MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Приручник за примену закона о државним службеницима: Са практичним примерима најважнијих аката +ЦД
  Страна: 300 ► Остали детаљи
  Област: ПравоЗакони
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  ИЗ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

  У нашем правном систему постоји више различитих категорија запослених: за-послени у привредним друпггвима, облицима њиховог повезивања и другим при-вредним субјектима, запослени у банкама и другим финансијским организацијама, запослени у здравству, запослени у области образовања и другим јавним службама, запослени у органима, службама и организацијама аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, запослени у државним органима и др. Због те разноликости запослених, ни њихова права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, не уређују се једним законом који би се подједнако односио и примењивао на све запослене, већ са више законских прописа чије је правно дејство различито - у зависности од тога о којој се категорији запослених ради. У вези с тим, одредбом члана 1. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), прописано је да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују Тим законом и посебним законом. Закон о раду је системски закон у области рада и стога има карактер ошптег прописа о раду, јер су њиме утврђена општа правила у вези са правима, обавезама и одговорности на раду и по основу рада која се примењују на све запослене, независно од тога где су засновали радни однос и ко им је послодавац, ако посебним законом није друкчије одређено. С друге стране, посебним законом уређује се посебан режим рада, који се, због особености правног положаја појединих категорија запослених и њихових послодаваца, односи и примењује само на такве запослене. У таквом случају решења посебног закона искључују примену општег (матичног) прописа о раду.

  Посебан закон из области рада (поред, бар за сада, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе - "Службени гласник РС", број 21/2016) је Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), којим је уређен радноправни положај државних службеника и, делимично, намештеника.

  Државни службеници су лица чија се радна места састоје од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина или са њима повезаних општих, правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова. Како се из овога види, државни службеници обављају послове који су у функцији вршења државне власти. Због тога се ова лица у веома великој мери разликују од запослених у другим областима рада, па је из тог разлога и њихов радноправни положај уређен посебним прописом - Законом о државним службеницима. Уколико овим законом неко питање из поменутог домена није уређено или није уређено у довољној мери, принцип је да се оно решава на на-чин и под условима предвиђеним општим прописима о раду (супсидијарна примена...

  ОСНОВНИ САДРЖАЈ

  Уводне напомене, 9
  Теоретско-правна обрада радноправног положаја државних службеника, 11
  Практични примери (модели) аката, 119
  Закон о државним службеницима (пречишћен текст), 215


  ДЕТАЉАН САДРЖАЈ ТЕОРЕТСКО-ПРАВНЕ ОБРАДЕ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

  1. Специфичност положаја и рада државних службеника, 11
  Начела деловања државних службеника, 11
  Основна права државних службеника, 12
  Основне дужности државних службеника, 14
  Спречавање сукоба интереса, 17

  2. Радна места државних службеника, 19
  Врсте радних места државних службеника, 19
  Разврставање радних места државних службеника, 22
  Састављање описа и поступак разврставања радних места државних службеника, 26

  3. Услови за запослење и начин попуњавања радних места државних службеника, 31
  Услови за запослење у државном органу, 31
  Начин попуњавања радних места у државном органу, 32

  4. Оцењивање и напредовање државних службеника, 41
  Оцењивање државних службеника, 41
  Напредовање државних службеника, 47

  5. Премештај државног службеника због потребе рада, 49
  Премештај државног службеника унутар истог државног органа, 49
  Привремени премештај државног службеника у други државни орган, 50

  6. Стручно усавршавање и оспособљавање, 51
  Стручно усавршавање и додатно образовање, 51
  Државни стручни испит, 57
  Стручно оспособљавање (приправништво), 58
  Уговор о стручном оспособљавању, 62

  7. Дисиплинска одговорност државних службеника, 63
  Дисциплинска одговорност и друге врсте одговорности, 63
  Повреде дужности из радног односа, 64
  Дисциплинске казне, 65
  Дисциплински орган, 67
  Дисциплински поступак, 68
  Застарелост у дисциплинској идговорности, 70
  Евидентирање дисциплинских казни и њихово брисање, 71
  Удаљење државног службеника са рада, 71
  Дисциплински поступак против државних службеника на положају, 73

  8. Одговорност државног службеника за штету, 75
  Појам и видови одговорности државног службеника за штету, 75
  Одговорност државног службеника за штету коју је проузроковао државном органу, 75
  Одговорност државног службеника за штету проузроковану трећем лицу, 81

  9. Престанак радног односа државног службеника, 84
  Престанак радног односа државног службеника протеком времена на које је заснован, 84
  Престанак радног односа на основу споразума државног службеника и државног органа, 84
  Престанак радног односа отказом од стране државног службеника, 85
  Престанак радног односа отказом од стране руководиоца државног органа, 86
  Престанак радног односа државног службеника по сили закона, 87
  Престанак радног односа смрћу државног службеника, 94

  10. Права државних службеника при промени уређења државних органа, 95
  Промена унутрашњег уређења државног органа, 95
  Промена уређења система државних органа, 95
  Положај нераспоређених државних службеника, 96

  11. Одлучивање о правима и дужностима државних службеника, 97
  Овлашћење за одлучивање, 97
  Жалбене комисије, 98

  12. Кадровски систем државних органа, 100
  Кадровски план, 100
  Служба за управљање кадровима, 104
  Кадровске евиденције, 105
  Високи службенички савет, 106
  Кодекс понашања државних службеника, 107

  13. Радноправни положај намештеника у државним органима 108
  Радна места намештеника, 108
  Заснивање радног односа намештеника, 111
  Премештај намештеника, 113


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Приручник за примену закона о државним службеницима: Са практичним примерима најважнијих аката +ЦД
  Издавач: Poslovni biro
  Страна: 300 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: 16,5 x 23,5 cm
  Година издања: 2017
  ИСБН: 978-86-7889-643-9
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020