MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹MedicinaHematologija

  Prikaži 6 puta
  veću sliku


  Klinička hematologija
  Autor: Dragomir Marisavljević
  Strana: 1300
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Problemima patofiziologije, dijagnostike i lečenja poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema u domaćoj medicinskoj literaturi posvećen je izuzetno skroman broj naslova posebnih monografija, uprkos činjenici da je ovo područje poslednjih nekoliko decenija jedno od najdinamičnijih medicinskih istraživačkih sfera. Upravo zbog toga, Klinička hematologija jeste dragoceno štivo, budući da svojim sadržajem ide u susret izuzetnom stručnom interesu nase medicinske javnosti za aktuelnim informacijama o savremenim mogućnostima prepoznavanja, prevencije i lečenja poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema.

  KLinička hematologija pripada oblasti interne medicine, uže oblasti hematologije. Rukopis sadrži predgovor u kome autori iznose razloge koji su ih podstakli da napišu rukopis i ciljeve koje očekuju da će rukopis zadovoljiti. Zatim sledi sadržaj i tekst sa ukupno 11 poglavlja, koji je uredio tim od 9 urednika. Kbristeći se izuzetno aktuelnom literaturom, autori nisu propustili priliku da, po pravilu, iskažu i buduće pravce razvoja jedne od najkompleksnijih grana u medicini, hematologije. Na kraju teksta je obiman, precizan, pregledan i sažet indeks pojmova. U izradirukopisasarađivaio je79 autoraiz25 renomiranihinstitucijakojese bave naučnoistraživačkim radom, dijagnostikom i lečenjem poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema, što je posebno doprinelo kvalitetu rukopisa.
  KLinička hematologija grupe autora, sa uredničkim timom na čelu sa profesorom Dra-gomirom Marisavljevićem, namenjen je lekarima praktičarima. Uz optimum teoretskih razmatranja, koristeći modernu literaturu i savremenu terminologiju, autori čitaoca na sistematičan, logičan, praktičan i sveobuhvatan način upoznaju sa uzrocima, mehanizmima nastanka, kliničkim ispoljavanjem, laboratorijskom dijagnostikom i metodama lečenja poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema. Tekst je pisan jasnim jezikom i modernim stilom. Korišćene tabele i slike su dobro sistematizovane, pregledne i lako upotrebljive. Na taj način autori su uspeli da na savremen način iznesu aktuelne stavove o patofiziologiji, dijagnostici i lečenju poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema.

  Značajan broj naslova posvećen je interdisciplinarnim ili oblastima veoma bliskim kiiničkoj hematologiji (molekularna biologija, klinička imunologija i transfuziologija) što rukopisu daje sveobuhvatnost i celovitost. Ono što rukopis čini jedinstvenim je što su pažljivo obrađene teme kojima se posvećuje malo prostora u klasičnim hematološkim monografijama, a deo su svakodnevne kliničke prakse: gerijatrijski, pravnomedicinski i brojni drugi aspekti kliničke hematologije (kvalitet života, palijativno zbrinjavanje, nutridja, rehabilitadja i sl.), principi kliničkih ispitivanja, savremena farmakoterapija, razvojni put od ranijih do savremenih klasifikacija različitih bolesti itd.

  Smatram da će ovaj rukopis biti dobrodošao i koristan ne samo hematolozima, nego i lekarima raznih drugih specijalnosti koji se po prirodi posla neminovno susreću sa problemima poremećaja i bolesti hematopoeznog sistema u dnevnoj kliničkoj praksi.
  Akademik prof. dr Vladimir Bumbasirević,
  dekan Medicinskog fidculteta Univerziteta u Beogradu


  Sadržaj
  Spisak autora
  Recenzije
  Predgovor

  Urednik: Pavle Milenković
  Uvod, 2
  1.1. Struktura i funkcija DNK, 2
  Hromozomi: opšta struktura, 5
  RNK (ribonukleinska kiselina), 5
  Kontrola ekspresije gena, 7
  Replikacija, 11
  Mutacije, 12
  1.2. Signalni putevi u regulaciji hematopoeze, 13
  Detektovanje signala: ligandi i receptori, 14
  Intracelularni receptori, 13
  Ekstracelularni receptori, 15
  Prenos signala: intermedijeri, 18
  Prenos signala: kontrola genske ekspresije, 20
  Primeri unutarćelijskog prenosa signala, 21
  1.3. Celijska kinetika, proliferacija i apoptoza, 24
  Celijski receptori, 24
  Putevi prenošenja signala (ćelijska transdukcija), 25
  Ćelijski ciklus, 27
  Merenje ćelijske kinetike odnosno proliferacije, 29
  Celijska smrt, 31
  Morfološke i biohemijske karakteristike apoptoze, 32
  Regulacija aktivacije apoptoze, 34
  Regulacija procesa apoptoze, 35
  1.4. Farmakogenomika i hematološka oboljenja, 40
  Uvod, 40
  Genski polimorfizam i farmakokinetika lekova, 42
  Genski polimorfizam i farmakodinamika lekova, 44
  Doziranje na osnovu genotipa, 44
  Zaključak, 44

  I OSNOVI IMUNOLOGIJE,
  Urednik: Marija Mostarica Stojković
  2.1. Osnovni principi urođene i stečene imunosti, 48
  Uloga imunskog sistema u organizmu, 48
  2.2. Prepoznavanje antigena, 36
  2.3. Sazrevanje, aktivacija i diferencijacija limfocita, 65
  2.4. Efektorski mehanizmi imunskog odgovora, 73
  2.5. Bolesti prouzrokovane imunskim mehanizmima, 85
  BIOLOGIJA MATIČNE ĆELIJE I BOLESTI MATIČNE ĆELIJE
  HEMATOPOEZE,
  Urednik: Dragomir Marisavljević
  3.1. Osnove biologije matičnih ćelija, 96
  Klasifikacija matičnih ćelija, 96
  Reprogramiranje genetskog materijala kod diferentovanih ćelija, 97
  Niša za matične ćelije hematopoeze, 98
  Osnove ćelijskog ciklusa, 99
  3.2. Transkripcioni faktori u normalnoj i malignoj hematopoezi, 101
  Hematopoeza, 101
  Poreklo hematopoeze čoveka, 103
  Diferencijacija matičnih ćelija hematopoeze u progenitore hematopoeze, 103
  Regulacija hematopoeze sa citokinima, 104
  Transkripcioni faktori u malignoj hematopoezi, 107
  Mutacije koje predisponiraju leukemijama, 108
  Dodatni mehanizmi regulacije hematoloških maligniteta, 108
  3.3. Interakcije između matičnih / progenitorskih ćelija hematopoeze i miljea
  / strome kostne srži — biologija hominga i mobilizacije matičnih ćelija, 113
  Homing matičnih i progenitorskih ćelija hematopoeze, 113
  Mobilizacija matičnih i progenitorskih ćelija hematopoeze, 113
  Leukemijske matične ćelije — ponašanje tokom migracije, 114
  3.4. Biologija eritropoeze, eritroidne diferencijacije i sazrevanja, 115
  Progenitori eritropoeze, 115
  Eritropoetin i eritropoetinski receptor, 118
  Signalna transdukcija receptora eritropoetina, 119
  EPOR i signalni putevi u bolestima eritropoeze, 121
  Mikrosredina hematopoeze, 123
  Ontogeneza eritropoeze, 126
  Transkripcioni faktori u eritropoezi i pridruženim bolestima, 128
  3.5. Granulocitopoeza i regulacija, 132
  Morfologija procesa granulocitopoeze, 132
  Kinetika neutrofila, 134
  Regulacija procesa granulocitopoeze, 135
  Procena granulocitne rezerve i stimulacija granulocitopoeze, 139
  3.6. Megakariocitopoeza i regulacija, 140
  Matične ćelije opredeljene za megakariocitnu lozu, 140
  Promegakarioblasti i morfološki prepoznati megakariociti, 141
  Trombopoetin, Mpl receptor i signalni putevi u regulaciji megakariocitopoeze, 143
  Eksperimentalni životinjski modeli regulacije megakariocitopoeze, 144
  3.7. Urođeni oblici insuficijencije kostne srži, 146
  Fankonijeva anemija, 147
  Kongenitalna diskeratoza, 149
  Shwachman-Diamond sindrom, 149
  3.8. Aplastična anemija, 151
  Etiologija, 151
  KJinička slika, 154
  Laboratorijska ispitivanja, 154
  DiferencijaJna dijagnoza, 155
  Prognostićki faktori, 156
  cpplikacijc, 156
  Tok i ishod,
  3.9. Paroksizmalna noćna hemoglobinurija, 161
  Etiopatogeneza, 161
  Klasifikacija, 162
  Klinička slika, 162
  Dijagnoza PNH, 163
  Lečenje, 163
  3.10. Stečeni poremećaji produkcije eritrocitne loze, 165
  Izolovana aplazija eritrocitne loze, 165
  Stečeni poremećaji produkcije granulocitne loze, 167
  Neutrofilije, 173
  Poremećaji produkcije eozinofila, 174
  Poremećaji produkcije bazofila, 175
  3.11. Stečeni poremećaji produkcije megakariocitne loze, 177
  Trombocitopenije, 178
  Ciklična trombocitopenija, 180
  Trombocitoze, 181
  BOLESTI ERITROCITNE LOZE, 185
  Urednik: Stevan Popović
  4.1. Patobiologija eritrocita i hemoglobina, 186
  Celije eritrocitne loze, 186
  Regulacija eritrocitopoeze, 187
  Eritrocitna membrana, 187
  Metabolizam eritrocita, 188
  Hemoglobin, 188
  Sintezahema, 189
  Metabolizam gvožđa, 189
  Metabolizam B12 vitamina i folne kiseline, 192
  Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza anemija, 193
  4.2. Laboratorijska dijagnostika anemija, 197
  Hematološki parametri, 199
  Laboratorijski testovi za procenu statusa gvožđa, 202
  Laboratorijski testovi za ispitivanje megaloblastne anemije, 205
  Laboratorijsko praćenje efekta terapije megaloblastne anemije, 207
  Laboratorijska dijagnostika hemoliznih anemija, 207
  Laboratorijski testovi za ispitivanje povećane razgradnje eritrocita, 208
  Laboratorijski testovi za ispitivanje povećane eritropoeze u hemolizi, 210
  Laboratorijski testovi u diferencijalnoj dijagnozi hemoliznih anemija, 210
  Laboratorijski testovi za određivanje specifičnog uzroka hemolize, 210
  4.3. Sideropenijska anemija, 212
  Epidemiologija, 212
  Etiopatogeneza, 212
  Klinička slika, 215
  Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza, 215
  Lečenje, 217
  Prognoza, 218
  4.4. Megaloblastne anemije, 220
  Etiofiziološka klasifikađja deficita vitamina BI2, 224
  Etiopatofiziološka klasifikađja deficita folata,
  Klinička slika megaloblastnih anemija,
  Fizikalni pregled,
  Dijagnoza,
  Lečenje megaloblastnih anemija,
  4.5. Biosinteza hema i oboljenja: porfirije i sideroblastna anemija,
  Biosinteza hema,
  Regulacija sinteze hema,
  Porfirije,
  Druge akutne porfirije,
  4.6. Sideroblastne anemije,
  Nasledna sideroblastna anemija,
  Stečene sideroblastne anemije,
  4.7. Hemolizne anemije — uvod,
  Krize u hemoliznim anemijama,
  Podela hemoliznih anemija,
  4.8. Korpuskularne hemolizne anemije,
  Anemije zbog poremećaja membrane eritrocita,
  Enzimopenijske hemolizne anemije,
  Hemoglobinopatijske hemolizne anemije,
  Bolest srpastih eritrocita,
  Ostale hemoglobinopatije,
  4.9. Ekstrakorpuskulne hemolizne anemije,
  Autoimune hemolizne anemije,
  Autoimuna hemolizna anemija sa toplim antitelima,
  Autoimuna hemolizna anemija izazvana lekovima,
  Autoimuna hemolizna anemija sa hladnim antitelima (bolest hladnih aglutinina)
  Paroksizmalna hemoglobinurija na hladnoću,
  Neimune ekstrakorpuskulne hemoline anemije,
  4.10. Anemija starih osoba,
  Epidemiologija,
  Etiopatogeneza,
  Klinička slika,
  Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza,
  Lečenje,
  Prognoza,

  HEMATOLOŠKI MALIGNITETI, 297
  Urednici: Biljana Mihaljević, Dragomir Marisavljević
  5.1. Klinička farmakologija odabranih antineoplastičkih agenasa
  koji sc primenjuju u lečenju malignih bolesti krvi, 298
  Uvod, 298
  Otkriće i razvoj novih citostatika, 299
  Rezistencija na citostatike, 299
  Klinička farmakologija alkilirajućih agenasa, 299
  Klinička farmakologija analoga platine, 306
  Klinička farmakologija antimetabolita koji se koriste u hematološkim indikacijama.308
  Autagonisti folnc kiselinc, 308
  Antagonisd purina, 308
  misti pirimidina, 308
  Klinička farmakologija agenasa koji deluju na mikrotubule: Vinka alkaloidi
  Klinička farmakologija inhibitora topoizomeraza,
  Klinička farmakologija citotoksičnih antibiotika koji se primenjuju u hema
  5.2. Radioterapija u lečenju malignih hematoloških bolesti, 328
  Uvod, 328
  Fizičke osnove jonizujućeg zračenja, podela radioterapije, interakcija jonizujućeg zračenja i žive materije, 328
  Radiobiološke osnove radioterapije, radiosenzitivnost i radiokurabilnost tumora, radiosenzitivnost zdravog tkiva, radioterapijske komplikacije, 329
  Aparati za transkutanu radioterapiju, energije zračenja u radioterapiji, distribucija i frakcionisanje doze zračenja, 331
  Procedure izvođenja radioterapijskog tretmana, 333
  Tehnike zračenja malignih bolesti hematopoetskog sistema, 335
  Tehnike zračenja proširenim radioterapijskim poljima (extended fields), 335
  Tehnike zračenja regije primarno zahvaćenih limfnih čvorova, 336
  Zračenje celog tela (Total Body Irradiation -TBI), 336
  Specifičnosti primene radioterapije u lečenju hematoloških malignih bolesti, 337
  5.3. Biotehnologija i savremena farmakoterapija, 340
  Regenerativna medicina, 340
  Oblasti biotehnologije u savremenoj medicini, 341
  Genska terapija, 343
  5.4. Specifičnosti kliničkih ispitivanja lekova u hematologiji, 345
  Uvod, 345
  Faza I kliničkih ispitivanja lekova u onkologiji, 347
  Faza II kliničkih ispitivanja lekova u onkologiji, 352
  Faza 0 kliničkih ispitivanja lekova u onkologiji, 355
  Ciljana (target) terapija hematoloških oboljenja, 356
  5.5. Pregled i klasifikacija mijeloproliferativnih neoplazmi, 360
  Mijeloproliferativne neoplazme, 362
  Mijeloidne i limfoidne neoplazme sa eozinofilijom i poremećajima
  PDGFRA, PDGFRB i FGFRl, 364
  Mijelodisplazne/mijeloproliferativne neoplazme, 364
  Mijelodisplazni sindromi, 365
  Akutne mijeloidne leukemije, 367
  5.6. Akutne leukemije, 368
  Definicija i klasifikacija, 368
  Klinička slika, 369
  Dijagnostičke metode, 369
  Terapija akutnih leukemija, 370
  5.7. Imunofenotipizacija protočnom citometrijom u dijagnostici
  i klasifikaciji akutnih leukemija, 375
  Uvod, 375
  Imunofenotipizacija protočnom citometrijom — metodološki principi, 375
  Imunološka klasifikacija AL, 381
  5.8. Citogenetika i molekularna citogenetika u dijagnostici akutne mijeloidne leukemije, 383
  Hromozomski i genski profil AML, 383
  Primena konvencionalne citogenetike i molekularne citogenetike u dijagnozi i praćenju akutne mijeloidne leukemije, 385
  5.9. Molekularno-genetski markeri u akutnim leukemijama, 390
  Akutna mijeloidna leukemija, 391
  Akutna limfoblastna leukemija, 396
  i taksamT-j
  tologiji, 327
  5.10. Savremeni principi lečenja akutnih leukemija odraslih,
  Lečenje akutne mijeloidne leukemije odraslih,
  Lečenje akutne limfoblastne leukemije odraslih,
  5.11. Mijelodisplazni sindromi,
  Incidenca MDS,
  Etiologija,
  Patogeneza,
  Klasifikacija MDS, 42 1
  Diferencijalna dijagnoza, 422
  Lečenje, 423
  Tok i ishod bolesti, 428
  Prognoza, 428
  5.12. Hronična mijeloidna leukemija, 432
  Istorijat, 432
  Epidemiologija, 432
  Biologija hronične mijeloidne leukemije, Filadefija hromozom, bcr-abl onkogen, 433
  Kliničke odlike hronične mijeloidne leukemije, 434
  Laboratorijske odlike hronične mijeloidne leukemije, 435
  Karakteristike faza hronične mijeloidne leukemije, 436
  Procena toka bolesti, prognostički skoring sistemi, 436
  Lečenje HML, 438
  Lečenje posebnih slučajeva u HML, 444
  5.13. Prava policitemija, 448
  Epidemiologija, 448
  Biologija i patogeneza, 448
  Klinička slika, 450
  Evolucija bolesti, 451
  Laboratorijski nalazi, 452
  Diferencijalna dijagnoza, 453
  Lečenje, 454
  Spent faza prave policitemije, 456
  Prognoza, 457
  5.14. Primarna mijelofibroza, 459
  Epidemiologija, 460
  Biologija i patogeneza, 460
  Kliničke manifestacije, 461
  Laboratorijske karakteristike, 462
  Diferencijalna dijagnoza, 463
  Lečenje i komplikacije, 464
  Prognoza, 466
  5.15. Esencijalna trombocitemija, 469
  Epidemiologija, 469
  Etiologija i patogeneza, 469
  Kliničke manifestacije, 470
  Laboratorijske analize, 471
  Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza, 471
  Prognoza, 472
  Lcčenjc, 473
  5.16. Eozinofilija i pridružene bolesti, hronična eozinofilna leukemija,
  hipcrcozinofiini sindrom, 476
  migracija i aktivacija eozinofila, 476
  Kiasifikacija klonalne i idiopatske eozinofilije
  Hipereozinofilni sindom (HES),
  Hronična eozinofilna leukemija, 482
  Mijeloidne/limfoidne neoplazme sa eozinofilijom i mutacijama alfa/beta PDGFR ili FGFRl, 483
  Limfocitna varijanta hipereozinofilije, 484
  3-17. Pregled i klasifikacija limfoproliferativnih neoplazmi, 486
  Definicija, 486
  Principi klasifikacije, 486
  Epidemiologija, 487
  5.18. Difuzni B-krupnoćelijski limfom, 497
  Definicija, 497
  Epidemiologija, 498
  Patogeneza, 498
  Kliničke karakteristike, 500
  Morfološke osobine, 501
  Celijski imunofenotip, 501
  Prognostički faktori, 501
  Lečenje, 502
  Limfomi u toku trudnoće, 506
  5.19. Folikularni limfom, 509
  Definicija, 509
  Epidemiologija, 509
  Kliničke karakteristike, 509
  Klinički stadijum, 509
  Morfologija limfnog čvora i imunofenotip limfocita, 510
  Citogenetske karakteristike, 510
  Klinički prognostički faktori, 510
  Biološki markeri prognoze FL, 511
  Lečenje lokalizovanog folikularnog limfoma (klinički stadijum I i II), 511
  Lečenje uznapredovalog folikularnog limfoma, 511
  Transformacija folikularnog limfoma, 514
  Pragmatičan pristup terapiji folikularnog limfoma, 514
  5.20. Limfomi marginalne zone, 517
  Definicija i klasifikacija, 517
  Epidemiologija i patogeneza, 518
  Ekstranodalni limfom marginalne zone, 519
  Primarni splenični limfom marginalne zone (sa ili bez cirkulišućih viloznih limfocita) . . 521 Nodalni limfom marginalne zone, 522
  5.21. Mantl ćelijski limfom, 526
  Uvod, 526
  Definicija i istorijat, 526
  Epidemiologija, 526
  Patogeneza, 526
  Kliničke karakteristike, 527
  Laboratorijske karakteristike, 527
  Diferencijalna dijagnoza, 527
  Lečenje, 528
  Tok i prognoza bolesti, 528
  5.22. Burkitov limfom, 530
  Uvod, 530
  Definicija i istorijat,
  Epidemiologija,
  Etioiogija i,
  Kliničke karakteristike,
  Laboratorijske karakteristike,
  Diferencijalna dijagnoza,
  Lečenje,
  Tok i prognoza bolesti,
  5.23. Hronična iimfocitna leukemija/limfom malih limfodta,
  Istorijat,
  Dijagnostički kriterijumi,
  Epidemiološki podad,
  Patofiziološki mehanizmi,
  Definisanje pojma aktivne bolesti,
  Prognostički parametri,
  Molekularna era hronične limfodtne leukemije,
  Hromozomske aberadje u HLL,
  Značaj genomskih aberadja i IgVH za prognozu bolesnika sa HLL
  Profil genske ekspresije u hroničnoj limfodtnoj leukemiji,
  Lečenje,
  5.24. Hairy Cell leukemija,
  Uvod,
  Epidemiologija, etiologija i patogeneza,
  Kliničke manifestacije,
  Laboratorijske manifestacije,
  Diferencijalna dijagnoza,
  Lečenje,
  5.25. Periferni T-ćelijski limfomi,
  Definicija,
  Epidemiologija,
  Patogeneza,
  Kliničke manifestadje,
  Prognoza,
  Podtipovi PTCL,
  5.26. Multipli mijelom,
  Definidja,
  Etiološki faktori i patofiziologija multiplog mijeloma,
  Klinička slika i laboratorijski nalazi,
  Dijagnostičke metode,
  Klinički stadijumi,
  Prognostički faktori,
  Diferendjalna dijagnoza,
  Lečenje,
  5.2. Waldenstremova makroglobulinemija,
  Definicija,
  Epidemiologija,
  Patogeneza,
  Kliničke karakteristike,
  Dijagnoza,
  Lečenje,
  Kriterijuini za postizanje terapijskog odgovora,
  Tok. bolesd i prognostički faktori
  5.28. Hočkinov limfom,
  Definicija i istorijat, 596
  Epidemiologija, 596
  Etiologija i patogeneza, 597
  Histološke karakteristike, 597
  Kliničke karakteristike, 599
  Laboratorijske karakteristike
  Određivanje stepena raširenosti bolesti (kliničkog stadijuma), 599
  Lečenje Hočkinovog limfoma, 600
  5.29. Amiloidoze, 608
  Uvod, 608
  Klasifikacija, 608
  Epidemiologija, 608
  Etiologija i patogeneza, 608
  Dijagnoza, 609
  Kliničke karakteristike, 610
  Lečenje i prognoza, 611
  AL amiloidoza i korelacija sa oboljenjem taloženja lakih/teških lanaca imunoglobulina 613
  5.30. Limfoproliferativna oboljenja povezana sa imunodeficijencijom, 615
  Limfoproliferativna oboljenja povezana sa primarnim imunološkim oboljenjima, 615
  Limfomi povezani sa HIV infekcijom, 618
  Posttransplantaciona limfoproliferativna oboljenja, 620
  Jatrogena limfoproliferativna oboljenja povezana sa imunodeficijencijom, 623

  TRANSPLANTACIJA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE, 629
  Urednik: Dragana Vujić
  6.1. Uvod, 630
  6.2. Sistem HLA u transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze, 631
  Uvod, 631
  Izbor srodnog davaoca, 636
  Izbor nesrodnog davoca, 636
  Registar davalaca kostne srži, 637
  Registar davalaca kostne srži Srbije, 638
  6.3. Transfuziološka potpora transplantiranih bolesnika, 641
  Serološko testiranje, 641
  Transfuziološka potpora bolesnika na programu transplantacije, 643
  Produkti matičnih ćelija hematopoeze, 648
  Mobilizacija i kolekcija matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi, 649
  6.4. Krioprezervacija i kriokonzervacija matičnih ćelija hematopoeze, 653
  Oštećenja prilikom zamrzavanja i krioprotektanti, 653
  Kriokonzervacija matičnih ćelija hematopoeze za terapeutske svrhe, 656
  6.5. Indikacije za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze,
  oblici transplantacije, kondicioniranje i rezultati, 658
  Indikacije za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, 658
  Izbor davaoca i izvora matičnih ćelija hematopoeze, 661
  Rezultati transplantacije matičnih ćelija hematopoeze kod odraslih, 666
  6.6. Komplikacije posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, 669
  Rane komplikacije, 669
  Kasne komplikacije, 673
  6.7. Infekcije posle transplantacije kostne srži
  Imunološki oporavak posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze Prevencija bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
  Vakcinacija posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
  6.8. Bolest kalema protiv domaćina i efekat kalema protiv tumora
  Uvod
  Akutni oblik bolesti kalema protiv domaćina
  Hronični oblik bolesti kalema protiv domaćina
  Potporna terapija
  Efekat kalema protiv tumora
  6.9. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze iz krvi pupčanika

  HEMOSTAZA I TROMBOZA, 705
  Urednik: Ivo Elezović
  7.1 Molekularne osnove primarne hemostaze
  (trombocid i zid krvnog suda) i tromboze , 706
  Zid krvnog suda — endotelna ćelija, 706
  Ekstraćelijski matriks, 708
  Trombociti, 709
  7.2. Molekularne osnove sekundarne hemostaze (koagulacija, fibrinoliza) i tromboze, 715
  Primarna hemostaza, 715
  Sekundarna hemostaza, 716
  Ćelijski model koagulacije, 717
  Tercijarna hemostaza — fibrinoliza, 718
  7.3. Fiziološki antikoagulantni mehanizmi, 720
  Antikoagulantni sistem antitrombina , 720
  Heparin kofaktor II, 722
  Antikoagulantni sistem proteina C, 722
  Protein S, 723
  Inhibitor tkivnog puta koagulacije krvi (tissue faccorpathway inhibicor — TFPI), 723
  7.4. Klinički pristup bolesniku koji krvari: istorija bolesd i diferencijalna dijagnoza purpure, 725
  Ispitivanje bolesnika sa anamnezom o krvarenju, 725
  Ispitivanje osoba bez simptoma sa poremećenim koagulacionim testovima, 727
  Diferencijalna dijagnoza hemoragijskih dermatoloških lezija, 727
  7.5. Osnovni principi laboratorijskog pristupa u dijagnostici hemoragijskih sindroma i tromboze, 729
  Laboratorijska dijagnostika hemoragijskih sindroma, 729
  Protrombinsko vreme, 729
  Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (APTT), 730
  Broj trombocita
  Vreme krvarenja
  Inhibitori koagulacije, 731
  Nedostatak faktora koagulacije, 731
  Određivanje fibrinogena, 733
  Trombinsko vreme, 733
  Trombocitni funkcionalni testovi, 733
  Laboratorijska dijagnostika protromboznog stanja
  7.6. Struktura, molekularna biologija i genetika FVIII i FIX
  Struktura, molekularna biologija i genetika faktora VIII
  Struktura, molekularna biologija i genetika faktora IX
  7.7. Klinički aspekti i lečenje hemofilije
  Hemofilija A (Haemophilia A)
  Hemofilija B (Haemophilia B)
  Hemofilija C (Haemophilia C)
  7.8. Inhibitori u hemofiliji: dijagnostika i Iečenje.
  Mehanizam delovanja inhibitora FVIII, 752
  Dokazivanje inhibitora FVIII, 752
  Lecenje krvarenja kod hemofilije A sa visokim titrom inhibitora, 752
  Eradikacija inhibitora u hemofiliji, 754
  7.9. Stečena hemofilija (Haemophilia aquisita), 755
  Uvod, 755
  Epidemiologija, 756
  Patofiziologija, 756
  Udružene bolesti, 756
  Kliničke manifestacije, 756
  Laboratorijska dijagnoza, 757
  Lečenje, 757
  Zaključak, 759
  7.10. Struktura, molekularna biologija i genetika von WilIebrand-ovog faktora, 760
  Struktura vWF, 760
  Molekularna biologija vWF, 761
  Genetika vWF, 762
  7.11. Von Willebrand-ova bolest (Morbus von Willebrand), 764
  Etiologija i patogeneza, 765
  Klinička slika, 765
  Dijagnoza, 767
  Lečenje, 767
  7.12. Stečena von Willebrand-ova bolest, 768
  Istorijat i prevalenca, 768
  Patogeneza, 769
  Bolesti udružene sa AvWD, 769
  Dijagnoza, 771
  Lečenje, 771
  7.13. Vitamin K: metabolizam i poremećaji, 772
  Otkriće i istorijat, 772
  Mehanizam delovanja vitamina K, 772
  Vitamin K zavisna karboksilaza, 772
  Vitamin K: oblici i distribucija, 773
  Urođen nedostatak vitamina K, 773
  Stečeni deficit vitamina K, 773
  Antagonisti vitamina K, 774
  Antitrombotični efekat antagonista vitamina K, 774
  Laboratorijsko praćenje antikoagulantne terapije, 774
  7.14. Retki nedostaci faktora koagulacije, 775
  Urođeni nedostatak faktora XI - Hemofilija C, 775
  Nedostatak ostalih faktora koagulacije, 776
  7.15. Antifosfolipidni sindrom, 779
  Uvod, 779
  Antifosfolipidna antitela, 779
  Patogeneza antifosfolipidnog sindroma, 781
  Kriterijumi za klasifikaciju i dijagnozu antifosfolipidnog sindroma, 781
  Epidemiologija, 782
  Diferencijalna dijagnoza, 782
  Klinička slika, 783
  Patološki nalaz, 786
  Komplikacije u trudnoći, 786
  Katastrofični antifosfolipidni sindrom (Ashersonov sindrom), 786
  Lečenje, 787
  7.16. Diseminovana intravaskularna koagulacija, 790
  Patogeneza DIK, 790
  Klinička slika, 791
  Dijagnoza, 791
  Lečenje, 792
  7.17. Urođena trombofilna stanja, 795
  Prevalenca, 796
  Mehanizam tromboze kod urođenih trombofilija, 796
  Karakteristike urođenih trombofilnih stanja, 797
  Indikacije za testiranje urođene trombofilije, 801
  Lečenje kliničkih manifestacija urođene trombofilije, 802
  7.18. Arterijski tromboembolizam, 804
  Započinjanje procesa aterotromboze i uloga pojedinih ćelija u procesu aterotromboze, 805
  Antitrombogeni sistem, 815
  Vulnerabilni plak i vulnerabilni bolesnik, 818
  Klinička manifestacija koronarne tromboze, 819
  Patogenetski supstrat arterijske tromboze, 819
  Aterotrombotski embolusi, 821
  Odnos rupture plaka i tromboze sa luminalnim suženjem, 821
  Neaterosklerotski oblici arterijskog tromboembolizma, 822
  7.19. Venski tromboembolizam, 824
  Flebotromboza, 824
  Venske tromboze retkih (neuobičajenih) lokalizacija, 831
  Tromboflebitis
  7.20. Antitrombocitna terapija
  Acetilsalicilna kiselina
  Dipiridamol
  Tiklopidin i klopidogrel
  Prostaciklin
  Antagonisti receptora na trombocitima
  7.21. Antikoagulantna terapija
  Heparin
  Heparin male molekulske mase
  Heparinoidi
  Sintetski pentasaharidi
  Oralni inhibitori faktora Xa
  Antitrombinski antikoagulansi
  Oralni antikoagulantni lekovi
  7.22. Trombolitička terapija
  7.23. Autoimuna trombocitopenija
  Idiopatska trombocitopenijska purpura
  7.24. Aloimune trombocitopenije: posttransfuziona i neonatalna purpura
  Posttransfiiziona purpura
  Neonatalna aloimuna trombocitopenijska purpura
  7.25. Trombotična trombocitopenijska purpura i hemolizno-uremijski sindrom, 893
  Trombotična trombocitopenijska purpura
  Hemolizno-uremijski sindrom (HUS)
  7.26. Hipersplenizam, 901
  Uvod, 901
  Slezina, 902
  Patogeneza splenomegalije, 904
  Hematološka oboljenja u etiologiji portne hipertenzije, 904
  Klinički nalaz u hipersplenizmu, 913
  Terapija hipersplenizma, 914
  Hiposplenizam, 915
  7.27. Heparinom izazvana trombocitopenija, 917
  7.28. Urođene bolesti funkcije trombocita—trombocitopatije i urođene trombocitopenije. 921
  Trombocitopatije, 921
  Urođene trombocitopenije, 925
  7.29. Stečeni poremećaji fimkdje trombocita, 926
  Dijagnoza, 926

  TRANSFUZIOLOGIJA, 937
  Urednik: Gradimir Bogdanović
  8.1. Antigeni i antitela eritrocita, 938
  Pojam krvnih grupa, 938
  Polimorfizam eritrocitnih antigena, 938
  Imunogenost antigena, 939
  Null fenotipovi, 939
  Retke krvne grupe, 940
  Biohemijska struktura eritrocitnih antigena, 940
  Razvijenost eritrocitnih antigena kod fetusa, novorođenčadi i odraslih, 941
  Povezanost krvnih grupa i bolesti, 941
  Antieritrocitna antitela, 942
  Imuni odgovor protiv eritrocitnih antigena u nekim oboljenjima, 943
  Klinički značaj antieritrocitnih antitela, 944
  8.2. Antigeni i antitela trombocita i leukocita, 950
  Antigeni i antitela trombocita, 950
  Antigeni i antitela granulocita, 956
  8.3. Principi transfuzija eritrocita, trombocita i leukocita, 961
  Priprema eritrocitnih koncentrata, 962
  Indikacije za primenu koncentrata eritrocita, 963
  Priprema trombocitnih koncentrata, 965
  Indikacije za primenu koncentrovanih trombocita, 965
  Priprema koncentrata granulocita, 967
  Indikacije za primenu koncentrata granulocita, 968
  8.4. Primena stabilnih produkata plazme, 970
  Uvod, 970
  Dobijanje proteina plazme, 970
  Ukovi dobijeni iz humane krvi
  8.5. Hemafcrcza, plazmafercza i terapijska izmena plazme
  Aferezno prikupljanje krvnih komponenata
  8.6. Transftizijske reakcije
  8.7. Bolesti koje se prenose tramfuzijom
  Virusi prcnosivi putem krvi
  Viruii prenosivi ćelijskim komponentama krvi
  Virusi sa niskim stepenom prenosa
  Virusi koji se potencijalno mogu preneti putem krvi
  Bakterije
  Bakterije koje se prenose putem vektora i paraziti
  Priont
  Inaktivacija patogena

  SUPORTIVNA TERAPIJAI PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE
  Urednik: Dragomir Marisavljević
  9.1. Aspekti lečenja malignih bolesti krvi i krvotvornih organa
  Uvod
  Aspekti malignih bolesti
  9.2. Palijativno zbrinjavanje obolelih od hcmatoloških bolesti
  Mesto palijativnog zbrinjavanja u lečenju neizlečivih oboljenja.
  Organizacija palijativnog zbrinjavanja
  Osnovni elementi palijativnog zbrinjavanja
  Komunikacije
  Kontrola simptoma bolesti
  Psihosocijalna podrška
  Duhovna podrika
  Etičke dileme
  Zaključak
  9.3. Parmakoterapija kancerskog bola
  Dcfinicija
  Klasifikacija kancerskog bola
  Metode lečenja kancerskog bola
  Neopioidni analgetici
  Opioidni analgetici
  Adjuvantni analgeticl
  Zaključak
  9.4. Kompllkacije malignih bolesti i lečenja
  Hiperkalcemija
  Kompresija kičmene moždine
  Sindrom gornje šuplje vene
  Sindrom lize tumora
  Tiflitis
  Mučnina i povraćanje
  Maligni izlivi
  9.5. Febrilna neutropenija
  Definicija
  Patogeueza
  Najčešći uzročnici febrilnih neutropenija
  Pristup bolesniku sa febrilnom neutropenijom
  Lečenje febrilne neutropenije
  9.6. Potporna terapija - nutricija i rehabilitacija
  Malnutricija: pothranjenost i gojaznost, 1056
  Promene u metabolizmu, 1056
  Procena nutritivnog statusa, 1056
  Nutritivna potpora, 105®'
  Nutritivno savetovanje, 1058
  Farmakološki modaliteti, 1059
  Enteralna nutricija i parenteralna nutricija, 1059
  Medicinska rehabilitacija, 1060
  9.7. Faktori rasta, 1062
  Eritropoetski faktori rasta, 1062
  Mijeloidni faktori rasta, 1065
  Faktor stem ćelija (SCF), 1068
  Trombopoetin (TPO), 1068
  Interleukin 11 (IL-11), 1068
  9.8. Gerijatrijski aspekti malignih bolesti krvi, 1070
  Starenje, 1070
  Maligne bolesti i starenje, 1070
  Sveobuhvatna gerijatrijska procena, 1071
  Komplikacije i neželjena dejstva hemioterapije kod starijih bolesnika, 1074
  9.9. Kvalitet života hematoloških bolesnika, 1077
  Definicije, kvalitet života povezan sa zdravljem, 1077
  Specifičnosti HRQL kod obolelih od malignih hematoloških bolesti, 1078
  Specifičnosti HRQL kod obolelih od nemalignih hematoloških bolesti, 1080
  Instrumenti za merenje kvaliteta života, 1080
  Kvalitet života razmatran sa aspekta kliničkih studija, 1083
  Socijalno-medicinski aspekt QoL, 1084

  DEČIJA HEMATOONKOLOGIJA, 1087
  Urednik: Dragana Janić
  10.1. Akutna mijeloidna leukemija kod dece, 1088
  Uvod, 1088
  Klasifikacija, 1088
  Epidemiologija i etiologija, 1090
  Patofiziologija, 1090
  Klinička slika, 1092
  Dijagnostika, 1093
  Lečenje, 1094
  Prognostički faktori, 1099
  Minimalna rezidualna bolest, 1100
  10.2. Akutna limfoblastna leukemija , 1103
  Epidemiologija i etiologija, 1103
  Klinička prezentacija, 1105
  Lečenje, 1106
  Terapija adolescenata, 1112
  Recidiv akutne Iimfoblastne leukemije , 1112
  Indikacije za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze (TMČH), 1114
  Kasne komplikacije lečenja, 1114
  10.3. Prognostički faktori u ALL, * * ^
  Imunofenotipizacija
  Genskc aberacije u pedijatrijskoj akutnoj limfoblastnoj leukemiji, 1123
  Minimalna rezidualna bolest, 1126
  10.4. Mijelodisplazni sindromi i hronične mijeloproliferativne bolesti kod dece, 1128
  Mijelodisplazni sindromi, 1128
  Hronične mijeloproliferativne bolesti , 1135
  10.5. Limfomi kod dece, 1146
  Uvod, 1146
  Epidemiologija, 1147
  Etiologija, 1147
  Podela i klasifikacija, 1148
  Klinička slika, 1152
  Dijagnoza, 1153
  Prognostički faktori Hočkinovog limfoma, 1156
  Prognostički faktori nehočkinskog limfoma, 1156
  Lečenje Hočkinovog limfoma, 1157
  Lečenje nehočkinskog limfoma, 1158
  Kasne komplikacije lečenja limfoma, 1160
  10.6. Histiocitni poremećaji, 1164
  Histiocitoza Langerhansovih ćelija (engl. Langerhans cell histiocytosis — LCH), 1165
  10.7. Hemofagocitna limfohistiocitoza, 1176
  Klasifikacija i terminologija, 1176
  Genetika i patofiziologija, 1176
  Klinička slika, laboratorijski nalazi, dijagnostika i diferencijalna dijagnoza, 1177
  Lečenje, 1178

  KONSULTATTVNA HEMATOLOGIJA, 1181
  Urednik: Nada Suvajdžić- Vuković
  11.1. Kasne komplikacije hematoloških bolesti i njihovog lečenja, 1182
  Poremećaji funkcije organa i organskih sistema, 1182
  Sekundarni maligniteti, 1190
  11.2. Hematološke manifestacije oboljenja jetre i bubrega, 1194
  Hematološke manifestacije oboljenja jetre, 1194
  Hematološke manifestacije oboljenja bubrega, 1198
  11.3. Hematološke manifestacije hroničnih zapaljenjskih i malignih bolesti, 1200
  Hronične zapaljenjske bolesti, 1200
  Maligne bolesti, 1203
  11.4. Hematološke bolesti u trudnoći, 1209
  Anemija, 1210
  Trombocitopenija, 1212
  Preeklampsija i HELLP sindrom, 12H
  Von Willebrand-ova bolest, 1214
  Venski tromboembolizam, 1214
  Hematološki uzroci ponavljanih gubitaka ploda
  Diseminovana intravaskularna koagulacija, 1216
  Hematološki maligniteti
  11.5. Hcmatološki problemi kod hirurških bolesnika: krvarenje i tromboze, 1219
  Preoperativna procena rizika od krvarenja, 1220
  Priprema bolesnika sa poremećajima hemostaze za operaciju, 1221
  Osnovni pojmovi o povećanom intraoperativnom i postoperativnom krvarenju
  Prohemostazni lekovi, 1224
  Hiperkoagulabilnost u perioperativnom periodu, 1224
  Indikacije za primenu profilaktičke antikoagulantne terapije, 1225
  11.6. Hematološke manifestacije u toku HIV infekcije, 1228
  Promene u kostnoj srii, 1229
  Citopenije, 1230
  Limfoproliferativne bolesti , 1232
  Imunoglobulini u serumu, paraprotein, antifosfolipidna antitela, 1234
  11.7. Slezina i bolesti slezine, 1235
  Embriologija, 1236
  Anatomija, 1236
  Funkcije slezine, 1237
  Kongenitalne anomalije slezine, 1238
  Hiposplenizam , 1239
  Testovi funkcije slezine, 1240
  Splenomegalija , 1240
  Hipersplenizam, 1241
  Splenektomija, 1242
  Ciste i tumori slezine, 1243
  11.8. Paraneoplastični sindromi u hematološkim malignitetima, 1245
  Endokrinološke manifestacije, 1246
  Mukokutane manifestacije, 1247
  Reumatološke manifestacije, 1249
  Bubrežne manifestacije, 1251
  Gastrointestinalne manifestacije, 1252
  Neurološke manifestacije, 1252
  Hematološke manifestacije, 1253
  Ostale manifestacije, 1254
  11.9. Hematološke manifestacije dečjih bolesti, 1256
  Infektivne bolesti, 1256
  Anemija , 1256
  Poremećaji leukocita, 1258
  Pandtopenija, 1260
  Poremećaji hemostaze, 1260
  Kardiološke bolesti, 1261
  Plućne bolesti, 1262
  Gastrointestinalne bolesti, 1263
  Bolestijetre, 1264
  Bolesti bubrega, 1265
  Endokrinološke bolesti, 1266
  Reumatske bolesti, 1267
  Urođene metaboličke bolesti, 1268
  11.10. Hematološke manifestacije infektivnih bolesti, 1270
  Anemija, 1270
  Poremećaj broja leukodta u infektivnim bolestima, 1273
  Poremećaji broja trombodta u infektivnim bolestima, 1275
  Poremećaji koagulacije u infektivnim bolestima, 1275
  Pandtopenija, 1276
  Ostale hematološke manifestadje infektivnih oboijenja, 1276
  Hematološke manifestacije prouzrokovane primenom antimikrobnih lekova, 1276

  INDEKS


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Klinička hematologija
  Izdavač: Завод за уџбенике
  Strana: 1300 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 21 x 29 cm
  Godina izdanja: 2013
  ISBN: 978-86-17-17742-1
  Naručite
  Cena: 9.350 RSD
  Cena za inostranstvo:
  94,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja... (Pređite u forum →)
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  SELECT ekranskoime,porukauforumu,mesto,datumvreme,poruka FROM f_poruke,webkupci WHERE webkupci.ID=f_poruke.IDadd AND (IDteme=425) GROUP BY IDporuke ORDER BY datumvreme DESC LIMIT 100
  Poruku poslaoPoruka
  Mikro knjiga
  Poruka: 186
  Beograd
  19.05.2015, 16:18
  Poštovani,

  Na žalost nismo u mogućnosti da primamo čekove iz razloga što nemamo Maloprodajni objekat, kao ni fiskalnu kasu, isključivo poslujemo kao internet knjižara.

  Srdačan pozdrav.
  darkooni
  Poruka: 1
  Pančevo
  18.05.2015, 17:09
  postovani,
  da li je moguca kupovine ove knjige na 2/3 rate cekovima
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2022