MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 1.9 puta
  veću sliku


  Kalkulacije u građevinarstvu
  Autor: Slavko Savić
  Strana: 300 ► Ostali detalji
  Oblast: GrađevinaPriručnici
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Knjiga KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU je u svom prvom izdanju dozivela pravi tržišni bum, što znači da smo očito "pogodili" jednu vrlo značajnu oblast i temu.

  Namenjena je svima onima koji žele da se bave kalkulacijama u građevinarstvu, a normativi predstavljeni u ovoj knjizi odgovaraju realnom okruženju za niskogradnju, visokogradnju i zanatske radove.

  Analiza cene za svaku radnu operaciju uključuje sve resurse koji joj pripadaju kroz četiri modula: radna snaga, materijal, oprema i indirektni troškovi. Izborom radne operacije i njihovim međusobnim pridruživanjem i kombinovanjem dobija se cena troškova za sve tehnološke procese i njihovu optimalizaciju.

  Uz knjigu ide i CD sa programom MPCCS (Multi Project Cost Control System) za kalkulacije, koji polazi od radne operacije koja je slobodna i nije vezana za unapred predviđenu aktivnost.

  SADRŽAJ

  Reč autora, 5

  I UVOD, 11
  Principi procene troškova u građevinarstvu
  , 11
  1. Suština procene troškova, 11
  2. Metode za procenu troškova, 11
  3. Procedura procene troškova, 12
  4. Predmer i predračun radova, 14
  5. Sistemi klasifikacije i merenja radova, 15
  6. Proračun troškova po jedinici mere pozicije rada, 16
  7. Korišćenje gotovih baza podataka, 17
  8. Zaključna razmatranja, 19

  II NAMENA KNJIGE, 21
  1. Kalkulacije u građevinarstvu, 21
  2. Mesto i uloga kalkulacija li građevinarstvu, 21
  3. Prednosti i razlike između MPCCS i ostaih programa za kalkulacije, 23
  4. Prednosti uvođenja radne operacije u proračunu elemenata cene koja u sebi sadrži način i metodologiju prethodnih proračuna, 25
  5. Proračun resursa radna snaga i njeno uvođenje u radnu operaciju, 25
  6. Modularnost postavke sistema za kalkulacije, 28
  7. Sadržaj pojedinačnih modula, 28

  III PROJEKTOVANJE ELEMENATA CENE, 29
  1. Modul radne snage, 31
  2. Formiranje bruto satnice preko doprinosa na neto platu, 31
  3. Modul indirektnih troškova ili faktor preduzeća, 32
  4. Menadžer faktor, 33
  5. Faktor preduzeća, 24
  6. Proračun Menadžer faktora i faktora preduzeća (primer 1), 35
  7. Modul građevinskih mašina, 36
  8. Modul materijala, 36
  9. Lista materijala sa cenama (€/j.m), 36

  IV PRIMERI ANALIZE TEHNOLOŠKIH PROCESA I GRUPISANJE RADNIH OPERACIJA, 45
  1. Tehnološka karta za rasčišćavanje terena, 47
  2. Tehnološka karta za ručne iskope i podgrađivanje rova, 48
  3. Tehnološka karta za masovni mašinski iskop, 49
  4. Tehnološka karta za mašinski iskop u ograničenom prostoru, 50
  5. Primer 3: Masovni mašinski iskop, 51
  6. Primer 4: Mašinski iskop u ograničenom prostoru, 51
  7. Tehnaloška karta za utovar iskapanag materijala , 52
  8. Tehnaloška karta za prevoz zemljanih materijala, 52
  9. Tehnaloška karta za razastiranje i valjanje zemljanih materijala, 52
  10. Tehnološka karta za izradu nasipa, 53
  11. Tehnološka karta za proizvodnju agregata za betone i nasipe, 54
  12. Primer 5: Mašinska izrada nasipa, 54
  13. Tehnološška karta za iskop tunela, 55
  14. Primer 6: Tunelski iskop, 56
  15. Tehnološka karta za ugradnju tunelskih betona, 57
  16. Tehnološka karta za spravljanje i ugradnju betona na otvorenom, 58
  17. Primer 7: Ugradnja tunelskih betona, 59
  18. Tehnološka karta za spravljanje maltera na betonari, 59
  19. Primer 8: Spravljanje cementnih i krečnih maltera, 60
  20. Tehnološka karta za izradu i montažu armature, 61
  21. Primer 9: Izrada i montaža železa, 61
  22. Tehnološka karta za izbor tipa konstrukcije i marke betona, 62
  23. Tehnolaška karta za izradu, montažu 1 demontažu skela i oplate, 63
  24. Primer 10: Izrada i montaža oplate, 63
  25. Tehnološka karta za zanatske radove, 64
  26. Primer 11: Razni zanatski radovi, 65
  27. Primer 12: Proračun troškova za krovopokrivačke radove, 66
  28. Primer 13: Proračun troškova za gipsarske radove, 66
  29. Tehnološka karta za vodovod i kanalizaciju, 67
  30. Primer 14: lskop rova i polilganje cevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju, 68

  V PRORAČUN TROŠKOVA ZA KOMPLEKSNIJE TEHNOLOŠKE PROCESE, 69
  1. Primer 15.1: Spravljanje i ugradnja hidrotehničkih betona, 71
  2. Grafički prikaz strukture troškova hidrotehničkog betona, 72
  3. Kratak komentar na tehnologiju rada i metodologiju proračuna troškova za hidrotehnički beton MS 250, 72
  4. Primer 15.2: Tunelski iskop za putni tunel sa dve saobraćajne trake, 75
  5. Grafička interpretacija strukture troškova tunelskog iskopa, 76

  VI RADNE OPERACIJE SA NUMERIČKIM VREDNOSTIMA, 77

  VII GRAĐEVINSKA MEHANJZACIJA, 101
  1. Tabela 1/1 - Tehnički podaci o mašinama, 105
  2. Tabela 2/1- Pogonski podaci o mašinama, 106
  3. Tabela 3/l - Troškovi nabavke mašina, 107
  4. Tabela 4/1 - Praktični učinci, 108
  5. Tabela 5/1 - Inženjersko komercijalni podaci o mašinama, 109
  6. Tabela 1/2 - Tehnički podaci o mašinama, 110
  7. Tabela 2/2 - Pogonski podaci o mašinama, 111
  8. Tabela 3/2 - Troškovi nabavke mašina, 112
  9. Tabela 4/2 - Praktični učinci mašina, 113
  10. Tabela 5/2 - Inženjersko komercijalni podaci o mašinama, 114
  11. Tabela 1/3 - Tehnički podaci o maššinama, 115
  12. Tabela 2/3 - Paganski podaci o mašinama, 116
  13. Tabela 3/3 - Troškovi nabavke mašina, 117
  14. Tabela 4/3 - Praktični učinci mašina, 118
  15. Tabela 5/3 - lnženjersko komercijalni podaci o mašinama, 119

  VIII BAZA PODATAKA SA ANALIZOM CENA, 121
  1. Formiranje baze podataka preko radnih operacija sa četiri promenljive odnosno četiri resursa (radna snaga, materijal, oprema i indirektni troškovi), 123
  2. Logičnost izbora varijantnih rešenja i pojam istine, 124

  VIII-1 GRAĐEVINSKE MAŠINE, 125
  1. Buldožeri, 125
  2. Trenčeri, 125
  3. Rovokopači, 125
  4. Grejderi, 126
  5. Ventilatori, 126
  6. Plovni bager - refuler, 126
  7. Transportne mašine, 126
  8. Pumpe za vodu, 127
  9. Kompresor, 128
  10. Betonare, 128
  11. Uređaji za hlađenje vode - ledomali, 128
  12. Separacije, 128
  13. Dizalice, 128
  14. Betonske pumpe, 129
  15. Silobusi - mikseri , 129
  16. Vibratori, 129

  VIII-2 RADNE OPERACIJE U GRAĐEVINARSTVU, 129
  1. Ručni iskop i podgrađivanje rova, 129
  2. Minerski radovi na otvorenom, 129
  3. Minerski radovi u tunelu, 130
  4. Tunelski dodaci , 130
  5. Ugradnja betona, 130
  6. Obrada prekida u betonu i temeljne spojnice, 131
  7. Tunelska ugradnja betona, 131
  8. Torkret beton, 131
  9. Glineno jezgro za nasute brane, 131
  10. Skele i oplate, 131
  11. Izrada i montaža armature, 132
  12. Radovi u kamenu - suvozld, 133
  13. Kišna i feka1na kanalizacija, 133
  14. Pneumatsko bušenje, 133
  15. Potrošnja cementa po m3 betona, 134
  16. Dodaci betonu, 134
  17. Spravljanje maltera, 134
  18. Zidanje, malterisanje, ltd, 134
  19. Hidroizolacije, 134
  20. Razni zldarski radovi, 134
  21. Krovopokrivački radovi, 134
  22. Podopolagački radovi, 135
  23. Bravarski i limarski radovi, 135
  24. Spravljanje betona, 135
  25. Keramika - teraco, 135
  26. Fasadni radovi, 135
  27. Proizvodnja agregata, 135
  28. Razni zanatski radovi , 135
  29. Nasute brane, 136
  30. Tunelski radovi - ankeri, 136
  31. Metalna klizna oplata, 136
  32. Šipovi, 136

  IX ANALIZE CENA, 137

  X PROGRAM ZA KALKULACIJE MPCCS (Multy Project Cost Control Systcm), 265
  1. Uvod, 267
  2. Početak rada sa programom, 267
  3. Rezime, 268

  X-1 VIZUELIZACIJA RADA SA MPCCS (betonski radovi), 269
  1. Grupisanje radnih operacija za odabrani tehnološki proces, 269
  2. Prikaz padajućeg menija u Excel-u i izbor radnih operacija koje su u direktnoj vezi sa izborom tehnologije građenja, 270
  3. Analiza cene za proizvodnju betona na betonari "steterlscwing" tip H 500 sa Up=40m3/h, 271

  X-2 VIZUELIZACIJA RADA SA MPCCS (tunelski radovi), 272
  1. Analiza cene za hidrotehnički tunel preseka cca 25m2, 272
  2. Tunelski radovi, 273
  3. Analiza cene za bušenje rupa pneumatskim pištoljem "PUMA BBC", 274

  X-3 INSTRUKCIJE ZA INSTALIRANJE PROGRAMA MPCCS, 275
  1. Uvodne napomene, 275
  2. Instalacija programa, 276
  3. Primer 1: Aktiviranje menija MPCCS, 276
  4. Primer 2: Aktiviranje makroa, 278
  5. Primer 3: Provera adrese makroa, 279

  X-4 PROGRAMIRANJE U VBA JEZIKU (Visual Basic for Applicatious), 280
  1. Primer 4: Dodavanje novog menija i makroa, 280
  2. Primer 5: Vizuelni izgled prilikom rada sa dodavanjem novog menija i makroa, 281

  Prilog:
  XI IZVODI IZ ZBORNIKA RADOVA, 283

  XI-l Prva tema:
  KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU - PRORAČUN ELEMENATA CENE, 285
  XI-2 Druga tema:
  KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU - PRORAČUN PRAGA RENTABILNOSTl ZA IZGRADNJU OBJEKATA
  , 290

  Literatura, 297

  (isbn prethodnog izdanja 86-395-0502-0)


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Kalkulacije u građevinarstvu
  Izdavač: Građevinska knjiga, Stylos
  Strana: 300 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo:
  Format: A4
  Godina izdanja: 2008
  ISBN: 978-86-395-0538-7
  RASPRODATO
  U pripremi je obnovljeno izdanje
  Ako želite da vam javimo kada bude u prodaji:

  Prijavite se ovde da biste mogli da rezervišete.


  Kupljeno uz ovu knjigu

  Normativi i standardi rada u građevinarstvu: visokogradnja 1, Građevinski radovi, 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje 2008 god.
  4200 din.

  Microsoft Project 2010: Korak po korak
  1590 din.

  Normativi i standardi rada u građevinarstvu, Instalacije 4b
  4200 din.

  Normativi i standardi rada u građevinarstvu, Instalacije 4a
  4200 din.

  Tehnologija građevinskih radova - grubi građevinski radovi
  1340 din.

  Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Niskogradnja 7
  4200 din.

  Građevinski rečnik: Rusko/srpski, 40.000 terminoloških jedinica
  4200 din.

  English in construction management, 2. izdanje
  1500 din.

  Savremeno građenje u podzemlju
  5280 din.

  Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Niskogradnja 6
  4200 din.

  Hidrotehničke konstrukcije, prvi deo
  1360 din.

  Joga za neupućene
  1200 din.

  Uvod u hidrotehničke građevine
  2160 din.

  Građevinske tablice: priručnik za planiranje, proračun, izvedbu i nadzor gradnje s posebnim osvrtom na austrijsku građevinsku normizaciju
  4400 din.

  Samodisciplina
  810 din.

  Microsoft Project 2016 Korak po korak
  1850 din.

  Problemi izgradnje i vrednovanje objekata
  820 din.

  Ugovaranje i realizacija investiciono-građevinskih projekata sa aspekta investitora
  990 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020