MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Orijentalizam
  Autor: Edvard Said
  Strana: 480 ► Ostali detalji
  Oblast: Zemlje i običaji sveta
  A A A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Autor

  Edvard V. Said (Ed­ward W. Said, 1935, Je­ru­sa­lim – 2003, Njujork) bio je pro­fesor en­gle­ske i kom­pa­ra­tiv­ne knji­žev­no­sti na uni­ver­zi­te­tu Ko­lum­bi­ja u Nju­jor­ku, knji­žev­ni i mu­zič­ki kri­ti­čar, kul­tu­ro­log i an­ga­žo­va­ni bo­rac za pra­va Pa­le­sti­na­ca. Ve­o­ma plo­dan autor, Said je ob­ja­vio ve­li­ki broj knji­ga, me­đu ko­ji­ma su, po­red Ori­jen­ta­li­zma, naj­poznatije: The Question of Palestine, 1981), The World, the Text and the Cri­tic, 1983 i Cul­tu­re and the and Imperialism, 1993.

  Orijentalizam sadrži sledeća poglavlja:
  I - Ras­pon ori­jen­ta­li­zma
  Po­zna­va­ti Ori­jen­tal­ce,
  Za­miš­lje­na ge­o­gra­fi­ja i nje­na pred­sta­vlja­nja:
  Ori­jen­ta­li­zo­va­nje Ori­jen­ta,
  Pro­jek­ti,
  Kri­za,
  II - Ori­jen­ta­li­stič­ko struk­tu­ri­sa­nje i re­struk­tu­ri­sa­nje
  Na­no­vo po­vu­če­ne gra­ni­ce, na­no­vo de­fi­ni­sa­ni pro­ble­mi, se­ku­la­ri­zo­va­na re­li­gi­ja,
  Sil­ve­ster de Sa­si i Er­nest Re­nan: Ra­ci­o­nal­na an­tro­po­lo­gi­ja i fi­lo­loš­ka la­bo­ra­to­ri­ja,
  Bo­ra­vlje­nje na Ori­jen­tu i na­u­ka:
  Zah­te­vi lek­si­ko­gra­fi­je i ima­gi­na­ci­je,
  Ho­do­čaš­ća i ho­do­ča­sni­ci, bri­tan­ski i fran­cu­ski,

  III – Ori­jen­ta­li­zam da­nas:
  La­tent­ni i ma­ni­fest­ni ori­jen­ta­li­zam,
  Stil, eks­per­ti­za, vi­zi­ja:
  Sve­tov­nost ori­jen­ta­li­zma,
  Mo­der­ni an­glo-fran­cu­ski ori­jen­ta­li­zam u pu­nom cva­tu,
  Naj­no­vi­ja fa­za  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Orijentalizam
  Izdavač: Biblioteka XX vek
  Strana: 480 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 21 cm
  Godina izdanja: 2008
  ISBN: 978-86-7562-068-6
  Naručite
  Cena:
  1.000,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  10,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga