MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 6 puta
  veću sliku


  Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Profesionalni proizvođači, studenti i hobisti mogu razviti aplikacije za mobilne android uređaje uz pomoć programskog jezika Basic za android (Basic for Android - B4A) i Integrisanog Razvojnog Okruženja (B4A IDE). Dr Dogan Ibrahim počinje razvoj Android aplikacija za dizajnere elektronike sa opisom instalacije B4A na PC. Zatim predstavlja jednostavne projekte da bi prikazao (izneo) sintaksu B4A i osobine programiranja.
  Elektroničari će uživati u ovoj knjizi jer opisuje kako android prenosni uređaj može komunicirati sa različitim hardverskim platformama - uključujući Raspbbery Pi, Arduino i procesor ESP32 - preko Wi-Fi linka ili koristeći SMS poruke. Neki projekti prikazuju kako paketi podataka mogu biti poslati sa Raspbbery Pi-a, Arduina ili ESP32 procesora na android mobilni telefon i prikazani na tom istom telefonu.

  Svi android projekti u knjizi su razvijeni koristeći programski jezik B4A. Projekti za Raspbbery Pi su razvijeni pomoću Python-a. Projekti za Arduino i ESP32 su napravljeni uz popularni Arduino IDE. Svi listinzi programa, kao i detaljni opisi za sve projekte su dati u knjizi. Korisnici bi trebalo da su u mogućnosti da koriste projekte onako kako su predstavljeni ili da ih izmene da bi zadovoljili sopstvene potrebe.


  Poglavlja


  1 • Android mobilni telefoni
  2 • Početak
  3 • Moj prvi B4A program
  4 • Moj drugi B4A program
  5 • Moj treći B4A program
  6 • Napomene o jeziku B4A
  7 • Jednostavni projekti samo na mobilnom uređaju
  8 • Projekti koji koriste osobine mobilnih uređaja
  9 • Upotreba GPS-a
  10 • Wi-Fi interfejs Android na PC
  11 • Wi-Fi interfejs Android na Raspberry PI
  12 • Android i Raspberry PI SMS interfejs
  13 • Android na Arduino Wi-Fi interfejs
  14 • SMS interfejs Android na Arduino
  15 • Android na ESP32 Wi-Fi Interfejs
  Prilog A • Upotreba Android emulatora
  Prilog B • Objavljivanje aplikacije na Google Play  Sadržaj

  Predgovor, 13

  POGLAVLJE 1 • ANDROID MOBILNI TELEFONI, 14
  1.1 Pregled , 14
  1.2 Generacije mobilnih telefona, 14
  1.2.1 Prva generacije (1G), 14
  1.2.2 Druga generacija (2G), 14
  1.2.3 Treća generacija (3G), 15
  1.2.4 Četvrta generacija (4G), 15
  1.2.5 Peta generacija (5G), 15
  1.3 Verzije Androida, 15
  1.4 Verzije Android operativnog sistema, 16
  1.5 Rezime, 17

  POGLAVLJE 2 • POČETAK, 18
  2.1 Pregled, 18
  2.2 Instalacija probne verzije B4A, 18
  2.3 Instalacija standardne verzije B4A, 23
  2.4 Dobijanje pomoći, 24
  2.5 Rezime, 24

  POGLAVLJE 3 • MOJ PRVI B4A PROGRAM, 25
  3.1 Pregled, 25
  3.2 Rad sa okruženje B4A IDE, 25
  3.3 Prikaz poruke na Android mobilnom uređaju, 26
  3.4 Rezime, 28

  POGLAVLJE 4 • MOJ DRUGI B4A PROGRAM, 29
  4.1 Pregled, 29
  4.2 Rad sa Designer-om, 29
  4.3 Rezime, 33

  POGLAVLJE 5 • MOJ TREĆI B4A PROGRAM, 34
  5.1 Pregled, 34
  5.2 Jednostavan kalkulatorski program, 34
  5.3 Otklanjanje grešaka (debugging), 41
  5.4 Upotreba USB veze, 45
  5.5 Rezime, 47

  POGLAVLJE 6 • NAPOMENE O JEZIKU B4A, 48
  6.3 Pregled, 48
  6.2 Komentari, 48
  6.3 Uvlačenje - zupčanje, 48
  6.4 Razlikovanje velikih slova i odvajanje izraza, 49
  6.5 Konstante, 49
  6.6. Promenljive, 49
  6.7 Nizovi, 51
  6.8 Liste, 52
  6.9 Maps, 53
  6.10 Matematički operatori, 54
  6.11 Logički operatori, 54
  6.12 Operatori odnosa (relational), 55
  6.13 Promena toka programa, 55
  6.13.1 Uslovni iskazi, 55
  6.13.2 Iteracije, 56
  6.14 Pod programi (Subroutines), 59
  6.15 Rukovanje sa greškama u programu, 59
  6.16 Vremenski događaji (timer events), 61
  6.17 Kašnjenja, odlaganja u programima, 61
  6.18 Dijalog, 62
  6.19 Biblioteke (Libraries), 66
  6.20 Rezime, 67

  POGLAVLJE 7 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI SAMO NA MOBILNOM UREĐAJU, 68
  7.1 Pregled, 68
  7.2 Projekat 1 - Digitalni hronometar , 68
  7.2.1 Opis, 68
  7.2.2 Svrha, 68
  7.2.3 Listing programa, 68
  7.3 Projekt 2 - Kockica, 75
  7.3.1 Opis, 75
  7.3.3 Svrha, 76
  7.3.3 Listing programa, 76
  7.4 Projekt 3 - Brojevi za lutriju Euro Millions , 80
  7.4.1 Opis, 80
  7.4.2 Cilj, 81
  7.4.3 Listing programa, 81
  7.5 Projekat 4 - Lekcije iz geografije, 87
  7.5.1 Opis, 87
  7.5.2 Svrha, 87
  7.5.3 Listing programa, 87
  7.6 Projekt 5 - Matematika za osnovnu školu, 94
  7.6.1 Opis, 94
  7.6.2 Svrha, 95
  7.6.3 Listing programa, 95

  POGLAVLJE 8 • PROJEKTI KOJI KORISTE OSOBINE MOBILNIH UREĐAJA, 100
  8.1 Pregled, 100
  8.2 Telefonski senzori, 100
  8.3 Projekt 6 prikaz atmosferskog pritiska (Ambient Pressure), 101
  8.3.1 Opis, 101
  8.3.2 Svrha, 101
  8.3.3 Listing programa, 101
  8.3.4 Modifikovani program, 104
  8.4 Projekt 7 - Prikaz nivoa osvetljenosti okoline, 106
  8.4.1 Opis, 106
  8.4.2 Svrha, 106
  8.4.3 Listing programa, 106
  8.5 Projekt 8 - Vibracija telefona na pri slabom svetlu, 108
  8.5.1 Opis, 108
  8.5.2 Svrha, 108
  8.5.3 Listing programa, 109
  8.6 Projekt 9 - Prikaz udaljenosti (proximity) sa tasterima Start/Stop, 110
  8.6.1 Opis, 110
  8.6.2 Cilj, 110
  8.6.3 Listing program, 110
  8.7 Projekt 10- Prikaz ubrzanja i slanje putem SMS-a, 114
  8.7.1 Opis, 114
  8.7.2 svrha, 114
  8.7.3 Listing programa, 114
  8.7.4 Modifikovani program , 119
  8.8 Projekat 11 - Korišćenje više senzora, 122
  8.8.1 Opis, 122
  8.8.2 Svrha, 122
  8.8.3 Listing programa, 122
  8.9 Projekt 12 - Telefonski pozivi, 125
  8.9.1 Opis, 125
  8.9.2 Svrha, 125
  8.9.3 Listing programa, 126
  8.10 Projekt 13/ Čuvanje podataka sa senzora, 128
  8.10.1 Opis, 128
  8.10.2 Cilj128
  8.10.3 Listing programa, 128
  8.11 Projekt 14 - Telefon izgovara vrednost osvetljaja, 132
  8.11.1 Opis, 132
  8.11.2 Svrha, 133
  8.11.3 Listing projekta, 133
  8.12 Ostali senzori telefona, 136

  POGLAVLJE 9 • UPOTREBA GPS-A (GLOBAL POSITIONING SYSTEM), 138
  9.1 Pregled, 138
  9.2 Projekt 15- Prikaz podataka mesta (lokacije), 138
  9.2.1 Opis, 138
  9.2.2 Cilj, 138
  9.2.3 Listing programa, 138

  POGLAVLJE 10 • WI-FI INTERFEJS ANDROID NA PC, 143
  10.1 Pregled, 143
  10.2 Projekt 16 • Slanje i prijem podataka sa PC-ja, 143
  10.2.1 Opis, 143
  10.2.2 Svrha, 143
  10.2.3 Blok dijagram, 143
  10.2.4 Listing projekta, 144
  10.2.5 Provera UDP, 147
  10.3 Projekt 17 - Obrtanje reči na PC-ju, 148
  10.3.1 Opis, 148
  10.3.2 Svrha, 148
  10.3.3 Blok dijagram, 148
  10.3.4 Listing programa, 149

  POGLAVLJE 11 • WI-FI INTERFEJS ANDROID NA RASPBERRY PI, 151
  11.1 Pregled, 151
  11.2 Računar Raspberry Pi, 151
  11.2.1 Pločica Raspberry Pi 3, 151
  11.2.2 Podešavanje Wi-Fi i pristupa sa daljine na Raspberry Pi, 152
  11.2.3 Definicije izvoda Raspberry Pi 3 GPIO, 157
  11.2.4 Biblioteka GPIO, 159
  11.2.5 Oznake GPIO izvoda, 159
  11.2.6 Konfiguracija kanala (I/O port pinova), 159
  11.3 Projekt 18 - Kontrola LED sa Android mobilnog telefona, 162
  11.3.1 Opis, 162
  11.2.3 Svrha, 162
  11.3.3 Blok dijagram, 163
  11.3.4 Skica kola, 163
  11.3.5 Konstrukcija, 164
  11.3.5 Android program, 165
  11.3.7 Program na Raspberry Pi, 167
  11.4 Projekt 19 • Prikaz temperature na mobilnom telefonu, 169
  11.4.1 Opis, 169
  11.4.2 Svrha, 169
  11.4.3 Blok dijagram, 169
  11.4.4 Pločica Sense HAT, 169
  11.4.5 Android program, 172
  11.4.6 Program na Raspberry Pi-ju, 174

  POGLAVLJE 12 • ANDROID I RASPBERRY PI SMS INTERFEJS, 176
  12.1 Pregled, 176
  12.2 SIM800C, 176
  12.3 Projekt 20 • Kontrolisanje relea na Raspberry Pi 3 pomoću SMS poruka, 179
  12.3.1 Opis, 179
  12.3.1 Svrha, 179
  12.3.3 Blok dijagram, 179
  12.3.4 Skica kola, 179
  12.3. 5 Android program, 180
  12.3.6 Program na Raspberry Pi 3, 180

  POGLAVLJE 13 • ANDROID NA ARDUINO WI-FI INTERFEJS, 184
  13.1 Pregled, 184
  13.2 Arduino Uno, 184
  13.3 Projekat 21 - Kontrola LED na Arduino Uno, 186
  13.3.1 Opis, 186
  13.3.2 Svrha, 186
  13.3.3 Blok dijagram, 186
  13.3.4 Skica kola, 186
  13.3.5 Android program, 188
  13.3.6 Program na Arduino Uno, 189
  13.4 Projekat 22 • Prikaz temperature i vlažnosti, 192
  13.4.1 Opis, 192
  13.4.2 Svrha, 192
  13.4.3 Blok dijagram, 192
  13.4.4 Električna šema, 192
  13.4.5 Android program, 194
  13.4.6 Program za Arduino Uno, 196

  POGLAVLJE 14 • SMS INTERFEJS ANDROID NA ARDUINO, 200
  14.1 Pregled, 200
  14.2 SMS poruke, 200
  14.2.1 Slanje i prijem u Text modu, 201
  14.3 Modul na Arduino SIM900 GSM/GPRS, 203
  14.4 Projekat 23 - Kontrolisanje relea SMS porukom, 206
  14.4.1 Opis, 206
  14.4.2 Svrha, 206
  14.4.3 Blok dijagram, 206
  14.4.4 Električna šema, 206
  14.4.5 Konstrukcija, 207
  14.4.6 Android program, 207
  14.4.7 Program na Arduino Uno, 209

  POGLAVLJE 15 • ANDROID NA ESP32 WI-FI INTERFEJS, 214
  15.1 Pregled, 214
  15.2 Procesor ESP32, 214
  15.2.1 Arhitektura ESP32, 215
  15.2.2 Razvojna pločica, 216
  15.3 Projekt 24 - Kontrola LED preko ESP32 DevKitC, 219
  15.3.1 Opis, 219
  15.3.2 Svrha, 220
  15.3.3 Blok dijagram, 220
  15.3 4 Električna šema, 220
  15.3.5 Konstrukcija, 220
  15.3.6 Android program, 221
  15.3.7 program na ESP32, 222
  15.4 Projekt 25 - Milivoltmetar, 224
  15.4 1 Opis, 224
  15.4 2 Svrha, 225
  15.4.3 Blok dijagram, 225
  15.4.5 Android program, 225
  15.4.6 ESP32 program, 226

  PRILOG A • UPOTREBA ANDROID EMULATORA, 229
  Primer A1, 229
  Primer A2, 230
  Prilog B • Objavljivanje aplikacije na Google Play, 234
  B1 Razvoj aplikacije za Google Play, 234

  PRILOG B • OBJAVLJIVANJE APLIKACIJE NA GOOGLE PLAY, 234


  Autor
  Profesor Dr Dogan Ibrahim ima diplomu inženjera elektronike, magistarsku titulu iz upravljačkih sistema i doktorsku titulu iz digitalne obrade signala. Radio je u dosta industrijskih organizacija pre nego što se posvetio akademskom životu. Profesor Ibrahim je autor preko 60 tehničkih knjiga i preko 200 članaka o mikrokontrolerima, mikroprocesorima i srodnim oblastima. On je ovlašćeni elektro inženjer i član udruženja za Inženjersku tehnologiju.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
  Izdavač: EHO
  Strana: 246 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2018
  ISBN: 978-86-80134-22-2
  Naručite
  Cena:
  1.700,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  17,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  PHP i MySQL: razvoj aplikacija za veb, prevod 5. izdanja
  2520 din.

  Java JDK9: Kompletan priručnik, prevod 10. izdanja
  2700 din.

  Programiranje na jeziku C (+ disketa)
  1170 din.

  Naučite React, prevod drugog izdanja
  1260 din.

  Android programiranje bez oklevanja
  2662 din.

  PHP kuvar
  1710 din.

  Misliti na jeziku C++ (+ CD)
  2250 din.

  Napadi na mrežne protokole: Hakerski vodič za hvatanje mrežnog saobraćaja, analizu i iskorišćavanje ranjivosti mreže
  1620 din.

  Nova pravila marketinga i odnosa s javnošću
  1170 din.

  Naučite programiranje
  1980 din.

  Naučite veb dizajn, prevod 4. izdanja: Vodič kroz HTML, CSS, JavaScript i veb grafiku
  2610 din.

  Naučite WordPress
  1260 din.

  Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci
  2070 din.

  Projektovanje baza podataka
  1440 din.

  Photoshop CC, vizuelni priručnik (+CD)
  1980 din.

  Primenjena kriptografija, prevod drugog izdanja
  2340 din.

  Linux: priručnik za administratore
  1800 din.

  Python: uvod u programiranje, Prevod 3. izdanja
  1350 din.

  Python kuvar, prevod 3. izdanja
  1980 din.

  R za statističku obradu podataka
  2520 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga