MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetPython
  Python 3: programiranje i GUI
  Autor: Andrew Pratt
  Strana: 220
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ovo je drugo izdanje knjige koja je namenjena za inženjere, naučnike i hobiste koji žele da povežu računare sa hardverskim projektima pomoću grafičkih korisničkih interfejsa. Pokrivene su desktop i veb aplikacije.

  Koristi se programski jezik Python 3, koji je jedan od najpopularnijih jezika: brzina programiranja je ključna karakteristika. Knjiga je revidirana i ažurirana, sa naglaskom na to da nauči korisnika da jednostavno napravi praktične dizajne – uređivač teksta je sve što je potrebno za pisanje Python programa.

  Povezivanje hardvera se postiže korišćenjem Arduino Uno-a kao daljinskog slave uređaja. U knjizi je dat pun opis i izvorni kod komunikacionog interfejsa. Slave uređaj omogućava digitalne i analogne ulaze i izlaze. U jedan projekat možete uključiti više Uno-a pomoću kontrolnog koda koji je napisan u Python-u i koji radi na računaru.

  Jedan projekat uključuje PIC mikrokontrolere sa kodom koji se može učitati na PIC pomoću Uno-a. Veb aplikacije i server su implementirani u Python, što vam omogućava da pristupite elektronskom hardveru preko Interneta. Računar Raspberry Pi može da se koristi kao veb server.

  Uvodno poglavlje će vam pomoći da započnete korišćenje Linux-a. Za projekte u knjizi se koristi Debian ili varijacije, kao što su Mint ili Ubuntu.

  Poglavlja u knjizi

  Poglavlje 1 • Linux
  Poglavlje 2 • Početak rada u jeziku Python
  Poglavlje 3 • Grafički korisnički interfejsi
  Poglavlje 4 • Objektno-orijentisano programiranje
  Poglavlje 5 • Arduino Uno kao slave uređaj
  Poglavlje 6 • Dodatni primeri GUI-ja
  Poglavlje 7 • Grafikoni bitmape
  Poglavlje 8 • Projekat za praćenje potrošnje električne energije
  Poglavlje 9 • Interfejsi veb pregledača
  Poglavlje 10 • Curses interfejsi
  Dodatak A • Izvorni kod za Arduino Uno Slave
  Dodatak B • Python Uno Slave
  Dodatak C • Arduino Slave programska alatka
  Dodatak D • Izvorni kod Arduino Slave alatke za postavljanje ID-ija
  Dodatak E • Izvorni kod za PIC
  Dodatak F • PIC programska alatka
  Dodatak G • Modul curses vidžeta

  O autoru

  Andrew Pratt je služio 25 godina u Kraljevskom vazduhoplovstvu. Ima viši nacionalni sertifikat iz elektrotehničkog i elektronskog inženjerstva i diplomu Otvorenog univerziteta.
  Svoju karijeru je nastavio u oblasti industrijske kontrole. Trenutno je instruktor koji predaje o industrijskim kontrolnim sistemima.


  Sadržaj

  POGLAVLJE 1 • LINUX, 12
  Predgovor drugog izdanja, 11
  Poglavlje 1 • Linux, 13
  1.1 • Uvod, 13
  1.2 • Pribavljanje operativnog sistema, 13
  1.3 • Instrukcije, 13
  1.4 • Upravljanje datotekama i direktorijumima, 14
  1.5 • Džoker znakovi, 17
  1.6 • Preusmeravanje, 18
  1.7 • Rad sa Python programima, 18
  1.8 • Pravo pristupa datotekama, 18
  1.9 • Komandni skriptovi, 19
  1.10 • X server, 20

  POGLAVUE 2 • POČETAK RADA U JEZIKU PYTHON, 21
  2.1 • Uvod , 21
  2.2 • Instaliranje jezika Python 3, 22
  2.3 • Početak programiranja, 22
  2.4 • IDLE, 24
  2.5 • Interaktivna sesija, 24
  2.6 • Tipovi podataka, 25
  2.6.1 • Celi brojevi, 25
  2.6.2 • Brojevi sa pokretnim zarezom, 25
  2.6.3 • Stringovi i pisanje i čitanje datoteka, 26
  2.6.4 • Liste, 36
  2.6.4.1 • Razdvajanje stringova u listama stringova, 39
  2.6.5 • Rečnici, 40
  2.6.6 • N-torke, 42
  2.7 • Funkcije, 42
  2.8 • Uvozi, 44
  2.9 • Logički operatori , 46
  2.10 • Bit i bajtovi, 46
  2.12 • Heksadecimalna notacija, 49
  2.13 • Postojanost objekata, 50
  2.14 • Kompajlirane Python datoteke, 51
  2.15 • Unicode stringovi, 52
  2.16 • Bajtovi i nizovi bajta, 54
  2.17 • Kodiranje i dekodiranje bajtova i Unicode-a, 56
  2.18 • Nazivi promenljivih, 57

  POGLAVUE 3 • GRAFIČKI KORISNIČKIINTERFEJSI, 59
  3.1 • Uvod , 59
  3.2 • Tkinter, 59
  3.2.1 • Kliknite za pokretanje programa, 60
  3.3 • Dodavanje vidžeta, 61
  3.4 • Povratni pozivi, 61
  3.5 • Opcije raspoređivača elemenata, 62
  3.5.1 Jednostavan raspored, 62
  3.5.2 Ugnežđeni raspored elemenata, 64
  3.6 • Unos i ispis podataka pomoću vidžeta, 65
  3.6.1 • Scale i Label vidžeti, 66
  3.6.2 • Unos, 67
  3.6.3 • Kontrolne promenljive, 68
  3.6.4 • Polja za potvrdivanje, 68
  3.6.5 • Dugmad za izbor, 69
  3.6.6 • Canvas vidžet, 70

  POGLAVUE 4 • OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE, 73
  4.1 • Uvod , 73
  4.2 • Klasa, 73
  4.3 • Nasledivanje, 75
  4.4 • Rezime objektne orijentacije (00), 79

  POGLAVUE 5 • ARDUINO UNO KAO SLAVE UREĐAJ, 81
  5.1 • Uvod , 81
  5.2 • Master-slave dizajn, 81
  5.2.1 • USB serijski interfejs, 81
  5.2.2 • Otpremanje Arduino programa, 81
  5.2.3 • Konfigurisanje Arduina pomoću adrese i ID projekta, 82
  5.3 • Klasa Uno, 84
  5.3.1 • Kreiranje instanci slave programa, 85
  5.3.2 • Upisivanje u digitalnim izlaznim pinovima, 85
  5.3.4 • Upisivanje u analognim izlaznim pinovima, 87
  5.3.5 • Čitanje iz analognih ulaznih pinova, 87
  5.3.6 • Rezime 10 funkcija, 87
  5.4 • Praktični primeri u kojima se koriste hardveri, 88
  5.4.1 • Upisivanje u digitalnim izlazima, 88
  5.4.2 • Upisivanje u analognim izlazima, 91
  5.4.3 • Očitavanje digitalnih ulaza, 92
  5.4.4 • Očitavanje analognih ulaza, 93
  5.5 • Dijagram stanja slave uređaja i komunikacioni protokol, 95
  5.5.1 • Dijagram stanja slave uređaja, 95
  5.5.2 • Kontrola prenosa podataka, 96
  5.5.3 • Formati telegrama, 97
  5.6 • Python kraj komunikacionog protokola, 99

  POGLAVLJE 6 • DODATNI PRIMERI GUI-JA, 101
  6.1 • Uvod, 101
  6.2 • Klasa za crtanje Graph, 101
  6.2.1 • Prosleđivanje argumenata funkciji bez određivanja broja argumenata
  (*args), 102
  6.2.2 • Prosleđivanje argumenata funkciji pomoću argumenata ključnih red.102
  6.2.3 • Povezivanje događaja, 103
  6.2.4 • Modul___name, 103
  6.2.5 • Sledeći kod, 105
  6.3 • Eksperimenti punjenja/pražnjenja kondenzatora , 109
  6.4 • Iscrtavanje karakteristika tranzistora, 111
  6.4.1 • Izvršavanje više niti, 116

  POGLAVUE 7 • GRAFIKONI BITMAPE, 119
  7.1 • Uvod, 119
  7.2 • Datoteka bitmape, 119
  7.3 • Čitanje i pisanje binarnih datoteka, 121
  7.4 • Slika, 122
  7.5 • Modifikovana slika, 124
  7.6 • Zaglavlje, 125
  7.6.1 • Modul struct, 126
  7.7 • Neželjeni bajtovi, 128
  7.8 • Klasa BmpDraw, 128

  POGLAVUE 8 • PROJEKAT ZA PRAĆENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, 131
  8.1 • Uvod, 131
  8.2 • Sonda i daljinski senzor, 131
  8.3 • PIC mikrokontroler, 133
  8.3.1 • Arduino Slave kao uredaj za programiranje PIC-a, 134
  8.4 • Radio veza i Arduino slave, 135
  8.5 • Pokretanje sistema i desktop programa, 135
  8.5.1 • Desktop program za kalibraciju, 136

  POGLAVUE 9 • INTERFEJSI VEB PREGLEDAČA, 145
  9.1 • Uvod, 145
  9.2 • HTML 5 , 145
  9.3 • CherryPy Python veb radni okvir, 146
  9.3.1 • Korisnički unos pomoću veb obrazaca, 148
  9.4 Ampermetar i veb aplikacija trenda potrošnje struje, 150
  9.4.1 • Uno slave program, 150
  9.4.2 CherryPy program, 151
  9.5 • Raspberry Pi kao veb server, 157
  9.5.1 • Konfigurisanje Wi-Fi-ja iz komandne linije na Pi-ju , 158
  9.5.2 • Pokretanje Python programa automatski nakon ponovnog podizanja sistema .159
  9.6 • Pristup sa Interneta, 161
  9.7 • Prilagodavanje ovog projekta, 162

  POGLAVUE 10 • CURSES INTERFEJSI, 163
  10.1 • Uvod, 163
  10.2 • Početak rada sa meradma, 163
  10.2.1 • Funkcija wrapper, 164
  10.2.2 • Windows na stdscr-u, 165
  10.2.3 • Boja, 165
  10.3 • Prilagođeni vidžeti, 169
  10.3.1 • Indikatorska lampica, 169
  10.3.2 • Analogni vidžet merača, 172
  10.3.3 • Kombinovanje atributa pomoću operatora nad bitovima OR, 173
  10.3.4 • Događaji miša za unos korisnika, 173
  10.3.5 • Vidžet točkića, 174
  10.3.6 • Vidžet dugmeta, 178
  10.3.7 • Vidžet natpisa, 179
  10.4 • Modul sa svim klasama, 180

  DODATAK A • IZVORNI KOD ZA ARDUINO UNO SLAVE, 185
  DODATAK B • PYTHON UNO SLAVE, 193
  B.1 • Pydoc, 199
  DODATAK C • ARDUINO SLAVE PROGRAMSKA ALATKA, 201
  DODATAK D • IZVORNI KOD ARDUINO SLAVE ALATKE ZA POSTAVUANJE ID-DA, 203
  DODATAK E • IZVORNI KOD ZA PIC, 207
  DODATAK F • PIC PROGRAMSKA ALATKA, 209
  F.1 • 12F1622_PROGRAMMER_V1.0.py, 209
  DODATAK G • MODUL CURSES VIDŽETA, 215
  G.1 • Curses_widgets.py, 215


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Python 3: programiranje i GUI
  Izdavač: EHO
  Strana: 220 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2017
  ISBN: 978-86-80134-12-3
  Naručite
  Cena: 1.800 RSD
  Vaša cena: 1.600 RSD
  Cena za inostranstvo:
  16,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  PHP i MySQL: razvoj aplikacija za veb, prevod petog izdanja
  2000 din.

  Python bez oklevanja
  2050 din.

  Uvod u Python, automatizovanje dosadnih poslova
  1980 din.

  Python: razvoj mikroservisa
  1580 din.

  Visual Basic 2015 u 24 lekcije
  2380 din.

  Programiranje za početnike na jeziku Python
  1380 din.

  Android programiranje bez oklevanja
  2662 din.

  Python kuvar, prevod 3. izdanja
  2160 din.

  Elektronski projekti za neupućene
  1440 din.

  Elektronika za neupućene
  1440 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  1290 din.

  Naučite PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS3, JavaScript, XML)
  1490 din.

  Pčele i medicina
  900 din.

  Uvod u Python
  1760 din.

  Testiranje softvera u praksi
  1300 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  2500 din.

  Naučite samostalno C++ jedna lekcija dnevno
  2570 din.

  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  640 din.

  C++ programiranje igrica: osnove
  1630 din.

  Python: uvod u programiranje, Prevod 3. izdanja
  1600 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023