2.12.7. Kriterijum potrebne širine propusnog opsega sistema, 115
  2.12.8. Sistem simetrični propusnik opsega učestanosti, 116
  2.12.9. Fizička ostvarljivost funkcije prenosa sistema, 118
  Lokacija signala u vremenu i spektru, 121
  Brzina prostiranja gmpe i gmpno kašnjenje, 121
  2.12.10. Nelinearni sistemi, 123
  Harmonijska izobličenja, 124
  Intermodulaciona izobličenja, 125

  3. ELEMENTI TEORIJE SLUČAJNIH PROCESA U TELEKOMUNIKACIJAMA, 126
  3.1. Elementi teorije verovatnoće, 126
  3.1.1. Aksiome verovatnoće i osobine verovatnoće, 127
  3.1.2. Bayes-ova formula, 128
  3.2. Slučajne promenljive i slučajni vektori, 131
  3.2.1. Funkcija raspodele, 131
  3.2.2. Slučajni vektor, 132
  Verovatnoća da vektor X pripada skupu Z, 133
  Uslovne verovatnoće, 133
  Srednje vrednosti i momenti, 134
  3.2.3. Funkcije siučajnih promenijivih i slučajnih vektora, 135
  3.2.4. Normalna raspodela, 136
  Dvodimenzionalna Gauss-ova raspodela, 137
  3.2.5. Određivanje funkcije gustine raspodele, 137
  3.3. Karakteristična funkcija, 138
  3.3.1. Transformacija slučajne promenljive, 139
  3.3.2. Karakteristična funkcija normalne slučajne promenljive, 140
  3.4. Centralna granična teorema, 141
  3.5. Slučajne sekvence sa proizvoljnom raspodelom, 141
  3.6. Slučajni procesi, 142
  3.6.1. Vrste slučajnih procesa, 143
  3.6.2. Momenti slučajnog procesa, 144
  3.6.3. Stacionarnost slučajnog procesa, 145
  Stacionamost u širem smislu, 145
  Ciklostacionamost slučajnog procesa u širem smislu, 146
  Odziv lineamog vremenski invarijantnog sistema na pobudu slučajnim procesom koji je (ciklo)stacionaran u širem smislu 146
  3.6.4. Spektralna gustina srednje snage, 146
  Wiener-Khinchine-ova teorema, 146
  Srednja snaga slučajnog procesa, 148
  Ergodičnost slučajnog procesa, 149
  3.6.5. Gauss-ov slučajni proces, 150
  Beli Gauss-ov šum, 150
  3.6.6. Slučajni procesi i linearni sistemi, 151
  Hilbert-ova transformacija slučajnog procesa, 152
  3.6.7. Uskopojasni slučajni procesi, 153
  3.7. ŠUM U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA, 155
  3.7.1. Impulsni šum i njegove karakteristike, 156
  3.7.2. Termički šum i njegove karakteristike, 157
  Raspodela amplituda termičkog šuma, 159
  Ekvivalentna kola izvora termičkog šuma, 161
  3.7.3. Beli šum i njegove karakteristike, 163
  3.7.4. Uskopojasni aditivni beli Gauss-ov šum, 167
  Statističke karakteristike uskopojasnog slučajnog šuma, 172
  Statističke karakteristike zbira sinusoidalnog signala i uskopojasnog slučajnog šuma, 174

  4 ANALOGNE MODULACIJE 179
  4.1. Uvod, 179
  4.2. Amplitudska modulacija, 181
  4.2.1. Amplitudska modulacija sa dva bočna opsega, 181
  Produktna modulacija i nelineami sklop, 184
  4.2.2. Principi realizacije amplitudskih modulatora, 186
  Balansni nelineami modulator, 186
  Balansni prekidački modulator, 187
  4.2.3. Kvadraturna amplitudska modulacija, 189
  4.2.4. Konvencionalna amplitudska modulacija, 190
  Energetski bilans CAM signala, 192
  4.2.5. Amplitudska modulacija sa jednim bočnim opsegom, 192
  Balansni modulator sa filtrom za izdvajanje bočnog opsega, 194
  4.2.6. Amplitudska modulacija sa nesimetričnim bočnim opsezima, 195
  4.2.7. Demodulacija amplitudski modulisanih signala, 199
  Koherentna demodulacija CAM signala, 200
  Costas-ova petlja i sinhrona demodulacija AM signala, 200
  Koherentna demodulacija AM-SSB signala, 201
  Nelineami kvadratni demodulator, 202
  Detektor anvelope, 203
  4.3. Ugaone modulacije, 205
  4.3.1. Srednja snaga ugaono modulisanog signala, 209
  4.3.2. Spektar ugaono modulisanog signala, 209
  Modulišući signal u obliku sume dva sinusoidalna test tona, 211
  Modulišući signal kao stacionaran slučajan Gaussov proces, 212
  4.3.3. Širina propusnog opsega sistema za prenos ugaono modulisanih signala, 214
  Osobine spektra fazno modulisanih signala, 217
  Osobine spektra frekvencijski modulisanih signala, 218
  4.3.4. Principi realizacije frekvencijskih modulatora, 220
  Direktni postupci generisanja FM signala, 220
  Indirektni postupci generisanja FM signala, 221
  4.3.5. Demodulacija FM signala, 223
  Konvertori FM u AM signale, 223
  Diskriminatori sa faznim mrežama, 225
  Detektor prolaska krož nulu, 226
  4.4. UTICAJ ŠUMA U TELEKOMUNIKACINIM SISTEMIMA SA ANALOGNIM MODULACIJAMA, 229
  4.4.1. Uvod, 229
  4.4.2. Odnos (S/N) u telekomunikacionim sistemima sa amplitudskom modulacijom, 230
  Odnos (S/N) kod CAM i AM-DSB sa koherentnom demodulacijom, 230
  Odnos (S/N) kod CAM sa nekoherentnom demodulacijom, 231
  Odnos (S/N) kod AM-SSB sa koherentnom demodulacijom, 233
  Lineami modulacioni postupci i sinusoidalna interferencija, 235
  4.4.3. Odnos (S/N) u telekomunikacionim sistemima sa ugaonim modulacijama, 235
  Fazna modulacija, 237
  Frekvencijska modulacija, 238
  Poređenje SGSS šuma na izlazu iz prijemnika fazno i frekvencijski modulisanih signala, 239
  Prag prijema kod ffekvencijske modulacije, 239
  Ugaone modulacije i sinusoidalna interferencija, 245
  Poboljšanje odnosa (S/N) kod FM sa pre-emfazisom i de-emfazisom, 247
  Ekstenzija praga prijema kod FM, Demodulator sa povratnom spregom, 252
  4.5. POREDJENJE ANALOGNIH MODULACIONIH POSTUPAKA, 253
  4.6. Fazno zaključana petlja - PLL, 256
  4.6.1. Linearni model PLL, 259
  4.6.2. Primena PLL, 260
  Sinhrona demodulacija, 260
  Frekvencijski sintetizator, 262
  PLL kao demodulator FM signala, 263
  4.6.3. Uticaj šuma na PLL, 263
  4.7. Spektralni analizator, 265
  4.8. SUPEREHETERODINSKI PRIJEMNIK, 266
  4.9. STEREOFONSKI SISTEM, 270
  4.10. OSNOVNI PRINCIPI PRENOSA TELEVIZIJSKOG SIGNALA, 271

  5. IMPULSNE MODULACIJE 274
  5.1. Uvod, 274
  5.2. IMPULSNA AMPLITUDSKA MODULACIJA, 275
  5.2.1. Prirodno odabiranje, 276
  5.2.2. Regularno odabiranje, 277
  5.3. IMPULSNA ŠIRINSKA I IMPULSNA POLOŽAJNA MODULACIJA, 279
  5.3.1. Spektar PPM signala, 280
  5.4. Uticaj šuma u sistemima sa impulsnim MODULACIJAMA 281
  5.4.1. Sistemi sa impulsnom amplitudskom modulacijom, 281
  5.4.2. Sistemi sa impulsnom položajnom modulacijom, 282

  6. ANALOGNO-DIGITALNA KONVERZIJA 285
  6.1. Principi analogno-digitalne konverzije signala, 285
  6.1.1. Formatiranje tekstualnih podataka, 286
  6.2. Kvantizacija, 287
  6.2.1. Skalarna kvantizacija, 289
  Lineama kvantizacija, 289
  Nelinearna kvantizacija, Kompresija, 291
  6.2.2. Vektorska kvantizacija, 295
  6.3. IMPULSNA KODNA MODULACIJA, 297
  6.3.1. Neuniformna kvantizacija, 298
  |i karakteristika kompresije, 298
  A karakteristika kompresije, 300
  6.3.2. Segmentirana karakteristika kompresije, 302
  Segmentirana A karakteristika kompresije, 303

  6.3.3. NICAM kompresija, 306
  6.4. Diferencijalna impulsna kodna modulacija, 306
  6.4.1. Adaptivna kvantizacija, 309
  6.4.2. Adaptivna predikcija, 311
  6.4.3. A/D konverzija u vidu adaptivnog podopsežnog kodiranja, 312
  6.5. DELTA MODULACIJA, 313
  6.5.1. Adaptivna delta modulacija, 316
  6.5.2. Sigma-Delta modulacija, 317
  6.6. Kodiranje izyoRA, 318

  6.6.1. Huffman-ovo kodiranje, 319
  Adaptivrio Hufman-ovo kodiranje, 322
  6.6.2. Lempel-Ziv kodiranje, 323
  6.7. Kodiranje signala govora, 326
  6.7.1. Linearno prediktivno kodiranje govora, 327
  6.7.2. ITU koderi signala govora, 328
  6.8. ODNOS S/N U SISTEMIMA SA IMPULSNOM KODNOM I DELTA MODULACIJOM, 329
  6.9. Digitalizacija audio signala, 332
  6.10. JPEG STANDARD KOMPRESIJE SLIKE, 333


  7. PRINCIPI PRENOSA DIGITALNIH SIGNALA 336
  7.1. Uvod, 336
  7.2. Linijski kodovi, 339
  7.2.1. Talasni oblici signala, 339
  7.2.2. SGSS digitalnih signala, 340
  Polami binami signal, NRZ, 342
  Unipolami binami signal, NRZ, 342
  Bipolami binami signal, NRZ, 343
  BnZS kod, 343
  HDB linijski kodovi, 344
  Manchester kod, 345
  M-amo signaliziranje, 346
  Poređenje SGSS, 346
  7.3. INTERSIMBOLSKA INTERFERENCIJA, 348
  7.3.1. Idealan sistem, 348
  7.3.2. Dijagram oka, 350
  7.3.3. Nyquist-ovi kriterijumi, 351
  Prvi Nyquist-ov kriterijum, 352
  Drugi Nyquist-ov kriterijum, 355
  7.3.4. Duobinarno signaliziranje, 357
  Delimični odziv klase I, 358
  Delimični odziv klase IV, 360
  Generalizacija signaliziranja sa delimičnim odzivom, 362
  7.4. Uticaj šuma na prenos u osnovnom opsegu učestanosti, 363
  7.4.1. Verovatnoća greške u odlučivanju, 363
  7.5. PRENOS DIGITALNIH SIGNALA U OSNOVNOM OPSEGU UČESTANOSTI, 367
  7.6. Optimizacija sistema za prenos signala, 369
  7.6.1. Optimalni fdtar, 370
  7.6.2. Podešeni filtar, 371
  M-amo signaliziranje i podešeni fdtar, 372
  7.6.3. Korelacioni prijemnik, 373
  7.6.4. Prijemnik sa integracijom i rasterećenjem, 374
  7.6.5. Optimizacija sistema u odnosu na uticaj slučajnog šuma i intersimbolske interferencije, 375
  7.7. Ekvalizacija, 377
  7.7.1. Zero-Forcing ekvalizator, 378
  7.7.2. Adaptivna ekvalizacija, 379
  Gradijentni algoritam, 381
  Widrow-Hopf-ov algoritam, 383
  7.8. SlGNALIZIRANJE SA RAZLIČITIM TALASNIM OBLICIMA, 384
  7.9. Optimalni postupci detekcije, 386
  7.9.1. Elementi teorije odlučivanja, 386
  7.9.2. Matrica prelaska simbola, 387
  Simetrični binami kanal, 387
  7.9.3. Bayes-ov kriterijum odlučivanja, 389
  Optimalna vrednost praga odlučivanja, 391
  7.9.4. Kriterijum minimalne greške, 392
  7.9.5. Kriterijumi maksimalne aposteriori verovatnoće i maksimalne verodostojnosti, 393
  7.9.6. Minimaks kriterijum, 395
  7.9.7. Neyman-Pearson-ov kriterijum, 396
  7.10. NE-BELI ADITIVNI GAUSS-OV ŠUM I PODEŠENI FILTAR, 398

  8. DIGITALNE MODULACIJE 399
  8.1. Uvod, 399
  8.1.1. Osnovni modulacioni postupci, 402
  8.2. Kriterijumi za izbor modulacionog postupka, 403
  8.2.1. Kriterijum efikasnosti po snazi, 403
  8.2.2. Kriterijum spektralne efikasnosti, 403
  8.2.3. Kompleksnost sistema, 405
  8.3. Pregled digitalnih modulacionih postupaka, 405
  8.4. Detekcija sign ala nepoznate faze, 408
  8.5. Digitalna amplitudska modulacija, 410
  8.5.1. Binarna ASK i koherentna demodulacija, 410
  8.5.2. Binarna ASK i nekoherentna demodulacija, 412
  8.6. Digitalna fazna modulacij a, 414
  8.6.1. Binarna PSK, 414
  8.6.2. Diferencijalna BPSK, 416
  8.6.3. Koherentna QPSK, 418
  Sinhronizacija nosioca, 421
  Diferencijalno kodirana QPSK, 422
  Offset QPSK, 424
  7t/4-QPSK, 426
  8.6.4. M-arna PSK, 428
  8.7. M-arna kvadraturna amplitudska modulacija, 433
  8.8. Digitalna frekvencijska modulacija, 436
  8.8.1. Binarna FSK, 436
  Binama FSK i koherentna demodulacija, 437
  Binama FSK i nekoherentna demodulacija, 440
  8.8.2. M-arna FSK, 443
  8.8.3. FSK sa kontinualnom promenom faze, CPFSK, 446
  Binama CPFSK sa minimalnim pomerajem učestanosti nosioca 449 MSK sa Gauss-ovim uobličavanjem, 455
  8.9. Komparacija digitalnih modulacija, 458
  8.9.1. Komparacija PSK modulacija, 458
  8.9.2. Komparacija FSK modulacija, 459
  8.9.3. Poređenje MPSK i MFSK, 461
  8.9.4. Shannon-ova granica i spektralna efikasnost, 461

  9. PRINCIPIKODIRANJA 465
  9.1. Uvod, 465
  9.2. Principi kodiranja, 466
  9.2.1. Klasifikacija i razvoj postupaka zaštitnog kodiranja, 467
  9.2.2. Hamming-ovo rastojanje, 469
  9.2.3. Linearni blok kodovi, 470
  Repeticioni kodovi, 476
  Optimalno dekodiranje, 478
  9.3. Hamming-ov kod, 481
  9.4. Ciklični kodovi, 482
  9.4.1. Ciklični Hamming-ov kod, 487
  9.4.2. CRC ciklični kodovi, 487
  9.5. BCHkod, 488
  9.6. Golay-ev kod, 489
  9.7. Reed-Solomon-ovi kodovi, 489
  9.8. Konvolucioni kodovi, 489
  9.8.1. Viterbi-jev algoritam, 494
  9.9. Primeri dizajn a sistema sa zaštitnim kodiran jem, 497
  9.9.1. Sistem sa ograničenom širinom propusnog opsega i bez zaštitnog kodiranja, 497
  9.9.2. Sistem sa ograničenom snagom i bez zaštitnog kodiranja, 498
  9.9.3. Sistem sa ograničenom širinom propusnog opsega, ograničenom snagom i sa zaštitnim kodiranjem, 499
  9.9.4. Sistem proširenog spektra sa direktnom sekvencom i zaštitnim kodiranjem, 501
  9.10. TRELIS KODIRANA MODULACIJA, 502
  9.10.1. TCM kodiranje, 503
  Ungerboeck-ovo particioniranje, 503
  Dodeljivanje talasnih oblika signala prelazima u trelisu, 505
  9.10.2. TCM dekodiranje, 506
  Slobodno rastojanje i greška detekcije, 506
  Kodni dobitak, 507
  9.10.3. Ostali tipovi trelis kodova, 508
  Paralelne putanje, 508
  Trelis sa osam stanja, 508
  Trelis kodiranje za QAM, 509
  Višedimenzione TCM, 510
  9.11. PRINCIPl KRIPTOGRAFIJE, 511

  9.11.1. Perfektna sigurnost, 515
  9.11.2. Računska sigurnost, 516
  9.11.3. Kriptosistem javnog ključa, 517
  9.11.4. Diffie-Hellman-ov kriptosistem, 517
  9.11.5. RSA
  kriptosistem, 518

  9.11.6. Digitalni potpis, 519

  10. ANALIZA TELEKOMUNIKACIONE VEZE 521
  10.1. Uvod , 521
  10.2. Slučajanšum, 524
  10.2.1. Temperatura šuma, 524
  10.2.2. Efektivna temperatura sopstvenog šuma sistema, Temperatura šuma sistema, 525
  10.2.3. Faktor šuma, 527
  10.2.4. Efektivna temperatura sopstvenog šuma i faktor šuma niza kaskadno vezanih sklopova, 528
  10.2.5. Temperatura šuma i radio mapa neba, 530
  10.2.6. Temperatura šuma antene, 532
  10.3. Radio kanal, 533
  10.3.1. Dobitak antene i domet veze, 535
  Odnos dBm i dBpV, 540
  10.3.2. Prostiranje u slobodnom prostoru, 540
  Fresnel-ove zone, 545
  10.3.3. Propagacija po više putanja, 546
  10.3.4. Uticaj atmosferilija na propagaciju radio-talasa, 547
  10.3.5. Budžet radio veze, 550
  10.3.6. Feding, 551
  10.4. Kanalsa usmerenom propagacijom, 560
  10.5. Optički kanal, 563
  10.6. Diversiti, 568
  10.6.1. Prostorni prijemni diversiti, 570
  Selektivni diversiti, 570
  Maximal-Ratio kombinovanje, 572
  Equal-Gain kombinovanje, 575
  Square-Law kombinovanje, 575
  10.6.2. Vremenski diversiti, 576

  11. SISTEMI SA PROŠIRENIM SPEKTROM 577
  11.1. Uvod , 577
  11.1.1. Osnovni komunikacioni problemi, 579
  Interferencija u obliku impulsnog šuma, 579
  Estimacija vremenskog kašnjenja i učestanosti nosioca, 580
  Uticaj interferencije, 582
  11.1.2. Koncept male verovatnoće presretanja, 583
  11.2. OSNOVNE TEHNOLOGIJE PROŠIRENOG SPEKTRA, 586
  11.3. TEORIJA I PRIMENA PSEUDOSLIJČAJNIH SEKVENCI, 588
  11.3.1. Osobine pseudoslučajnih sekvenci, 588
  11.3.2. Realizacija generatora pseudoslučajnih sekvenci pomoću pomeračkih registara, 592
  Matematički model lineamog pomeračkog registra, 593
  Karakteristični polinom, 596
  11.3.3. Vektor stanja i fazni pomeraj pseudoslučajne sekvence, 598
  11.3.4. Korelacija binarnih pseudo-slučajnih sekvenci, 599
  Korelacija realnih binamih pseudo-slučajnih sekvenci, 600
  Delimična korelacija pseudo-slučajnih sekvenci, 601
  11.3.5. Pseudo-slučajne sekvence maksimalne dužine, m-sekvence, 602
  Spektralne osobine m-sekvenci, 603
  Ortogonalizacija m-sekvence, 604
  Rekonstrukcija generatora m-sekvence, 605
  11.3.6. Gold-ove pseudo-slučajne sekvence, 606
  11.3.7. M-arne sekvence, 609
  M-ame jedno-koincidentne sekvence, 609
  Konstrukcija pseudo-slučajnih sekvenci na bazi kongruentalnog računa, 612
  M-ame sekvence na bazi konkateniranih prostih kodova, 615
  11.3.8. Kasami-jeve sekvence, 615
  11.3.9. Hadamard-Walsh-ove sekvence, 617
  11.3.10. Primena pseudoslučajnih sekvenci u skrembleru, 618
  Sinhroni skrembler/deskrembler, 618
  Samosinhronizujući skrembler/deskrembler, 619
  11.4. SlSTEM PROŠIRENOG SPEKTRA SA DIREKTNOM SEKVENCOM621
  11.4.1. Sistem sa direktnom sekvencom i BPSK, 621
  11.4.2. Sistem sa direktnom sekvencom i QPSK, 625
  11.5. SlSTEM PROŠIRENOG SPEKTRA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM, 625
  11.5.1. Sistem sa sporim FH, 627
  11.5.2. Sistem sa brzim frekvencijskim skakanjem, 627
  11.5.3. Smanjenje interferencije u FHSS sistcmu, 628
  11.6. HlBRIDNI SISTEM SA DS I FH, 631

  11.7. SlNHRONIZACIJA PSS, 631

  11.7.1. Osnovni principi sinhronizacije PSS, 632
  11.7.2. Serijsko pretraživanje, 633
  11.7.3. Detekcija signala u prisustvu aditivnog belog Gauss-ovog šuma , 634
  11.7.4. Praćenje sinhronizacije, 636
  Delay-Lock petlja za praćenje sinhronizacije, 638
  Tau-Dither petlja za praćenje sinhronizacije, 640
  Petlje za praćenje sinhronizacije u sistemima sa frekvencijskim skakanjem, 640
  11.8. POTISKIVANJE INTERFERENCIJE U SISTEMIMA SA PROŠIRENIM SPEKTROM, 642

  11.8.1. Prijemnik sa transverzalnim filtrom, 644
  11.8.2. Nelinearne metode estimacije, 648
  11.8.3. Neparametarske metode potiskivanja interferencije, 650
  11.8.4. Metode jednokorisničke detekcije u sistemima sa CDMA, 650
  11.9. Principi ometanja sistema sa proširenim spektrom , 654

  11.9.1. Ometanje DS-BPSK sistema, 655
  11.9.2. Ometanje FH-BFSK sistema, 657
  11.10. ISTORIJAT RAZVOJA SISTEMA SA PROŠIRENIM SPEKTROM , 659


  12. PRINCIPI MULTIPLEKSIRANJA I VIŠESTRUKOG PRISTUPA 662
  12.1. FDM/FDMA, 664
  12.1.1. FDM hijerarhija, 666
  12.1.2. Multipleksiranje po talasnim dužinama, 667
  12.2. TDM/TDMA, 668
  12.2.1. Digitalna hijerarhija, 669
  Pleziosinhrona digitalna hijerarhija, 669
  Sinhrona digitalna hijerarhija, 673
  12.2.2. Dodela TDM/TDMA slotova, 675
  12.3. FDMA/TDMA, 675
  12.4. Poređenje FDM i TDM tehnika multipleksiranja, 677
  12.5. ATM, 680
  12.5.1. Slojevi ATM arhitekture, 682
  12.6. Paketski prenos, 684

  12.7. CDMA, 685
  12.7.1. RAKE prijemnik, 688
  12.7.2. CDMA u ćelijskom okruženju, 691
  12.7.3. FECiCDMA, 693
  12.8. ALOHA TEHNIKA VIŠESTRUKOG SLUČAJNOG PRISTUPA, 694
  12.8.1. Slotted ALOHA, 696
  12.8.2. ALOHA sa rezervacijom, 697
  12.8.3. Poređenje S-ALOHA i R-ALOHA sistema, 698
  12.9. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE 1
  VIŠESTRUKI PRISTUP, 698

  12.9.1. Topologija mreže sa komutacijom, 704
  Opšti principi komutacionih mreža, 705
  12.9.2. Difuzne mrežne topologije, 708
  Magistrala ili multidrop, 708
  Pasivan prsten, 709
  Aktivan prsten, 709
  12.9.3. Međusobno povezane mreže, 710
  12.9.4. Slojevite mrežne arhitekture, ISO OSI referentni model, 710
  12.9.5. Tehnike višestrukog pristupa u lokalnim mrežama, 712
  Mreže sa višestrukim pristupom na bazi CSMA/CD, 712
  Token-ring mreže, 714

  13. DODACI, 716
  13.1. ISTORIJA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U SRBIJI, 716
  13.2. ETSI TEHNIČKI KOMITETI, 718
  13.3. OSOBINE FOURIER-OVE TRANSFORMACIJE, 719
  13.4. SlNGULARNE FUNKCIJE, 722
  13.5. Elementarni diskretni signali, 723

  13.5.1. Dirac-ov impuls, 723
  13.5.2. Diskretna Heaviside-ova funkcija, 724
  13.5.3. Kosinusni niz, 724
  13.5.4. Kompleksni eksponencijalni niz, 724
  13.6. Princip stacionarne faze, 725

  13.7. Principi tehnologije CD i DVD, 725

  13.7.1. Princip rada CD, 726
  13.7.2. DVD, 728
  13.8. Bessel-ove FUNKCIJE, 729

  13.9. Funkcija greške I KOMPLEMENTARNA FUNKCIJA GREŠKE731

  13.10. Problem prolaska kroznulu, 732

  13.11. OSNOVNI PRINCIPI FIZIOLOGIJE VIDA, 734
  13.11.1. Fizičke karakteristike svetlosti, 734
  13.11.2. Osnovne karakteristike čula vida, 735
  13.11.3. Fotometrijske veličine, 739
  13.11.4. Osećaj sjajnosti i adaptacija oka, 741
  13.11.5. Kodiranje receptorskih signala, 742
  13.11.6. Prostorna i vremenska rezolucija, 742
  13.11.7. Moć zapažanja boja, 743
  13.11.8. CIE standardni kolorimetrijski sistem, 745
  13.12. Claude E, Shannon: 50 GODINA OD NASTANKA TEORIJE INFORMACIJA, 747
  13.13. ASCII kod, 748
  13.14. π/4-QPSK, 749
  13.15. POLJA GALOIS-A I PRIMITIVNI POLINOMI,
  751

  13.15.1. Koreni primitivnih polinoma i m-sekvence, 753
  13.15.2. Recipročni polinomi, 754
  13.15.3. Karakteristični polinomi m-sekvenci, 754
  13.15.4. Gold-ove sekvence i poželjni parovi m-sekvenci, 755
  LITERATURA, 756
  SPISAK SKRAĆENICA, 762
  INDEKS, 769


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Principi telekomunikacija
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 786 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 18 x 25,5 cm
  Godina izdanja: 2009
  ISBN: 978-86-7466-326-4
  RASPRODATO
  U pripremi je obnovljeno izdanje
  Ako želite da vam javimo kada bude u prodaji:

  Prijavite se ovde da biste mogli da rezervišete.


  Kupljeno uz ovu knjigu

  CCNA Cisco Certified Network Associate: Ispit 640-801
  2350 din.

  Investicioni fondovi: Inteligentno i racionalno investiranje
  1800 din.

  DVB-T (terestrička digitalna televizija)
  910 din.

  Sistemi digitalne televizije i radija
  12850 din.

  Tehnički uslovi za kablovske distribucione mreže, sisteme i sredstva
  1410 din.

  Korporativno restrukturiranje
  4400 din.

  Principi telekomunikacija - Zbornik rešenih zadataka
  1520 din.

  Numeričke metode: Zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab
  1190 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA - 4. izdanje
  1400 din.

  Uvod u digitalnu obradu signala + CD
  2180 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  720 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021