Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

P-box • P-kutija
p-persistent CSMA • p-trajni CSMA protokol
P/Invoke • alatka za pozivanje platforme
p2p • mreža ravnopravnih računara
p2p • ravnopravno
P5 • P5
pack • spakovati
pack • pakovati
package • paket
package • pakovanje
package • kutija
package diagram • dijagram paketa
package-private • privatno u paketu
packet • paket
packet data • paketni podaci
packet decoder • dekoder paketa
packet filter • filtar za pakete
packet filtering • filtriranje paketa
packet filtering gateway • mrežni prolaz koji filtrira pakete
packet re-play attack • napad ponavljanjem paketa
packet switching • komutacija paketa
packet switching • komutiranje paketa
pad • dopuna
pad • tipski oblik dodavanja materijala
pad • izbočina
pad character • znak za popunu
padding • odbijanje
padding • blok fiksne dužine ispunjen lažnim znacima
padding • dopunjavanje
padding • slobodan prostor