MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ElektrotehnikaOsnove
  Preuzmite
  Predgovor i sadržaj
  Основи електротехнике
  Аутор: Антоније Ђорђевић
  Страна: 750
  Остали детаљи
  Veličina slova: A A
  ПРЕДГОВОР

  Овај уџбеник је произашао из материјала за предавања из предмета Основи електротехнике која је аутор држао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду од школске 1987/88. године до 2002/03. године, као и из предмета Основи електротехнике 1 и 2 и Практикум из Основа електротехнике 1 и 2, произашлих из Основа електротехнике, које држи од школске 2003/04. године. Те, нове, предмете је аутор оформио сагласно актуелним потребама наставе из ове области на Електротехничком факултету у Београду. Предмети су конципирани тако да на савремен начин обрађују материју која је неопходан основ за предмете електротехничког садржаја на старијим годинама на свим одсецима Факултета.

  Предмет Основи електротехнике има на Електротехничком факултету у Београду традицију дугу пола века. Првобитни курс предмета је креирао професор Миодраг Ранојевић. Ревидиран и модернизован курс је на Електротехнички факултет у Београду увео академик професор др Јован Сурутка, паралелно са сличним курсом који је на Факултет техничких наука у Новом Саду увео академик професор др Бранко Поповић.

  Градиво предмета Основа електротехнике 1 и 2, као и одговарајућих практикума, подељено је у четири области: електростатичка поља, поља и кола сталних струја, електромагнетска поља (стална магнетска поља и променљива електромагнетска поља) и кола променљивих струја. Сходно томе је и уџбеник „Основи електротехнике“ подељен у четири одговарајућа поглавља. У досадашњим издањима свако поглавље објављено је у по једном тому, а у овом издању сва поглавља су у истој књизи.

  Осим градива које се предаје у оквиру предмета Основи електротехнике 1 и 2, овај уџбеник садржи додатни материјал који је означен испрекиданим линијама на левој и десној маргини, а који се може изоставити при читању без губитка континуитета. Део тога материјала се обрађује у предметима Практикум из Основа електротехнике 1 и 2. Означени материјал омогућава заинтересованом читаоцу проширивање знања из одговарајућих области.

  Аутор се посебно захваљује свом дугогодишњем сараднику и прегаоцу на предмету Основи електротехнике, мр инж. Градимиру Божиловићу, на великој помоћи и подршци током израде овог уџбеника. Аутор се такође захваљује својим блиским сарадницима, професору др инж. Бранку Колунџији, ванредном професору др инж. Владимиру Петровићу, професору др инж. Дејану Тошићу, ванредном професору др Драгану Олћану и доценту др Слободану Савићу на корисним примедбама и сугестијама.
  Београд, септембра 2016. Аутор

  САДРЖАЈ

  1. Електростатика, 1
  1.1. Увод, 1
  1.2. Наелектрисање, 2
  1.3. Електростатичко поље, 4
  1.4. Кулонов закон, 5
    Координатни системи, 12
  1.5. Вектор јачине електричног поља, 17
  1.5.1. Расподеле наелектрисања, 21
    Просторна расподела наелектрисања, 22
    Површинска расподела наелектрисања, 26
    Линијска расподела наелектрисања, 32
  1.5.2. Одређивање електричног поља расподељених наелектрисања, 34
    Електрично поље просторног наелектрисања, 34
    Електрично поље површинског наелектрисања, 35
    Електрично поље линијског наелектрисања, 35
    Примери, 36
  1.6. Потенцијал, 43
  1.6.1. Напон, 54
  1.6.2. Еквипотенцијалне површи и линије електричног поља, 56
  1.6.3. Одређивање вектора јачине електричног поља из потенцијала, 57
  1.6.4. Електростатички дипол, 60
  1.7. Гаусов закон, 62
  1.7.1. Одређивање електричног поља помоћу Гаусовог закона, 70
    Сферна геометрија, 71
    Цилиндрична геометрија, 76
    Раванска геометрија, 80
  1.7.2. Једнодимензиони диференцијални облик Гаусовог закона, 87
  1.7.3. Пуасонова и Лапласова једначина, 89
  1.8. Проводници у електростатичком пољу, 90
  1.8.1. Проводници, 90
  1.8.2. Електростатичка индукција, 93
  1.8.3. Гранични услови, 94
  1.8.4. Расподела наелектрисања на проводним телима, 97
  1.8.5. Теорема ликова, 104
  1.8.6. Капацитивности, 107
    Капацитивност усамљеног проводног тела, 107
    Кондензатор и његова капацитивност, 108
  1.9. Електростатичко поље у присуству диелектрика, 118
  1.9.1. Поларизација диелектрика. 118
  Вектор поларизације, 123
  Померај наелектрисања у процесу поларизације и везано наелектрисање, 125
  1.9.2. Уопштени Гаусов закон, 133
    Гранични услови, 138
  1.9.3. Анализа поља у системима са диелектрицима, 141
    Линеаран хомоген диелектрик, 142
    Линеаран нехомоген диелектрик, 143
    Нелинеаран диелектрик, 150
  1.10. Рад електричних сила и енергија електростатичког поља, 152
  1.10.1. Одређивање електричних сила, 157

  2. Сталне струје, 167
  2.1. Увод, 167
  2.2. Поља сталних струја, 168
  2.2.1. Увод, 168
  2.2.2. Основне једначине електростатике, 168
  2.2.3. Изолатори и проводници, 169
  2.2.4. Електрична струја, 171
  2.2.5. Вектор густине струје, 173
  2.2.6. Специфична проводност и специфична отпорност, 174
  2.2.7. Џулови губици, 177
  2.2.8. Побудно електрично поље и генератори, 178
    Генератор у празном ходу, 179
    Генератор у проводној средини, 181
    Снаге, 184
    Струјно коло, 186
  2.2.9. Јачина струје и расподеле струје, 187
    Запреминске струје, 189
    Површинске струје, 190
    Линијске струје, 193
    Преглед расподела наелектрисања и расподела струје, 194
  2.2.10. Једначине стационарног струјног поља, 195
    Једначина континуитета, 195
    Закон циркулацијe вектора јачине електричног поља, 197
    Потпуни систем једначина стационарног струјног поља, 199
    Гранични услови, 201
  2.2.11. Анализа стационарних струјних поља, 203
    Проводници за повезивање, 203
    Поље у отпорницима, 205
    Снага отпорника, 215
    Поље у генераторима, 216
    Снага генератора, 218
  2.3. Кола сталних струја, 221
  2.3.1. Електричне шеме, 223
    Отпорници, 224
    Реални напонски генератори, 225
    Проводници за повезивање, 225
    Означавање напона и струја, 227
    Усклађени и неусклађени референтни смерови напона и струје, 228
  2.3.2. Релације између напона и струје отпорника, 229
    Основи електротехнике vii
  2.3.3. Релације између напона и струје реалног напонског генератора, 230
  2.3.4. Снаге елемената кола, 232
  2.3.5. Кирхофови закони, 235
    Први Кирхофов закон, 235
    Други Кирхофов закон, 237
  2.3.6. Редна и паралелна веза два отпорника, 242
    Редна веза, 242
    Паралелна веза, 245
  2.3.7. Просто коло са једним напонским генератором, 247
  2.3.8. Идеални напонски генератор, 250
    Еквивалентна шема реалног напонског генератора, 252
    Сумирање напона на идеалним напонским генераторима и отпорницима, 253
    Просто коло са више напонских генератора и отпорника, 257
  2.3.9. Идеални струјни генератор, 259
    Реални струјни генератор, 263
    Трансфигурације реалних генератора, 263
  2.4. Сложена кола сталних струја, 265
  2.4.1. Елементи кола сталних струја, 269
    Идеални напонски генератор, 269
    Идеални струјни генератор, 270
    Отпорник, 271
    Кратак спој, 272
    Отворена веза, 272
    Прекидач, 273
    Преклопник, 274
  2.4.2. Решавање кола сталних струја, 274
  2.4.3. Граф кола, 276
  2.4.4. Кирхофови закони, 279
    Постављање једначина по првом Кирхофовом закону, 280
    Постављање једначина по другом Кирхофовом закону, 283
    Одређивање напона између две тачке, 287
    Табло систем једначина, 287
    Редуковани систем једначина, 289
  2.4.5. Метод контурних струја, 294
  2.4.6. Метод потенцијала чворова, 299
  2.4.7. Трансфигурације отпорничких мрежа, 307
    Редна веза отпорника, 308
    Паралелна веза отпорника, 309
    Мешовита веза отпорника, 310
    Еквиваленција трокраке звезде и троугла отпорника, 311
  2.5. Теореме кола сталних струја, 316
  2.5.1. Теореме линеарности, 316
    Метод пропорционалних величина, 321
  2.5.2. Теореме компензације, 323
  2.5.3. Тевененова и Нортонова теорема, 329
  2.5.4. Теореме реципроцитета, 338
  2.5.5. Теорема одржања снаге, 341
  2.5.6. Прилагођење по снази, 342
  2.5.7. Симетрија и теорема бисекције, 347
  2.6. Контролисани генератори, 353
  2.7. Мреже са два приступа, 360
  2.8. Кола са нелинеарним елементима, 371
  2.9. Кола са кондензаторима, 387

  3. Електромагнетизам, 407
  3.1. Увод, 407
  3.2. Стално магнетско поље у вакууму, 409
  3.2.1. Наелектрисања у покрету, 409
  3.2.2. Струјни елемент, 418
  3.2.3. Био-Саваров закон, 419
  3.2.4. Струјна контура у магнетском пољу, 431
  3.2.5. Магнетски флукс, 437
    Закон конзервације магнетског флукса, 437
  3.2.6. Амперов закон, 442
  3.3. Магнетско поље у присуству материјала, 456
  3.3.1. Магнетисање материјала и вектор магнетизације, 456
  3.3.2. Амперове струје, 461
  3.3.3. Уопштени Амперов закон, 466
    Карактеристике магнетисања феромагнетских материјала, 469
    Гранични услови, 472
  3.3.4. Анализа поља у системима са феромагнетским материјалима, 476
  3.4. Једначине сталних електромагнетских поља, 491
  3.5. Променљиво електрично и магнетско поље, 494
  3.5.1. Увод, 494
  3.5.2. Електромагнетска индукција, 496
  3.5.3. Вихорне струје, 514
  3.5.4. Индуктивности, 517
    Међусобне индуктивности, 517
    Сопствена индуктивност, 524
    Једначина протока, 534
    Еквивалентна шема спрегнутих калемова, 537
    Трансформатор, 542
  3.6. Енергија магнетског поља и рад магнетских сила, 545
  3.6.1. Одређивање индуктивности преко енергије, 553
  3.6.2. Одређивање магнетских сила преко енергије, 555
  3.7. Максвелове једначине, 562
  3.8. Кретање наелектрисане честице у електричном и магнетском пољу, 565
    Кретање наелектрисане честице у електричном пољу, 567
    Кретање наелектрисане честице у магнетском пољу, 570
    Кретање наелектрисане честице у укрштеном електричном и магнетском пољу, 572
    Холов ефекат, 572

  4. Кола променљивих струја, 577
  4.1. Увод, 577
  4.2. Простопериодичне величине, 579
  4.3. Поређење простопериодичних величина, 583
  4.4. Средња и ефективна вредност. 585
  4.5. Елементи кола у периодичном режиму, 587
    Идеални напонски генератор, 588
    Основи електротехнике
    Идеални струјни генератор, 588
    Отпорник, 589
    Калем, 591
    Кондензатор, 594
  4.6. Анализа кола у простопериодичном режиму, 597
  4.7. Фазори, 600
    Обртни вектори, 600
    Заустављени обртни вектори, 602
    Фазорски дијаграми, 603
    Резиме фазора, 605
    Редна веза отпорника и калема, 606
    Редна веза отпорника и кондензатора, 608
    Редна веза отпорника, калема и кондензатора, 609
    Паралелна веза отпорника и калема, 610
    Паралелна веза отпорника и кондензатора, 611
    Паралелна веза отпорника, калема и кондензатора, 612
    Фазорски дијаграми за сложена кола, 613
  4.8. Комплексни рачун, 615
    Комплексни бројеви, 616
    Представљање фазора комплексним бројевима, 618
    Комплексни представници простопериодичних величина, 620
    Анализа кола у комплексном домену, 621
    Комплексна импеданса и адмитанса, 622
    Резиме комплексног рачуна, 624
  4.9. Трансфигурације мрежа пасивних елемената, 625
  4.9.1. Редна веза пасивних елемената, 626
    Редна веза два произвољна пријемника, 627
    Редна веза више пријемника, 628
    Еквивалентна капацитивност редне везе кондензатора, 628
  4.9.2. Паралелна веза пасивних елемената, 629
    Паралелна веза два произвољна пријемника, 629
    Паралелна веза више пријемника, 630
    Еквивалентна капацитивност паралелне везе кондензатора, 630
  4.9.3. Мешовита веза пасивних елемената, 631
  4.9.4. Резистанса, реактанса, кондуктанса и сусцептанса, 631
  4.9.5. Еквиваленција звезде и троугла пасивних елемената, 634
  4.10. Снаге у простопериодичном режиму, 638
    Тренутна и средња снага пријемника, 638
    Привидна снага пријемника, 639
    Фактор снаге пријемника, 640
    Реактивна снага пријемника, 640
    Фактор реактивности пријемника, 641
    Комплексна снага пријемника, 642
    Снаге генератора, 643
    Ватметар, 643
  4.11. Решавање сложених кола у комплексном домену, 644
  4.11.1. Кирхофови закони, 644
  Први Кирхофов закон, 644
  Други Кирхофов закон, 644
  Основи електротехнике
    Избор контура, 645
    Одређивање напона између две тачке, 645
    Табло систем једначина, 646
    Редуковани систем једначина, 648
  4.11.2. Метод контурних струја, 650
  4.11.3. Метод потенцијала чворова, 653
  4.12. Теореме кола у простопериодичном режиму, 658
  4.12.1. Теореме линеарности, 658
  4.12.2. Теореме компензације, 660
  4.12.3. Тевененова и Нортонова теорема, 664
  4.12.4. Теореме реципроцитета, 670
    Импедансни и адмитансни параметри, 674
  4.12.5. Теореме одржања снаге, 679
  4.12.6. Прилагођење по снази, 681
  4.12.7. Поправка фактора снаге, 684
  4.13. Кола са спрегнутим калемовима, 688
  4.14. Трофазна кола, 698
    Монофазни и полифазни елементи, 698
    Трофазни елементи, 698
    Симетричан, директан и инверзан систем, 702
    Анализа трофазних кола, 709
    Снаге трофазних генератора и пријемника, 711
    Предности трофазног система над монофазним, 714
  4.15. Обртно магнетско поље, 716
  Гене  рисање обртног магнетског поља електромагнетима, 718
  4.16. Фреквенцијске карактеристике, 720
    Отпорник, калем и кондензатор, 721
    Редна и паралелна веза отпорника и једног реактивног елемента, 723
    Изражавање количника у децибелима, 727
    Осцилаторна кола, 729
    Понашање реалних елемената при високим учестаностима, 733
  4.17. Прелазни режими, 735
    Прикључивање редне везе отпорника и калема на генератор сталне побуде, 736
    Гашење струје калема, 739
    Прикључивање редне везе отпорника и кондензатора на генератор сталне побуде, 741
    Растерећивање кондензатора, 743
    Други примери кола првог реда са константном побудом, 744
    Прикључивање редне везе отпорника и калема на генератор простопериодичне побуде, 746

  Литература, 749


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Основи електротехнике
  Издавач: Akademska misao
  Страна: 750 (cb)
  Povez: тврди
  Писмо: ћирилица
  Формат: 17 x 24,5 cm
  Година издања: 2016
  ИСБН: 978-86-7466-627-2
  Naručite
  Cena: 3.630 RSD
  Cena za inostranstvo:
  36,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Elektromagnetika / Electromagnetics
  1320 din.

  Elektronika za neupućene
  1360 din.

  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike - 1. deo: Elektrostatika
  1020 din.

  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike - 4. deo: Кola promenljivih struja
  1740 din.

  Osnovi nuklearne fizike
  2990 din.

  Microsoft Excel 2010: Kao od šale
  720 din.

  Naučite WordPress
  1200 din.

  Moja teorija
  990 din.

  Jasan kod: Priručnik za pisanje jasnih programa
  0 din.

  Kako radi Linux: Šta bi svaki superkorisnik trebalo da zna
  1760 din.

  Osnovi operativnih sistema
  2080 din.

  Matematički priručnik
  2300 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023