MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 9 puta
  veću sliku


  Klinička neuropsihologija
  Dodaj u listu želja - Wish List
  SADRŽAJ

  Predgovor uz drugo izdanje, 11
  Predgovor, 12

  Prvi deo
  1. Uvod u neuropsihologiju, 15

  2. Razvoj kliničke neuropsihologije, 23

  3. Teorijski osnovi savrenrcne ncuropsihologije, 31
  Teorija funkcionalnih sistema
  Teorija konekcionizma
  Teorija modula
  Teorija neurokognitivnih mreža
  Bazične i instrumentalne funkcije
  Neuropsihološki sindrom
  Princip dvojne disocijacije funkdja

  4. Anatomski osnovi neuropsiholoških funkcija, 48
  Neuron i sinapsa
  Zadnji mozak (rhombencephalon)
  Srednji mozak (mesencephalon)
  Prednji mozak (proscencephalon)
  Hemisfere velikog mozga
  Funkdonalna orgnni/.ncija kore volikog mozga Subkortikalne strukture

  5. Uloga neurotransmisije u organizaciji kognitivnih funkcija, 59
  Acetilholin (Acetylcholin)
  Dopamin
  Noradrenalin
  Serotonin
  GABA
  Eksdtatome aminokiseline
  Interakcijn između različitih neurotransmiterskih sist

  6. Ispitivanje mentalnog statusa, 67
  Akutno konfuzno stanje
  Sindrom frontalnih režnjeva
  Jednostrano prostorno zanemarivanja .
  Stanje svesti i pažnje
  Jezičke funkcije
  Pamčenje
  Vizuokonstmkcione funkcije
  Praksija i gnozija
  Apstraktne sposobnosti
  Uviđavnost i kritičnost
  Dijagnostički smisno mentnlnog statusa

  7. Principi neuropsihološkog testiranja, 81
  Kognitivne funkdje
  Emodonalno-motivadone dimenzije ponašanja
  Egzekutivne funkdje '•
  Procena kognitivnih disfunkdja
  Testovi kao neuropsihološki instrumenti
  Interpretadjarezultata

  8. Primena fMR, PET i KEP u neuropsihologiji, 91
  Pozitronska emisiona tomografija i funkdonalna magnetna rezonanca Kognitivni evodrani potendjali

  Drugi deo

  9. Afazije, 99
  Definicija
  Istorijski osvrt
  Savremene neurolingvističke teorije
  Lingvističkaterminologija
  Lingvistička semiologija'
  Anatomofunkdonalna organizadja jezičkih funkdja
  Etiologija afazija
  Klasifikacija afazija
  Brocaina afazija
  Wemickeova afazija
  Konduktivna afazija
  Globalna afazija
  Transkortikalneafazije
  Transkortikalna motoma afazija
  Transkortikalna senzoma afazija
  Mešovita transkortikalna afazija (Sindrom izoladje govome oblasti)
  Anomička afazija
  Afemija
  Čista gluvoća za reči
  Aleksija bez agrafije
  Subkortikalne afazije
  1. Strijatokapsulama afazija
  2. Talamička afazija
  Ipsilateralna afazija
  Afazije i bilingvizam
  Dijagnostičkimetodi
  Testiranje afazije
  Spontana restitudja i rehabilitadja afazija

  10. Aleksije, 149
  Istorijski pregled
  Klinička klasifikadja
  Parijetotemporalna aleksija (aleksija sa agrafijom)
  Okdpitalna aleksija (aleksija bez agrafije)
  Frontalna aleksija
  Vizuospadjalna aleksija
  Hemispadjalna aleksija
  Avazičke aleksije
  Hemialeksija
  Lingvictićka interpretacija aJeksija
  Centralne aleksije
  Fonološka aleksija
  Površinska aleksija
  Dubinaka aleksija
  Periferne aleksije
  Alekaija u orijentalnim jezictma
  Uloga desne hemiafere

  11. Agrafije, 165
  Afazičke agraflje
  Agraaja kod Brocaine afaztje
  Agrafija kod Wenickeove afazije
  Agrafija kod konduktivne afazije
  Agrafije kod drugih afazičkih sindroma
  Neafazičke agrafije
  Izolovana agrafija
  Aprakaična agrafija
  Spacijalna agrafija
  Ostali poremećaji pisanja
  Lingviatički oblici agrafija
  Lekcička (povrlinfka) agrafija
  Fonololka agrafija
  Dubinaka agrahja
  Peri/eme agre/lje
  Agrafija kod Alzheimerove bolecti

  12. Prozodija i aprozodija, 177
  Aprozodije
  Teatiranje prozodije

  13. Akalkulije, 185
  Istorijski osvrt
  Klasifikacija akaikuiija
  Anaritmetija
  Afazičke akaikulije
  Akalkulija kod Brocaine afazije
  Akalkulija kod Wernickeove afazije
  Akalkulija kod koduktivne afazije
  Akalkulija kod transkortikalne afazije
  Alaeksička akalkulija
  Agrafička akalkulija
  Frontalna akalkulija
  Prostorna akalkulija
  Procena akalkulije

  14. Poremećaji percepcije - Agnozije, 197
  Istorijski osvrt
  Vizuelna agnozije
  Aperceptivna vizuelna agnozija
  Centralna ahromatopsija
  Agnozija boja
  Anomija boja
  Simultana agnozija
  Prozopagnozija
  Auditivna agnozija
  Kortikalna gluvoća i kortikalni poremećaji
  Auditivna verbalna agnozija (čista gluvoća za reči)
  Auditivna agnozija za neverbalne stimuluse
  Taktilna agnozija
  Poremećaji telesne sheme
  Optička ataksija
  Fantomski doživljaj amputiranih delova tela!
  Zanemarivanje jedne polovine tela
  Autopagnozija
  Agnozija prstiju

  15. Jednostrano zanemarivanje prostora, 215
  Definicija i klasifikacija
  Patofiziološki osnov
  Neuropsihološki aspekti
  Perceptivno i motomo zanemarivanje
  Prostoma reprezentadja i zanemarivanje
  Rehabilitacija i lečenje
  Balintov sindrom
  Klinička slika
  Suženje vizuelne pažnje—
  Prostoma dezorijentacija
  Pokreti očnih jabučica
  Optička ataksija

  16. Anozognozija i konfabulacije, 241
  Klinički sindromi;i
  Anozognozija i hemianopsije
  Anozognozija i kortikalno slepilo
  Anozognozija i hemiplegija
  Konfabulacije kao simptom amnestičkih sindroma
  Sindromi pogrešne identifikacije

  17. Apraksije, 255
  Definicija praksije i apraksije
  Istorijsld pregled razvoja učenja o apraksijama
  1. Teorija sheme pokreta i plana motome aktivnosti
  2. Diskonekciona teorija
  Savremeni modeli o apraksijama
  1. Vizuokinestetski motomi engrami
  2. Selekđja motomih inervacga
  3. Obrada viših motomih informacija
  4. Uloga unimodalnog i polimodalnog senzomog korteksa
  Dijagnoza i diferendjalna dijagnoza apraksija
  Klinički sindromi
  Ideadona apraksija
  Konceptualna apraksija
  Ideomotorna apraksija
  Patofiziologija ideomotome apraksije
  Hipoteza leve hemisfere
  Heilmanov model
  Diskonekdone i disodjativne apraksije
  Vizuomotoma i taktilo-motoma disodjativna apraksija
  Kinetička apraksija udova
  Bukofadjalna apraksija (Orofadjalna apraksija)
  Okulomotoma apraksija
  Apraksija očnih kapaka
  Subkortikalne apraksije
  Talamička apraksija
  Apraksija i bazalne ganglije
  Apraksija i suplementama motoma areja (SMA)

  18. Pamćenje i amnestički sindromi, 281
  Istorijski osvrt
  Definidja i taksonomija pamćenja
  Radna memorija
  Kratkoročno pamćenje
  Dugoročno pamčenje
  Eksplidtno (deklarativno) pamćenje
  Semantičkopamćenje
  Kategorijalno-spedfični poremećaji semantičkog pamćenja .
  Modalno-spedfični poremećaji semantičkog pamćenja
  Implidtno (nedeklarativno pamćenje)
  Anatomski osnov pamćenja
  Medijalne strukture temporalnih režnjeva
  Diencefalon
  „Basal forebrain"
  Uloga Papezovog kruga u pamćenju
  Frontalni režnjevi i pamćenje
  Kliničke osobine amnestičkih sindroma
  Neuropsihološki profil amnestičkih sindroma
  Etiologija i topografija amnestičkih sindroma
  VVemicke-Korsakovljev sindrom (WKS)
  Amnestički sindromi vaskulame etiologije
  Ruptura aneurizme prednje komunikantne arterije----
  Tromboza zadnje moždane arterije
  Tranzitoma globalna amnezija (TGA)
  Posttraumatska amnezija (PTA)
  Amnezije posle herpes simpleks virusnog encefalitisa
  Druga neurološka stanja i oboljenja udružena sa amnezijom.
  Starenje i benigna senescentna zaboravnost
  Degenerativna oboljenja
  Moždana anoksija i limbički encefalitis
  Elektrokonvulzivna terapija
  Funkdonalna amnezija
  Rehabilitadja pamćenja

  19. Frontalni režnjevi, 315
  Istorijski pregled
  Anatomofunkdonalna organizadja Etiologija frontalnih sindroma
  Vaskulama oboljenja, 319
  Tumori, 320
  Povrede, 320
  Degenerativne demendje, 321
  Ostali uzrod, 321
  Neuroloski znad, 321
  Teorije o funkdonalnoj organizadji frontalnih režnjeva, 322
  Neuropsihološki sindromi, 325
  Neurolingvistički poremećaji, 326
  Frontalni afazički sindromi, 327
  Foremećaji pažnje, 328
  Poremećaji pamćenja, 331
  Poremećaji mišljenja, 333
  Egzekutivne funkdje, 336
  Poremećaji ponašanja, 339

  20. Neuropsihološki sindromi temporalnih režnjeva, 345
  Anatomofunkdonalna organizadja, 346
  Poremećaji auditivne percepdje, 347
  Poremećaji mirisne percepdje, 348
  Poremećaji vizuoperceptivnih funkdja, 349
  Kluver-Bucyev sindrom, 349
  Sindromi limbidcog sistema, 350

  21. Neuropsihološki sindromi parijetalnih režnjeva, 355
  Anatomofunkdonalna organizadja, 356
  Funkdonalna asimetrija intermodalnog asođjativnog korteksa, 357
  Sindrom jednostranog prostomog zanemarivanja, 358
  Gerstmannov sindrom,360

  22. Funkcionalna asimetrija hemisfera i klinički sindromi, 365
  Anatomska asimetrija hemisfera, 368
  Kognitivne disfunkdje kod jednostranih oštećenja mozga, 368
  Emodonalno ponašanje bolesnika sa jednostranim oštećenjem mozga, 373

  23. Sindromi korpusa kalozuma, 377
  Anatomofunkdonalna organizadja moždanih komisura, 378
  Funkdonalna spedfičnost vlakana korpusa kalozuma, 380
  Jezičke funkdje komisurotomisanih subjekata, 380
  Pamćenje kalozotomisanih bolesnika, 382
  Dominantnost hemisfera,382
  Kliničko testiranje funkdja korpus kalozuma, 383
  Levostrana verbalna anosmija,383
  Dvostruka hemianopsija, 384
  Hemialeksija, 385
  Supresija akustičke percepdje,385
  Jednostrana (levostrana) ideomotoma apraksija, 385
  Jednostrana (levostrana) agrafija, 385
  Jednostrana (levostrana) taktilna anomija, 386
  Desnostrana konstrukdona apraksija, 386
  Prostoma akalkulija, 386
  Postoperativni mutizam u komisurotomisanih bolesnika, 387
  Sindrom aleksije bez agrafije, 387
  Agenezija korpusa kalozuma, 387

  24. Demencje, 391
  Definicja i dijagnostički kriterijumi
  Klasifikadja demendja
  a. Etiološka klasifikadja demendja
  b. Neuropsihološka klasifikadja demendja
  c. Lečive i nelečive demencje
  Alzheimerova bolest
  Dijagnostički kriterijumi
  Klinička slika
  Faktori rizika za pojavu
  Neurobiološki osnovi
  Poremećaji neurotransmisije u
  Kognitivni poremećaji u AB
  Poremećaji pamćenja
  Poremećaji jezičkih funkdja
  Poremećaji vizuospadjalnih funkdja
  Poremećaji pažnje
  POremećaji ponašanja
  Terapija
  Demendja Lewyevih tela (DLT)
  Fokalne kortikalne atrofije
  Pickova bolest
  Demendja udružena sa bolešću motomih neurona
  Primama progresivna afazija
  Kortikobazalna degeneracija
  Demendja kod Parkinsonove bolesti
  Demendja kod Huntigtonove bolesti
  Demendja kod progresivne supranukieame paralize
  Vaskulne demencje
  Demendja udružena sa normotenzivnim hiđrocefalusom (hydrocephalusom)

  25. Neuropsihološke disfunkcije bazalnih ganglija i talamusa vaskulne etiologije, 439
  Afazije izazvane vaskulnim lezijama bazalnih ganglij
  Apraksija i bazalne ganglije, 441
  Jednostrano zanemarivanje izazvano oštećenjem bazalnih ganglija, 442
  Emodonaine izmene posle oštećenja bazalnih ganglij, 442
  Stečeni sindromi talamusa442
  Ishemički sindrom genikulotalamičke arterqe, 443
  Ishemički sindrom tuberotalamičke arterije, 443
  Ishemički sindrom duboke interpedunkulame arterije, 444
  Ishemički sindrom prednje horioidne arterqe, 444
  Diencefalna amnezija, 445
  Poremećaji govora i jezičkih funkdja, 445

  26. Protokol za ispitivanje mentalnog statusa po predlogu Struba i Blacka, 447

  Indeks pojmova
  Beleška o autoru


  PREDGOVOR uz drugo izdanje

  Udžbenik Klinička neuropsihologija objavljen je prvi put krajem „dekade mozga" (poslednja decenija XX veka), u kojoj je došlo do procvata neuronauka i zadivlju-juće saradnje naučnika iz različitih disciplina - neurologa, psihologa, psihijatara, lingvista, neurofarmakologa, neuroendokrinologa i molekulamih biologa. U sre-dištu njihovog interesovanja našla se upravo neuropsihologija.

  Pojavi ovog udžbenika prethodila je praksa dugogodišnjeg kliničkog rada i istraživanja u Institutu za neurologiju KCS, kao i edukacija lekara, psihologa i defektologa u okvim poslediplomskih studija na Medicinskom fakultetu Univer-ziteta u Beogradu. Zahvaljujući popularizaciji neuropsihologije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu u proteklom periodu odbranjene su brojne magistarske teze, a u veći broj doktorskih disertacija iz oblasti neurologije i psihijatrije uključe-ne su i neuropsihološke istraživačke metode.
  Neuropsihologija se kod nas odomaćila i svoj dijagnostički i istraživački rad je uključila u sve oblasti neurologije. Posebno ističem neurologiju degenerativnih oboljenja, pre svega, demencija, epileptologije, demijelinizacionih bolesti, post-traumatskih stanja i infektivnih bolesti. Rad sa psihijatrijskim bolesnicima postao je nezamisliv bez oslanjanja na neuropsihološke osnove patogeneze i dijagnostike neuroza, psihoza i psihoorganskih sindroma. Neuropsihološko testiranje psihija-trijskih bolesnika postalo je deo mtinskog kliničkog rada.

  Iako rehabilitacija govomo-jezičkih funkcija kod nas ima dugu tradiciju, uz nju je postepeno sazrevala ideja o potrebi neuropsihološke rehabilitacije možda-no oštećenih bolesnika sa kognitivnim disfunkcijama. U praksu se uvode metode restauracije i rehabilitacije pažnje, pamćenja i egzekutivnih funkcija.
  Posle uvođenja farmakološke terapije nekih kognitivnih poremećaja, neuropsi-hološke baterije i testovi postali su dragoceni instmmenti u proceni efekata ove tera-pije. Tako se neuropsihologija ustoličila kao disciplina koja služi ne samo dijagno-stici kognitivnih poremećaja već i merenju dinamike oporavka kognitivnih funkcija postignutih farmakološkim sredstvima i neuropsihološkom rehabilitacijom.
  U ovaj složeni dijagnostičko-terapijski rad uključeni su timovi stručnjaka sači-njeni od neurologa, psihologa, defektologa i govomih terapeuta. Kontinuiranoj edukaciji mladih stmčnjaka navedenih profila nesumnjivo će koristiti i ova knjiga.

  U Beogradu, 2012. godine

  Autor


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Klinička neuropsihologija
  Izdavač: Zavod za udžbenike
  Strana: 465 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 16,5 x 23,5 cm
  Godina izdanja: 2012
  ISBN: 978-86-17-18005-6
  Naručite
  Cena:
  2.400,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  24,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Osnovi menadžmenta ljudskih resursa
  1790 din.

  Sistemska porodična psihoterapija: teorija i praksa
  3000 din.

  SPSS: priručnik za preživljavanje: Prevod 4. izdanja
  1280 din.

  Funkcionalna i topografska neuroanatomija
  3500 din.

  SPSS: priručnik za preživljavanje,
  prevod 6. izdanja
  1600 din.

  Kako pronaći smisao života - volja za smislom
  1164 din.

  Klinička neuroanatomija
  550 din.

  Psihologija zla
  1296 din.

  Do šizofrenije i nazad
  900 din.

  Psihijatrija
  6000 din.

  Izabrana dela Nikole Rota, tom 2: Opšta psihologija
  1650 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020