MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Sistemska porodična psihoterapija: teorija i praksa
  Autor: Rudi Dalos, Ros Drejper
  Strana: 598 ► Ostali detalji
  Oblast: MedicinaPsihijatrija
  A A A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  U novom, trećem izdanju pruža obilje informacija studentima i stručnjacima iz oblasti sistemske i porodične terapije, i srodnih oblasti, a u vidu hronike i priče, kroz opis niza događaja.

  Predgovor

  Ponosni smo i zadovoljni što pišemo treće izdanje ove knjige. Ostvarili smo cilj koji smo postavili u prvom izdanju - da obezbedimo pouzdan izvor znanja namenjen kolegama, studentima, koji će doprineti obrazovanju stručnjaka ne samo na području sistemske i porodične terapije, već i u srodnim disciplinama kao što su psihologija, socijalni rad, sestrinstvo, savetovanje, obrazovanje itd. Nadamo se da će treće izdanje knjige pomoći čitaocima da prate nove trendove u ovoj oblasti.

  U sistemskoj i porodičnoj terapiji već postoji bogata usmena i pisana tradicija, tako da je ova knjiga delom priča, delom hronika: priča zbog toga što opisujemo niz događaja i nameravamo da čitaoca zainteresujemo, pa čak i zabavimo, opisima složenosti sistemske i porodične terapije, fascinantnog mnoštva ideja i znanja koja su se pojavila u proteklih šezdeset godina. U onoj meri u kojoj ova knjiga prikazuje našu perspektivu, možemo da se priklonimo i modernističkim i postmodernističkim i konstrukcionističkim stavovima i da, kroz šalu, kažemo da je ova knjiga izmišljena. Namera nam je da zabeležimo i opišemo ljude, ideje, prakse i sociopolitičke kulturne kontekste značajne za razvoj na ovom području u drugoj polovini dvadesetog i na početku dvadeset prvog veka. Zelimo da se trećim izdanjem knjige obeleži šezdeset godina razvoja porodične terapije i da ova knjiga bude koristan, koherentan i iscrpan vodič za čitaoce na svih pet kontinenata.

  U organizaciji poglavlja ogleda se naša želja da čitaocima ponudimo priču, hroniku i referentnu knjigu. Više od šezdeset godina istorije smo podelili na prvu, drugu, treću fazu i dvadeset prvi vek, tako da se ljudi, ideje i prakse mogu pratiti ona...

  UvodNA REČ

  Sada smo kod trećeg izdanja, što svakako svedoči o tome da je ova knjiga i dalje korisna, a nove značajne dopune je kvalifikuju za naziv ,,udžbenik“.

  Zelim da zahvalim našim autorima, Rudiju i Ros, za pisanje ovog trećeg izdanja. Oboje su ugledni pisci i terapeuti u našim stručnim krugovima. Dugi niz godina su posvećeni razvoju i promovisanju sistemskog načina mišljenja i prakse sa pojedincima, parovima, porodicama, timovima i organizacijama. Dosledno pružaju podršku pragmatičnim pristupima terapiji i savetovanju koji su značajni za edukaciju i korisni za različite grupe problema u radu mnogih službi za intervencije i podršku

  Dakle, šta je novo u ovom trećem izdanju? Raduje me što je dodato poglavlje o terapiji parova, koja je, nažalost, često zanemarena u radu nekih sistemski orijentisanih službi i programa edukacije. Nadamo se da će ovo pregledno i korisno poglavljć inspirisati mnoge edukatore i terapeute da u svoj način mišljenja i rada uključe i terapiju parova.

  Naravno, stari prijatelji su ostali uz nas sa svojim komentarima o fazama razvoja sistemskog načina mišljenja, pristupima sistemskom formulisanju, isticanju uloga emocija u razvoju integrisanih odnosa, doprinosima u primeni istraživanja i evaluacije u praksi, i sa svojim pregledom razvoja u dvadeset i prvom veku - što je sve pažljivo zabeleženo i dopunjeno najnovijm podacima. A na kraju možemo videti i njihovu verziju proricanja naše kolektivne budućnosti gledanjem u kristalnu kuglu!

  Sadržaj

  Predgovor, 13
  Uvodna reč, 17
  Zahvalnice, 19

  Dr Nevena Čalovska Hercog: Predgovor srpskom izdanju, 21

  Uvod, 23
  Iskustva sistemske i porodične terapije, 26
  Iz vizure porodice, 26
  Viđenje dvaju terapeuta, 29
  Sta je,,porodica“?, 32
  Životni ciklus porodice, 34
  Davanje glasa porodici, 37
  Organizacioni okvir knjige, 39
  Ključni tekstovi koji daju istorijski pregled sistemske i porodične terapije, 43

  Postavljanjesceneipedesetegodinedvadesetogveka, 47

  1 Prva faza: od pedesetih do sredine sedamdesetih, 67
  Kulturni pejzaž, 67
  Uticajni ljudi i ideje, 68
  Začeci sistemske i porodične terapije, 68
  Sistemsko mišljenje: od intrapsihičkog ka
  interpersonalnom, 74
  Sistemska teorija: biološka analogija, 76
  Nepredvidiva svojstva sistema, 77
  Cirkularnosti, 78
  Trijade, triangulacija i skretanje konflikta, 82
  Pravila, obrasci i proces, 85
  Fidbek, 86
  Koordinacija u porodici kroz komunikaciju, 87
  Koncept duplih poruka, 87
  Metakomunikadja, ®8
  Otvoreni i zatvoreni sistemi,
  Porodična homeostaza
  Životni ciklus porodice
  Praksa, 95
  Strukturalna porodična terapija
  Uverenja i strukture
  Terapijske
  Direktivni stav
  Strateška porodična terapija
  Uverenja i premise, 106
  Strateški zadaci, 109
  Komentar
  Rod i promene u nejednakosti moći, 113
  Normativne pretpostavke modela životnog ciklusa, 116
  Ključni tekstovi, 117
  Vodič veština, 118
  Porodično skulpturiranje, 119
  Porodično stablo i vremenska skala, 121
  Preuokviravanje (reframing), 125

  Druga faza: od sredine sedamdesetih do sredine osamdesetih, 127
  Kulturni pejzaž, 127
  Uticajni ljudi i ideje, 130
  Kibernetika drugog reda, 130
  Metakomunikacija, 132
  Komunikacija, 133
  Osoba kao privatna "biosfera", 136
  Namera, 137
  Uverenja i aktivnosti u trijadama
  Ekološka perspektiva - multipli sistemi
  Opservirani sistemi u interakciji, 140
  Praksa, 141
  Hipoteziranje, 141
  Preuokviravanje (reframing), 142
  Kokonstrukcija zajedničke prošlosti, 144
  Komentar, 145
  Moralne i političke implikacije, 146
  Moć, 148
  Milanski pristupi, 148
  Pozitivna konotacija, 149
  Ključni tekstovi, 151
  Vbdičveština, 153
  Timski rad, 154
  Postavljanje hipoteza, 155
  Pozitivna konotacija, 157
  Cirkularno ispitivanje, 159
  Promena koja transformiše, 160

  3 Treća faza: sredina osamdesetih do dve hiljadite godine. . . 162
  Kulturni pejzaž, 162
  Teorijske perspektive, 163
  Odnosi i veze sa drugom i prvom fazom sistemske porodične terapije, 166
  Uticajni ljudi i ideje, 169
  Gledište osobe: konstruisanje iskustva, 173
  Praksa, 178
  Kratka terapija usmerena na rešenje, 179
  Reflektujući timovi, 183
  Narativne terapije, 184
  Eksternalizovanje problema, 185
  Pisanje, 187
  Feminističke terapije, 187
  Moć i konstruisanje realnosti, 189
  Priče dostupne u kulturi, 190
  Komentar: feminističke orijentacije,
  Dodatna literatura,
  Vodič veština,
  Konsultacije, j^g
  Eksternalizovanje problema, 200
  Kolaborativno ispitivanje, 202
  Procesi reflektovanja, 204

  4 Ideje koje i dalje kucaju na vrata: emocije, afektivno vezivanje i sistemi, 208
  Uloga emocija u sistemskoj teoriji i praksi, 208
  Emocije i rani koncepti porodične terapije, 213
  Triangulacija, 213
  Duple poruke, 214
  Emocije, eskalacije i interakcija parova, 216
  Emocije, narativi i jezik emocija, 219
  Teorija afektivnog vezivanja (attachment), 225
  Životni ciklus porodice i afektivno vezivanje, 228
  Stilovi afektivnog vezivanja i dinamika parova, 229
  Afektivno vezivanje: od dijada ka trijadama, 231
  Trauma i gubitak, 232
  Afektivno vezivanje i procesi kreiranja značenja: uverenj i narativi, 233
  Integracije sa psihoanalitičkim razmišljanjem, 237
  Terapijski odnos, 237
  Procesi odbrane i nesvesna komunikacija, 239
  Transfer 240
  Ključni tekstovi

  5 Sistemska formulacija
  Kulturni
  Sistemska teorija: procena i formulacija
  Prvafaza, 253
  Druga faza: progresivno hipoteziranje, 255
  Treća faza, 256
  Primer sistemske formulacije, 259
  Genogram, 259
  Upućivanje, 262
  Dekonstrukcija problema, 262
  Kontekstualni faktori, 263
  Uverenja i objašnjenja, 264
  Obrasci održavanja problema i petlje povratne sprege, . 265
  Emocije i afektivno vezivanje, 266
  Sinteza, 267
  Formulacije: Meri i Dženet, 267
  Komentar, 269
  Ključni tekstovi, 271
  Vodič veština, 273
  Sistemska formulacija, 273

  6 Razvoj prakse u dvadeset prvom veku: razgovori s one strane granica modela, 277
  Kulturni pejzaž, 277
  Praksa, 280
  Rad sa zavisnostima, 282
  Analiza, 282
  Rad sa procesima nakon razvoda i sporovi oko viđanja dece, 291
  Rad u forenzičkom kontekstu, 299
  Sistemski rad sa narativima o afektivnom vezivanju (ANT - Attachment Narrative Therapy): poremećaji ishrane, 306
  Analiza, 307
  Psihoza i multipla porodična grupna terapija (MPGT) |J||gi
  Eja Asen i Hajner Saf, 316
  Komentar, 321
  Formulacija, 322
  Konteksti, 322
  Obrasci i procesi, 323
  Integrativni modeli, 324
  Ključni tekstovi, 326

  7 Terapijaparova, 331
  Kulturni pejzaž, 333
  Bračna ili terapija parova, 333
  Noviji zakoni značajni za kulturni kontekst, 334
  Drugi oblici partnerstava i zakon, 335
  Razvod i medijacija, 338
  Uticajni ljudi i ideje, 339
  Pristupi terapije parova koji koriste relacijsku paradigmu, 347
  Integrativna terapija: politika strasti, 347
  Terapija parova fokusirana na emocije, 349
  Gotmanov metod, 350
  Imago terapija odnosa, 351
  Edukacija o partnerskim vezama za parove, 352
  Komentar, 353
  Ključni tekstovi, 357

  8 Istraživanje i evaluacija, 360
  Uvod, 360
  Zašto sprovoditi istraživanja?, 362
  l^raksa zasnovana na dokazima i dokazi zasnovani na praksi, 363
  Isplativost, 365
  Dokazi zasnovani na praksi, 366
  Nauka, istraživanje i sistemska terapija, 372
  Vrste istraživanja, 373
  Evaluaciona istraživanja: da li porodična terapija postiže rezultate?, 378
  Metaanaliza, 379
  Komparativne studije grupa, 382
  Evaluacione studije slučaja, 385
  Opservacione studije, 387
  Upitničke i samoopisne studije, 389
  ...


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Sistemska porodična psihoterapija: teorija i praksa
  Izdavač: Psihopolis
  Strana: 598 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 140 x 200mm
  Godina izdanja: 2014
  ISBN: 978-86-86653-81-9
  Naručite
  Cena:
  3.000,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  30,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Osnovi menadžmenta ljudskih resursa
  1500 din.

  SPSS: priručnik za preživljavanje: Prevod 4. izdanja
  1280 din.

  Klinička neuropsihologija
  2400 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga