МИКРО КЊИГА
  од 1984. год.
  ✚ Православни подсетник
  ♥ Lista želja
  Билтен
  Форум
  Контакти и питања

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Дах живота: О молитви
  Аутор: Архимандрит Рафаил Карелин
  Страна: 272 ► Остали детаљи
  Област: ПравослављеМолитва
  Blagoslovio: Njegovo Visokopreosveštenstvo arhiepiskop cetinjski mitropolit crnogorsko-primorski G. Amfilohije
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Про­цес ду­хов­ног фор­ми­ра­ња хри­шћа­ни­на ни­је ни ма­ло јед­но­ста­ван и сва­ко од нас то зна из лич­ног ис­ку­ства, или ће то тек осе­ти­ти. По­сто­ји мно­го објек­тив­них раз­ло­га за то. Је­дан од њих је то што ве­ћи­на љу­ди да­нас до­ла­зи у храм у зре­лом до­бу и да би се на­у­чи­ли да жи­ве но­вим, цр­кве­ним жи­во­том, они кре­ћу бу­квал­но од ну­ле. Но цр­кве­ни жи­вот у мно­го че­му ни­је ор­га­ни­зо­ван и че­сто се гра­ди та­мо где не­ма ни­че­га, та­мо где је у до­ба ко­му­ни­зма све би­ло до те­ме­ља уни­ште­но та­ко да љу­ди по­не­кад не успе­ва­ју да про­на­ђу ни те­мељ хра­ма. Ве­о­ма је ма­ло љу­ди ко­ји има­ју лич­но ис­ку­ство у аскет­ском, под­ви­жнич­ком жи­во­ту и ко­ји би то ис­ку­ство мо­гли да пре­не­су на дру­ге, та­ко да да­нас мно­ги­ма књи­ге по­ста­ју учи­те­љи. И на кра­ју, свет око нас не са­мо да је пре­пун са­бла­зни, не­го се уз то при­ме­ћу­је и пот­пу­ни гу­би­так оно­га што се не­кад зва­ло мо­рал­ним ори­јен­ти­ри­ма та­ко да се ис­по­ста­вља да је да­нас до­зво­ље­но све оно што ни­је за­бра­ње­но. По­сто­ји још не­што што објек­тив­но оте­жа­ва си­ту­а­ци­ју, а с чи­ме се сва­ко од нас су­сре­ће. На­и­ме, за са­вре­ме­ни на­чин жи­во­та ве­о­ма је ка­рак­те­ри­стич­на не­ка вр­ста стра­шне по­вр­шно­сти, од­сту­па­ње од оног што је уну­тар­ње за­рад спо­ља­шњег, уда­ља­ва­ње од цен­тра ка пе­ри­фе­ри­ји. Исто то се да­нас до­га­ђа и у хри­шћан­ству та­ко да че­сто све сво­ди­мо на по­ка­зи­ва­ње по­бо­жно­сти спо­ља за­бо­ра­вља­ју­ћи при­том да се све на­ла­зи у људ­ском ср­цу и да је “ср­це” хри­шћан­ства упра­во у скри­ве­ном, тај­ном жи­во­ту на­ше ду­ше, у оно­ме што су све­ти оци на­зи­ва­ли уну­тар­њим де­ла­њем. Ми за­пра­во жи­ви­мо оно­ли­ко ко­ли­ко се мо­ли­мо, ко­ли­ко Бог пре­ста­је за нас да бу­де спо­ља­шња ре­ал­ност и ко­ли­ко Га при­хва­та­мо као свој жи­вот. Мо­ли­тва је она злат­на нит ко­ја спа­ја не­бе­ско са зе­маљ­ским, отва­ра нам вра­та ду­хов­ног све­та, уво­ди нас у ње­га и Не­бе­ском Цар­ству ко­је је скри­ве­но уну­тра у на­ма пру­жа мо­гућ­ност да се отво­ри.

  Но ми упра­во мо­ли­тву та­ко че­сто и та­ко упор­но за­бо­ра­вља­мо и ни­је нам ни на па­ме­ти, јер има­мо мно­го по­сло­ва ко­ји нам се чи­не не­у­по­ре­ди­во ва­жни­ји­ма од мо­ли­тве. Али ис­ку­ство по­ка­зу­је да сва­ки по­сао ко­ји је за­по­чет без мо­ли­тве и се­ћа­ња на Бо­га на кра­ју по­ста­је сли­чан гра­ђе­ви­ни са­зи­да­ној на пе­ску ко­ја се уз стра­шну бу­ку ру­ши и сво­је гра­ди­те­ље оста­вља без иче­га. Ис­ку­ство исто та­ко по­ка­зу­је да не по­сто­ји ни­шта ја­че и де­ло­твор­ни­је од мо­ли­тве, да је она нај­моћ­ни­је оруж­је ко­јим нас на­о­ру­жа­ва Сâм Го­спод и да је, ка­ко ка­же ар­хи­ман­дрит Ра­фа­ил, је­ди­на дра­го­це­ност ко­ја је увек уз нас и ко­ју нам ни­ко не мо­же оте­ти.

  Због све­га то­га по­себ­но нам је за­до­вољ­ство да чи­та­о­ци­ма по­ну­ди­мо но­ву књи­гу оца Ра­фа­и­ла, по­све­ће­ну мо­ли­тве­ном де­ла­њу. Не­ко­ли­ко по­гла­вља ове књи­ге об­ја­вље­но је у ра­зним збор­ни­ци­ма, но ве­ћи део књи­ге је не­дав­но на­пи­сан и до са­да ни­је об­ја­вљи­ван. По­себ­но је за­ни­мљи­во ори­ги­нал­но ту­ма­че­ње се­дам по­ру­ка упу­ће­них Цр­ква­ма из От­кро­ве­ња кроз ко­је аутор да­је од­нос Бо­га и чо­ве­ко­ве ду­ше. Искре­но се на­да­мо да ће ова књи­га би­ти од ве­ли­ке ду­хов­не ко­ри­сти на­шој бра­ћи и се­стра­ма у Хри­сту ко­ји рев­ну­ју за сво­је спа­се­ње и ко­ји у Све­тим Тај­на­ма и мо­ли­тве­ном ста­ја­њу пред Бо­гом ишту сје­ди­ње­ња с Њим.


  САДРЖАЈ

  Предговор, 5
  Тајна приближавања Богу, 7
  Драгоценост која је увек уз нас, 18
  Кретање духовних сфера, 24
  Смрт и васкрсење, 31
  Задобијање благодати, 38
  Дах живота, 45
  Ући у своје срце, 55
  Ослобађање духа, 67
  Непријатељи молитве, 77
  Сусрет две личности, 87
  Највећи дар, 101
  Трпеза љубави, 110
  Предокус вечности, 115
  О молитви кроз питања и одговоре
  Продор у вечност, 130
  Човеково најузвишеније делање, 148
  Реч на Откровење, 167
  Реч на псалме
  51. псалам, 227
  115. псалам, 236
  133. псалам, 242
  Додатак: Беседе о молитиви
  О молитви, 245
  О исцељењу јерихонског слепца (1), 253
  О исцељењу јерихонског слепца (2), 260


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Дах живота: О молитви
  Издавач: Манастир Подмаине
  Страна: 272 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: 14 x 20 cm
  Година издања: 2013
  ИСБН: 978-9940-644-02-4
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Душевна болест: Избор из текстова из књиге „Умјеће умирања или уметност живљења”
  480 din.

  О заповестима: Избор текстова из књиге
  400 din.

  Nesveti a sveti i druge priče
  1150 din.

  Никола Василијадис: Тајна смрти: Шта нас чека у вечности, 2. допуњено издање
  1300 din.

  Без љубави нема живота: Поуке за духовни живот, савети за лечење болести, речи Св. Исака Сирина
  650 din.

  Старац Арсеније Спилеот
  470 din.

  Света мученица Велика кнегиња Јелисавета
  500 din.

  Свих жалосних радост
  780 din.

  Pokondirena tikva
  650 din.

  Свети Теофан Полтавски Нови Затворник: проповеди, о догми искупљења, поуке, преписка
  550 din.

  Šešir profesora Koste Vujića
  690 din.

  Doživljaji Nikoletine Bursaća
  980 din.

  Spominje se Kraljeviću Marko
  720 din.

  Pop Ćira i pop Spira
  850 din.

  Venac slave svetog save
  710 din.

  Хришћанство и модернизам
  770 din.

  Dečaci Pavlove ulice
  850 din.

  Družina Sinji galeb
  670 din.

  Orlovi rano lete
  870 din.

  Пет поука о спасењу
  280 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Matični broj: 07465181
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020