MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ PolitikaObaveštajne službe

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Контрола служби безбедности у Србији
  Аутор: Радојица Лазић
  Страна: 305
  Остали детаљи

  A A A
  Књига др Радојице Лазића је изузетно интересантна, вредна и исцрпна монографија из области контроле служби безбедности, која приказује многобројне аспекте овог проблема, од историјског до међународног, истовремено омогућавајући поређење различитих механизама и инструмената које високоразвијене демократске државе и Република Србија примењују у контроли рада служби безбедности.(Изводи из рецензије проф. др Љубомира Стајића)Монографија „Контрола служби безбедности у Србији“ др Лазића представља самосталан истраживачки рад о сложеним појавама које су настале у процесу демократског преображаја Србије и настојању политичких и друштвених субјеката и чинилаца да у реформским и транзиционим процесима, кроз које пролази Србија, успоставе ваљану и ефикасну демократску и цивилну контролу над службама безбедности.(Изводи из рецензије проф. др Драгана Р. Симића)Аутор се упустио у озбиљан и тежак посао. Тиме исказује храброст јер се сврстава у пионире истраживача у овој области, који дају целовит рад. Она се огледа и у чињеници да се предлажу, доста храбро, и нова решења која овог момента не извиру из актуелне политичке реалности. Њих треба доживети као научно пројектовање пута којим треба ићи да би се олакшао и унапредио циљ, а то је демократичност и цивилни надзор над радом служби безбедности у нашој домовини.Изводи из рецензије др Небојше Родића, професора


  САДРЖАЈ

  ПРЕДГОВОР, 11

  УВОД
  1. О ДЕМОКРАТСКОЈ И ЦИВИЛНОЈ КОНТРОЛИ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 13
  2. НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 18
  3. ОДРЕЂЕЊЕ И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА: „КОНТРОЛА“ И „НАДЗОР“. 21
  4. ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТ КОНТРОЛЕ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 25
  5. НАЈЗНАЧАЈНИЈА МЕТЈУНАРОДНА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ДЕМОКРАТСКУ И ЦИВИЛНУ КОНТРОЛУ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 28
  6. НАЧЕЛА ДЕМОКРАТСКЕ И ЦИВИЛНЕ КОНТРОЛЕ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 32
  7. АМБИЈЕНТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМИ У СРБИЈИ, 35

  Први део
  РАЗВОЈ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ И СРБИЈИ
  Прво поглавље
  ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ - ВРСТЕ И ОБЛИЦИ КОНТРОЛЕ
  1. ОДРЕТЈЕЊЕ ПОЈМА „СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ“, 41
  2. ВРСТЕ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ, 43
  3. РАЗВОЈ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ, 44
  3.1. Од Првог српског устанка до Првог светског рата. 44
  3.2» Период између два светска рата, 47
  3.3. Период током Другог светског рата, 47
  3.4. Период од 1945. до 1966. године, 48
  3.5. Период од Брионског пленума до 1992. године, 49
  3.6. Период након конституисања СРЈ, од 1992. до 2002. године. 51
  3.7. Период од 2002. до 2007. године, 53
  4. ВРСТЕ И ОБЛИЦИ КОНТРОЛЕ^ЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ БИВШЕ СФРЈ, 54

  Друго поглавље
  СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
  1. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА (БИА), 59
  1.1. Надлежности, овлашћења и обавезе БИА, 59
  1.1.1. ОвлашћењаБИА, 60
  1.1.2. Обавезе БИА, 61
  1.2. Организациона структура БИА, 61
  1.3. Припадници БИА, 63
  1.4. Послови у надлежности директора, 64
  1.5. БуџетБИА, 65
  1.6. Документациони фондови БИА, 65
  1.7. Приступ информацијама и јавност рада БИА, 66
  1.8. Прописи који ограничавајујавност рада БИА, 67
  2. ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА (ВБА), 1: Л, 69
  2.1. Надлежности ВБА, 69
  2.2. ОрганизационаструктураВБА, 69
  2.3. Области деловања ВБА, 70
  2.4. Овлашћења припадника ВБА, 72
  2.5. Посебни поступци и мере које примењује ВБА, 73
  3. ВОЈНООБАВЕШТАЈНААГЕНЦИЈА(ВОА), 76
  3.1. Надлежности ВОА, 76
  3.2. Организациона структура ВОА, 77
  3.3. Послови и задаци ВОА, 78
  3.4. Начин обављања послова ВОА, 80
  3.5. Војнодипломатске мисије и изасланства, 81
  3.6. Руковођење у ВБА и ВОА, 83
  3.7. Припадници ВБА и ВОА, 84
  4. ПОЛИЦИЈСКА ОВЛАШЋЕЊА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 84
  5. СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОТВАРАЊЕ ДОСИЈЕА, 86
  6. МЕТЈУНАРОДНА САРАДЊА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 88

  Други део
  КОНТРОЛА И НАДЗОР КОЈУ СПРОВОДИ ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ
  1. ПАРЛАМЕНТ - НАДЛЕЖНОСТИ НАД
  СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ, 95
  1.1. Народна скупштина Републике Србије, 97
  1.1.1. Инструменти контроле извршне власти, 100
  1.1.2. Битни предуслови за контролу служби безбедности, 101
  1.1.3. Контрола буџета, 103
  1.1.4. Формирање парламентарног одбора, 104
  1.1.4.1. Контролна и надзорна тела и службе безбедности, 105
  1.1.4.2. Парламентарна тела у другим државама
  1.1.5. Неопходни услови за скупштинску контролу, ИО
  1.1.5.1. Правни оквир, 111
  1.1.5.2. Оспособљеност за вршење контроле, Ш
  1.1.5.3. Политичка воља, 112
  1.1.6. Одбор за контролу служби безбедности, 114
  1.1.6.1. Надлежности Одбора за контролу служби безбедности, 114
  1.1.6.2. Извештавање Одбора, 116
  1.1.6.3. Непосредни надзор, 117
  1.1.6.4. Обавеза чувања тајне, 120
  1.1.7. Законска (не)утемељеност различитих облика контроле. 121
  1.2. Други одбори Народне скупштине у контроли служби безбедности, 124
  1.3. Проблеми контроле, 126

  Трећи део
  ИЗВРШНА ВЛАСТ И КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ
  1. КОНТРОЈ1А КОЈУ СПРОВОДИ ИЗВРШНА ВЛАСТ, 131
  1.1. Заштитни механизми од злоупотреба извршне власти, 133
  1.2. Надлежности Владе над службама безбедности, 134
  2. ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 135
  3. САВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ, 138
  3.1. Положај Саветаудругим државама, 139
  3.1.1. Савет као уставна категорија, 140
  3.1.2. Савет образован председничким цекретом, 141
  3.1.3. Савет образован посебним законом, 141
  3.1.4. Модел сличан Савету, 141
  3.2. Положај Савета у националном зт&годавству, 142
  3.3. Надлежности Савета за националнуЦрбедност Републике Србије, 144
  3.4. Састав Савета за националну безбедност, 145
  3.5. Секретар Савета, 146
  3.6. Начин рада Савета, 146
  3.7. Биро за координацију рада служби фзбедности, 147
  3.8. Канцеларија Савета за националну б*езбедност и заштиту тајних података, 148
  3.8.1. Размена података са страним државама, 148
  3.8.2. Надзорна улога Министарства правде, 150
  3.9. Контроверзе везане за рад Савета за аационалну безбедност, 153

  Четврти део
  КОНТРОЛА И НАДЗОР КОЈУ СПРОВОДЕ СУДСКЕ ВЛАСТИ
  1. СУДСКА ВЛАСТ - НАДЛЕЖНОСТИ НАД СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ, 1§9
  1.1. Контрола законитости и заштита појединачних права. 160
  1.2. Заштита људских права - после 11. септембра, 163
  2. ОГРАНИЧАВАЊЕ УСТАВНИХ И ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА, 166
  3. ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА КОЈИМА СЕ НАРУШАВАЈУ ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ, 167
  4. ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ, 168
  5. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА КОНТРОЛУ КОЈУ СПРОВОДЕ СУДСКЕ ВЛАСТИ, 170
  6. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНИХ ПОСТУПАКА И МЕРА, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ МЕРА, 174
  6.1. Посебни поступци и мере (Посебне доказне радње) наосновуЗКП, 177
  6.2. Кривична дела у надлежности служби безбедности, 180
  7. ПРИМЕНА ПОСЕБНИХ ПОСТУПАКА И МЕРА, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ МЕРА НА ОСНОВУ ЗАКОНА |ЖСЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 184
  7.1. БИА - основ за примену посебних мера, 187
  7.2. ВБА - основ за примену посебних поступака и мера, 191
  7.3. Спорне одредбе закона о БИА и ВБА, које се односе на примену посебних мера, односно посебних поступака и мера, 192
  8. ПРИМЕНА ПОСЕБНИХ ПОСТУПАКА И МЕРА, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ МЕРА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, 197
  9. ОСНОВ ЗА ЗАШТИТУ И ПОШТОВАЊЕ ПРИВАТНОСТИ КОМУНИКАЦИЈА, 198
  10. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПОСЕБНИХ ПОСТУПАКА И МЕРА, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ МЕРА У ДРУГИМ ДРЖАВАМА, 202

  Пети део
  КОНТРОЛА КОЈУ СПРОВОДЕ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
  1. НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 211
  1.1. Заштитник грађана (омбудсман), 213
  1.1.1. Надлежности Заштитника грађана, 216
  1.1.2. Запггитник грађана и контрола служби безбедности. 218
  1.2. Повереник за информације од јавног значаја и запггиту података о личности, 221
  1.2.1. Остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, 223
  1.2.2. Поступак пред органима јавне власти, 225
  1.2.3. Право жалбе, 227
  1.2.4. Надлежности Повереника за информацше од јавног значаја и заштиту података о личности, 228
  1.2.5. Повереник и контрола служби безбедности, 229
  1.3. Државна ревизорска институција (ДРИ), 231
  1.3.1. Надлежности Државне ревизорске институције, 233
  1.3.2. Организација и састав ДРИ, 234

  Шести део
  КОНТРОЛА КОЈУ ОСТВАРУЈУ ИНСТИТУЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЈАВНОСТ ИНСТИТУЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЈАВНОСТ И СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ, 239
  ГРАТЈАНИИЈАВНОСТ, 240
  (НЕ)ОПРАВДАНИ ЗАХТЕВИ ИЛИ ПОТРЕБА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОШЋУ, 242
  УЛОГА МЕДИЈА, 246
  ЦИВИЛНОДРУШТВО, 247
  ОРГАНИЗАЦИЈЕЦИВИЛНОГДРУШТВАУСРБИЈИ, 250

  Седми део
  УНУТРАШЊА КОНТРОЛА У СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ ЗНАЧАЈ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 259
  ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ У РАДУ ПРИПАДНИКА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 261
  УНУТРАШЊАКОНТРОЛАУБИА, 264
  Унутрашња буцетска контрола и ревизија у БИА, 265
  УНУТРАШЊА КОНТРОЛА ВОЈНИХ
  СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 266
  Генерални инспектор, 267

  5. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ПРИПАДНИКА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ, 270
  5.1. Дисциплинска одговорност припадника БИА, 271
  5.2. Дисциплинска одговорност припадника ВБА и ВОА, 272

  СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ, 275
  РЕГИСТАР ПОЈМОВА, 291
  РЕЦЕНЗИЈЕ, 297


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Контрола служби безбедности у Србији
  Издавач: Službeni glasnik
  Страна: 305 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: 25 cm
  Година издања: 2014
  ИСБН: 978-86-519-1868-4
  Naručite
  Cena: 1.320 RSD
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Uvod u nacionalnu bezbednost
  1900 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021