МИКРО КЊИГА
  од 1984. год.
  ✚ Православни подсетник
  ♥ Lista želja
  Билтен
  Форум
  Контакти и питања
  Knjige▹PravoslavljeУџбеници

  Prikaži 6 puta
  veću sliku


  Научно оправдање религије, књига 3, апологетика: Основне истине религије
  Аутор: Лазар Милин
  Страна: 400
  Остали детаљи
  Veličina slova: A A
  Ево и треће свеске Апологетике. Она је битно различита од првих двеју. Док оне две говоре о религији као психичкој и историјској појави, без обзира да ли је она објективно истинита или не, ова свеска продире у срж проблема и хоће да реши питање истинитости религије, то јест, да ли је истинита основна тврдња свих религијских облика да постоји не само овај свет, него и Бог. Постојање Божје и својства Божја, то је пред-мет о коме расправља ова
  књига.

  ПРЕДГОВОР
  Иако се религијски живот не може замислити без религијског осе-ћања, иако је религијско осећање управо онај психички елеменат који религији даје топлину, бујност, интимност и живахност, ипак сам, из-лажући проблем основне истине религије, проблем постојања Божјег, уложио све психичке напоре да то осећање елиминишем, и да дам маха само објективним чињеницама и чистој логици која из њих следи. Јер, осећања су осећања. Она могу да буду врло бујна, али и врло ћудљива и. променљива. А чињенице, и логика која из њих следи, остају увек то што јесу, не мољакајући никога да се смилује на њих и да их призна. Оне човека вуку за собом, али га не приморавају да им следује. Човек може да јуриша и главом на зид, тим пре на логику и чињенице. Али то јуришање ни зиду ни чињеницама ништа не шкоди. Зато сам се у овој свесци определио за тај пут, пут чињеница и логике, а своја религијска осећања нисам ни одбацио, ни занемарио, само сам им дао реч онде где им је приличније место: у олтару, на амвону, за певницом и пред сво-јом домаћом иконом. Стога ће ова књига многим религиозним душама изгледати сувопарна и посна, јер оне воле мистику, ирационализам и фантазију, али ће у накнаду за то, многима она бити светао путоказ ка Вечној истини. И најзад, можда ће бити и таквих, који не могући оспорити њене чињенице и логику, а не желећи их признати, она ће им бити камен спотицања, предмет критике, па евентуално чак и празног подсмеха. Но, чињенице и логика остаће увек то што јесу.

  На нашем путовању ка вечној Истини Православља наговестили смо да ће нас тај пут водити кроз разне области, па и кроз „оштре и тврде гребене философске критике“ - као што је то и речено у предговору прве књиге. Сада се управо налазимо на тој деоници нашег дугачког пута.

  Најзад, сасвим је могуће да сам негде нешто и погрешио. Човек није непогрешив. У том случају молим добронамерног критичара да ми на то скрене пажњу, а примедбу примам са захвалношћу.
  Писац

  Ево и треће светске Апологетике. Она је битно различита од привих двеју. Док оне две говоре о религији као психичкој и историјској појави, без обзира да ли је она објективно истинита или не, ова свеска продире у срж проблема и хоће да реши питање истинитости религије, то јест, да ли је истинита основна тврдња свих религијских облика да постоји не само овај свет, него и Бог. Постојање Божје и својства Божја, то је предмет о коме расправља ова књига …

  САДРЖАЈ

  Предговор, I
  ОСНОВНЕ ИСТИНЕ РЕЛИГИЈЕ

  ПРВИ ДЕО
  О БОГУ
  ПОСТОЈАЊЕ БОЖЈЕ

  I Могућност доказа за постојање Божје, 15
  1) Проблем посматран са теолошког гледишта, 15
  а) Опште напомене, 15
  б) Образложења изнесених ставова, 19
  в) Одговор Библије, 23
  г) Став светих отаца, 25
  д) Опозиција, 31
  ђ) Средњи одговор, 32
  Закључак, 37
  2) Могућност доказа о постојању Божјем са гледишта ноетике, 40
  а) Могућност и вредност нашег сазнања (Критика скептицизма), 41
  Дијалектика и формална лошка, 44
  Штаје истина?, 46
  Погрешна философска схватања истине, 48
  Дијалектички материјализам, 50
  Разне социолошке теорије, 51
  Вечне и чињеничне (позитивне) истине, 52
  Вечне истине и дијалектика, 54
  Извор и инструменат нашег сазнања (Проблем рационализма и емпиризма), 61

  б) Стварност спољашњег света (неоснованост идеализма), 62
  в) Каузални закон, 67
  Погрешна схватања закона каузалности, 69
  Закључак, 74

  II Докази за постојање Божје, 75
  Опште напомене о доказима, 75
  а) Космолошка Група, 78
  б) Психолошка Група, 78
  в) Историјска Група, 78

  А) Психолошка група доказа, 79
  1) Онтолошки доказ, 79
  а) Огапте напомене, 79
  б) Разни облици онтолошког доказа, 83
  в) Критика онтолошког доказа
  г) Одбрана онтолошког доказа
  д) Резултат који следи из изнесене критике и одбране
  ђ) Коначни облик онтолошког доказа
  е) Питања која потичу из неспоразума

  2) Ноетски доказ, 97
  а) Опште напомене
  б) Разни облици гносеолошког (ноетског) доказа

  Декартов облик гносеолошког доказа
  Пантеистичке нијансе овог доказа
  Лајбницов облик гносеолошког доказа
  Гносеолошки доказ на основу дефиниције истине
  в) Неколико ситних питања
  г) Општи поглед на гносеолошки доказ
  3) Психолошки (Декартов) доказ, 107
  а) Опште напомене
  б) Декарт о излагање доказа
  в) Логичка аналива овог доказа
  г) Индиректно образложење овог доказа
  Да ли су наша чула извор идеје о бесконачном бићу
  Да ли је фантазија извор наше идеје о Богу?
  Да ли је сам наш ум извор идеје о Богу?

  д) Осврт на Декартов доказ
  4) Историјско-религијски доказ, 122
  а) Опште напомеие
  б) Логичка конструкција овог доказа
  в) Други облик овог доказа
  г) Практична предност религије пред атеизмом
  д) Критика и одбрана овог доказа
  5) Морални (деонтолошки) доказ, 132
  а) Опште напомене
  б) Доказ из постојања моралног закона
  Критика и одбрана овог доказа
  в) Шелеров облик моралног доказа
  г) Розенмелеров облик овог доказа
  д) Индиректни облик моралног доказа
  ђ) Кантов облик моралног доказа, 143
  Критика Кантовог доказа
  Фихте, Шелит, Шилер и Хегел о Кантовом моралном доказу
  е) Библијски облик моралног доказа
  Б) Космолошка група доказа, 152
  6) Каузални доказ, 152
  а) Први облик каузалног доказа, 152
  б) Други облик каузалног доказа, 153
  в) Критика и одбрана овог доказа, 156
  Осврт на овај доказ, 159
  7) Доказ из контингентности света, 161
  а) Појам контингентности, 161
  б) Кантов облик овог доказа, 162
  в) Други облик контингентног доказа, 164
  Образложење, 164
  г) Разни приговори и одговори, 166
  8) Докази из области физике, 171
  А) Енергија и ентропија, 172
  Критика овог доказа, 174
  Б) Чињенице против вечности материје, 177
  1) Контингентност материје, 177
  а) Количина материје у васиони је ограничена, 177
  Математички разлог коначности количине материје, 279
  Зелигеров парадокс, 180
  Васионска празнина, 181
  Атомска и међуатомска празнина, 183
  б) Квалитет материје сведочи о њеној контингентности, 185
  в) Променљивост материје сведочи о њеној контингентности, 189
  2) Радиоактивне материје, 190
  3) Дематеријализација материје, 191
  Критика и одбрана овог доказа, 193
  а) Наука не зна за стварање, 193
  б) Стварањеје апсурд, 194
  в) Стварање се противи научним чињеницама, 195
  г) Бежањеу бесконачност (ге%ге$$и$ т ГгфпИит), 200
  д) Објективно време, 200
  9) Доказ из области биологије, 202
  Опште напомене, I, 202
  1) Суштина живота (Шта је живот?), 203
  Битне особине живоЈ бића, 203
  Закључак, 208
  Суштина живота по дијалектичком материјализму, 210
  2) Порекло живота, 216
  Главна нит биолошкоГ доказа, 217
  3) Разне атеистичке хипотезе о пореклу живих бића, 219
  Хипотеза саморађања, 220
  Хипотезе о доласку живота из васионе, 222
  Хипотеза архшоније, 223
  Критика хипотезе архшоније, 225
  Порекло живота по дијалектичком материјализму
  Опаринова хипотеза
  Колико вреди Опаринова хипотеза?
  Недоследности појединих материјалистичких писаца
  4) Коначни резултат, 234
  10) Номолошки доказ, 235
  а) Опште напомене
  б) Логичка конструкција доказа
  Стварност законости у свету
  Где су закони, ту је и законодавац
  в) Критика и одбрана овог доказа
  Случај
  Пантеистичко објашњење
  Кантова критика ово1 доказа
  11) Телеолошки доказ, 256
  а) Опште напомене
  б) Логичка конструкција овог доказа
  в) Стварност телеологије
  Телеолоjија у области анорgанске природе
  Телеолоgијау орЈанској природи
  Целисходност у биљном свету
  Целисходност у животињском свету
  Човечје телД као пример телеолоГије
  г) Критика и одбранаовог доказа
  Декартови пртовори. Г;
  Пантеистички пртовор
  Материјализам и телеолоЈија
  ДистелеолоЈија
  ОдГовор аполоЈетике
  Кантов пртовор
  Општи поглед на доказе

  ДРУГИ ДЕО
  БОЖЈА СВОЈСТВА
  1) Недостижност Божје суштине за људски ум, 337
  2) Рационално сазнање Божјих својстава, 338
  Бог је савршено биће
  а) Бесконачност Божја
  Самобитност
  Неизменљивост
  Приговори
  Одговор апологетике на постављене приговоре
  Вечност
  Свудаприсутност
  Приговори
  Одговор аполоgетике
  б) Персоналност Божја, 348
  Особине Божјег разума
  Свезнање
  Свезнање и предодређење
  Премудрост Божија
  Чињенице и логика
  Божје осећање
  Блаженство
  Љубав Божија
  Однос Божје љубави и блаженства спрам зла у свету
  Особине воље Божје
  Слобода Божје воље
  Светост Божје воље
  Правда Божја
  Однос правде и љубави Божје
  Свемогућство Божје
  Однос Божје свемоћи према недостацима и апсурду
  в) Духовност Божја
  г) Општи поглед на Божја својства
  Јединство Божјег бића

  ТРЕЋИ ДЕО
  ДОГМА О СВЕТОЈ ТРОЈИЦИ
  а) Догма о Светој Тројици у Библији, 374
  Сведочанство старозаветне Библије о Светој Тројици, 374
  Сведочанство новозаветне Библије о Светој Тројици, 377
  Б) Догма о Светој Тројици пред људским разумом, 378
  Једна анеЈдота, 382
  Учење западних хришћана о Светој Тројици, 383
  Историјски развитак тога учења, 384
  Аргументација у корист додатка „Филиокве", 385
  Неоправданост западног додатка „Филиокве", 385
  Антропоморфизам и символика у Библији и теологији, 386
  Закључак, 389

  ДОДАТАК, 392
  ЦРНОГОРАЦ СВЕМОГУЋЕМ БОГУ, 394
  ОДА БОГУ, 395
  ИЗБРАНИ ПСАЛАМ, 397
  Бог је велик и моћан, 397
  Бог је праведан и милостив, 397
  Бог је вечан, 398
  Свезнање Божје и недокучивост њеГових судова (Пс. 139,1-15), 398  ПРВИ ДЕО
  О БОГУ
  ПОСТОЈАЊЕ БОЖЈЕ

  I Могућност доказа за постојање Божје

  1) Проблем посматран са теолошког гледишта

  а) Опште напомене

  Многи апологети пре него што пређу на доказивање основних истина религије, постојања Бога и бесмртност људске душе, постављају и расправљају принципијелно питање: да ли је разумом уопште могућно доказати ове две основне истине религије, без којих религија престаје бити то што јесте: позитиван однос и реална духовна веза између Бога и човека? Ако је могуће ту ишта доказати и доказивати, колико вреде ти философско-теолошки докази?

  На овоме питању и философи и теолози су подељени у три групе. Једни тврде да се истинитост обеју ових основних догми може разумом апсолутно доказати, и то тако сигурно и позитивно, као што је и математика кадра доказати своје истине. Разуме се, само другим начином и методом него што то чини математика. Ти докази нису експериментални, емпирички у строгом смислу речи, тако да би Бог постао нашим телесним очима видљив. Него они се састоје у правилном логичком закључивању из несумњивих очигледних искуствених чињеница, па су зато уједно, и рационални и емпирички.

  У ову групу, која тврди да се постојање Божје може доказати, спадају сви философи схоластичари и неосхоластичари, затим многи слободни философи и научници, нарочито они пре Канта, као на пример, Њутн, Декарт, Лајбниц и многи други(*). Осим њих у ову групу долазе сви римокатолички теолози, скоро без изузетка, а нарочито они после I ватиканског сабора. Такође овој групи треба прибројати и понеке протестантске теологе, као на пример Меланхтона, Дорнера, Лутарда. Најзад у ову групу можемо уврстити и већину истакнутих православ...

  (*) Види: др Лазар Милин, Научно оправдање религије, Београд 1976. стр. 174-180.


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Научно оправдање религије, књига 3, апологетика: Основне истине религије
  Издавач: Православни богословски факултет Универзитета у Бегораду
  Страна: 400 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ћирилица
  Формат: 17 x 24 cm
  Година издања: 2018
  ИСБН: 978-86-7405-195-5
  RASPRODATO
  U pripremi je obnovljeno izdanje
  Ako želite da vam javimo kada bude u prodaji:

  Prijavite se ovde da biste mogli da rezervišete.


  Kupljeno uz ovu knjigu

  Научно оправдање религије, књига 4, апологетика, Постанак света и човека
  1230 din.

  Научно оправдање религије: Апологетика, књига 1
  1130 din.

  Научно оправдање религије: Апологетика, књига 2
  1130 din.

  Научно оправдање религије
  700 din.

  Разговори са професорима о вери: Апологетска читанка, књига 3
  600 din.

  Разговори о вери: разговори са професорима, апологетска читанка, књига 2
  580 din.

  Разговори о вери: апологетска читанка
  600 din.

  Свети Јован Лествичник: Лествица
  680 din.

  Догматика - књига друга: Кратко изложење православне вере - Христологија
  1200 din.

  Mитрополит Иларион (Алфејев): У шта верују православни хришћани
  770 din.

  Lečenje duhovnih bolesti: uvod u asketsku tradiciju Pravoslavne crkve
  2475 din.

  Псалтир на црквенословенском језику, савремени србски изговор
  530 din.

  Корнелије Станковић: Осмогласник вечерње
  1910 din.

  Пост: чистота душе и здравље тела: телесни духовни у животу православног хришћанина и правила поста
  1200 din.

  Од греха ка Богу: Практични приручник о исповести за савремене хришћане
  1590 din.

  Има ли наде и за мене: Постати и остати хришћанин у 21. веку: греси, генетика и спасење
  900 din.

  Догматика са упоредним богословљем: уџбеник за богословије 2. део
  1220 din.

  Патрологија књига 1, Црквени оци и писци прва три века историје цркве
  2700 din.

  Васељенски сабори: одабрана документа
  1250 din.

  Илиотропион: сагласност људске воље са Божијом вољом
  800 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023