MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Шарган - Мокра Гора: парк природе / Šargan - Mokra Gora: nature park
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Садржај

  Реч уредника
  A word from the Editors,9


  Увод / Introduction, 12

  1. Лична карта Парка природе „Шарган - Мокра Гора”
  About Nature Park “Šargan - Mokra Gora”

  gp Драгана Остојић
  Dragana Ostojić, PhD, 17

  2. Географски положај
  Geographical Position

  gp Драган Нешић
  Dragan Nešić, PhD, 31

  3. Рељеф и геоморфолошке карактеристике
  Relief and Geomorphological Characteristics

  gp Драган Нешић
  Dragan Nešić, PhD, 35

  4. Геолошке карактеристике
  Geological Characteristics

  Мирјана Николић, Срђан Маринчић
  Mirjana Nikolić, Srđan Marinčić, 45

  5. Сеизмолошка обележја терена и минералне сировине
  Seismological Characteristics and Mineral Resources

  Мирјана Николић
  Mirjana Nikolić, 59

  6. Хидрогеолошке карактеристике
  Hydrogeological Characteristics

  Мирјана Николић
  Mirjana Nikolić, 63

  7. Воде - Хидрографске и хидролошке карактеристике
  Water - Hydrographic and Hydrological Characteristics, 69

  gp Драган Нешић
  Dragan Nešić, PhD, 69

  8. Климатске карактеристике
  Climate

  др Бошко Миловановић
  Boško Milovanović, PhD, 73

  9. Педолошке карактеристике
  Pedological Characteristics

  др Драгана Остојић, Биљана Крстески
  Dragana Ostojić, PhD, Biljana Krsteski, 77

  10. Флора и вегетација
  Flora and Vegetation

  мр Верица Стојановић, gp Ивана Јелић, gp Бојан Златковић
  Verica Stojanović, MSc, Ivana Jelić, PhD, Bojan Zlatković, PhD

  Шумска вегетација Парка природе „Шарган - Мокра Гора”
  Forest Vegetation of Nature Park “Šargan - Mokra Gora”

  gp Драшна Остојић, мср Владимир Николић
  Dragana Ostojić, PhD, Vladimir Nikolić, MSc, 83

  11. Фауна/ Fauna:
  Инсекти / Insects

  Драган Павићевић
  Dragan Pavićević
  Рибе / Fish
  др Ненад Секулић
  Nenad Sekulić, PhD
  Водоземци и гмизавци
  Amphibians and Reptiles

  мр Данко Јовић, Миливоје Крвавац
  Danko Jović, MSc, Milivoje Krvavac
  Птице / Birds
  Братислав Грубач, Милош Радаковић
  Bratislav Grubač, Miloš Radaković
  Сисари и ловна дивљач
  Mammals and Game Animal

  Владан Бједов
  Vladan Bjedov, 117

  12. Културно-историјско наслеђе, становништво, традиција и предеоне одлике
  Cultural and Historical Heritage, People, Tradition and Landscape Features

  Наташа Панић, Мила Ристић
  Nataša Panic, Mila Ristić, 171

  13. Вредновање и функција природног добра
  Valorization and Function of Protected Area

  gp Драгана Остојић
  Dragana Ostojić, PhD, 197

  14. Концепт заштите и развоја
  Concept of Protection and Development

  gp Драгана Остојић, мср Владимир Николић
  Dragana Ostojić, PhD, Vladimir Nikolić, MSc
  Смернице / Guidelines
  Драгана Петраш
  Dragana Petraš, 201

  15. Могуће перспективе одрживог развоја
  Possible Perspectives of Sustainable Development

  gp Драгана Остојић
  Dragana Ostojić, PhD, 225

  16. Управљач / Manager
  gp Драгана Остојић
  Dragana Ostojić, PhD, 237

  Литература / References, 243

  Рецензија / Reviews, 251


  Реч уредника

  Монографија Парк природе „Шарган ‒ Мокра Гора” представља синтезу свега што је с аспекта заштите природе урађено и написано о природним и створеним вредностима простора Шаргана и Мокре Горе.

  Издавањем монографије желели смо да се одужимо многим стручњацима и научницима који су својим радом и ентузијазмом, уз пуно одрицања, допринели заштити, препознатљивости и откривању значаја подручја Шарган ‒ Мокра Гора, смештеног у најзападнијем делу општине Ужице дуж границе Републике Српске ‒ Босне и Херцеговине.

  Захваљујући положају између Таре, Златибора и Шарганског превоја, у прошлости, а и данас ово подручје усмерава кретања на правцу Србија‒БиХ преко Мокре Горе, као планинског села дајући му посебан географско-саобраћајни значај.

  Да је ово подручје спона, прелаз и „превага“ између две планине и да се састоји од природних вредности Златибора и Таре, поред положаја, потврђују и друге природне вредности: геологија, рељеф и живи свет.
  У геолошком смислу, подручје Мокре Горе претежно је изграђено од кредних седимената, који су уклопљени у серпентински масив Златибора.

  Посебан изглед рељефа резултат је дугог времена тектонског мировања, од горње креде до миоцена, што је око 40 милиона година. Зато се подручје одликује веома динамичном морфологијом у којој доминирају комбинације фрагмената високих површи на развођима и дубоко усечених речних долина, које су прекривене густим столетним четинарским шумама и пашњацима.

  Цело подручје има изразиту посебност и специфичну лепоту високе атрактивности.

  Међу шумским екосистемима Мокре Горе истичу се шуме белог и црног бора, којима ово подручје представља део природног ареала у Србији, што, између осталог, доприноси њиховом успешном одржавању и обнављању. Отуда, последице великих сеча шума, које су вршене за време Другог светског рата, данас нису видљиве. Те шуме, као и мозаично распоређене планинске ливаде и пашњаке, насељава разноврстан биљни и животињски свет, у ком се налазе многе ретке и угрожене врсте заштићене по неком од законских основа.

  Данас простор Шаргана и Мокре Горе, с очуваним природним пејзажима, представља препознатљив амбијент кроз који пролази пруга уског колосека „Шарганска осмица”, надалеко позната по свом изузетном техничком решењу савладавања великог успона на малом одстојању. Дуж пруге се налази и више експоната ‒ старих локомотива и вагона који су заштићени као споменици техничке културе, што овај простор чини јединственим музејом под отвореним небом и изузетном туристичком атракцијом.

  Још једна изузетна културолошка вредност овог краја настала у новије време, према идеји нашег чувеног филмског режисера Емира Кустурице, јесте бајковито етно-насеље „Дрвенград” на Мећавнику.

  Специфично споменичко наслеђе и традиционалан начин живота у амбијенту очуваних борових шума с локалитетима настањеним ретким и атрактивним врстама флоре и фауне детерминишу овај простор као посебан за трајну заштиту и одређују правце његовог развоја.

  Ове 2017. године навршава се век и по од првих истраживања и откривања значаја природе Мокре Горе, које је спровео Јосиф Панчић, а резултате је објавио 1874. године у капиталном делу „Флора Кнежевине Србије“. Од ових првих активности на заштити Шаргана и Мокре Горе прошло је много времена. Новији покушаји заштите извршени су тек 2005. године на основу иницијативе житеља Мокре Горе. Тада је Завод за заштиту природе Србије, након спроведених мултидисциплинарних истраживања израдио Студију заштите, а Влада Републике Србије донела је одлуку о заштити.

  У исто време на Мокру Гору дошао је Емир Кустурица, који је ту снимио филм „Живот је чудо”. Чудо се догодило и у режисеровом односу према тој планини. Мокра Гора је за њега постала велики изазов, а тим поводом је у једној својој изјави рекао:
  „Не личи ми на Сарајево, али ми личи на дивну комбинацију Швајцарске и Алпа. По свему је овај крај необичан и занимљив, и био је неоткривен из идеолошких разлога, јер је напетост између четника и партизана довела до тога да се ови предели заобилазе. Фабрике су политички размештали у градове. Све је било тако „недођијски”, био сам фасциниран природом. Овде се примењује суштинска идеја о заштити животне средине. Простор је прво искоришћен за снимање филма, па је активирана стара пруга, а онда смо постигли историјску победу заштиту овог тла од експлоатације никла. Сарадња са државом резултирала је запошљавањем око 130‒140 људи за четири године. Тако је овде реконструисан живот.”

  Овај великан, који је уложио све своје знање, креативност, неизмеран труд и пожртвовање, непроцењиво је допринео да Мокра Гора, коју је открио Панчић као значајан део природног добра Кнежевине Србије, добије равноправно место и у данашњем свету.

  Редитељ по позиву, природњак по наклоности, као неуморни путник са својим пионирским темељитим радом на интересовању и стицању знања о природи и њеној важности за опстанак човека, Кустурица је отргао из заборава и ставио заштиту природне вредности Шаргана и Мокре Горе на пиједестал природног блага, које је препознао као бренд од националног значаја.

  Завод за заштиту природе Србије и даље континуирано ради на истраживању и заштити Шаргана и Мокре Горе, њихове бујне природе која спаја дух прохујалих времена и модерног доба.


  A Word From The Editors

  The monograph – Nature Park “Šargan – Mokra Gora” represents the synthesis of everything that has been done and written about the natural and man made values of the area of Šargan and Mokra Gora from the aspect of nature protection.

  By publishing this monograph, we wanted to express our gratitude to a great number of experts, scientists who, through their work, enthusiasm and enormous sacrifice, contributed to protecting, recognizing and highlighting the importance of the area of Šargan – Mokra Gora which is located in the westernmost part of the Municipality of Užice along the border between Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina.
  Since it is located between Tara and Zlatibor, with the Šargan Saddle as a link between the two moun tains, this area has directed the movement of people on the Serbia – Bosnia and Herzegovina route over Mokra Gora as a mountain village, giving it a special geographical and transportation importance.

  Aside from its location, other natural values like ge ology, relief and the living world are a confirmation that the aforementioned area is a link, saddle and “point of balance” between two mountains and that it consists of the natural values of Zlatibor and Tara.

  In a geological sense, the area of Mokra Gora is formed of cretaceous sediments which are incorpo rated into the serpentine massif of Zlatibor.

  The special occurrence of the relief is the result of a long period of tectonic quiescence from “the Late Cretaceous to the Miocene epoch” which is about 40 million years. Therefore, the area is characterized by a very dynamic morphology dominated by the combinations of fragments of high plateaus on watersheds and deeply-incised river valleys covered
  with thick centuries-old coniferous forests and pastures. The entire area is extremely important and of specific and spellbinding beauty.

  The Scots and Austrian pine forests stand out among the forest ecosystems of Mokra Gora which represents a part of their natural distribution area in Serbia which, inter alia, has contributed to better management and reforestation. Hence, the effects of large-scale deforestation carried out during the Second World War are not visible today. These forests, as well as mosaically arranged mountain meadows and pastures are home to a diverse flora and fauna which includes numerous legally protected rare and endangered species.

  Today, the area of Šargan and Mokra Gora with preserved natural landscapes represents a distinctive environment through which the narrow-gauged railway the “Šargan Eight (Serb. Šarganska osmica)” passes which is widely known for its exceptional technical solution to overcome a high gradient at a small distance. Numerous exhibits are located along the railway line – old locomotives and railway wagons protected as technical monuments making this area a unique open-air museum and an exceptional tourist attraction. The newly-built fairytale ethno village of “Drvengrad” at Mećavnik based on the idea of famous director Emir Kusturica is another extraordinary cultural value of this region.

  The specific monumental heritage and traditional way of life in the ambient of preserved pine forests with sites inhabited by rare and attractive species of flora and fauna make this area special and worthy of protection and determine the direction of its development.

  The year of 2017 marks one and a half centuries of the first exploration and shedding light on the im portance of nature of Mokra Gora carried out by Josif Pančić who published the results in the major work the “Flora of the Principality of Serbia” published in 1874. Long time has passed since the initial attempts to put the area of Šargan and Mokra Gora under protection. There was a recent push towards acquiring protection status by the local residents of Mokra Gora in 2005. In the same year, the Institute for Nature Conservation of Serbia drafted a con servation study after conducting multidisciplinary research which was the basis for the Decree on Conservation passed by the Government of the Republic of Serbia. At the same time, Emir Kusturica visited Mokra Gora where he shot the film “Life Is a Mira cle”. A true miracle also occurred in Kusturica’s rela tionship with the mountain. Mokra Gora became a great challenge for him which is why he once stated:
  “It does not resemble Sarajevo, but it looks like a wonderful combination of Switzerland and the Alps. This region is unusual and interesting for all of its characteristics, and was undiscovered for ideologi cal reasons because the tensions between the Chet niks and the Partisans had caused this area to be avoided by many. Factories were moved to towns on political orders. Everything was so “neverlandish”, I was fascinated with nature. The essential idea about environmental protection is applied here. The area was first used for the purpose of shooting a film, af ter which the old railway was put into use, and then we achieved a historic victory – we protected the soil from nickel strip mining. The cooperation with the state resulted in the employment of 130-140 people in four years. Thus life was restored here”.

  This renowned man who invested his knowledge, creativity, immense effort and sacrifice has made an invaluable contribution to Mokra Gora, which was uncovered by Pančić as an important part of the nat ural resources of the Principality of Serbia, earning international recognition.

  Director by vocation, naturalist by affection, as a tireless traveler with his thorough pioneering work on sparking interest and acquiring knowledge about nature and its importance for the survival of man kind, Kusturica has saved from oblivion and put the nature protection of Šargan and Mokra Gora on a pedestal of natural treasure, recognized as a brand of national importance.

  The Institute for Nature Conservation of Serbia has continued its work on the research and protection of Šargan and Mokra Gora, and their exuberant na ture which marries the spirit of bygone times and the modern era.


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Шарган - Мокра Гора: парк природе / Šargan - Mokra Gora: nature park
  Издавач: Zavod za zaštitu prirode Srbije
  Страна: 255 (cb)
  Povez: tvrdi
  Писмо: ćirilica
  Формат: 29 cm
  Година издања: 2017
  ИСБН:
  Naručite
  Cena:
  2.200,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  22,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Crvena knjiga flore Srbije
  1680 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga