MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetC

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Rešeni zadaci iz programskog jezika C, 4. izdanje
  Autor: Laslo Kraus
  Strana: 190
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Predgovor

  Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.

  Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo jc samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa.

  Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad s datotekama. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

  Izvomi tekstovi svih programa iz ove zbirke mogu da se preuzmu preko Intemeta s adrese home.etf. rs/~kraus/knjige/. Svoja zapažanja, čitaoci mogu da upute autom elektronskom poštom na adresu kraus @ etf.rs

  Beograd, novembar 2014.
  Laslo Kraus

  SADRŽAJ

  Predgovor, 3
  Sadržaj, 4
  Preporučena literatura, 7

  1 Opcratori, 9

  Zadatak 1.1 Ispisivanje teksta na glavnom izlazu, 10
  Zadatak 1.2 Izračunavanje zbira dva ccla broja, 11
  Zadatak 1.3 Izračunavanje obima i površine kruga. 12
  Zadatak 1.4 Izračunavanje površine trougla u ravni 13
  Zadatak 1.5 Pakovanjc i raspakivanje vremena, 14

  2 Naredbe, 15

  Zadatak 2.1 Nalaženjc najmanjcg od tri broja, 16
  Zadatak 2.2 Urcđivanje tri broja, 17
  Zadatak 2.3 Rešavanje sistema od dve lineame jednačine, 18
  Zadatak 2.4 Rešavanjc kvadratne jednačine, ] 9
  Zadatak 2.5 Određivanje datuma za naredni dan, 21
  Zadatak 2.6 Tabeliranje vrednosti izraza, 22
  Zadatak 2.7 Izračunavanjc vrednosti složenijih izraza, 23
  Zadatak 2.8 Tabcliranje vrednosti složenijih izraza, 25
  Zadatak 2.9 Izračunavanje aritmetičkc srednje vrednosti i standardne devijacije niza brojeva.26
  Zadatak 2.10 Značaj redosleda sabiranja niza realnih brojeva, 27
  Zadatak 2.11 Ispisivanjc celih brojeva u binamom brojevnom sistemu, 28

  3 Nizovi, 29

  Zadatak 3.1 Tabcliranje vrednosti polinoma,
  Zadatak 3.2 Izračunavanje srednje vrcdnosti odabranih elcmenata niza, 3 j
  Zadatak 3.3 Izračunavanje skalamog proizvoda dva vektora,
  Zadatak 3.4 Nalažcnjc vrcdnosti najmanjeg elementa u nizu,
  Zadatak 3.5 Obrtanje redoslcda clemcnata niza,
  Zadatak 3.6 Izračunavanje binomnih kocficijenata,
  Zadatak 3.7 Razvrstavanje clcmcnata niza u dva niza, 3g
  Zadatak 3.8 Izostavljanje clcmenata niza, 37
  Zadatak 3.9 Umctanje niza u đrugi niz, 40
  Zadatak 3.10 Umetanjc broja u urcđcni niz, 41
  Zadatak 3.11 Obrazovanje fuzijc dva urcđena niza, 42
  Zadatak 3.12 Uređivanje niza metodom izbora, 44
  Zadatak 3.13 Transponovanjc kvadratne matrice, 45
  Zadatak 3.14 Uređivanje kolona matricc po zbirovima kolona, 46

  4 Pokazivači, 47

  Zadatak 4.1 Nalaženje vrednosti najmanjeg elementa u nizu, 48
  Zadatak 4.2 Obrtanje redosleda elemenata niza, 49
  Zadatak 4.3 Uređivanje dinamičkog niza metodom umetanja, 50
  Zadatak 4.4 Nalaženje unije, preseka i razlike dva skupa, 51
  Zadatak 4.5 Transponovanje dinamičkc pravougaone matrice, 53
  Zadatak 4.6 Izračunavanje stepena simetrične dinamičke kvadratne matrice, 54
  Zadatak 4.7 Rešavanje sistema lineamih jednačina Gausovom metodom, 55

  5 Znakovi, 57

  Zadatak 5.1 Ispisivanje tablice ASCII kodova, 58
  Zadatak 5.2 Crtanje šestougaone figure na glavnom izlazu, 59
  Zadatak 5.3 Crtanje strelice na glavnom izlazu, 60
  Zadatak 5.4 Crtanje šahovske table na glavnom izlazu, 61
  Zadatak 5.5 Tabeliranje vrednosti i grafički prikaz prigušenih oscilacija na glavnom izlazu, 62
  Zadatak 5.6 Određivanje broja slova i cifara u tekstu, 64
  Zadatak 5.7 Izostavljanje suvišnih razmaka među rečima, 65
  Zadatak 5.8 Pretvaranje znakova za tabulaciju u znakove razmaka, 66
  Zadatak 5.9 Uređivanje niza imena, 67
  Zadatak 5.10 Uređivanje dinamičkog niza imena gradova, 68

  6 Funkcije, 69

  Zadatak 6.1 Izračunavanje binomnog koeficijenta, 70
  Zadatak 6.2 Izračunavanje funkcija e cos x i sin x pomoću Tejlorovog razvoja, 71
  Zadatak 6.3 Ispitivanje da li je dati prirodan broj prost, 74
  Zadatak 6.4 Nalaženje najvećeg zajedničkog delioca i najmanjeg zajedničkog sadržaoca, 75
  Zadatak 6.5 Izračunavanje vrcdnosti Lagranžovog polinoma, 76
  Zadatak 6.6 Sekvencijalno i binamo pretraživanje niza, 77
  Zadatak 6.7 Određivanje broja različitih elemenata niza, 79
  Zadatak 6.8 Obrtanje rcdosleda clemenata niza, 80
  Zadatak 6.9 Odrcđivanje brojeva elemcnata niza koji daju pojcdine ostatke, 81
  Zadatak 6.10 Obrazovanje niza prostih brojeva, 82
  Zadatak 6.11 Pretvaranje niza brojeva u skup, 83
  Zadatak 6.12 Izostavljanje duplikata u podnizovima jednakih elemenata niza, 84
  Zadatak 6.13 Raspakivanje celog broja bit po bit, 85
  Zadatak 6.14 Određivanje broja bitova jednakih jedan i nula unutar celobrojnog podatka, 86
  Zadatak 6.15 Obrtanje redosleda bitova unutar celobrojnog podatka, 87
  Zadatak 6.16 Određivanje broja cifara u znakovnom nizu, 88
  Zadatak 6.17 Određivanje broja pojavljivanja pojedinih cifara i slova u znakovnom nizu, 89
  Zadatak 6.18 Rekurzivne fiinkcije za izračunavanje n!, binomnog koeficijenta, zbira elemenata niza i skalamog proizvoda dva vektora, 90
  Zadatak 6.19 Izračunavanje Fibonačijevog broja rekurzivno i itcrativno, 92
  Zadatak 6.20 Tabeliranje vrednosti zadate fiinkcije s jednim realnim argumentom, 94
  Zadatak 6.21 Grafički prikaz rcalne funkcije s jednim realnim argumentom na glavnom izlazu, 96
  Zadatak 6.22 Nalaženje nule realne funkcije s jednim realnim argumentom, 98
  Zadatak 6.23 Nalaženje minimuma realne fimkcije s jcdnim realnim argumentom, 100
  Zadatak 6.24 Izračunavanje određenog integrala metodom pravougaonika i trapeza, 102
  Zadatak 6.25 Gencrisanje permutacija rekurzivno i iterativno, 104
  Zadatak 6.26 Pronalaženje puteva za izlazak iz lavirinta, 105
  Zadatak 6.27 Nalažcnje prostih puteva između dva mesta, 106
  Zadatak 6.28 Paket fiinkcija za obradu velikih celih brojeva, 107
  Zadatak 6.29 Paket funkcija za obradu uređcnih skupova, 111
  Zadatak 6.30 Algoritmi za uređivanje nizova s merenjem vremena trajanja, 114
  Zadatak 6.31 Uređivanje teksta (ravnanje desne ivice), 118

  7 Strukture, 123

  Zadatak 7.1 Obrada kompleksnih brojeva, 124
  Zadatak 7.2 Obrada polinoma, 125
  Zadatak 7.3 Obrada kalcndarski h datuma, 127
  Zadatak 7.4 Obrada dinamičkih nizova, 130
  Zadatak 7.5 Obrada dinamičkih matrica, 132
  Zadatak 7.6 Obrada jednostruko spregnutih listi, 135
  Zadatak 7.7 Još funkcija za obradu jcdnostruko spregnutih listi, 141
  Zadatak 7.8 Obrada stekova, 143
  Zadatak 7.9 Obrada redova, 147
  Zadatak 7.10 Obrada dvostruko spregnutih listi, 152
  Zadatak 7.11 Obrada binamih stabala, 156
  Zadatak 7.12 Pakovanje i raspakivanje vremena, 164

  8 Datoteke, 165

  Zadatak 8.1 Tabeliranje vrcdnosti verižnog razlomka u tekstualnu datoteku, 166
  Zadatak 8.2 Prepisivanje odabranih zapisa tekstualne datoteke u drugu datoteku, 167
  Zadatak 8.3 Pretvaranje nizova brojeva u skupove, 168
  Zadatak 8.4 Izostavljanje određene vrste i kolone iz matrice, 169
  Zadatak 8.5 Zamena određene dve vrste i kolone matrice, 170
  Zadatak 8.6 Obrada matrica realnih brojeva, 171
  Zadatak 8.7 Pretvaranje početnih slova rečenica u velika slova u tckstualnoj datoteci, 173
  Zadatak 8.8 Odrcđivanje broja pojavljivanja pojedninih cifara u tekstualnoj datoteci, 174
  Zadatak 8.9 Određivanje srednje dužine reči u tekstualnoj datoteci, 175
  Zadatak 8.10 Izostavljanje suvišnih razmaka među rečima u tekstualnoj datoteci, 176
  Zadatak 8.11 Stvaranje, prikazivanje sadržaja i obrada sekvencijalne biname datoteke, 177
  Zadatak 8.12 Sastavljanje izveštaja o nevraćenim knjigama na osnovu sckvencijalne biname datoteke, 179
  Zadatak 8.13 Ažuriranje stanja magacina u relativnoj binamoj datotcci, 181
  Zadatak 8.14 Paket funkcija za obradu relativnih binamih datoteka, 183
  Zadatak 8.15 Interaktivan program za praćenje zaliha robe u skladištu, 186


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Rešeni zadaci iz programskog jezika C, 4. izdanje
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 190 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2014
  ISBN: 978-86-7466-530-5
  Naručite
  Cena: 1.250 RSD
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Programski jezik C sa rešenim zadacima, 9. izdanje
  1300 din.

  Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C
  880 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++ (C++14), 5. izdanje
  0 din.

  Programski jezik C sa rešenim zadacima - 10. izdanje
  1650 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA JSE 8
  1600 din.

  Programiranje na jeziku C (+ disketa)
  1200 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  2500 din.

  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima 11. izdanje (C++17)
  2500 din.

  SQL programiranje – sa primerima u SQL bazi podataka
  1690 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika C#, drugo izdanje
  1650 din.

  C programiranje za Arduino: AVR mikrokontroleri i Atmel Studio
  2100 din.

  SQL praktikum – radno okruženje phpMyAdmin i MS Access
  750 din.

  Uvod u programiranje, sa primerima u programskom jeziku C
  1200 din.

  Joomla! 3: prevod drugog izdanja
  1580 din.

  Php 7, MySql i Javascript u jednoj knjizi
  2670 din.

  PIC mikrokontroleri
  1850 din.

  Programski jezik Java sa rešenim zadacima 3. izdanje - JSE 13
  2500 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++
  800 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  720 din.

  Microsoft Visual C# 2012 Korak po korak
  2850 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023