MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ Bezbednost

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Савремени системи безбедности
  У књизи су обрађена битна научна сазнања о појмовно-категоријалном систему у области безбедности; врстама, носиоцима и облицима угрожавања и угрожености; улози државе у остваривању безбедности; функцијама и делатностима савремених система безбедности, као и сазнања о структури елемената савремених система безбедности, пре свега, њиховој друштвеној улози, функцијама, мисијама, задацима, организацији, уставно-правном функционисању, управљању, демократској контроли и надзору над њима. Монографија је намењена стручној и научној јавности, пре свега, студен- тима факултета и високих школа у области друштвених и хуманистичких наука, студентима мастер, докторских и постдокторских студија, те научним институтима и научноистраживачким центрима. Књига ће вероватно изазвати шире интересовање научне и стручне јавности, с обзором на то да постоји велики број превазиђених и читава поплава нових идеализованих садржаја у домаћој, европској и светској литератури у овој осетљивој области друштвеног живота, који нису у функцији обезбеђивања даљег просперитетног развоја политичких, економских, социјалних, културних и информационо-информатичких система у савременим државама.

  ПРЕДГОВОР
  Дуже време осећа се потреба за наумним делом у којем би била изложена целовита грађа о савременим системима безбедности. У овом делу заснована је базична научна дисциплина у пољу друштвено-хуманистичких наука и области безбедносних наука. Иако спада у групу базних научних дисциплина у области безбедносних наука, она се у систему образовања најчешће изучавала у оквиру Увода у безбедносне науке или безбедносне студије, чиме ни по обиму, ни по садржају није могла бити у потпуности захваћена. Отуда је главни предмет ове монографске књиге тежишно усмерен на изучавање битних обележја система безбедности у оквиру функционално-структуралних елемената савремених држава који егзистирају у овом времену и који ће остваривати све значајнију друштвену функцију у наредним деценијама 21. века У књизи су обрађена битна научна сазнања о појмовно-категоријалном систему у области безбедности; врстама, носиоцима и облицима угрожавања и угрожености; улози државе у остваривању безбедности; функцијама и делатностима савремених система безбедности, као и сазнања о структури елемената савремених система безбедности, пре свега, њиховој друштвеној улози, функцијама, мисијама, задацима, организацији, уставно-правном функционисању, управљању, демократској контроли и надзору над њима.

  Монографија је намењена стручној и научној јавности, пре свега, студентима факултета и високих школа у области друштвених и хуманистичких наука, студентима мастер, докторских и постдокторских студија, те научним институтима и научноистраживачким центрима. Књига ће вероватно изазвати шире интересовање научне и стручне јавности, с обзором на то да постоји велики број превазиђених и читава поплава нових идеализованих садржаја у домаћој, европској и светској литератури у овој осетљивој области друштвеног живота, који нису у функцији обезбеђивања даљег просперитетног развоја политичких, економских, социјалних, култирних и информационо-информатичких система у савременим државама. Настанком „међународног” права, прокламовањем мирног решавања спорова између држава и уграђивањем концепта људских права и слобода у...

  САДРЖАЈ

  ПРЕДГОВОР
  УВОДНА РАЗМАТРАЊА
  1. КОНСТИТУ ИСАЊЕ ЗАСЕБНЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
  2. НАУЧНА ПРИПАДНОСТ ДИСЦИПЛИНЕ САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
  3. ПРОМЕНЕ У ПОЈМУ БЕЗБЕДНОСТИ

  1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИШ И ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
  1. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА УГРОЖАВАЊЕ, УГРОЖЕНОСТ БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТЈЈШ,
  1.1. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА УГРОЖАВАЊЕ И УГРОЖЕНОСТ, 22
  1.2. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТ
  1.3. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА СИГУРНОСТ
  1.4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ ТЕОРИЈСКИХ ПРИСТУПА БЕЗБЕДНОСТШ
  2. ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛА КОДЕКСА ПОЈМОВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ
  2.1. БЕЗБЕДНОСТ КАО СПЕЦИФИЧНА ДРУШТВЕНА ПОЈАВА И ПРОЦЕС
  2.2. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  2.3. СУБЈЕКТИ БЕЗБЕДНОСТ
  2.4. АКТИВНОСТИ СУБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОСТ
  2.5. МЕТОДЕ И СРЕДСТВА БЕЗБЕДНОСНОГЈДЕЛОВАЊА
  2.6. ЕФЕКТИ, РЕЗУЛТАТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ДШ10ВАЊА СУБТЕКАТА БЕЗБР.ПНОГ.ТИ ДД

  II. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ КАО ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКЕ И ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ, 42
  1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О СИСТЕМУ
  2. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА БЕЗБшВсТИ У ПОЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ, 44
  3. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ КАО ЧИНИЛААЦ ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ МОЋИ
  4. ОДНОС ИЗМЕЂУ СИСТЕМА БЕЗБЕДНО|ТИ И ОСТАЛИХ ДРУШТВЕНИХ СИСТБМА, 47
  5. КЛАСИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 49
  6. СТРУКТУРА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 52
  7. УЛОГА, ФУНКЦИЈЕ И ДЕЛАТНОСТИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 53
  7.1. ДРУШТВЕНА УЛОГА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 53
  7.2. ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 55
  7.3. ДЕЛАТНОСТИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 58
  7.3.1. Обавештајно-безбедносна делатност, 59
  7.3.2. Делатност унутрашњих послова, 60
  7.3.3. Делатност одбране, 61
  7.3.4. Делатности контроле државне границе, 62
  7.3.5. Делатности физичко-техничке заштите људи, имовине и пословања, 65

  III. УЛОГА ДРЖАВЕ У ОСТВАРИВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ, 68
  1. ДРЖАВА КАО ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКЕ, 68
  2. ВЛАСТ И ВРШЕЊЕ ВЛАСТИ КАО ИНСТРУМЕНТ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОДРЕТЈЕНИХ ИНТЕРЕСА, 69
  3. УЛОГА ВЛАСТИ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ, 70
  3.1. УЛОГА ЗАКОНОДАВНЕ ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ, 73
  3.1.1. Улога законодавне власти у изградњи националне безбедносне политике, 74
  3.1.2. Улога законодавне власти у усклађивању националне безбедносне политике са међународним уговорима, 76
  3.1.3. Улога законодавне власти у законским и политичким овлашћењима, 79
  3.1.4. Улога законодавне власти у доношењу и контроли буџета.80
  3.1.5. Улога законодавне власти у одлучивању о упућивању мировних мисија 80
  3.1.6. Улога законодавне влсти у јавним набавкама 80
  3.2. УЛОГА ПАРЛАМЕНТАРНИХ ОДБОРА И КОМИСИЈА, 81
  3.2.1. Одбор за безбедност и одбрану, 82
  3.2.2. Одбор за буџет - финансије (приходе и расходе), 83
  3.2.3. Генерални ревизор, 85
  3.2.4. Анкетни одбори и истражне комисије, 86
  3.3. УЛОГА ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ, 86
  3.3.1. Улога извршне власти у вођењу унутрашње националне безбедносне политике, 87
  3.3.2. Улога извршне власти у вођењу спољне безбедносне политике, 91
  3.4. УЛОГА СУДСКЕ ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ, 92

  IV. ОБЛИЦИ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 93
  1. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАШТИТИ ОД НЕОРУЖАНИХ ОБЛИКА УГРОЖАВАЊА, 93
  2. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАШТИТИ ОД ОРУЖАНШИ ОБЛИКА УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ, 101
  2.1. ОРУЖАНА АГРЕСИЈА
  2.2. ВОЈНА ИНТЕРВЕНЦИЈА, 104
  2.3. ОРУЖАНА ПОБУНА, 106

  V. КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 110
  1. ПОЛИТИЧКО-ПРАВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 110
  2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
  2.1. ПРИНЦИП ЈЕДИНСТВА
  2.2. ПРИНЦИП ЕФИКАСНОСТИ, 114
  2.3. ПРИНЦИП ОТВОРЕНОСТИ, 116
  2.4. ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ
  2.5. ПРИНЦИП ХИЈЕРАРХИЈСКЕ УРЕЂЕНОСТИ, 117
  2.6. ПРИНЦИП ДВОСТРАНОСТИ ОДНОСА
  2.7. ПРИНЦИП СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, 117
  2.8. ПРИНЦИП ЈЕДИНСТВА У УПРАВЉАЊУ, РУКОВОЂЕЊУ И КОМАНДОВАЊУ, 118
  3. ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДН0СТИ, 119
  3.1. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 119
  3.1.1. Појам организације (организационе струкра, 119
  3.1.2. Типологија организационих структура, 120
  3.1.3. Параметри организационе структуре, 122
  3.1.4. Фактори организационе структуре, 125
  3.2. МОДЕЛИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ, 129
  3.2.1. Принципи моделирања организационих структура, 132
  3.2.2. Циљеви моделирања организационих структура, 133
  3.3. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 134
  3.3.1. Анализа задатка организације, 137
  3.3.2. Груписање задатака и њихових носилац, 137
  3.3.3. Дефинисање и делегирање ауторитетаи одговорности, 137
  3.3.4. Успостављање механизама координације, 138
  3.3.5. Вредновање варијанти будућег моделЈорганизације, 138
  3.3.6. ФормуЛИСање решења
  3.3.7. Усвајање будућег модела, 139

  VI. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 141
  1. ОДБРАНА КАО ПОДСИСТЕМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 141
  1.1. ПОЈАМ СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 141
  1.2. ЦИЉЕВИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 141
  1.3. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 141
  1.3.1. Акциони аспект, 141
  1.3.2. Организациони аспект, 151
  1.4. СТРУКТУРА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 152
  1.4.1. Оружане снаге (војска), 152
  1.4.2. Цивилна одбрана, 158
  1.4.3. Друге институције од значаја за одбрану, 159
  1.5. УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ОДБРАНЕ, 159
  1.6. УСТАВНА И НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 168
  2. ПОЛИЦИЈА КАО ПОДСИСТЕМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 172
  2.1. ПОЈМОВНО ОДРЕТЈЕЊЕ ПОЛИЦИЈЕ КАО ПОДСИСТЕМА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 172
  2.2. ДРУШТВЕНА УЛОГА И ФУНКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ, 177
  2.3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА САВРЕМЕНА ПОЛИЦИЈА, 179
  2.4. МИСИЈЕ И ЗАДАЦИ ПОЛИЦИЈЕ, 181
  2.5. МЕХАНИЗМИ КОНТРОЛЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОДГОВОРНОСТИ, 182
  2.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, 183
  2.7. РУКОВОТЈЕЊЕ ПОЛИЦИЈОМ, 185
  2.8. УСТАВНА И НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ ПОЛИЦИЈЕ, 186
  2.9. ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОЛИЦИЈЕ, 187
  3. ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ КАО ПОДСИСТЕМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 194
  3.1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ, 194
  3.2. ПОДЕЛА ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ, 198
  3.3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РАДА ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ, 200
  3.4. МИСИЈЕ, ЗАДАЦИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И СНАГЕ ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ, 203
  3.4.1. Мисије и задаци обавештајно-безбедносних служби..203
  3.4.2. Организација обавештајних и безбедносних служби..207
  3.4.3. Снаге и средства обавештајно-безбедносних служби.211
  3.5. МЕТОДЕ ДЕЛОВАЊА ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ.
  3.6. МЕРЕ СУПРОТСТАВЉАЊА ОБАВЕШТАЈНИМ СЛУЖБИ
  3.6.1. Мере које предузимају државни органи
  3.6.2. Мере које предузимају органи и службе безбедност
  3.7. ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ, 224
  3.7.1. Потреба за законском регулативом., 224
  3.7.2. Ограничавање уставних и људских правв, 2215
  3.8. ДЕМОКРАТСКА КОНТРОЛА И НАДЗОР НАД ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИМ СЛУЖБАМА
  4, СИСТЕМИ БЕЗВЕДНОСТИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ КАО ПОДСИСЕМОМ СИСТВМА БЕЗВВДНОСТИ
  4.1 ПОЈАМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
  4.2 МЕСТО УЛОГА и ЗНАЧАЈ сИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ У СИСТЕМУ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  4.3 НАДЗОР И КОНТРОЛА ПАД СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
  4 4 СТРУКТУРА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
  4.4.1. Ганична полиција кпо подсистем система безбедности државне границе
  4.4.2.Царина као подсистем система безбедности државне границе
  5. ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ КАО ПОДСИСТЕМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
  5.1. ОСНОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА
  5.2. ПРАВНА УРЕТ)ЕНОСТ ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
  5.3. ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ и пословања
  5.4. ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА
  5.5. КОНТРОЛА И НАДЗОР СИСТЕМА ОБЕЗБЕТЈЕЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА
  5.6. СТАТУС ПРИВАТНИХ БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПАНИЈА
  5.6.1. Услуге које пружају приватне безбедносне компаније
  5.6.2. Услови за обављањвделатности заштите
  5.6.3. Везе са сектором безбадности
  5.6.4. Употреба силе и «атреног оружја
  5.6.5. Професионализам и обука
  5.6.6. Контрола приватних компанија за безбедност
  6. ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ КАО ПОДСИСТЕМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ, 300
  6.1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА, 300
  6.2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА, 301
  6.3. ЗАШТИТА КАО АТРИБУТ И ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ, 304
  6.3.1. Превентивне активности, 305
  6.3.2. Припремљеност за предузимање мера, 305
  6.3.3. Осматрање, обавештавање и узбуњивање, 306
  6.3.4. Заштита, спасавање и помоћ, 307
  6.3.5. Отклањање последица несрећа, 307
  6.4. ПОЈАМ, МЕСТО И УЛОГА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ, 308
  6.5. МИСИЈЕ И ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 309
  6.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 318
  6.7. ПРАВНИ АСПЕКТ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 326
  6.8. МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ ТРЕТМАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 329
  6.9. НАЧЕЛА ОРГАНИЗОВАЊА, ЗАШТИТЕ, СПАСАВАЊА И ПОМОЋИ, 332
  7. СИСТЕМИ ЦИВИЛНЕ СИГУРНОСТИ, 335
  7.1. ДЕФИНИСАЊЕ КАТЕГОРИЈАЛНИХ ПОЈМОВА
  У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ, 335
  7.2. СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА, 338
  7.2.1. Пензијско и инвалидско осигурање, 338
  7.2.2. Програми здравственог осигурања, 343
  7.2.3. Програми осигурања незапослених, 346
  7.2.4. Програми заштите породице и деце, 349
  7.2.5. Програми социјалне заштите сиромашних, 350

  ИНДЕКС ПОЈМОВА, 357
  ИНДЕКС ИМЕНА, 360
  ЛИТЕРАТУРА, 365
  ДОКУМЕНТА, 374


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Савремени системи безбедности
  Издавач: Zavod za udžbenike
  Страна: 373 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: 24 cm
  Година издања: 2015
  ИСБН: 978-86-17-19106-9
  Naručite
  Cena: 1.300 RSD
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu





  Kupljeno uz ovu knjigu

  Međunarodna bezbednost : teorijski pristupi: uvod u studije bezbednosti
  1000 din.

  Uvod u nacionalnu bezbednost
  1900 din.

  Detektivska delatnost
  1490 din.

  Bezbednost kao preduslov razvoja
  935 din.

  Bezbednost informacija: osnove i smernice
  1760 din.

  Uvod u studije bezbednosti
  2338 din.

  Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura
  825 din.

  Moć i nemoć pregovaranja
  770 din.

  Савремени концепт националне безбедности
  600 din.

  DATA I GOLIJAT: nevidljivi rat za prikupljanje vaših podataka i kontrolu vašeg života
  960 din.

  Pristup projektovanju Ex uređaja
  1100 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021