MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹MedicinaUrgentna medicina

  Prikaži 1.9 puta
  veću sliku


  Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
  Autor: Nevena Kalezić
  Strana: 970
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Knjiga Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini je namenjena širokom krugu zdravstvenih radnika - lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalistima urgentne medicine i drugih specijalnosti koji rade u službama hitne pomoći ili hitnog prijema u bolnicama opšteg tipa, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog tipa.

  Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji. Jer, urgentno stanje se može javiti u svakoj oblasti medicine. Takođe, moće se javiti u prehospitalnim uslovima, ali i kod hospitalizovanih bolesnika. U trenutku pojave akutnog popuštanja funkcije nekog organa i sledstvene vitalne ugroženosti bolesnika, često su pored bolesnika lekari opšte medicine ili neke specijalnosti koja nije u neposrednoj vezi sa aktuelnim akutnim poremećajem. Zbog toga bi svi lekari, svih specijalnosti, trebalo da budu edukovani da mogu da pepoznaju urgentno stanje i preduzmu prve korake u njegovom inicijalnom tretmanu (dijagnostika, lečenje, transport).

  Sadržaj

  Uvodna reč autora, 17

  1. Disajni put

  1.1 Anatomija disajnih puteva
  Nevena Kalezić, Dušica Simić, Branislav Mojsić, Ana Mandraš, Mirko Lakićević, Slađana Vasiljević, 21

  1.2 Evaluacija i procena disajnog puta
  Nevena Kalezić, Mirko Lakićević, Biljana Miličić, Branislav Mojsić, Vesna Antonijević, Ksenija Stevanović, 31

  1.3 Oprema za obezbeđenje disajnog puta i veštačkog disanja
  Nevena Kalezič, Ivan Palibrk, Ksenija Stevanovtif%tjana Ilić Mostić, Vesna Antonijević, Anka Tošković, 49

  1.4 Orotrahealna intubacija
  Nevena Kalezić, Ivan Palibrk, Dušica Simić, Ivana Petrov, Aleksandar Pavlović, 69

  1.5 Alternativne metode obezbeđenja disajnog puta
  Nevena Kalezić, Vera Sabljak, Anka Tošković, Tjaša Ivošević, Ana Cvetković, Dusica Simić, 81

  1.6 Problematičan disajni put
  Nevena Kalezić, Vera Sabljak Nebojša Lađević, Ksenija Stevanović, Branislav Mojsić, Mirko Lakićevič, 99

  1.7 Rešavanje problematičnog disajnog puta
  Nevena Kalezić, Ksenija Stevanović, Ivana Zdravković, Anka Tošković, Suzana Krstić, Svetlana Srećković, 115

  1.8 Hitna stanja vezana za opstrukciju disajnog puta
  Nevena Kalezić, Tjaša Ivošević, Dušica Simić, Marina Stojanović, Irina Drača, Milovan Dimitrijević, 137

  1.9 Komplikacije intubacije traheje i drugih načina obezbeđivanja disajnog puta
  Nevena Kalezić, Ivan Palibrk, Ksenija Stevanović, Vesna Antonijević, Aleksandra Jukić, Branko Milaković, 155

  2. Oksigenoterapija
  Slađana Trpković, Dragana Unić Stojanović, Slađana Vasiljević, Ana Mandraš, Ksenija Stevanović, Nevena Kalezić, 167

  3. Mehanička ventilacija pluća u inicijalnom zbrinjavanju urgentnih stanja
  Dejan Marković, Zoran Slavković, Slađana Trpković, Marina Stojanović, Dragana Unić Stojanović, Nevena Kalezić, 209

  4. Kardiopulmoregularnalno cerebralna reanimacija

  4.1. Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija odraslih
  Aleksandar Pavlović, 225

  4.2. Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije dece
  Dušica Simić, Ana Mandraš, Nevena Kalezić, Branislav Mojsić, Marija Stević, Aleksandar Pavlović, 277

  4.3. Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima
  Slađana Trpković, Aleksandar Pavlović, Tatjana Ilić Mostić, Miodrag Milenović, Ksenija Stevanović, Nevena Kalezić, 297

  4.4. Prevencija srčanog zastoja skorovi ranog upozorenja
  Ana Mandraš, Aleksandar Pavlović, Dragana Unić, Stojanović, Mirko Lakićević, Nevena Kalezić, 347

  5. Monitoring vitalnih funkcija u urgentnom zbrinjavanju
  Dragana Unić Stojanović, Nevena Kalezić, 357

  6. Kanulacija perifernih i centralnih vena
  Nebojša Lađević, Aleksandar Pavlović, Dejan Marković, Vesna Antonijević, Nevena Kalezić, 333

  7. Infuzioni rastvori
  Vera Sabljak, Branislava Stefanović, Dušica Simić, Dragan Đorđević, Ana Mandraš, Nevena Kalezić, 407

  8. Transfuzija
  Nevena Kalezić, Dušica Simić, Nebojša Lađević, Dejan Marković, Dragana Unić Stojanović, Ivana Zdravković, NebojšaB. Savić, 427

  9.1. Hitna hipertenzivna stanja/hipertenzivna kriza
  Nevena Kalezić, Marina Stojanović, Dobrila Radojević, Biljana Obrenović Kirćanski, Dejan Marković, Branislava Ivanović, 463

  9.2. Akutni koronarni sindrom
  Marina Stojanović, Dobrila Radojević, Nevena Kalezić, Biljana Miličić, Željko Bradić, Branislava Ivanović, 481

  9.3. Inicijalna dijagnostika i terapija akutnih poremećaja srčanog ritma
  Dragana Unić Stojanović, Ivan Ilić, Nevena Kalezić, Siniša Pavlović, 495

  9.4. Inicijalno lečenje plućnog edema
  Željko Bradić, Nevena Kalezić, Dejan Marković, Tjaša Ivošević, Branislava Ivanović, 525

  9.5. Plućna embolija
  Tjaša Ivošević, Nevena Kalezić, Željko Bradić, Svetlana Srećković, Branislava Ivanović, 541

  9.6. Vazdušna embolija
  Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Nevena Kalezić, 561

  10. Inicijalni tretman bolesnika sa akutnim respiratornim poremećajima

  10.1. Pneumotoraks
  Dobrila Radojević, Nevena Kalezić, Branislava Stefanović, Ivana Petrov, Ana Šijaćki, 579

  10.2. Inicijalno lečenje akutnogpogoršanja bronhijalne astme i statusa astmatikusa
  Nevena Kalezić, Ana Mandraš, Dušica Simić, Vesna Škodrić Trifunović, Aleksandra Ilić Dudvarski, 589

  11. Inicijalni tretman bolesnika sa akutnim poremećajima CNS a
  11.1. Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman
  Branko Milaković, Vladimir Jovanović, Tijana Nastasović, Nevena Kalezić, 607

  11.2. Akutni moždani udar
  Dejan Marković, Milija Mijajlović, Nevena Kalezić, Branko Milaković, Marko Ercegovac, 631

  11.3. Urgentni tretman epileptičnog napada
  Ivan Palibrk, Nikola Vojvodić, Nevena Kalezić, Elka Stefanova, 647

  12.1. Akutni poremećaji funkcije hormona hipofize
  Nevena Kalezić, Vesna Malenković, Dijana Jovartović, Branko Milaković, Miljtina Šutnurac Ihonanović, 661

  12.2. Akutne komplikacije dijabetesa melitusa (hiper i hipoglikemijske krize i kome)
  Nevena Kalczić, Mirjana Šumarac Dumanović, Čedomir Vučetić, Ksenija Stevanović, Vladan Zivaljević, Katarina Lalić, 675

  12.3. Tireotoksična kriza i oluja
  Nevetui Kalezić, Ivan Paunović, Vladan Živaljević, Vera Sabljak. Alcksandar Diklić, Milan Petakov, 697

  12.4. Miksedem i miksedemska koma
  Nevena Kalezić, Ivan Paunović, Vera Sabljak, Vladan Živaljević, Anka Tošković, Milan Petakov, 705

  12.5. Akutna adrenalna kriza/insuficijencija
  Nevena Kalezić, Vera Sabljak, Vladan Živaljević, Vesna Malenković, Aleksandar Diklić, Đuro Macut, 713

  13. Šok

  13.1. Hemoragijski šok
  Branislava D. Stefanović, Branislav D. Stefanović, Nevena Kalez ić, 729

  13.2. Opekotine i opekotinski šok
  Marina Stojanović, Tatjana llić Mostić, Marija Stević, Vesna Antonijević, Nevena Kalezić, 752

  13.3. Anafilaksa i anafilaktiini šok
  Sladana Trpković, Nevetui Kalezić, Suzana Bojić
  Ivan Palibrk, Marina Stojanović, Vesna Tomić Spirić, 767

  13.4. Sepsa i septični šok
  Dragan Đordcvić, Suzana Bojić, lvo Udovičić, Snježana Zeba, Nevena Kalezić, Maja Šurbatović, 799

  14. Akutni abdomen
  Branislav Stefanović, Slobođan Krstić, Branislava Stefanović, Nevena Kalezić.819

  15. Prevencija i lečenje akutne bubrežne insuficijencije tokom inicijalnog zbrinjavanja urgentnih stanja
  Dijana Jovanović, Nebojša Lađević, Nevena Kaleztć, 847

  16. Primamo zbrinavanje hitnih stanja u ginekologiji i akušerstvu
  Tatjana Ilić Mostić, Danka Mostić, Maja Milinić, Nevena Kalezić, 867

  17. Inicijalni tretman urgentnih stanja u ortopediji
  Čedomir Vučetić, Nevena Kalezić, 881

  18. Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci
  Nevena Kalezić, Sandra Šipetić Grujičić, Slađana Trpković, Ivan Palibrk, Miodrag Milenović, Ivan Dimitrijević, 913

  19. Edukacija zdravstvenih radnika u zbrinjavanju urgentnih stanja u medicini simulaciona medicina
  Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Nevena Kalezić, 939


  Uvodna reč autora

  Poštovane kolege,

  Pred vama je tekst pod nazivom INICIJALNI TRETMAN URGENTNIH STANJA U MEDICINI, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje. Namenjen je širokom krugu zdravstvenih radnika: lekarima opšte medicine u primamoj zdravstvenoj zaštiti, specijalistima uigentne medicine i drugih specijalnosti koji rade u službama hime pomoći ili himog prijema u bolnicama opšteg tipa, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundamog i tercijamog tipa. Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima - specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji. Jer, urgenmo stanje se može javiti u svakoj oblasti medicine. Takođe, može se javiti u prehospitalnim uslovima, ali i kod hospitalizovanih bolesnika. U trenutku pojave akumog popuštanja funkcije nekog oigana i sledstvene vitalne ugroženosti bolesnika, često su pored bolesnika lekari opšte medicine ili neke specijalnosti koja nije u neposrednoj vezi sa akmelnim akutnim poremećajem. Zbog toga bi svi lekari, svih specijalnosti, trebalo da budu edukovani da mogu prepoznati urgentno stanje i preduzeti prve korake u njegovom inicijalnom tretmanu {dijagnostika, lečenje, transport).

  Osim lekara, knjiga je namenjena i našim najbližim saradnicima, medicinskim tehničarima - važnom delu tima koji učestvuje u zbrinjavanju urgentnih stanja u medicini. To se posebno odnosi na medicinske tehničare - studente visokih strukovnih studija i studente specijalističkih strukovnih smdija.

  Tekst je podeljen u dva dela. Prvi, opšti deo, koncipiran je tako da sadrži osam poglavlja, čija je tematika od ključne važnosti u tretmanu bilo kog urgentnog stanja. Obezbeđivanje disajnog puta i ventilacije pluća, primena oksigenoterapije, kardio - pulmonalna reanimacija odraslih i dece, prevencija srčanog zastoja, kanulacija vena, monitoring i izbor infuzionih rastvora za reanimaciju su područja medicine koima suvereno vladaju specijalisti anesteziologije sa reanimatologijom, ali je neophodno da i sve duge specijalnosti budu familijame sa ovom problematikom, kako bi pružili adekvatnu i blagovremenu inicijalnu terapiju.

  Drugi deo knjige sadrži 23 odabrana poglavlja, koja obrađuju pojedina, najčešća urgentna stanja. Sistematizovana su tako da su obuhvaćeni svi organski sitemi (kardio - vaskulami, respiratomi, nervni, endokrini, digestivni, urogenitalni, koštano - zglobni) sa svojim najčešćim i najdramatičnijim akutnim poremećajima funkcije, nastalih zbog oboljenja ili povrede. Takođe su
  obrađena i urgentna stanja koja mogu brzo progredirati do šoka i multiorganske disfunkcije (anafilaksa, opekotine, hemoragijski šok).

  Budući da inicijalni tretman urgentnih stanja podrazumeva i zahteva multidisciplinarni pristup u radu, taj princip je zastupljen i u ovoj knjizi. U pisanju tekstova učestvovali su lekari 14 različitih specijalnosti i subspecijalnosti: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ortopedija, neurohirurgija, urologija, otorinolaringologija, ginekologija, kardiologija, pulmologija, endokrinologija, nefrologija, alergologija, neurologija, psihijatrija. Najveći deo tekstova napisali su nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a sudelovali su i nastavnici i saradnici iz svih ostalih univerzitetskih centara u Srbiji.

  Svoj doprinos dala je i nekolicina eminentnih stručnjaka koji nisu u nastavi, a takođe, i nekolicina mlađih kolega - specijalizanata. Ukupno 70 autora potrudilo se da vam približe najnovije stavove, smernice i preporuke u tretmanu urgentnih stanja u medicini.

  Nadamo se da će ova knjiga pomoći da se brže postavi dijagnoza i preduzmu adekvatne mere za zbrinjavanje teških bolesnika, kako u prehospitalnoj, tako i u inicijalnoj fazi hospitalnog lečenja urgentnih stanja u medicini, i da će, na taj način, dati skroman doprinos boljem ishodu lečenja naših bolesnika.

  Nevena Kalezić


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
  Izdavač: Медицински факултет Универзитета у Београду
  Strana: 970 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 17 x 25 cm
  Godina izdanja: 2016
  ISBN: 978-86-7117-495-4
  Naručite
  Cena: 6.600 RSD
  Cena za inostranstvo:
  66,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  EKG PODSJETNIK: vodič za interpretaciju EKG i terapijske protokole
  1100 din.

  Praktična elektrokardiografija
  2300 din.

  EKG: jedina knjiga koja će vam ikada zatrebati
  980 din.

  Kardiovaskularni lekovi, priručnik za terapiju
  950 din.

  Urgentna stanja u internoj medicini / Prehospitalni i rani hospitalni
  1320 din.

  Urgentni poremećaji disbalansa vode i elektrolita: Vodič kreativne dijagnostike, rešavanje dijagnostičkih dilema, primena racionalne reanimacije
  1220 din.

  Interpretacija elektrokardiograma i antiaritmični lekovi
  1500 din.

  EKG u spasilačkoj i hitnoj službi
  4500 din.

  Aritmije u liječničkoj praksi
  2700 din.

  Atrijalna fibrilacija
  650 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2022