MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Balkan - teror kulture: razprave o politični antropologiji 2
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Ivan Čo­lo­vić, etnolog i esejista, osno­vao je (1971) Bi­bli­o­te­ku XX vek. Ob­ja­vio je trinaest knjiga i ve­ći broj ra­do­va o pro­ble­mi­ma knji­žev­no­sti, ur­ba­ne et­no­lo­gi­je, et­no­lin­gvi­sti­ke i po­li­tič­ke an­tro­po­lo­gi­je.

  U trinaest eseja ove knjige autor go­vo­ri o kul­tu­ri kao de­to­na­to­ru mr­žnje i ra­to­va na Bal­ka­nu. «Vi­deo sam je na de­lu to­kom go­di­na kri­ze i ra­to­va u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji, a za­tim sam vi­deo i to da je ona iz te kri­ze i ra­to­va iz­i­šla ma­nje-vi­še ne­tak­nu­ta, spre­ma­na da opet, ako za­tre­ba, po­slu­ži is­toj svr­si: da pot­pa­li. To me je pod­sta­klo da po­seb­nu pa­žnju po­sve­tim po­sle­rat­nom “pa­tri­ot­skom” dis­kur­su o kul­tu­ri u Sr­bi­ji i dru­gim bal­kan­skim ze­mlja­ma, da utvr­dim na ko­ji na­čin, za­hva­lju­ju­ći ko­jim re­to­rič­kim stra­te­gi­ja­ma, taj dis­kurs uspe­va da sa­ču­va svoj ek­plo­ziv­ni po­ten­ci­jal. Ta­ko sam se za­in­te­re­so­vao za mi­to­ve o ta­ko­zva­nom “na­ci­o­nal­nom du­hov­nom i kul­tur­nom pro­sto­ru” ili za one o to­bo­žnjoj sra­slo­sti bal­kan­skih na­ci­ja sa tlom na ko­me ži­ve i na ko­je po­la­žu eks­klu­ziv­no pra­vo, a mo­ju pa­žnju pri­vu­kli su i kul­to­vi na­ci­o­nal­nog je­zi­ka, pe­sni­ka i nji­ho­vih gro­bo­va i spo­me­ni­ka, te ep­ske tra­di­ci­je i nje­nog glav­nog sim­bo­la – gu­sa­la.» (Iz Predgovora).

  Prikaz knjige Balkan – Teror kulture u sarajevskom ”Sic!”-u  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Balkan - teror kulture: razprave o politični antropologiji 2
  Izdavač: Biblioteka XX vek
  Strana: 188 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 21 cm
  Godina izdanja: 2015
  ISBN: 978-961-237-745-8
  Naručite
  Cena:
  800,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  8,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Matični broj: 07465181
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020