MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Etnicitet i nacionalizam
  Autor: Tomas Hilan Eriksen
  Strana: - ► Ostali detalji
  Oblast: Antropologija
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  To­mas Hi­lan Erik­sen (Thomas Hylland Eriksen, rodjen 1962) pro­fe­sor je so­ci­jal­ne an­tro­po­lo­gi­je na Uni­ver­zi­te­tu u Oslu. Po­seb­no se ba­vi kul­tur­nom glo­ba­li­za­ci­jom, na­ci­o­na­li­zmom i et­ni­ci­te­tom, ali je ob­ja­vlji­vao knji­ge na nor­veš­kom i en­gle­skom i o dru­gim te­ma­ma. Me­đu nje­go­ve naj­va­žni­je knji­ge na nor­veš­kom spa­da­ju Kul­tur­ni te­ro­ri­zam (1993), Kul­tur­na ras­krš­ća (1994), Bit­ka za proš­lost (1995) i Ti­ra­ni­ja tre­nut­ka (2001), a na en­gle­skom udž­be­nik an­tro­po­lo­gi­je Small Pla­ces – Lar­ge Is­su­es (1995/2001), A Hi­story of Anthro­po­logy (2001), Glo­ba­li­sa­tion: Stu­di­es in anthro­po­logy (2003), mo­no­gra­fi­ja Com­mon De­no­mi­na­tors (1998) o po­li­tič­koj kul­tu­ri u mul­ti­et­nič­koj ostrv­skoj dr­ža­vi Ma­u­ri­ci­ju­su.).

  U Bi­bli­o­te­ci XX vek ob­ja­vljen je i pre­vod Erik­se­no­ve knji­ge Øyeblik­kets Tyran­ni (Ti­ra­ni­ja tre­nut­ka, 2003).Etnicitet i nacionalizam ((Et­ni­city and Na­ti­o­na­lism. Anthro­po­lo­gi­cal Per­spec­ti­ves,1993)

  sadrži sledeća poglavlja:
  I ŠTA JE ET­NI­CI­TET,
  II ET­NIČ­KA KLA­SI­FI­KA­CI­JA: MI I ONI,
  III KUL­TUR­NA RAZ­LI­ČI­TOST I OR­GA­NI­ZA­CI­JA DRUŠ­TVA,
  IV ET­NIČ­KI IDEN­TI­TET I IDE­O­LO­GI­JA,
  V ET­NI­CI­TET I ISTO­RI­JA,
  VI NA­CI­O­NA­LI­ZAM,
  VII MA­NJI­NE I DR­ŽA­VA,
  VIII ZVANIČNI DISKURS O IDEN­TI­TE­TU, KUL­TU­RA I LJUD­SKA PRA­VA, IX ŠTA SVE NI­JE ET­NIČ­KO.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Etnicitet i nacionalizam
  Izdavač: Biblioteka XX vek
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 17 cm
  Godina izdanja: 2004
  ISBN: 86-7562-037-3
  Naručite
  Cena:
  900,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  9,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020