MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Увод у националну безбедност
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Проблемом националне безбедности делимично се бави низ дисциплина друштвених наука, као и неке природне и техничке дисциплине које су мање-више везане за проблематику угрожавања безбедности. Свака од њих у оквирима науке успоставља своје методе за изучавање тог проблема, полазећи од појединих општих принципа сазнања друштвене стварности и узрочно-последичних веза успостављених друштвених односа. Међутим, без обзира на њихову бројност, са сигурношћу се може рећи да област безбедности у прошлости није довољно научно и теоријски изучавана... Стога, полазећи пре свега од асиметричних претњи угрожавања безбедности, које се у садашњим околностима не могу дугорочно предвидети нити проценити, у овој књизи смо настојали да прикажемо основне податке и сазнања значајна за ову област.

  ПРЕДГОВОР

  Поштовани читаоци, пред вама је књига Увод у националну безбедност. Намењена је, пре свих, студентима Академије за националну безбедност, али и другим заинтересованим лицима, која желе да више сазнају о проблематици националне безбедности.

  Посао на сачињавању ове врсте публикације није био нимало лак. Посебно је била изражена потешкоћа што је требало огромну грађу синтетизовани и прилагодити да буде пријемчива свим категоријама потенцијалних корисника. С друге стране, савремене претње безбедности и нови појавни облици угрожавања држава и друштва у целини наметали су ауторима нимало лак задатак, да омеђени временом, простором и потребом да се све есенцијално изложи на јасан, прецизан и научно и стручно заснован начин.

  Из тих разлога полазећи, пре свега, од асиметричних претњи угрожавања безбедности, у целини, које се не могу дугорочно предвидети, нити проценити, настојали смо да, бавећи се свим значајним питањима из тог домена пружимо основне податке и сазнања, као једну врсту општег оквира или увода у проучавање тема из области националне безбедности. Зато је и разумљив наслов ове књиге - Увод у националну безбедност.

  То је учињено, превасходно, из разлога што је писан за потребе студената који прате наставу из области националне безбедности, те је ова књига, у ствари, оквир, помоћу кога ће корисници моћи да стекну основна или почетна знања, која ће им послужити у каснијој надоградњи из других безбедносних тема, као што су: тероризам, организовани криминал и корупција, безбедносно-обавештајни системи, методологија истраживања безбедносних појава и слично.

  У овом нимало лаком подухвату настојали смо, полазећи од стручних искустава и знања, да кроз све наведене целине осветлимо најважније сегменте значајне за овај предмет проучавања.

  Поред уложеног напора у испуњавању научних, стручних и дидактичких захтева, сасвим је разумљиво да књига није без одређених недостатака. У том смислу, унапред прихватамо све добронамерне критичке опаске и сугестије које ће, верујем, бити уграђене у нека од наредних издања.

  Користимо и ову прилику да се захвалимо свима онима, који су на било који начин помогли да ова књига „угледа светлост дана”.

  Посебно се захваљујемо цењеним издавачима Академији за националну безбедност и ЈП „Службени гласник". Исто тако и уваженим рецензентима проф. др Андреји Савићу, проф. др Драгану Симеуновићу, и проф. др Ивану Радосављевићу, који су својим критичким и стручним саветима дали драгоцени допринос да текст ове књиге буде квалитетнији.

  Аутори

  У Београду, септембра 2015. године


  САДРЖАЈ

  Предговор, 11

  УВОД
  1. УВОД У НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ КАО НАСТАВНО-НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА, 13
  2. МЕСТО ПРЕДМЕТА УВОД У НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ У СИСТЕМУ НАУКА, 15
  3. ПРЕДМЕТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 19
  4. ОСНОВНЕ МЕТОДЕ НАУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ, 20
  5. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 22
  5.1 Безбедност у теоријама међународних односа, 26

  Глава I
  БЕЗБЕДНОСТ КАО ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ
  1. ПОЈАМ ДРЖАВНЕ ФУНКЦИЈЕ, 37
  2. ЗАШТИТНА ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ, 42
  3. БЕЗБЕДНОСТ КАО АТРИБУТ И ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ, 45
  3.1. Виталне вредности друштва, 46
  4. ПРАВО КАО МЕТОД РАДА И КАО ГРАНИЦА ДЕЛОВАЊА СУБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОСТИ, 50
  5. РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ, 52
  5.1. Дефинисање безбедности (пробиемски приступ), 53
  6. САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ, 60
  6.1. Оцена стања безбедности, 62
  7. КЛАСИФИКАЦИЈА БЕЗБЕДНОСТИ, 64

  Глава II
  ТЕОРИЈА СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  1. ТЕОРИЈА БЕЗБЕДНОСТИ, 71
  2. ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМАНАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 75
  3. ЗАШТИТА ВИТАЛНИХ ВРЕДНОСТИ ДРУШТВА, 76
  4. КАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 78
  5. КОМПОНЕНТЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 79

  Глава III УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  1. ПОЈАМ УГРОЖАВАЊА, 81
  2. ПОЈМОВНО РАЗГРАНИЧАВАЊЕ ИЗВОРА, ОБЛИКА И НОСИОЦА УГРОЖАВАЊА, 85
  3. ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА, 87
  3.1. Друштвени извори угрожаванл, 89
  3.2. Природни извори угрожавања, 102
  3.3. Техничко-технолошки извори угрожавања, 107
  4. ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 108
  5. УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НАШЕ ЗЕМЉЕ, 110
  5.1. Облици угрожавања безбедности, 111
  5.2. Мере супротставллња и заштите од утрожавања, 115

  Глава IV
  ПРИМЕНА СИЛЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
  1. ПОЈМОВНО ОДРЕТЈЕЊЕ СИЛЕ, 117
  1.1. Друштвена условљеност настанка и примене силе.118
  1.2. Примена силе у међународним односима, 120
  2. САВРЕМЕНИ МЕТјУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ, 122
  3. МЕТЈУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ, 125
  4 БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ МЕТЈУНАРОДНОГ ПОЛОЖАЈА НАШЕ ЗЕМЉЕ, 127

  Глава V
  НЕКИ САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ
  1. УВОД, 133
  2. ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СУКОБИ, 135
  3. НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК, 138
  4. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ, 142
  5. КОРУПЦИЈА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ, 147
  5.1. Борба против корупције, 150
  5.2. Институције за борбу против корупције, 152
  5.2.1. Други независни државни органи, 153
  5.3. Стратегија борбе против корупције, 153
  5.4. Осврт на нека схватања појма корупције, 155
  5.5. Подела корупције, 157
  5.6. Појавни облици корупције, 159
  5.7. Корупција и безбедност друштва, 160
  6. ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ, 162
  6.1. Прометдрога, 169
  6.2. Промет оружја, 170
  6.3. Лажни азиланти - економски емигранти, 170
  7. МЕДИЈИ И МЕДИЈСКИ РАТ, 171
  8. ЕКОНОМСКЕ САНКЦИЈЕ КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ, 179
  9. ПОСТМОДЕРНИ ТЕРОРИЗАМ, I80
  10. ОРУЖАНА АГРЕСИЈА КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ, 183

  Глава VI
  СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  1. ПОЈАМ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 187
  2. ПОДЕЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 190
  3. НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА, 191
  3.1. Јавно-доступни извори података, 191
  3.2. Човек као извор података (агентурни метод), 191
  3.2.1. Појмовно одређење сарадника, 192
  3.2.2. Врсте сарадника, 196
  3.3. Технички метод у прикупљању података, 197
  3.4. Размена података са партнерским службама, 198
  4. ОПЕРАТИВНИ РАД - ПОЈМОВНО ОДРЕТЈЕЊЕ, 200
  4.1. Основна начела оперативног рада, 201
  4.1.1. Начело уставности и ашконитости, 202
  4.1.2. Начело конспиративности (тајности), 202
  4.1.3. Начело професионалности, 203
  4.1.4. Начело објективности, 203
  4.1.5. Начело методичности ијрактичности у планирању, 204
  4.1.6. Начело благовремености, тачности и брзине, 204
  5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 205
  6. КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 208
  6.1. Значење појмова „контрола“ иг „надзор“, 209
  6.2. Начела демократске и цивилне контроле служби безбедности, 213

  Глава VII
  СПЕЦИЈАЛНИ РАТ КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
  1. СПЕЦИЈАЛНИ РАТ КАО ОБЛиЉрИМЕНЕ СИЛЕ, 217
  2. ДОКТРИНЕ И СТРАТЕГИЈЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РАТА, 219
  3. ОРГАНИ И СНАГЕ ЗА ИЗВОђЕЊЕЈСПЕЦИЈАЛНОГ РАТА, 221
  3.1. Органи за извођење специјалног рата, 222
  3.2. Снаге за извођење специјалног рата, 223
  3.2.1. Врсте снага специјалног рата (специјалне снаге).223

  Глава VIII
  ТЕРОРИЗАМ КАО САЕЈ»|МЕНА ДРУШТВЕНА ПОЈАВА ^ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ ТЕРОРИЗМА, 227
  2. ПОЈАМ ТЕРОРИЗМА, *, ШI, 228
  2.1. Дефиниције тероризма ушшггичким актима, 233
  3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕРОРИЗМА, 235
  4. ОСНОВНИ УЗРОЦИ ТЕРОРИЗМА, 237
  5. НАЧИН ИСПОЉАВАЊА, ВИДОВИ И ВРСТЕ ТЕРОРИЗМА, 238
  5.1. Класификацмје тероризма, 240
  5.1.1. Класификација према програматско-циљној оријентацији, 241
  5.1.2. Класификација тероризма према средствима и методима, 241
  5.1.3. Класификација према типу актера-субјеката тероризма, 242
  6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ТЕРОРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ј 1ВИИНР1ЏТ, 242
  6.1. Методе тероризма, 246
  62. Мотивииефектитероризма, 247
  7. ТЕРОРИЗАМ КАО МЕТЈУНАРОДНА ПОЈАВА, 251
  8. МОДАЛИТЕТИ БОРБЕ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА, 255

  Глава IX
  УНУТРАШЊА БЕЗБЕДНОСТ И ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА
  1. ОБЛИЦИ УНУТРАШЊЕГ УГРОЖАВАЊА, 263
  2. СОЦИЈАЛНАПАТОЛОГИЈА, 263
  2.1. Криминалитет, 264
  2.2. Наркоманија, 265
  2.3. {ђроституција, 267
  2.4. Алкохолизам и коцкање, 269
  3. ЕКСТРЕМИЗАМ, 269
  4. УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, 270
  5. НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, 271
  6. ПОЖАРИ, 272
  7. УТРОЖАВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДООДЕ, 273

  Глава X
  СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ
  1. ПРАВО И СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 279
  2. МЕТЈУНАРОДНО-ПРАВНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 281
  3. СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 285
  3.1. Однос појма безбедности и стратегије националне безбедности_286
  3.2. Безбедносне промене као елемент стратегије националне безбедности, 288
  3.3. Систем безбедности у стратегији националне безбедности, 290
  3.4. Савремени безбедносни проблеми и претње Републици Србији_292
  3.5. Карактеристике стратегије националне безбедности, 294
  4. СУБЈЕКТИ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 295
  5. СВОЈСТВА И СТРУКТУРА СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ ЈМРВДНОСТИ, 296
  6. СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 307
  6.1. Безбедносно-информативна агенција (БИА), 308
  6.1.1. Надлежности, овлашћења и обавезе БИА, 308
  6.1.2. Организациона структура БИА, 310
  6.1.3. Припадници БИА, 311
  6.1.4. Послови у надлежности директора, 313
  6.1.5. Буцет БИА, 314
  6.1.6. Документациони фондови БИА, 314
  6.1.7. Приступ информацијама и јавност рада БИА, 314
  6.1.8. Прописи који ограничавају јавност рада БИА, 315
  6.2. Војнобезбедносна агенција (ВБА), 317
  6.2.1. Надлежности ВБА, 317
  6.2.2. Организациона структура ВБА, 318
  6.2.3. Области деловања ВБА, 319
  6.2.4. Овлашћења припадника ВБА, 321
  6.2.5. Посебни поступци и мере које примењује ВБА, 321
  6.3. Војнообавештајна агенција (ВОА), 325
  6.3.1. Надлежности ВОА, 325
  6.3.2. Организациона структура ВОА, 326
  6.3.3. Послови и задаци ВОА, 327
  6.3.4. Начин обављања послова ВОА, 329
  6.3.5. Војнодипломатске мисије и изасланства, 330
  6.3.6. Руковођење у ВБА и ВОА, 331
  6.3.7. Припадници ВБА и ВОА, 332
  7. САВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 333
  7.1. Састав Савета, 335
  12. СекретарСавета, 335
  7.3. Начин рада Савета, 335
  7.4. Биро за координацију рада служби безбедности, 336
  7.5. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, 336
  8. ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА, 337
  8.1. Спровођење Закона о тајности иодатака, 340
  8.2. Степен и рокови тајности, 341
  8.3. Издавање сертификата, 343
  8.4. Остваривање приступа тајним иодацима, 344
  8.5. Размена података са страним државама, 346
  8.6. Надзорна улога Министарства Нравде, 348
  8.7. Начин откривања тајних података, 349

  Глава XI
  СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ДИПЛОМАТИЈА
  1. КРАТАК ИСТОРИЈАТРАЗВОЈА ДИПЛОМАТИЈЕ, 351
  1.1. Појмовно одређене дипломатије, 353
  1.2. Дипломатија и дипломатско право, 354
  2. СПОЉНА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА, 355
  3. ОРГАНИ ЗА ВОТЈЕЊЕ и ОДРЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА, 355
  4. БИЛАТЕРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА, 35б
  4.1. Активно и пасивно право посланства,
  4.2. Ранг дипломатских представника - састав мисије, 357
  4.3. Дипломатски кор, 358
  4.4. Постављање и опозив, 359
  4.4.1. Агреман и акредитивно писмо, 359
  4.5. Улога дипломатских представника , ЗбЈ
  4.6. Дипломатски имунитет и дипломатске привилегије, 36Ј
  4.6.1. Судски имунитет, 364
  4.7. Службене просторије, 365
  4.8. Слобода кретања и комуницирања, 366
  4.9. Фискалне привелегије и друге олакшице , 367
  5. МУЛТИЛАТЕРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА, 368
  5.1. Привелегије и имунитети, 368
  6. СПЕЦИЈАЛНЕ МИСИЈЕ, 370
  6.1. Повластице и имунитети, 371
  7. САМИТ ДИПЛОМАТИЈА, 372
  8. КОНЗУЛИ, 372
  8.1 Конзулати и конзуларно право, 373
  8.2. Именовање конзуларних функционера 374
  8.3. Конзуларни функционери и службеници конзулата, 374
  8.4. Повластице и имунитети, 376
  9. ПРАВИЛО „ПРЕСЕАНС“ , 377
  9.1. Пресеанс међу државама, 378
  9.2. Пресеанс у дипломатском кору, 379
  10. ЈЕЗИК ДИПЛОМАТИЈЕ, 380
  11. ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА, 381
  11.1. Економска дипломатија Републике Србије, 383
  12. ОБАВЕШТАЈНИ РАД И ДИПЛОМАТИЈА, 385
  12.1. Обавештавање и обавештајни рад у дипломатији, 387
  12.2. Однос дипломатије и служби безбедности, 392

  Литература, 395

  ПРИЛОГ: Стратегија националне безбедности Републике Србије.409


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Увод у националну безбедност
  Издавач: Službeni glasnik
  Страна: 442 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: 24 cm
  Година издања: 2015
  ИСБН: 978-86-519-1977-3
  Naručite
  Cena:
  1.900,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  19,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Međunarodna bezbednost : teorijski pristupi: uvod u studije bezbednosti
  1000 din.

  Савремени системи безбедности
  1300 din.

  Kontrola službi bezbednosti u Srbiji
  1200 din.

  Detektivska delatnost
  1490 din.

  Bezbednost kao preduslov razvoja
  935 din.

  Bezbednost informacija: osnove i smernice
  1760 din.

  Uvod u studije bezbednosti
  2338 din.

  Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura
  825 din.

  Moć i nemoć pregovaranja
  770 din.

  Савремени концепт националне безбедности
  600 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020