Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

a secure state transition • siguran prelaz iz jednog stanja u drugo
A/UX • A/UX
AAL • ATM sloj za adaptaciju
abacus • računaljka
abacus • abakus
abbreviated location path • skraćena putanja lokacije
abend • nenormalan završetak
ABI • binarni interfejs za aplikacije
abnormal end • nenormalan završetak
abnormal termination • nenormalan završetak
abnormal termination • neočekivani završetak
abnormal termination • neplanirani završetak
abort • prekinuti
abort • obustaviti
abort • odustati
about • informacije o programu
about • osnovni podaci o
about • o programu
absolute address • apsolutna adresa
absolute cell reference • apsolutna adresa ćelije
absolute cell reference • apsolutna referenca ćelije
absolute coding • apsolutno kodiranje
absolute coordinates • apsolutne koordinate
absolute language rate • apsolutna entropija jezika
absolute link • apsolutna veza
absolute path • apsolutna putanja
absolute pathname • apsolutna putanja
absolute pointer • apsolutni pokazivač
absolute pointing device • apsolutni pokazivački uređaj
absolute positioning • apsolutno pozicioniranje