MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ Računari i InternetProjektovanje softvera
  Конкурентно и дистрибуирано програмирање
  Предговор

  Област конкурентног и дистрибуираног програмирања се већ дужи низ година проучава у оквиру редовне наставе на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за рачунарску технику и информатику и на одсеку за софтверско инжењерство. Проучавањем ове области прикупљен је и анализиран већи број практичних проблема синхронизације и комуникације. Ови проблеми су јединствени и омогућавају генерализацију честих проблема у пракси Сваком од проблема носи јединствено име ради лакшег праћења, али у упоређивања са постојећим решењима из ове области. Неки проблеми су тако конципирани да на шаљив начин обраде доста сложене механизме синхронизације и комуникације.

  Као полазна основа за формирање ове књиге послужила је књига "Конкурентно програмирање: Теоријске основе са збирком решених задатака" аутора Игора Икодиновића и Зорана Јовановића. Та књига је допуњена и проширена новим проблемима и областима, уочене грешке су исправљене, али је начин излагања и обраде задатака остао исти.

  Први део књиге је посвећен конкурентном програмирању помоћу дељен их променљивих. Други део књиге обухвата област дистрибуираног програмирања Трећи део је посвећен моделу програмирања коришћењем виртуелних простора. Четврти део се бави програмским нити ма, као координационом моделу који се данас најчешће примењује код писања конкурентних програма. Пери део књиге се односи на мрежно програмирање,

  Програмске парадигме су представљене на Један од три начина: 1) коришћењем постојећих програмских библиотека и језика за конкурентно програмирање, 2) проширивањем секвенцијалних програмских језика одговараЈућим синтаксним елементима и 3) преко формалних програмских модела. Избор начина на који су одређене парадигме представљене бази ран је пре свега на критеријумима њихове једноставности, разумљивости и општости. У случају да пракса захтева примену одговарајућих парадигми коришћењем неких других имплементација од оних одабраних за њихов приказ у књизи, у већини случајева је могуће извршити директну синтаксну транслацију. Разумевање основних концепата из књиге ће чак и у случајевима када директна синтаксна транслација није могућа тај посао знатно олакшати.

  Од постојећих програмских језика за конкурентно програмирање у оквиру ове књиге су коришћени: Ada за демонстрацију механизма рандевуа, Java за демонстрацију концепта програмских нити, као конкретан пример имплементације монитора, и као пример мрежног програмирања користећи размену порука и удаљене позиве метода и CONIC за демонстрацију парадигме асинхроног прослеђивања порука са индиректним именовањем процеса помоћу портова, У другим случајевима су коришћена проширења постојећих секвенцијалних програмских језика: проширени Pascal за демонстрацију концепта семафора, условних критичних региона и монитора и C-Linda за демонстрацију програмирања помоћу виртуелних простора. Од формалних програмских модела, BSP је коришћен за демонстрацију парадигме прослеђивања порука путем јавног емитовања, а CSP за демонстрацију парадигме прослеђивања порука са синхроним слањем и пријемом.

  Један од проблема код упознавања са облашћу конкурентног и дистрибуираног програмирања је што читалац мора значајан део своје пажње да усмери на учење синтаксе и семантике везаних за имплементације разних парадигми. Да би се тај проблем ублажио, у уводном делу сваког поглавља jе поред прегледа карактеристика одговарајуће парадигме, дат и опис и анализа коришћене синтаксе. Након уводног дела дати су и задаци. Задаци који се налазе на почетку обично су изабрани тако да демонстрирају неке од главних особина парадигме и да покажу како се помоћу ње решавају типични проблеми. Они су посебно детаљно размотрени, како са теоријског тако и са практичног аспекта, јер представљају основ за разумевање материје у оквиру поглавља. Иза њих следе задаци који су по природи нешто сложенији и чија решења обично захтевају дубљу и дуготрајнију анализу, синтетишући стечено знање на вишем нивоу и дајући адекватну представу о величини и сложености реалних проблема. Након појединих задатака и на крају поглавља се могу наћи и задаци за самосталан рад. Препоручује се њихоsо решавање као најбоља вежба за проверу усвојеног знања.

  Књига је писана на ћирилици, што је допринос очувању нашег језика и писма у области где су енглески језик и латиница често доминантни. Није се, међутим, могло избећи коришћење специфичних страних стручних израза и назива. У том смислу корИШћена терминологија одражава затечено стање у овој области код нас. Где је то било сврсисходно и могуће коришћени су термини нашег језика, уз навођење одговарајућих израза који се користе у страној литератури. Програми и примери су писани са именима променљивих, процедура и програмским коментарима који се ослањају на речи енглеског језика, јер је то данас већ стандардна пракса уведена због потребе за комуникацијом у широј стручној јавности Ово не би требало да има утицаја на разумљивост решења, с обзиром да су она праћена детаљним објашњењима ..

  Захваљујемо рецензентима - наставницима ЕТФ-а - Јелици Протић и Драгану Милићеву и колеги Милошу Глигорићу на сугестијама којима су помогли да се текст књиге поправи и допуни пре издавања.

  У Београду, фебруара 2008. године


  Садржај

  Увод, 1
  Програмирање помоћу дељен их променљивих, 7
  Семафори, 8

  Проблем критичне секције, 10
  Произвођач и потрошач: условна синхронизација процеса, 12
  Произвођачи и потрошачи: комуникација помоћу кружног бафера, 15
  Филозофи за ручком, 30
  Читаоци и писци, 45
  Недељиво емитовање, 53
  Људождери за ручком, 60
  Медвед и пчеле, 63
  Одгајање птића, 65
  Брига о деци, 68
  Вожња тобоганом, 72
  Изградња молекула воде, 74
  Проблем преласка реке, 80
  Студектска журка, 83

  Условни критични региони, 85
  Проблем критичнНе секције, 87
  Произвођач и потрошвч синхронизација процеса, 89
  Мост који има само једну коловозну траку, 92
  Филозофи за ручком, 97
  Анализа различитих варијанти решења проблема читалаца и писаца, 101
  Претрага-уметање-брисање, 105
  Дељени рачун, 109
  Нервозни пушачи, 113
  Проблем избора, 118

  Монитори, 121
  Улазак у авион, 124
  Улазак у школу, 125
  Читаоци и писци, 126
  Тајмер, 132
  Кружни FIFO бафер, 134
  Сакупљање гајбица, 135
  Прање веша, 137
  Филозофи за ручком, 141
  Недељива емитовање, 143
  Алокација ресурса, 148

  Дистрибуирано програмирање, 150
  Увод у програмирање прослеђивањем порука, 152

  Синхрона, асинхрона и условна комуникација, 153
  Јавко емитовање, 155
  Откривање топологије, 158
  Филозофи за ручком, 160
  Вожња тобоганом, 164
  Игра живота, 166
  Двоелемектни бафер, 169
  Комуникација са поузданим везама, 171

  Синхроно прослеђивање порука (CSP), 173
  Реализација семафора, 177
  Реформатирање текста (Conay-ов проблем), 178
  Пријем, обрада и слање низа знакова, 179
  Потпрограми: Остатак при дељењу, 181
  Рекурзија: Факторијел, 182
  Epaтocтeново сито, 183
  Множење матрица, 185
  Филозофи за ручком, 187
  Бикарко стабло, 190
  Скупови, 195
  Израчукавање интеграла, 207
  Изградња молекула воде, 209
  Читаоци и писци, 211
  Дељени рачун, 212

  Јавно емитовање (BSP), 215
  Стек, 218
  Скуп, 219
  Филозофи за ручком, 223
  Радио такси, 225
  Гониометарски систем, 227

  Асинхроно прослеђивање порука (CONIC), 229
  Бафер разделник, 232
  Произвођачи и потрошачи: комуникација помоћу кружног бафера, 233
  Промена конфигурације: звезда у прстен, 234
  Бидирекциоки прстен типа FDDI, 235
  Клијенти и сетвери, 237
  Обрада података, 242
  Филозофи за ручком, 244
  Читаоци и писци, 246

  Рандеву (Ada), 248
  Селективна наредба, 253
  Тimeout опција код селективне наредбе, 255
  Реализација рандевуа помоћу примитива за слање и пријем порука, 256
  Једноелементни бафер _ проблем коректног завршетка процеса, 259
  Монитор, 261
  Кружни FIFO бафер, 266
  Произвођачи и потрошачи: комукикација помоћу кружног бафера, 268
  Читаоци и писци, 271
  Филозофи за ручком, 274
  Нервозни пушачи, 276

  Виртуелни простори, 280
  Простор торки (С.Lindа), 281

  Филозофи за ручком, 283
  Клијенти и сервери _ обрада захтева по FIFO принципу (случај са једним cepвepoм), 284
  Клијенти и сервери - обрада захтева по FIFO принципу (случај са више сервера), 286
  Клијенти и сервери - селекција сервера по round robin редоследу, 288
  Нервозни пушачи, 291
  Читаоци и писци, 295
  Проблем избора, 297
  Проблем лифтова, 298
  Заједнички тоалет, 301
  Проблем пијаних филозофа, зоз
  Израчунавање интеграла, 305
  Проблем тела у гравитационом пољу, 307

  Програмске нити, 311
  Java, 313

  Семафор, 315
  Произвођач и потрошач: условна синхронизација процеса, 316
  Произвођач и потрошач, 320
  Филозофи за ручком, 322
  Мост који има само једну коловозну траку, 327
  Читаоци и писци, 333
  Берберин који спава, 339
  Вожња тобоганом, 342
  Вожње аутобусом, 345
  Брига о деци, 348
  Јавни тоалет, 351
  Деда Мраз, 355

  Мрежно програмирање, 361
  Java - Net, 362

  Ћаскање, 365
  Клијент сервер, 368
  Java - RMI, З83
  Дељени рачун, 387
  Игра живота, 391

  Литература, 395


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Конкурентно и дистрибуирано програмирање
  Издавач: Akademska misao
  Страна: 396 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ћирилица
  Формат: 18x25.5 cm
  Година издања: 2008
  ИСБН: 978-86-7466-318-9
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom
  720 din.

  JavaScript 24-časovna obuka + DVD
  1780 din.

  UML za projektovanje baza podataka
  950 din.

  Konkurentno programiranje teorijske osnove sa zbirkom rešenih zadataka
  860 din.

  Računarske mreže, prevod četvrtog izdanja (Tanenbaum)
  1440 din.

  SPSS: priručnik za preživljavanje: Prevod 4. izdanja
  1280 din.

  Android: Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK
  400 din.

  Uvod u statističku teoriju telekomunikacija
  1410 din.

  Misliti na jeziku C++ (+ CD)
  1840 din.

  Delphi 2005 bez tajni
  972 din.

  JavaScript: sveobuhvatni vodič
  1450 din.

  Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci
  1840 din.

  ECDL 5.0 Modul 4: Tabelarni proračuni, Microsoft Office Excel 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  560 din.

  Excel 2007 Biblija (+ CD)
  1840 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  720 din.

  C++ jasnim jezikom
  720 din.

  Naučite Perl, prevod 4. izdanja
  960 din.

  Testiranje softvera u praksi
  950 din.

  Sertifikat Security+ (+CD)
  600 din.

  Projektni obrasci
  1040 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021