MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetSigurnost

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju
  Autor: Ian Neil
  Strana: 544
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  CompTIA Security+ sertifikatom dobijate potvrdu da posedujete osnovno znanje potrebno da obavite najvažnije bezbednosne zadatke i zakoračite u IT bezbednosnu karijeru. Ova knjiga, čiji je autor Ian Neil svetski poznat CompTIA Security+ predavač, je najbolja literatura koja potpuno pokriva CompTIA+ 601 teme za ispit.

  Sa zadacima za samo-procenu i pitanjima za ispit, ova knjiga će Vam pomoći da savladate osnovne koncepte za polaganje ispita - prvi put kada je pročitate. Pomoću relevantnih primera, naučićete osnovne bezbednosne koncepte, od sertifikata i enkripcije do identiteta i menadžmenta pristupa (IAM). Zatim, na red dolaze važne oblasti za ispit, cloud bezbednost, pretnje, napadi i ranjivosti, tehnologije i alati, arhitekture i dizajn, menadžment rizika, kriptografija i infrastuktura javnih ključeva (PKI). Ova knjiga ima preko 600 praktičnih pitanja sa detaljnim objašnjenjima i dva lakša testa sa samo-procenu.

  Do kraja knjige, razumećete primenu najvažnijih Security+ oblasti i bićete potpuno spremni da položite ispit.

  Sadržaj

  Oblast 1: Svrha i ciljevi bezbednosti

  Poglavlje 1: Osnove bezbednosti

  Osnove bezbednosti

  CIA koncept

  Najniža privilegija

  Detaljan model odbrane

  Poređenje načina kontrole

  Upravljačke kontrole

  Operacione kontrole

  Tehničke kontrole

  Udaljavajuće kontrole

  Istraživačke kontrole

  Ispravljačke kontrole

  Kontrole nadoknade

  Preventivne kontrole

  Pristupne kontrole

  Diskreciona pristupna kontrola

  Obavezna pristupna kontrola

  Pristupna kontrola na bazi uloga

  Pristupna kontrola na bazi pravila

  Pristupna kontrola na bazi atributa

  Pristupna kontrola na bazi grupe

  Pristupna kontrola na bazi Linux-a

  Fizička bezbednosna kontrola

  Opsežna bezbednost

  Građevinska bezbednost

  Zaštita uređaja

  Digitalna forenzika

  Praksa za pet minuta

  Kolekcija dokaza

  Cloud forenzika

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 2: Implementacija infrastrukture javnih ključeva (PKI)

  Koncepti PKI

  Hijerarhija sertifikata

  Poverenje u sertifikat

  Validnost sertifikata

  Koncepti upravljanja sertifikatima

  Tipovi sertifikata

  Asimetrična i simetrična enkripcija

  Enkripcija

  Digitalni potpisi

  Kriptografski algoritmi i njihove karakteristike

  Simetrični algoritmi

  Asimetrični algoritmi

  Sličnosti između simetričnih i asimetričnih algoritama

  XOR enkripcija

  Algoritmi za proširenje ključa

  Metodi šifrovanja

  Analogija između šifre niza i blok šifre

  Operacioni modovi

  Kvantni računari

  Blockchain i javni dokument

  Hešing i integritet podataka

  Poređenje osnovnih koncepta kriptografije

  Asimetrični PKI

  Simetrični algoritmi - modovi operacija

  Hešing algoritmi

  Kripto provajder

  Kripto modul

  Zaštita podataka

  Osnovna kriptografska terminologija

  Sakrivanje podataka

  Generator pseudo slučajnih brojeva

  Bitcoin blok

  Perfektna tajnost prosleđivanja

  Bezbednost na osnovu tajnosti

  Kolizija

  Steganografija

  Homomorfna enkripcija

  Difuzija

  Implementacione odluke

  Najčešća upotreba kriptografije

  Poverljivost

  Integritet

  Neporecivost

  Sakrivanje

  Uređaji male snage

  Visoka otpornost

  Autentifikacija

  Bezbednosna ograničenja

  Praktične vežbe

  Vežba 1 - Server za sertifikate

  Vežba 2 - Enkripcija podataka sa EFS i krađa sertifikata

  Vežba 3 - Opozivanje EFS sertifikata

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 3: Provera identiteta i upravljanje pristupom

  Identitet i koncepti upravljanja pristupom

  Tipovi identiteta

  Tipovi naloga

  Bezbednosni žetoni i uređaji

  Autentifikacija na bazi sertifikata

  Implementacija rešenja za autentifikaciju i autorizaciju

  Upravljanje autentifikacije

  Protokoli autentifikacije

  Autentifikacija, autorizacija i akaunting (AAA) serveri

  Premise

  Cloud

  Polise upravljanja naloga

  Pravljenje naloga

  Odeljenja za selidbu zaposlenih

  Ponovna sertifikacija

  Održavanje naloga

  Monitoring naloga

  Bezbednosne informacije i menadžment događaja

  Kontrola pristupa bazirana na grupama

  Praktična vežba - Polise za šifre

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 4: Virtualizacija i koncept cloud-a

  Pregled cloud tehnologija

  Implementiranje različitih cloud modela

  Cloud modeli usluga

  Infrastruktura kao usloga (IaaS)

  Softver kao usluga (SaaS)

  Platforma kao usluga (PaaS)

  Bezbednost kao usluga (SECaaS)

  Sve kao usluga (XaaS)

  Koncepti računarskog cloud-a

  Koncepti čuvanja podataka na cloud-u

  Kontrola bezbednosti cloud-a

  Pristupne zone visoke dostupnosti

  Polise resursa

  Tajno upravljanje

  Integracija i revizija

  Skladište podataka

  Mreže

  Izračunavanje

  Rešenja

  Virtualna mrežna okruženja

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Oblast 2: Monitoring bezbednosne infrastrukture

  Poglavlje 5: Monitoring, skeniranje i penetracioni testovi

  Koncepti penetracionog testiranja

  Pravila o angažovanju (ROE)

  Tehnike mrežne eksploatacije

  Pasivna i aktivna osmatranja

  Alati za osmatranje

  Tipovi vežbi

  Koncepti skeniranja ranjivosti

  Skeniranje sa i bez kredencijala

  Intruzivno i ne-intruzivno skeniranje ranjivosti

  Drugi načini za skeniranje

  Penetraciono skeniranje i skeniranje ranjivosti

  Sistemski logovi/Bezbednosne informacije i menadžment događaja

  Bezbednosna orkestracija, automatizacija, i odgovor

  Otkrivanje pretnji

  Praktična vežba - skener za ranjivosti sa kredencijalima

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 6: Sigurni i nesigurni protokoli

  Uvod u protokole

  Nebezbedni protokoli i uslovi korišćenja

  Bezbedni protokoli i uslovi korišćenja

  Dodatni uslovi korišćenja i njihovi protokoli

  Pretplatni servisi i njihovi protokoli

  Rutiranje i protokoli

  Komutacija i protokoli

  Aktivni direktorijum i njegovi protokoli

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 7: Mreža i bezbednosni koncepti

  Instalacija i konfiguracija mrežnih komponenata

  Zaštitna barijera

  Ruter za prevođenje mrežnih adresa

  Ruter

  Pristupna kontrolna lista - mrežni uređaji

  Svič

  Uređaji za analizu saobraćaja na mreži

  Svičevi za agregaciju

  Tegla sa medom

  Proksi server

  Server za upravljanje uređajima

  Usmeravanje saobraćaja

  Daljinski pristup

  IPSec

  Daljinsko upravljanje VPN-om

  Višestruko tunelovanje

  Daljinska podrška

  Koncepti bezbedne mrežne arhitekture

  Softverski definisana mreža

  Mrežno segmentiranje

  Sistem za prevenciju napada

  Sistem za detekciju napada

  Operativni modovi

  Senzor i kolektor

  Nadgledanje podataka

  Kontrola pristupa mreži

  Domain Name System (DNS)

  DNS trovanje

  Ispitivanje i otkrivanje mreže

  Osnove za eksploataciju

  Forenzičarske alatke

  IP adresiranje

  IP verzija 4

  Maske podmrežavanja

  CIDR maska

  DHCP

  IP verzija 6 adresiranje

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 8: Bezbednost bežičnih i mobilnih rešenja

  Bezbednost bežične mreže

  Kontroleri bežičnih pristupnih tačaka

  Obezbeđenje pristupa WAP-u

  Bežični protok/Selekcija opsega

  Kanali za bežičnu mrežu

  Tipovi antena

  Opseg pokrivanja bežične mreže

  Autentifikacija otvorenog sistema

  Bežična enkripcija

  Početni portal

  Bežični napadi

  Bežični protokoli za autentifikaciju

  Bezbedna upotreba mobilnih uređaja

  Upravljanje mobilnim uređajima

  Ponesite svoj uređaj

  Izaberite svoj uređaj

  Korporativno-privatni uređaji

  Metodi za povezivanje mobilnih uređaja

  Koncepti upravljanja mobilnim uređajima

  Upravljanje uređajima

  Zaštita uređaja

  Podaci na uređaju

  Primena i monitoring mobilnih uređaja

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Oblast 3: Zaštita i bezbednost okoline

  Poglavlje 9: Identifikacija pretnji, napada, i ranjivosti

  Napadi virusima i zlonameranim softverom

  Napadi socijalnim inženjeringom

  Napadači

  Napredni napadi

  Napadi na šifre

  Fizički napadi

  Napad na putu

  Mrežni napadi

  Napadi na aplikacionom sloju

  Napadi preuzimanjem kontrole

  Manipulacija drajverima

  Kriptografski napadi

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 10: Upravljanje, rizik i saglasnost

  Koncepti i menadžment procesa

  Tipovi rizika

  Strategije upravljanja rizikom

  Analize rizika

  Proračun gubitaka

  Nesreće

  Uticaji na poslovanje

  Napadači, vektori napada i informacioni koncepti

  Napadači

  Vektor napada

  Izvori informacija o pretnjama

  Istraživački izvori

  Važnost polisa bezbednosti

  Ličnost

  Raznolikost tehnika za obuku

  Upravljanje rizikom treće strane

  Podaci

  Polise kredencijala

  Organizacione polise

  Propisi, standardi i zakonodavstvo

  Ključni koncepti

  Procene/Bezbednosna konfiguracija

  Koncepti privatnosti i osetljivih podataka

  Posledice kršenja privatnosti

  Obaveštenja o prekršajima

  Tipovi podataka

  Tehnologije za širenje privatnosti

  Uloga podataka i odgovornosti

  Životni ciklus informacije

  Procena uticaja

  Uslovi dogovora

  Izjava o privatnosti

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 11: Upravljanje bezbednošću aplikacija

  Implementacija hosta ili aplikaciona bezbednost

  Integritet pokretanja računara

  Zaštita krajnje tačke

  Baze podataka

  Aplikaciona bezbednost

  Jačanje sistema

  Enkripcija celog diska (FDE)

  Samo-enkriptovanje skladišta podataka (SED)

  Bezbednost namenskih i specijalnih sistema

  Internet stvari (IoT)

  Operativni sistemi realnog vremena (RTOS)

  Multifunkcionalni štampači (MFPs)

  Sistemi za nadzor

  Sistem na čipu (SoC)

  Grejanje, ventilacija, i klimatizacija (HVAC)

  Specijalni uređaji

  Namenski sistemi

  Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka (SCADA)

  Industrijski kontrolni sistemi

  Komunikacija

  Ograničenja

  Bezbedno razvijanje aplikacije, i automatizacija

  Raznolikost softvera

  Proširivost

  Skalabilnost

  Sredina

  Automatizacija/Skriptovanje

  Pristup podacima

  Provera integriteta

  Projekat bezbednosti otvorene web aplikacije (OWASP)

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Poglavlje 12: Procedure za odgovor na incident

  Procedure za odgovor na incident

  Vežbe za oporavak od nesreće

  Napadi

  Upravljanje interesima

  Kontinuitet planiranja operacija (COOP)

  Upotreba izvora podataka za istraživanja

  Skeniranje ranjivosti

  SIEM komandna tabla

  Log fajlovi

  Log menadžeri

  Journalctl

  Nxlog

  Monitoring propusnog opsega

  Meta podaci

  Monitoring mreže

  Analiza protokola

  Primena tehnika i kontrola za umanjenje rizika

  Lista dozvoljenih aplikacija

  Lista blokiranih aplikacija

  Karantin

  Promene konfiguracije

  Izolacija

  Metodologija pristupnih tačaka

  Segmentacija

  Bezbednosna orkestracija, automatizacija i odgovor (SOAR)

  Implementacija bezbednosnog proširenja

  Rezervne komponente

  Pitanja za ponavljanje gradiva

  Oblast 4: Testovi

  Poglavlje 13: Test 1

  Procena za test

  Poglavlje 14: Test 2

  Procena za tes


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju
  Izdavač: Kompjuter biblioteka
  Strana: 544 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: cm
  Godina izdanja: 2022
  ISBN: 9788673105727
  Naručite
  Cena: 2.420 RSD
  Vaša cena: 2.200 RSD
  Cena za inostranstvo:
  22,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Čisto agilno: razvoj softvera
  1780 din.

  Čisto majstorstvo, discipline, standardi i etika
  2200 din.

  C# 10 i .NET 6 moderan međuplatformski razvoj
  2970 din.

  Sigurnost računarskih sistema i mreža
  2000 din.

  CCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 1
  2670 din.

  CCNA 200-301 zvanični vodič za sertifikat, knjiga 2
  2670 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2022