MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 9 puta
  veću sliku


  Teorija betonskih konstrukcija
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  PREDGOVOR

  Ova knjiga nastala je prvenstveno iz želje da se studentima Građevinskog fakulteta u Beogradu obezbedi odgovarajuća literatura iz predmeta Teorijabetonskihkonstrukcija 1 i Teorijabetonskih konstrukcija 2. Kao što naslov govori, knjiga se bavi teorijom betonskih konstrukcija i prikazuje savremene teorijske i praktične pristupe rešavanju raznih problema iz oblasti ove važne konstrukterske discipline.

  Moderna istorija betona traje oko 150 godina. Razvoj teorijske misli, od intuicije do složenih mehaničko-matematičkih modela, bio je pomognut razvojem srodnih naučnih discplina. Danas smo sposobni da sa zadovoljavajućom tačnošću modeliramo ponašanje i prognoziramo odgovor betonskih konstrukcija na sva dejstva kojima mogu biti izložene u toku eksploatacije, incidenta, zemljotnesa. Ovo je veoma važno jer su zahtevi koje savremeno doba postavlja pred betonske konstrukcije visoki: pored obezbeđenja pouzdanosti, odnosno sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti, od betonskih konstrukcija se očekuje i da budu robusne, da obezbede zaštitu od mogućih incidenata i da budu održive. Na održivosti se specijalno insistira, pa konstrukcije treba projektovati i graditi tako da se njihov uticaj na životnu sredinu tokom čitavog životnog ciklusa, od građenja do uklanjanja, smanji na najmanju moguću meru.

  Proračun betonskih konstrukcija se zasniva na primeni Teorije pouzdanosti i Teorije graničnih stanja, odnosno zasniva se na prihvatljtvoj verovatnoći da projektovana konstrukcija neće biti nepodobna za primenu u određenom vremenskom periodu, što znači da nijedno relevantno granično stanje neće biti dostignuto. Dokazuju se dve osnovne grupe graničnih stanja: granična stanja nosivosti i graničnastanja upotrebljivosti. Osim toga, mora biti dokazana trajnost, odnosno konstrukcija mora biti proračunata tako da njena degradacija u toku eksploatacionog veka ne utiče na smanjenje nivoa ponašanja konstrukcije ispod određene mere, imajući u vidu predviđeni nivo održavanja. U skladu sa tim su organizovana poglavlja ove knjige.

  Oblast projektovanja i građenja betonskih konstrukcija je u svim zemljama regulisana odgovarajućim normativnim aktima. Obrazovanje građevinskih inženjera zbog toga mora da uključi i poznavanje osnovnih zahteva standarda, i još više i važnije, njihovo razumevanje. U Srbiji je, 2015. godine, Institut za standardizaciju Srbije objavio na srpskom jeziku deo 1-1 Evrokoda 2: SRPS EN 1992-1-1: Evrokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade i odgovarajući Nacionalni prilog SRPS EN 1992-1-1/NA. Za ove dokumente se u tekstu često koristi skraćenica EC2. U trenutku pisanja ove knjige još nije početa obavezna primena ovih standarda u Srbiji (nije donet odgovarajući akt od strane države), kao uostalom ni drugih delova Evrokodova za konstrukcije, koje je do sada objavio Institut za standandizaciju Srbije. Međutim, u praksi se ovi standardi uveliko upotrebljavaju, pa knjiga sadrži tumačenje njihovih odredbi i primenu u karakterističnim brojnim primerima. Takođe se bavi i pojeđinim odredbama drugih standarda koje su potrebne za primenu EC2, kao, recimo, odredbama standarda SRPS EN 1990: Evrokod - Osnove projektovanja konstrukcija, odnosno Nacionalnog priloga SRPS EN 1990/NA (za koje se u tekstu često koristi skraćenica ECO).

  SADRŽAJ
  11 Predgovor
  13 1 Uvod
  13 1.1 Beton, armirani beton i prethodno napregnuti beton
  15 1.2 Istorijski razvoj
  18 1.3Primena
  21 1.4 Standardi i propisi

  23 2 Osnove proračuna betonskih konstrukcija
  23 2.1 Teorijska postavka
  25 2.1.1 Granična stanja nosivosti - sigurnost
  25 2.1.2 Granična stanja upotrebljivosti - funkcionalnost
  25 2.1.3 Eksploatacioni vek i trajnost
  27 2.1.4 Koncept pouzdanosti - koeficijenti sigurnosti
  28 2.2 Osnove proračuna prema SRPS EN 1990 i SRPS EN 1992-1-1
  28 2.2.1 Proračunske situacije
  29 2.2.2 Reprezentativne, karakteristične i proračunske vrednosti osnovnih promenljivih
  29 2.2.2.1 Dejstva i uticaji od dejstava
  31 2.2.2.2 Svojstva materijala i nosivost
  32 2.2.2.3 Geometrijski podaci
  32 2.2.3 Dokaz graničnih stanja
  32 2.2.3.1 Dokaz graničnih stanja nosivosti
  36 2.2.3.2 Dokaz graničnih stanja upotrebljivosti
  37 2.2.4 Proračunski eksploatacioni vek i trajnost
  38 2.2.5 Pouzdanost
  39 Primeri

  43 3 Materijali
  43 3.1 Beton
  43 3.1.1 Čvrstoće betona
  48 3.1.2 Deformacijske karakteristike betona
  48 3.1.2.1 Deformacije betona pri kratkotrajnom opterećenju
  52 3.1.2.2 Deformacije betona zavisne od vremena
  59 3.1.3 Fizičke karakteristike betona
  60 3.1.3.1 Propustljivost betona
  61 3.1.3.2 Difuzija
  62 3.1.3.3 Kapilarno upijanje
  62 3.2 Čelik za armiranje
  62 3.2.1 Proizvodnja i vrste čelika za armiranje
  63 3.2.2 Karakteristike čelika
  66 3.3 Svojstva materijala prema SRPS EN 1992-1-1
  66 3.3.1 Beton
  66 3.3.1.1 Čvrstoća pri pritisku, čvrstoća pri zatezanju i modul elastičnosti betona
  66 3.3.1.2 Deformacije betona zavisne od vremena - skupljanje i tečenje
  68 3.3.1.3 Naponsko-deformacijski dijagrami betona
  70 3.3.1.6 Utegnuti beton
  71 3.3.2 Čelik za armiranje
  73 3.6 Zajednički rad betona i čelika armature

  76 4 Analiza AB konstrukcija
  76 4.1 Uvod
  79 4.2 Teorija elastičnosti
  80 4.3 Teorija ptastičnosti (elasto-plastična i plastična analiza)
  83 4.3.1 Metoda pritisnutih štapova i zatega
  86 4.6 Nelinearna analiza
  86 4.6.1 Teorija drugog reda
  86 4.5 Odredbe SRPS EN 1992-1-1
  88 4.6 Principi dokaza graničnih stanja AB konstrukcija i potrebne kontrole prema
  SRPS EN 1992-1-1
  90 Primeri

  95 5 Granična stanja nosivosti - savijanje sa i bez aksijalne sile
  5.1 Osnovne pretpostavke i oznake
  5.2 Savijanje bez aksijalne sile
  5.2.1 Jednostrano armirani preseci
  5.2.2 Mogući zadaci dimenzionisanja
  5.2.3 Obostrano armirani preseci
  5.3 Savijanje sa aksijalnom silom
  5.3.1 Neutralna linija unutar poprečnog preseka - veliki ekscentricitet
  5.3.1.1 Jednostrano armirani preseci
  5.3.1.2 Obostrano armirani preseci
  5.3.2 Mogući zadaci dimenzionisanja
  5.3.3 Neutralna linija van poprečnog preseka - mali ekscentricitet
  5.3.3.1 Moment savijanja i aksijalna sila pritiska
  5.3.3.2 Moment savijanja i aksijalna sila zatezanja
  5.4 Dijagrami interakcije
  5.5 T - preseci
  5.5.1 T - preseci, neutralna linija u rebru
  5.5.2 T - preseci, neutralna linija u ploči
  5.6 Proračun preseka čija je pritisnuta površina proizvoljnog oblika - savijanje sa i bez aksijalne sile
  5.7 Koso savijanje sa i bez aksijalne sile
  5.8 Krivina AB elemenata i veza moment-krivina preseka
  Primeri

  147 6 Granična stanja nosivosti - smicanje
  6.1 Uvod
  6.2 Elementi koji nemaju armaturu za smicanje
  6.3 Elementi koji imaju armaturu za smicanje
  6.4 Odredbe SRPS EN 1992-1-1
  6.4.1 Elementi za koje se ne zahteva proračun armature za smicanje
  6.4.2 Elementi za koje se zahteva proračun armature za smicanje
  6.5 Smicanje na spoju rebra i flanši u T - presecima i odredbe SRPS EN 1992-1-1
  6.6 Modifikovana teorija polja pritisaka (Modified compression field theory - MCFT)
  6.6.1 Uslovi kompatibilnosti i geometrijski uslovi osrednjenih dilatacija
  6.6.2 Jednačine ravnoteže
  6.6.3 Veze između napona i deformacija za isprskali beton i čelik armature
  6.6.4 Dodatni uslovi ravnoteže
  6.6.5 Opšti metod proračuna greda na smicanje i pojednostavljena modifikovana teorija polja pritiska (SMCFT)
  6.7 Generalizacija pristupa polja napona (Generalised Stress Field Approach-GSFA)
  6.8 Proračun greda pri smicanju prema MC 2010
  Primeri

  190 7 Granična stanja nosivosti - probijanje
  7.1 Uvod
  7.2 Mehanizam loma usled probijanja
  7.3 Uloga armature za smicanje u kontroli probijanja
  7.4 Uticaj izduženih opterećenih površina (oslonaca) na nosivost pri probijanju
  7.5 Probijanje u uslovima nesimetrije geometrije i opterećenja
  7.6 Dokaz granične nosivosti pri probijanju prema SRPS EN 1992-1-1
  7.6.1 Položaj i oblik kontrolnog preseka
  7.6.2 Proračun napona smicanja od probijanja
  214 7.6.3 Nosivost pri probijanju ploča bez armature za smicanje
  214 7.6.4 Nosivost pri probijanju ploča sa armaturom za smicanje
  217 7.6.5 Temelji
  219 7.6.6 Detalji armiranja
  220 7.7 Teorija širine kritične smičuće prsline (Critical shear crack width theory-CSCT)
  225 7.8 Proračun nosivosti ploča pri probijanju prema MC 2010
  225 7.8.1 Osnovni i efektivni kontrolni obim i statička visina s obzirom na smicanje
  227 7.8.2 Proračun nosivosti ploče pri probijanju
  228 7.8.3 Proračun rotacije ploče u okolini oslonjene površine
  230 7.8.4 Proračun nosivosti ploče pri probijanju izvan armirane zone
  231 7.8.5 Armatura za obezbeđenje od progresivnog loma
  233 7.8.6 Detalji armiranja
  234 Primeri

  244 8 Granična stanja nosivosti - torzija
  244 8.1 Uvod
  245 8.2 Torziono neisprskali elementi
  247 8.3 Torziono isprskali elementi - slučaj čiste torzije
  252 8.4 Kombinovano dejstvo smicanja i torzije
  253 8.5 Odredbe SRPS EN 1992-1-1
  253 8.5.1 Čista torzija
  255 8.5.2 Kombinovano dejstvo smicanja i torzije
  257 Primer

  262 9 Granična stanja nosivosti - uticaji drugog reda
  9.1 Efektivna dužina
  9.2 Klasifikacija konstrukcija
  9.3 Vitkost i granice vitkosti
  9.4 Metode analize
  9.5 Odredbe SRPS EN 1992-1-1
  9.5.1 Opšte
  9.5.2 Uprošćeni kriterijumi za uticaje drugog reda
  9.5.2.1 Kriterijumi za globalnu analizu
  9.5.2.2 Kriterijum vitkosti za izdvojene elemente
  9.5.2.3 Efektivna dužina izdvojenih elemenata
  9.5.3 Uticaj tečenja
  9.5.4 Metode analize
  9.5.4.1 Opšta metoda
  9.5.4.2 Uprošćene metode
  9.5.4.2.1 Metoda zasnovana na nominalnoj krutosti
  9.5.4.2.2 Metoda zasnovana na nominalnoj krivini
  9.5.4.3 Globaina analiza drugog reda
  9.5.5 Koso savijanje
  9.5.6 Geometrijske imperfekcije
  9.5.7 Pomoćni materijali za primenu metode zasnovane na nominatnoj krivini
  9.5.8 Rezime
  Primeri

  300 10 Granična stanja upotrebljivosti - SLS
  10.1 Proračun graničnog stanja upotrebljivosti [SLS]
  10.2 Proračunski modeli
  10.3 Opterećenja pri kojima se sprovode SLS provere
  10.4 Modeli materijala i elemenata za SLS proračune betonskih konstrukcija
  10.4.1 Konvencija o znaku
  10.4.2 Izbor modela preseka za SLS proračun betonske konstrukcije
  10.5 Izračunavanje i kontroiisanje napona u elementima
  10.5.1 Izračunavanje napona u preseku bez prsline
  10.5.2 Izračunavanje napona u preseku sa prslinom
  10.5.3 Izračunavanje napona u preseku sa prslinom za slučaj savijanja samo momentom
  10.5.4 Kontrola napona prema SRPS EN 1922-1-1
  10.5.5 Preporuke
  10.6 Kontrola prslina u armiranobetonskim elementima
  10.6.1 Uzroci i posledice nastajanja prslina
  10.6.2 Mere za kontrolu nastajanja prslina
  10.6.3 Ograničenja širine prsiina prema SRPS EN 1922-1-1
  10.6.4 Kontrola širine prslina
  10.6.5 Minimalna površina armature za „kontrotu" prslina (sprečavanje preširokih prslina)
  10.6.6 Proračun širine prslina (kontroia prslina proračunom)
  10.6.7 Kontrola prsiina bez direktnog proračuna
  10.6.8 Preporuke
  10.7 Kontrola ugiba armiranobetonskih elemenata
  10.7.1 Uvod u proračun ugiba betonskih konstrukcija
  10.7.2 Razlozi za kontrolu ugiba kod elemenata zgrada
  10.7.3 Bitne napomene vezane za kontroiu ugiba
  10.7.4 Ograničenja ugiba koja preporučuje SRPS EN 1922-1-1
  10.7.5 Postupci za kontrolu ugiba prema SRPS EN 1922-1-1
  10.7.5.1 Kontrola ugiba bez direktnog proračuna
  10.7.5.2 Kontrola ugiba proračunom
  10.7.5.3 Kontrola ugiba proračunom - pojednostavtjena varijanta
  10.7.5.4 Kontroia ugiba proračunom - detaljni proračun
  10.7.5.5 Vrednosti koeficijenta tečenja i ukupne ditatacije skuptjanja prema SRPSEN 1922-1-1
  10.7.6 Preporuke

  369 11 Metoda pritisnutih štapova i zatega
  11.1 Opšte o metodi
  11.2 Metodologija proračuna
  11.3 Pritisnuti štapovi i odredbe SRPS EN-1992-1-1
  11.4 Zatege i odredbe SRPS EN-1992-1-1
  11.5 Čvorovi i odredbe SRPS EN-1992-1-1
  11.6 Lokatno opterećene površine
  11.7 Kratki elementi
  11.8 Oblasti diskontinuiteta u gredama usled delovanja koncentrisanog opterećenja u blizini oslonca
  378 Primeri

  387 12 Trajnost
  12.1 Uslovi sredine
  12.2 Deterioracioni mehanizmi betonskih konstrukcija
  12.2.1 Korozija armature
  12.2.2 Direktna degradacija betona usled ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja
  12.2.3 Direktna degradacija betona usled hemijske agresije
  12.2.4 Direktna degradacija betona usled alkalno-agregatne reakcije
  12.2.5 Direktna degradacija betona usled odloženog formiranja etringita
  12.3 Razvoj degradacije betona i proračunski eksploatacioni vek
  12.4 Pouzdanost
  12.5 Procena stepena degradacije konstrukcije
  12.6 Odredbe SRPS EN 1992-1-1

  400 13 Prianjanje između betona i čelika; sidrenje, nastavljanje i vođenje armature
  13.1 Prianjanje u savijanim AB elementima
  13.2 Čvrstoća pri prianjanju
  13.3 Dužina sidrenja zategnutih šipki armature
  13.4 Dužina sidrenja pritisnutih šipki armature
  13.5 Nastavljanje podužne armature
  13.6 Vođenje podužne armature
  13.7 Sidrenje, nastavljanje i vođenje armature prema SRPS EN 1992 1 1
  13.7.1 Sidrenje podužne armature
  13.7.2 Sidrenje uzengija i armature za smicanje
  13.7.3 Sidrenje zavarenim šipkama
  13.7.4 Nastavljanje armature
  13.7.5 Vođenje podužne armature

  420 14 Projektovanje prema ponašanju
  14.1 Opšte
  14.2 Model propisa MC2010
  14.2.1 Kriterijumi ponašanja za kategorije: upotrebljivost i sigurnost
  14.2.2 Kriterijumi ponašanja za kategoriju: održivost Primer
  Literatura
  Prilozi
  Prilog 1 - Tabela koeficijenata za proračun prvougaonih preseka opterećenih na savijanje
  Prilog 2 - Dijagrami interakcije za dimenzionisanje pravougaonih i kružnih
  preseka (za klase betona C12/15 - C50/60 i armaturu klase B500B)
  Prilog 3 - Dijagrami koeficijenta Kr za primenu u metodi nominalne krivine
  Prilog 4 - Korozija armature usled karbonatizacije i usled prodora hlorida


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Teorija betonskih konstrukcija
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 474 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 26 cm
  Godina izdanja: 2018
  ISBN: 978-86-7466-741-5
  Naručite
  Cena:
  6.490,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  65,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Zbirka zadataka: Teorija betonskih konstrukcija 1
  2950 din.

  Montaža betonskih konstrukcija zgrada, II dopunjeno izdanje
  1320 din.

  Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja za inženjere arhitekture i građevine
  2090 din.

  Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla
  2420 din.

  Eurocode 3-1-8 Proračun spojeva: komentar s primjerima
  3900 din.

  Nosivost plitkih ankera
  750 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Matični broj: 07465181
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020