MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetC++

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Preuzmite
  Pogled u knjigu
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima (C++14) 10. izdanje
  Autor: Laslo Kraus
  Strana: 436
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik C++ namenjen širokom krugu čitalaca.

  Knjigu mogu da koriste i ljudi s relativno malo programerskog iskustva, ali je vrlo korisna i za profesionalne programere kojima jezik C++ nije osnovni programski jezik u profesionalnoj delatnosti. Jezik C++ je izrastao iz jezika C. Ova knjiga je nastavak autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima.

  Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika
  C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C.
  Programski jezik C++ izložen je u obimu koji može da zadovoljava i naprednije neprofesionalne
  programere. Od sadržaja prateće standardne biblioteke klasa i funkcija prikazani su samo važniji delovi. Jedini način da se nauči neki programski jezik jeste da se pišu programi na njemu.

  Ova knjiga je u potpunosti podređena tom osnovnom načelu.
  Uvodno poglavlje 1 sadrži informacije korisne pre svega za početnike: osnovne pojmove objektno-orijentisanog programiranja, komande za obradu programa na jeziku C++ na računarima u tekstualnom i grafičkom okruženju i kratak pregled jezika C kao podsetnik na ono što bi trebalo da je poznato odranije.

  SADRŽAJ

  Predgovor, v

  Sadržaj, ix

  1 Uvod, 1

  1.1 O programskom jeziku C++,
  1 1.2 Uvod u objektno-orijentisano programiranje, 3
  1.2.1 Apstrakcija, 4
  1.2.2 Učaurivanje, 4
  1.2.3 Nasleđivanje, 5
  1.2.4 Polimorfizam, 6
  1.2.5 Ponovno korišćenje koda, 6

  1.3 Obrada programa na jeziku C++, 7
  1.3.1 Obrada programa u tekstualnom režimu, 7
  1.3.2 Obrada programa u grafičkom režimu, 8

  1.4 Programski jezik C, 9
  1.4.1 Elementi jezika, 9
  1.4.2 Tipovi podataka, 11
  1.4.3 Operatori i izrazi, 15
  1.4.4 Naredbe, 17
  1.4.5 Funkcije, 19
  1.4.6 Struktura programa, 21
  1.4.7 Pretprocesor, 23
  1.4.8 Bibliotečke funkcije, 23

  2 Proširenja jezika C, 25
  2.1 Ključne reči, 25
  2.2 Tipovi podataka, 26
  2.2.1 Brojčani podaci, 26
  2.2.2 Logički podaci, 26
  2.2.3 Znakovne konstante, 27
  2.2.4 Imenovane konstante, 27
  2.2.5 Definisanje podataka, 27
  2.2.6 Identifikatori tipova, 28
  2.2.7 Pridruživanje identifikatora tipovima, 28
  2.2.8 Inicijalizatorske liste, 29
  2.2.9 Nabrajanja, 30
  2.2.10 Pokazivači, 32
  2.2.11 Upućivači, 32
  2.2.11.1 Vrste izraza i upućivača, 33
  2.2.11.2 Upućivači na lvrednosti, 33
  2.2.11.3 Upućivači na dvrednosti ∆, 35
  2.2.11.4 Upućivači i funkcije, 35
  2.2.12 Izostavljene mogućnosti iz jezika C, 38
  2.2.13 Niske, 38
  2.2.14 Strukture i unije, 39
  2.2.14.1 Uvek promenljiva polja u strukturama ∆, 39
  2.2.14.2 Ugnežđene i bezimene strukture i unije ∆, 39

  2.3 Operatori, 40
  2.3.1 Ulaz i izlaz podataka, 40
  2.3.1.1 Operatori za čitanje i pisanje s konverzijom, 42
  2.3.1.2 Manipulatori za podešavanje parametara konverzije, 43
  2.3.1.3 Čitanje i pisanje znakova bez konverzije, 44
  2.3.2 Vrednost izraza kao lvrednost, 45
  2.3.3 Konstantni izrazi, 46
  2.3.4 Konverzija tipa, 48
  2.3.5 Dinamička dodela memorije, 50

  2.4 Naredbe, 52
  2.4.1 Definisanje podataka u složenim naredbama, 52
  2.4.2 Obilazak elemenata nizova: for, 53

  2.5 Funkcije, 54
  2.5.1 Tip vrednosti funkcije, 54
  2.5.2 Podrazumevani argumenti funkcija, 55
  2.5.3 Preopterećivanje imena funkcija, 56
  2.5.4 Brisanje funkcija, 57
  2.5.5 Dohvatanje delova složenih podataka, 58
  2.5.6 Povezivanje s drugim jezicima ∆, 59

  2.6 Prostori imena, 61
  2.5.8 Glavna funkcija, 61 Prostori imena, 61
  2.6.1 Definisanje prostora imena, 61
  2.6.2 Upotreba identifikatora u prostoru imena, 62
  2.6.3 Bezimeni prostor imena ∆, 64
  2.6.4 Ugnežđivanje prostora imena ∆, 65
  2.6.5 Prostor imena std, 67
  2.5.7 Atributi ∆, 60
  2.5.7.1 Funkcije koje se ne vraćaju ∆, 60
  2.5.7.2 Zastareli elementi programa ∆, 61

  2.7 Zadaci, 68
  2.7.1 Metoda podele za uređivanje, 68 3 Klase, 73

  3 Klase, 73
  3.1 Definisanje i deklarisanje klasa, 74
  3.2 Objekti klasnih tipova, 75
  3.3 Metode klasa, 76
  3.3.1 Implicitno definisane metode, 79
  3.4 Konstruktori, 80
  3.4.1 Definisanje klasa s konstruktorima, 80
  3.4.2 Pozivanje konstruktora, 81
  3.4.3 Definisanje konstruktora, 83
  3.4.4 Konstruktori posebne namene, 84
  3.4.4.1 Podrazumevani konstruktor, 84
  3.4.4.2 Kopirajući konstruktor, 86
  3.4.4.3 Premeštajući konstruktor ∆, 88
  3.4.4.4 Konvertujući konstruktor, 90
  3.4.5 Tok izvršavanja konstruktora, 92
  3.4.6 Inicijalizacija nizova objekata, 93
  3.4.7 Konstruktori za proste tipove podataka, 93
  3.5 Destruktori, 94
  3.6 Konstante klasnih tipova, 97
  3.7 Statički članovi klasa, 99
  3.8 Prijateljske funkcije klasa, 103
  3.9 Pokazivači na članove klasa ∆, 105
  3.10 Ugnežđene klase, 106
  3.11 Lokalne klase, 108
  3.12 Strukture i unije, 109
  3.13 Dijagrami klasa, 110
  3.14 Zadaci, 113
  3.14.1 Obrada tačaka u ravni, 113
  3.14.2 Obrada uređenih skupova, 117
  3.14.3 Operacije nad jedinstvenim stekom, 122
  3.14.4 Obrada krugova u ravni, 125

  4 Preopterećivanje operatora, 133
  4.1 Operatorske funkcije, 134
  4.2 Preopterećivanje operatora ++ i −−, 136
  4.3 Operatori za ulaz i izlaz podataka (>>, <<), 137
  4.4 Preopterećivanje operatora (tip), 138
  4.4.1 Automatska konverzija tipa, 139
  4.5 Preopterećivanje operatora =, 142
  4.5.1 Inicijalizacija i dodela vrednosti, 146
  4.6 Preopterećivanje operatora [], 149
  4.7 Preopterećivanje operatora (), 151
  4.8 Preopterećivanje operatora -> ∆, 153
  4.9 Preopterećivanje operatora new i delete ∆, 155
  4.10 Nabrajanja i preopterećivanje operatora ∆, 156
  4.11 Zbirke podataka, 158
  4.11.1 Smeštanje objekata u zbirke podataka, 159
  4.11.2 Obilazak elemenata zbirki: for ∆, 165
  4.12 Zadaci, 170
  4.12.1 Obrada vremenskih intervala, 170
  4.12.2 Obrada polinoma, 175
  4.12.3 Obrada redova, 183

  5 Izvedene klase, 191
  5.1 Definisanje izvedenih klasa, 192
  5.2 Dijagrami klasa za izvedene klase, 195
  5.3 Upotreba članova izvedenih klasa, 196
  5.4 Virtuelne osnovne klase ∆, 202
  5.5 Stvaranje i uništavanje primeraka izvedenih klasa, 203
  5.6 Konverzija tipa između osnovnih i izvedenih klasa, 205
  5.7 Virtuelne metode, 207
  5.8 Apstraktne klase, 212
  5.9 Polimorfno kopiranje objekata, 213
  5.10 Dinamička konverzija tipa podataka ∆, 217
  5.11 Dinamičko određivanje tipa podataka ∆, 218
  5.12 Zadaci, 220
  5.12.1 Obrada geometrijskih figura u ravni, 220
  5.12.2 Obrada zbirki geometrijskih figura u ravni ∆, 230

  6 Izuzeci, 255
  6.1 Rukovanje izuzecima, 256
  6.2 Bacanje izuzetaka, 257
  6.3 Hvatanje izuzetaka, 260
  6.4 Funkcijska naredba try ∆, 261
  6.5 Neuhvaćeni i neočekivani izuzeci ∆, 263
  6.6 Standardni izuzeci ∆, 264
  6.7 Zadaci, 264
  6.7.1 Obrada vektora zadatih opsega indeksa, 264
  6.7.2 Izračunavanje određenog integrala, 269

  7 Generičke funkcije i klase, 283
  7.1 Definisanje šablona, 284
  7.2 Generisanje generičkih funkcija i klasa, 286
  7.3 Podrazumevani argumenti šablona, 288
  7.4 Funkcijske klase kao parametri šablona, 289
  7.5 Inicijalizatorske liste, 290
  7.6 Specijalizacija ∆, 292
  7.6.1 Specijalizacija generičkih klasa ∆, 293
  7.6.2 Specijalizacija generičkih funkcija ∆, 294
  7.7 Generičke metode i ugnežđene generičke klase ∆, 295
  7.8 Paketi parametara ∆, 297
  7.9 Zadaci, 301
  7.9.1 Fuzija nizova objekata, 301
  7.9.2 Obrada stekova objekata, 304
  7.9.3 Uređivanje nizova podataka ∆, 307

  8 Lambda izrazi ∆, 311
  8.1 Definisanje lambda izraza ∆, 311
  8.2 Tip vrednosti lambda izraza ∆, 313
  8.3 Pristup okruženju lambda izraza ∆, 314
  8.4 Metode omotačke klase lambda izraza ∆, 318
  8.5 Lambda izrazi i generičke metode i klase ∆, 320
  8.6 Zadaci ∆, 321
  8.6.1 Obrada generičkih nizova podataka ∆, 321

  9 Standardna biblioteka ∆, 327
  9.1 Usluge ∆, 327
  9.1.1 Relacioni operatori ∆, 328
  9.1.2 Zamena dva podatka ∆, 328
  9.1.3 Parovi podataka ∆, 329
  9.1.4 Funkcijske klase i objekti ∆, 330
  9.1.5 Kompleksni brojevi (complex) ∆, 332
  9.2 Zbirke podataka ∆, 332
  9.2.1 Iteratori ∆, 333
  9.2.2 Zajedničke metode i globalne funkcije zbirki ∆, 336
  9.2.3 V ektori (vector) ∆, 339
  9.2.4 Redovi s dva kraja (deque) ∆, 342
  9.2.5 Nizovi (array) ∆, 342
  9.2.6 Liste (list) ∆, 343
  9.2.7 Jednosmerne liste (forward_list) ∆, 344
  9.2.8 Specijalne zbirke (queue, priority_queue i stack) ∆, 345
  9.2.9 Preslikavanja (map i multimap) ∆, 346
  9.2.10 Skupovi (set i multiset) ∆, 349
  9.2.11 Tekstovi (string) ∆, 349
  9.2.12 Nizovi bitova (vector i bitset) ∆, 354
  9.3 Algoritmi ∆, 356
  9.3.1 Izbor namanjeg i najvećeg ∆, 356
  9.3.2 Obrada pojedinačnih elemenata zbirki ∆, 357
  9.3.3 Pretraživanje zbirki ∆, 360
  9.3.4 Obrada zbirki ∆, 361
  9.3.5 Obrada uređenih sekvencijalnih zbirki ∆, 364
  9.4 Zadaci
  9.4.1 Obrada obojenih geometrijskih figura u ravni ∆, 366

  10 Ulaz i izlaz, 385
  10.1 Tokovi za datoteke, 386
  10.1.1 Stvaranje tokova za datoteke, 386
  10.1.2 Otvaranje i zatvaranje datoteka, 387
  10.2 Tokovi u memoriji, 388
  10.2.1 Stvaranje tokova u memoriji, 388
  10.2.2 Pristup sadržaju tokova u memoriji, 388
  10.3 Rad s tekstualnim tokovima, 389
  10.3.1 Prenos bez konverzije, 389
  10.3.2 Prenos s konverzijom , 390
  10.4 Rad s binarnim tokovima, 392
  10.5 Pozicioniranje unutar toka (direktan pristup), 393
  10.6 Signalizacija grešaka, 393
  10.7 Klase za ulaz i izlaz, 394
  10.8 Zadaci, 396

  Literatura, 407
  Indeks, 409


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Programski jezik C++ sa rešenim zadacima (C++14) 10. izdanje
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 436 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2016
  ISBN: 978-86-7466-582-4
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++ (C++14), 5. izdanje
  0 din.

  Programski jezik C sa rešenim zadacima, 9. izdanje
  1300 din.

  Efikasno programiranje na jeziku C++
  640 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++
  880 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  2500 din.

  Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C
  960 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA - 4. izdanje
  1400 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika C, 4. izdanje
  1250 din.

  Programski jezik Java sa rešenim zadacima
  1600 din.

  Osnovi računarske tehnike: Projektovanje uređaja, zbirka rešenih zadataka
  1650 din.

  Osnovi računarske tehnike - prekidačke mreže
  1240 din.

  Veštačka inteligencija: Savremeni pristup, prevod trećeg izdanja
  3663 din.

  Matematička analiza
  1180 din.

  Diskretna matematika sa kombinatorikom
  2445 din.

  Arduino: uvod u programiranje, prevod 2. izdanja
  1520 din.

  C++: Opušteno: Prevod drugog izdanja
  1980 din.

  Java JDK9: Kompletan priručnik, prevod 10. izdanja
  2960 din.

  Node.js, MongoDB i Angular: integrisane alatke za razvoj veb strana
  3031 din.

  Naučite JavaScript
  2880 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  640 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024