MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹MatematikaGeometrija

  (veća slika...)

  Preuzmite delove knjige
  Sadržaj
  Uvod
  Poglavlje 1
  Geometrija za neupućene
  Autor: Mark Ryan
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 368
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Opis
  Geometrija je predmet pun matematičkog bogatstva i lepote. Stari Grci su se uveliko bavili, i vekovima je bila oslonac za srednji nivo obrazovanja. Danas nijedno obrazovanje nije potpuno bez bar malog poznavanja osnovnih principa geometrije.

  Ali geometrija je takođe predmet koji zbunjuje mnoge učenike jer je toliko različit od matematike koju su ranije radili. Geometrija zahteva da koristite deduktivnu logiku u formalnim dokazima. Ovaj proces uključuje posebnu vrstu verbalnog i matematičkog zaključivanja koja je nova za mnoge učenike. Videti kuda dalje ići u dokazu, ili čak odakle početi, može biti izazov. Predmet takođe uključuje rad sa dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim oblicima: poznavanje njihovih svojstava, pronalaženje njihovih površina i zapremina i zamišljanje kako bi izgledali kada se pomeraju. Ovaj element prostornog rezonovanja geometrije je još jedna stvar koja je čini drugačijom i izazovnom.

  Geometrija za neupućene, 3. izdanje, može vam biti od velike pomoći ako ste udarili u zid koji se zove geometrija. Ili ako ste student geometrije, knjiga vas može sprečiti da udarite u zid. Kada vam se otvori svet geometrije i stvari počnu da klikću, možda ćete zaista ceniti ovu temu, koja fascinira ljude milenijumima i koja nastavlja da privlači ljude ka karijeri u umetnosti, inženjerstvu, arhitekturi, planiranju grada, fotografije i kompjuterske animacije, između ostalog.

  Sadržaj
  O ovoj knjizi, 1
  Konvencije koje se koriste u ovoj knjizi, 2
  Šta ne morate da čitate, 2
  Glupe pretpostavke, 3
  Ikone korišćene u ovoj knjizi, 3
  Posle ove knjige, 4
  Kuda ići odavde, 4

  DEO 1: OSNOVE GEOMETRIJE, 5
  POGLAVLJE 1: Uvod u geometriju, 7
  Geometrija oblika, 8
  Jednodimenzionalni oblici, 8
  Dvodimenzionalni oblici, 8
  Trodimenzionalni oblici, 10
  Upoznavanje sa geometrijskim dokazima, 10
  Lakši put do dokaza na svakodnevnom primeru, 11
  Pretvaranje svakodnevne logike u dokaz, 11
  Jednostavan geometrijski dokaz, 12
  Da li ću ovo ikada koristiti?, 13
  Kada ćete iskoristiti svoje znanje o oblicima, 13
  Kada ćete iskoristiti svoje znanje o dokazima, 14
  Zašto nećete imati problema sa geometrijom, 15

  POGLAVLJE 2: Izgradnja vaše geometrijske osnove, 17
  Uđimo u definicije, 17
  Nekoliko tačaka o tačkama, 21
  Prave, duži i poluprave koje upućuju na razne strane, 22
  Horizontalne i vertikalne prave, 22
  Udvostručavanje sa parovima prava, 22
  Istraživanje činjenica o ravni, 24
  Uglovi su svuda, 25
  Tri vrste uglova: oštar, tup i prav, 25
  Parovi uglova, 26

  POGLAVLJE 3: Određivanje veličine duži i analiza uglova, 29
  Merenje duži i uglova, 29
  Merenje duži, 29
  Merenje uglova, 30
  Dodavanje i oduzimanje duži i uglova, 33
  Podela na dva ili tri: bisekcija i trisekcija, 34
  Bisekcija i trisekcija duži, 34
  Bisekcija i trisekcija ugla, 35
  Dokazivanje zaključaka o slikama, 36

  DEO 2: UVOD U DOKAZE, 39
  POGLAVLJE 4: Prvi koraci dokaza, 41
  Upoznavanje sa osnovom: komponente formalnih geometrijskih dokaza, 42
  Zaključivanje sa ako-onda logikom, 43
  Ako-onda lanci logike, 44
  Imate svoje razloge: definicije, teoreme i postulate, 45
  Logika oblačića za dokaze u dve kolone, 46
  Kretanje po dve kolone dokaza, 47

  POGLAVLJE 5: Početni komplet lakih teorema i kratkih dokaza, 49
  Komplementarni i suplementarni uglovi, 49
  Sabiranje i oduzimanje: Osam ne tako strašnih teorema, 53
  Teoreme sabiranja, 53
  Teoreme oduzimanja, 57
  Sviđa vam se množenje i deljenje? Onda su ove teoreme za vas!, 59
  Dosije X: Podudarni naspramni uglovi su tamo negde, 62
  Svojstva prenosivosti i zamene, 63

  POGLAVLJE 6: Ultimativni vodič za rešavanje dužeg dokaza, 67
  Pravljenje plana igre, 68
  Korišćenje svega datog, 69
  Koristite ako-onda logiku, 69
  Uklanjanje problema, 71
  Skakanje napred i rad unazad, 72
  Popunjavanje praznina, 74
  Pisanje završenog dokaza, 75

  DEO 3: TROUGLOVI: POLIGONI SA TRI STRANICE, 77
  POGLAVLJE 7: Osnove razumevanja trouglova, 79
  Stranice trougla, 79
  Nejednakostranični trouglovi, 80
  Jednakokraki trouglovi: dva lepa kraka, 81
  Jednakostranični trouglovi: Svi delovi su jednaki, 81
  Uvođenje principa nejednakosti trougla, 82
  Upoznavanje trouglova po njihovim uglovima, 83
  Povećanje veličine površine trougla, 84
  Skaliranje visina, 84
  Određivanje površine trougla, 85
  Lociranje „centara“ trougla, 89
  Balansiranje u težištu, 89
  Pronalaženje još tri „centra“ trougla, 91

  POGLAVLJE 8: U vezi sa pravouglim trouglovima, 95
  Primena Pitagorine teoreme, 95
  Pregled Pitagorinih trojki trouglova, 101
  Omiljene četiri Pitagorine trojke trouglova, 101
  Porodice Pitagorinih trouglova, 103
  Upoznavanje sa dva posebna pravougla trougla, 105
  Trougao od 45°- 45°- 90° – pola kvadrata, 106
  Trougao od 30°- 60°- 90° – polovina jednakostraničnog trougla, 107

  POGLAVLJE 9: Dokazivanje podudarnih trouglova, 111
  Uvod u tri načina da se dokaže podudarnost trouglova, 112
  SSS: Korišćenje metode stranica-stranica--stranica, 112
  SUS: Koristimo pristup stranica-ugao--stranica, 114
  USU: Zahvat ugao-stranica-ugao, 116
  ODPTSP: Korak dalje u dokazima podudarnih trouglova, 118
  Definisanje ODPTSP, 119
  Rešavanje ODPTSP dokaza, 120
  Razmatranje teorema jednakokrakog trougla, 122
  Još dva načina da se dokaže podudarnost trouglova, 124
  UUS: Korišćenje teoreme ugao-ugao-stranica, 124
  HKP: Pravi pristup za pravougle trouglove, 126
  Rastojanje u dve teoreme jednake udaljenosti, 128
  Određivanje normalne simetrale, 128
  Korišćenje normalne simetrale, 129
  Pravljenje plana igre za duži dokaz, 131
  Indirektni dokazi, 133

  DEO 4: POLIGONI SA ČETIRI ILI VIŠE STRANICA, 137
  POGLAVLJE 10: Sedam svetskih čuda četvorougla, 139
  Početni koraci sa svojstvima paralelnih prava, 140
  Ukrštanje prava sa transverzalama: Definicije i teoreme, 140
  Primena transverzalnih teorema, 141
  Rad sa više od jedne transverzale, 143
  Upoznavanje sa sedam članova četvorougaone porodice, 145
  Gledajući četvorougaone odnose, 146
  Rad sa pomoćnim pravama, 147
  Svojstva četvorouglova, 149
  Svojstva paralelograma, 149
  Svojstva tri posebna paralelograma, 152
  Svojstva zmaja (deltoida), 155
  Osobine trapeza i jednakokrakog trapeza, 156

  POGLAVLJE 11: Dokazivanje da imate određen četvorougao, 159
  Spajanje svojstava i metoda dokazivanja, 160
  Dokazivanje da je četvorougao paralelogram, 162
  Sigurni načini za identifikaciju paralelograma, 162
  Pokušajmo neke dokaze paralelograma, 163
  Dokazivanje da je četvorougao pravougaonik, romb ili kvadrat, 166
  Ubrzavanje dokaza pravougaonika, 167
  Razni dokazi o rombovima, 168
  Četiri dokazi kvadrata, 170
  Dokazivanje da je četvorougao zmaj (deltoid), 171

  POGLAVLJE 12: Formule poligona: površina, uglovi i dijagonale, 175
  Izračunavanje površine četvorouglova, 175
  Formule za površine četvorougla, 176
  Iza kulisa formula, 176
  Pokušavam sa nekoliko zadataka sa površinama, 178
  Pronalaženje površine pravilnih poligona, 182
  Formula za površinu poligona, 183
  Rešavanje raznih problema sa površinama, 183
  Korišćenje formula za ugao i dijagonale poligona, 187
  Dizajn enterijera i eksterijera: Istraživanje uglova poligona, 187
  Rešavanje zadataka sa uglovima poligona, 188
  Ukrštanje sa dijagonalama, 189

  POGLAVLJE 13: Sličnost: isti oblik, druga veličina, 191
  Početni koraci sa sličnim slikama, 192
  Definisanje i imenovanje sličnih poligona, 192
  Kako se slične slike poklapaju, 193
  Rešavanje problema sličnosti, 195
  Dokazivanje sličnosti trouglova, 197
  Rešavanje UU dokaza, 197
  Korišćenje SSS~ za dokazivanje sličnosti trouglova, 198
  Rad sa SUS~ dokazom, 200
  OUSTP i OSSTP, rođaci ODPTSP-a, 201
  Rad na dokazu sa OUSTP, 201
  OSSTP dokaz, 202
  Podela pravouglog trougla sa teoremom o visini nad hipotenuzom, 203
  Dobijanje proporcionalnosti sa još tri teoreme, 206
  Teorema o podeli stranice: Nateraće vas da podelite stranice, 206
  Raskrsnica: Proširena teorema podele stranice, 208
  Teorema o simetrali ugla, 210

  DEO 5: RAD SA RAZNIM KRUGOVIMA, 213
  POGLAVLJE 14: Osnove kruga, 215
  Pravi razgovori o krugovima: poluprečnici i tetive, 216
  Definisanje poluprečnika, tetiva i prečnika, 216
  Upoznavanje sa pet teorema o krugu, 216
  Prolazak kroz dokaz, 217
  Korišćenje dodatnih poluprečnika za rešavanje problema, 218
  Delovi kruga: lukovi i centralni uglovi, 220
  Tri definicije za vaše matematičko zadovoljstvo, 220
  Šest teorema o krugu, 221
  Okušajte se u nekim dokazima, 223
  O tangentama, 225
  Uvod u tangentnu pravu, 225
  Problem zajedničke tangente, 226
  Šetnja okolo, 228

  POGLAVLJE 15: Formule i teoreme krugova, 231
  Formula za parče pice, 232
  Određivanje dužine luka, 232
  Pronalaženje površine isečka i odsečka, 235
  Sve zajedno u jednom zadatku, 236
  Razumevanje teorema i formula ugla i luka, 237
  Uglovi na krugu, 237
  Uglovi unutar kruga, 239
  Uglovi izvan kruga, 241
  Držite se formula ugao-luk, 242
  Teorema množenja, 244
  Rešavanje tetiva sa teoremom množenja tetivama, 244
  Teorema o množenju tangente i sečice, 245
  Teorema o množenju dve sečice, 246
  Kondenzovanje teorema množenja u jednu ideju, 248

  DEO 6: ZARONIMO U 3D GEOMETRIJU, 249
  POGLAVLJE 16: 3D prostor: dokazi u višoj ravni postojanja, 251
  Prave normale na ravni, 251
  Paralelne, normalne i prave i ravni koje se seku, 255
  Četiri načina za određivanje ravni, 255
  Interakcije linija i ravni, 256

  POGLAVLJE 17: Uvod u geometriju čvrstih tela, 259
  Tela sa ravnim vrhom, 259
  Dolazak do tačke vrha tela, 265
  Lopta za kraj, 270

  DEO 7: POSTAVLJANJE, TAČKE I SLIKE: ALTERNATIVNE GEOMETRIJSKE TEME, 273
  POGLAVLJE 18: Koordinatna geometrija, 275
  Koordinatna ravan, 275
  Formule nagiba, udaljenosti i središta, 277
  Nagib, 277
  Formula za rastojanje, 279
  Formula središta, 280
  Upotreba formula u zadatku, 281
  Analitičko dokazivanje svojstava, 283
  Korak 1: Crtanje opšte slike, 283
  Korak 2: Algebarsko rešavanje problema, 284
  Dešifrovanje jednačina za prave i kružnice, 286
  Jednačine prave, 287
  Standardna jednačina kružnice, 288

  POGLAVLJE 19: Geometrijske transformacije, 291
  Reflekcije, 292
  Upoznavanje sa orijentacijom, 293
  Pronalaženje linije refleksije, 294
  Translacije, 296
  Translacija je jednaka dvema refleksijama, 296
  Pronalaženje elemenata translacije, 298
  Rotacija, 300
  Rotacija je jednaka dvema refleksijama, 300
  Pronalaženje centra rotacije i jednačina dve linije refleksije, 301
  Klizna refleksija, 305
  Klizna refleksija je jednaka trima refleksijama, 305
  Pronalaženje glavne reflektujuće prave, 306

  POGLAVLJE 20: Nalaženje skupova i konstrukcija, 309
  Zadaci sa skupom: ulazak u pravi skup, 310
  Proces u četiri koraka za zadatke sa skupom, 310
  Zadaci sa dvodimenzionalnim skupom, 311
  Trodimenzionalni zadaci sa skupovima, 315
  Crtanje pomoću osnovnog alata: konstrukcije, 317
  Tri metode kopiranja, 317
  Podela po pola ugla i duži, 320
  Konstrukcije dve međusobno normalne prave, 322
  Konstruisanje paralelnih pravih i njihovo korišćenje za deljenje duži, 323

  DEO 8: DESET VELIČANSTVENIH, 327
  POGLAVLJE 21: Deset stvari koje se koriste kao razlozi u dokazima geometrije, 329
  Svojstvo refleksije, 329
  Naspramni uglovi su podudarni, 330
  Teoreme paralelnih pravih, 330
  Dve tačke određuju pravu, 331
  Svi poluprečnici kruga su podudarni, 331
  Ako stranice, onda uglovi, 332
  Ako uglovi, onda stranice, 332
  Postulati i teoreme podudarnosti trougla, 332
  ODPTSP, 333
  Postulati i teoreme sličnosti trouglova, 333

  POGLAVLJE 22: Deset geometrijskih zanimljivosti, 335
  Eureka! Arhimedovo otkrovenje pomoću kade, 335
  Određivanje π, 336
  Zlatni presek, 336
  Obim Zemlje, 337
  Keopsova Velika piramida, 338
  Udaljenost do horizonta, 338
  Kretanje projektila, 339
  Most Golden Gate, 340
  Geodetska kupola, 340
  Fudbalska lopta, 341

  INDEKS, 343

  O autoru
  Mark Ryan je diplomirao na Univerzitetu Brown i Pravnom fakultetu Univerziteta Wisconsin, predaje matematiku od 1989. On vodi Matematički centar u Winnetki, Ilinois (www.themathcenter.com), gde predaje matematiku za mlađe i srednje škole, uključujući uvod u aritmetiku. U srednjoj školi je dva puta postigao savršenih 800 na matematičkom takmičenju, i ne samo da zna matematiku, već ima dar da je objašnjava na razumljivom engleskom. Četiri godine se bavio pravom pre nego što je odlučio da radi nešto u čemu uživa i da iskoristi svoj prirodni talenat za matematiku. Rajan je član Udruženja autora i Nacionalnog saveta nastavnika matematike.

  Rajan živi u Evanstonu, Ilinois. Hobi su mu pešačenje, skijanje, tenis na platformi i putovanja. Navija za Čikago Blekhokse.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Geometrija za neupućene
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 368 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 16,8X23,5 cm
  Godina izdanja: 2023
  ISBN: 978-86-7555-465-3
  Naslov originala: Geometry For Dummies, 3rd Edition
  Izdavač originala: Wiley
  Naručite
  Cena: 2.000 RSD
  Vaša cena: 1.600 RSD
  Cena za inostranstvo:
  16,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Korišćeni primerci
  1.000,00 RSD
  Cena za inostranstvo:
  9,50 EUR
  Kako rezervisati?

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Održavanje i popravka automobila za neupućene, prevod drugog izdanja
  1840 din.

  Organsko baštovanstvo za neupućene
  1680 din.

  Engleska gramatika za neupućene
  1680 din.

  Pevanje za neupućene (sa CD-om)
  1440 din.

  Matematički priručnik
  2300 din.

  Evrokod 5 - Proračun drvenih konstrukcija Deo: 1-1
  2840 din.

  Pad računara: kad avionski sistemi otkažu
  1120 din.

  Pilotska knjiga: Vodič kroz osnovnu školu letenja
  1840 din.

  Računarske mreže, prevod 5. izdanja
  3040 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024