MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Digitalna kultura
  Autor: Čarli Gir
  Strana: 225 ► Ostali detalji
  Oblast: Novinarstvo i mediji
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  OPIS
  Po­sto­ja­nje di­gi­tal­ne kul­tu­re naj­če­šće se po­sma­tra u sve­tlu naj­no­vi­jih teh­no­lo­ških una­pre­đe­nja, ta­ko da se po sve­mu sti­če uti­sak da je ona pot­pu­no raz­li­či­ta od sve­ga što joj pret­ho­di. Autor ove za­ni­mlji­ve stu­di­je do­ka­zu­je upra­vo su­prot­no – di­gi­tal­na kul­tu­ra ni­je no­va po­ja­va, ni­ti je njen raz­voj uslo­vljen is­klju­či­vo teh­no­lo­škim na­pret­kom. On na­vo­di da je di­gi­tal­na kul­tu­ra u svom da­na­šnjem ob­li­ku isto­rij­ski uslo­vlje­na po­ja­va, či­ji se pr­vi ele­men­ti ja­vlja­ju kao od­go­vor na po­tre­be mo­der­nog ka­pi­ta­li­zma, da bi se za­tim ob­je­di­ni­li, za­hva­lju­ju­ći po­tre­ba­ma ra­to­va vo­đe­nih sre­di­nom dva­de­se­tog ve­ka. Teh­no­lo­gi­ja je ipak sa­mo je­dan od broj­nih iz­vo­ra ko­ji su da­li svoj do­pri­nos raz­vo­ju ove po­ja­ve. U osta­le iz­vo­re spa­da­ju avan­gard­ne umet­nič­ke prak­se, kon­tra­kul­tur­ni uto­pi­zam, kri­tič­ka te­o­ri­ja i fi­lo­zo­fi­ja, a di­gi­tal­na kul­tu­ra pro­iz­vod je slo­že­nih me­đu­dej­sta­va i di­ja­lek­tič­kih od­no­sa svih tih sa­sto­ja­ka. Knji­ga je na­pi­sa­na u ube­đe­nju da se di­gi­tal­na kul­tu­ra ne mo­že raz­u­me­ti uko­li­ko se ne raz­lu­če svi he­te­ro­ge­ni ele­men­ti od ko­jih se ona sa­sto­ji te sto­ga ob­ja­šnja­va uslo­ve u ko­ji­ma su se oni raz­vi­ja­li i na­čin na ko­ji su de­lo­va­li jed­ni na dru­ge.

  O AUTORU
  Čar­li Gir je di­rek­tor is­tra­ži­vač­kog cen­tra na in­sti­tu­tu za is­tra­ži­va­nje kul­tu­re pri uni­ver­zi­te­tu Lan­ka­ster.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Digitalna kultura
  Izdavač: Clio
  Strana: 225 (cb)
  Povez: meki
  Pismo:
  Format: 23,5 x 16 cm
  Godina izdanja: 2011
  ISBN: 978-86-7102-382-5
  Naručite
  Cena:
  1.296,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020