MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Harrisonov priručnik medicine,
  prevod 16. izdanja (džepno izdanje)
  Dodaj u listu želja - Wish List
  POČETNA NAPOMENA

  Medicina je nauka koja stalno napreduje. Pošto nova istraživanja i klinička iskustva proširuju naše znanje, potrebne su promjene u liječenju i medikamentoznoj terapiji. Urednici i izdavači ovog ra-da provjerili su izvore koji se smatraju pouzdanim za pružanje potpunih informacija u skladu sa standardima koji važe u momen-tu izdavanja knjige. U svakom slučaju, s obzirom na mogućnost ljudske greške ili promjene u medicinskoj nauci, ni urednici ni izdavač, a niti bilo koja druga strana uključena u pripremu i publi-kovanje ovog rada, ne garantuju da su ovdje date informacije tač-ne ili potpune u svakom pogledu, i oni nisu odgovomi za eventu-alnu grešku ili propust ili rezultate dobijene korišćenjem takvih informacija. Podstičemo čitaoce da nam potvrde informacije koje su ovdje iznijete. Na primjer, čitaocima se naročito savjetuje da provjere liste sa informacijama o proizvodu koje se nalaze u pa-kovanju svakog lijeka koji namjeravaju da uzmu, da bi bili sigur-ni da je informacija iznesena u ovoj knjizi tačna i da nema izmje-na u prepomčenoj dozi ili kontraindikacijama. Ova prepomka je naročito važna za nove ili rijetkg korišćene lijekove.

  Uvod

  Harrisonova načela inteme medicine (HNIM) oduvijek su bili knjiga koja zadovoljava potrebe kliničara i studenata za detaljnim razumijevanjem bio-loškog i kliničkog aspekta bolesti, kao i kvaliteta zbrinjavanja bolesnika. Kako su zahtijevi rada u praksi sve više rasli u skladu sa ekspanzijom medicinske nauke, i kako je povećan stepen odgovomosti za bolesnika tipičan za zdrav-stvenu zaštitu sadašnjice, ljekar nije uvijek u mogućnosti da pri prijemu svakog pacijenta detaljno iščitava literaturu tragajući za informacijama o bolesti ili njenoj prezentaciji. Iz navedenih razloga, autori su kondenzovali kliničke dije-love teksta iz HNIM u ovo džepno izdanje Harrisonovog medicinskog primč-nika. Kao prethodna izdanja, i ovo sadrži ključna saznanja o dijagnostici i liječenju većine bolesti s kojima se ljekar uglavnom sreće u praksi.

  Ovaj primčnik je, u stvari, smjemica i uvod u dublju analizu kliničkog problema. Prednost ovog primčnika je u tome što je u skraćenoj formi, te je vrlo praktičan za upotrebu u rješavanju kliničkog problema u slučaju nedo-statka vremena. Ovaj primčnik je i vodič za potpuni tekst u HNIM, te auto-ri prepomčuju da nakon početnog informisanja o bolesti u ovom primčniku ljekar što prije je moguće konsultuje ili HNIM ili Harrison on line, kako bi stečeno znanje bilo upotpunjeno u cjelinu.

  Tekst u ovom novom izdanju je podlegao reviziju u pogledu đijagnostike i liječenja. Prvi dio koji je fokusiran na njegu hospitalizovanog bolesnika je potpuno nov, i predstavlja trend produbljenja svijesti ljekara o značaju indivi-dualizacije pristupa bolesniku. U sklopu ovog dijela knjige nalaze se i poglav-lja od praktične vrijednosti u pogledu prijema i hospitalizacije bolesnika, čestih kliničkih procedura, kao i pristupa bolesniku u jedinici intenzivne njege. Ovdje je uvršćeno i poglavlje o primjeni radioloških metoda u praksi. Dmgi dio se odnosi na ocjenu i početno zbrinjavanje čestih hitnih stanja u medicini, uklju-čujući i dio o biološkim, hemijskim i radiološkim agensima terorizma, o čemu se detaljnije govori u srodnim poglavljima XVI izdanja HPIM. Poglavlja o kardinalnim manifestacijama i zbrinjavanju čestih bolesti su u potpunosti revi-dirana u svjetlu najnovijih dostignuća u medicini.
  Kako je kompjuterizacija uzela maha i u medicini, ovo posljednje izda-nje primčnika je prvo koje je dostupno u PDA formatu, u digitalnoj verziji koja sadrži sve dijagrame i tabele koje se nalaze i u štampanoj verziji. Sada su iz edicije Harrisonove inteme medicine na tržištu dostupni razni forma-ti prilagođeni svim nivoima medicinskog obrazovanja i svim stepenima zdravstvene zaštite.

  Na izradi ovog primčnika pored autora učestvovao je i veliki broj sarad-nika, bez čije pornoći ovo XVI izdanje ne bi ugladalo svjetlo dana. Autori ovom prilikom zahvaljuju i saradnicima na prethodnim izdanjima primčni-ka, na temelju čijeg autorskog rada su urađena mnoga poglavlja i u ovom izdanju: Joseph B. Martin, MD, PhD; Daryl R. Gress, MD; John W. Engstrom, MD; Kenneth L. Tyler, MD; Sophia Vinogradov, MD. Zahvaljuju i Elizabeth Robbins, MD, za pomoć u izdavačkoj djelatnosti.

  Autori

  SADRŽAJ

  Deo 1 - Nega hospitalizovanog bolesnika

  Prijem i određivanje indikacije za hospitalizaciju bolesnika, 1
  Određivanje nutritivnog statusa, 2
  Elektroliti / acido-bazna ravnoteža, 5
  Enteralna i parenteralna ishrana, 14
  Transfuzija i fereza, 17
  Načela intenzivne nege, 19
  Respiraciona insuficijencija, 22
  Bol i kupiranje bola, 23
  Procedute koje se često primenjuju u internoj medicini, 28
  Dijagnostički vizuelizacioni metodi u intzernoj medicini, 32
  Internistička evaluacija hirurškog bolesnika, 34

  Deo 2 – Urgentna stanja u medicini

  Akutni respiracioni distres-sindrom odraslih (ARDS), 39
  Kolaps kardiovaskularnog sistema i iznenadna srčana smrt, 41
  Šok, 44
  Sepsa i septički šok, 49
  Akutni plućni edem, 53
  Konfuzija, stupor i koma, 54
  Moždani udar, 58
  Subarahnoidno krvarenje, 66
  Povišen intrakranijalni pritisak i trauma glave, 67
  Hipoksijsko-ishemijska encefalopatija, 69
  Status epileptikus, 72
  Trovanje i predoziranje lekovima, 74
  Dijabetesna ketoacidoza i hipersmolarna koma, 89
  Hipoglikemija, 91
  Hitna stanja u infektologiji, 94
  Hitna stanja u onkologiji, 101
  Anafilaksa, 105
  Ugrizi, ubodi, trovanja ujedima morskih životinja, 106
  Hipotermija i promrzline, 115
  Bioterorizam, 118

  Deo 3 – Glavne manifestacije i prezentacije bolesti

  Bol u grudima, 133
  Bol u trbuhu, 136
  Glavobolja, 139
  Bol u leđima i vratu, 147
  Groznica, hipertermija, jeza i osip, 156
  Bolni i otečeni zglobovi, 161
  Sinkopa i omaglica, 164
  Nesvestica i vertigo, 168
  Akutni gubitak vida i diplopija, 171
  Paraliza ili poremećaji pokreta, 175
  Afazija i srodni poremećaji, 179
  Poremećaji spavanja, 181
  Dispnoja, 185
  Kašalj i hemoptizija, 187
  Cijanoza, 192
  Edem, 194
  Mučnina povraćanje i probavne smetnje, 197
  Gubitak težine, 201
  Disfagija, 203
  Akutni abdomen, 206
  Dijareja, konstipacija i malapsorpcija, 208
  Krvarenje iz GIT-a, 214
  Žutica i ispitivanje funkcije jetre, 218
  Ascites, 224
  Azotemija i poremećaji urinarnog sistema, 227
  Anemija i policitemija, 232
  Limfadenopatija i splenomegalija, 235

  Deo 4 – Oboljenja oka, uha, nosa i grla

  Česti poremećaji vida i sluha, 241
  Infekcije gornjeg respiracionog trakta, 248

  Deo 5 – Dermatologija

  Opšti pregled kože, 255
  Česte dermatoze, 259

  Deo 6 – Hematologija i onkologija

  Pregled krvnog razmaza i kostne srži, 265
  Poremećaji eritrocita – anemije, 267
  Leukocitoza i leukopenija, 272
  Krvarenje i poremećaji trombocita, 275
  Prevencija i rano otkrivanje raka, 280
  Hemioterapija, 284
  Mijeloidne leukemije, mijelodisplazija i mijeloproliferativni sindromi, 290
  Maligniteti limfnih ćelija, 296
  Rak kože, 307
  Karcinom glave i vrata, 309
  Rak pluća, 310
  Karcinom dojke, 316
  Tumori probavnog sistema, 320
  Tumori genitourinarnog trakta, 331
  Ginekološki maligniteti, 334
  Hiperplastična i maligna oboljenja prostate, 338
  Kancer nepoznatog porekla, 341
  Paraneoplastični endokrini sindromi, 344
  Neurološki paraneoplastični sindromi, 346

  Deo 7 – Infektologija

  Dijagnostika infektivnih bolesti, 351
  Antibakterijska terapija, 360
  Imunizacija i saveti za putnike, 365
  Infektivni endokarditis, 372
  Intraabdominalne infekcije, 380
  Infektivne dijareje, 383
  Polno prenosive bolesti i infekcije reproduktivnog sistema, 393
  Infekcije kože, mekih tkiva, zglobova i kostiju, 408
  Infekcije kod imuno-kompromitovanog domaćina, 417
  HIV infekcija i sida, 424
  Nozokomijalne infekcije, 442
  Pneumokokne infekcije, 445
  Stafilokokne infekcije, 448
  Streptokokne / enterokokne infekcije, difterija i druge infekcije korin bakterijama, 455
  Meningokokne i listerijske infekcije, 462
  Infekcije izazvane Haemophilusom, Bordetellom, Moraxellom i HACEK grupom mikroorganizama, 466
  Bolesti izazvane gram-begativnim crevnim bakterijama, pseudomonasom i legionellom, 471
  Infekcije uzrokovane drugim gram-negativnim bacilima, 479
  Anaerobnoe infekcije, 485
  Nokardijaza io aktinomikoza, 492
  Tuberkuloza i druge mikobakterijske infekcije, 495
  Lajmska bolest i druge nesifilisne spirohetalne infekcije, 506
  Rikecijske bolesti, 510
  Mikoplazmatske infekcije, 516
  Hlamidijalne infekcije 517
  Infekcije herpes virusom, 520
  Citomegalovirusne i Epstein-Barrove virusne infekcije, 529
  Influenca (grip) i druge virusne respiracione bolesti, 533
  Morbili, rubeola, mumps infekcije parvovirusima, 539
  Enterovirusne infekcije, 544
  Virusne infekcije koje prenose insekti i životinje, 547
  Gljivične infekcije, 555
  Infekcije pneumocistisom, 565
  Infekcije uzrokovane protozoama, 569
  Infekcije helmintima, 580

  Deo 8 – Kardiovaskularne bolesti

  Fizikalni pregled srca, 593
  Elektrokardiografija i ehokardiografija, 596
  Valvularne bolesti srca, 603
  Kardiomiopatije i miokarditis, 609
  Bolesti perikarda, 612
  Hipertenzija, 616
  Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI)
  Hronična stabilna angina, nestabilna angina i infarkt miokarda bez (NON ST) ST elevacije (NSTEMI), 631
  Aritmije, 638
  Kongestivna srčana insuficijencija i cor pulmonale, 648
  Bolesti aorte, 653
  Periferne vaskularne bolesti, 655
  Plućna hipertenzija, 658

  Deo 9 – Respiracione bolesti

  Respiraciona funkcija i dijagnostičke procedure u bolestima respiracionog sistema, 663
  Astma i hipersenzitivni pneumonitis, 668
  Plućne bolesti izzavane činiocima okoline, 673
  Hronični bronhitis, emfizem i akutna ili hronična insuficijencija, 675
  Pneumonija i plućni apsces, 679
  Plućna tromboembolija, 685
  Intersticijske bolesti pluća (IBP), 687
  Bolesti pleure, medija stinuma i dijafragme, 691
  Poremećaji ventilacije, uključujući apnoju u snu, 695

  Deo 10 – Bolesti bubrega

  Pristup bolesniku sa oboljenjem bubrega, 699
  Akutna bubrežna insuficijencija, 702
  Hronična bubrežna bolest (HBB) i uremija, 707
  Dijaliza, 709
  Transplantacija (presađivanje) bubrega, 711
  Oboljenja glomerula, 713
  Bubrežna tubularna bolest, 720
  Infekcije mokraćnog sistema, 724
  Vasklularne bolesti bubrega, 728
  Nefrolitijaza, 731
  Opstrukcija mokraćnog sistema (OMS), 734

  Deo 11 – Gastrointestinalne bolesti

  Peptički ulkus i srodne bolesti, 737
  Inflamacione bolesti creva, 742
  Bolesti kolona i anorektalne regije, 746
  Holelitijaza, holecistitis i holangitis, 749
  Pankreatitis, 753
  Akutni hepatitis, 757
  Hronični hepatitis, 762
  Ciroza i alkoholna bolest jetre, 766
  Portna hipertenzija, 769

  Deo 12 – Alergija, klinička imunologija i reumatologija

  Bolesti ranog (neposrednog) tipa preosetljivosti, 773
  Bolesti primarne imunodeficijencije, 776
  Sistemski lupus eritema – todes, reumatoidni artritis i druge bolesti vezivnog tkiva, 779
  Vaskulitis, 785
  Ankilozirajući spondilitis, 788
  Psorijazni artritis, 791
  Reaktivni artritis i Retterov sindrom, 792
  Osteoartritis, 794
  Giht, pseudogiht i srodna oboljenja, 796
  Ostali artritisi, 799
  Sarkoidoza, 802
  Amiloidoza, 804

  Deo 13- Endokrinologija i metabolizam

  Poremećaji prednjeg dela hipofize i hipotalamusa, 807
  Poremećaji zadnjeg dela hipofize, 813
  Bolesti štitaste žlezde, 815
  Bolesti nadbubrežne žlezde, 823
  Gojaznost, 828
  Dijabetes melitus, 830
  Poremećaji muškog reproduktivnog sistema, 835
  Poremećaji ženskog reproduktivnog sistema, 839
  Hiperkalciemijski i hipokalciemijski poremećaji, 847
  Osteoporoza i osteomalacija, 852
  Poremećaji metabolizma lipida, 855
  Hemohromatoza, porfirije i Wilsonova bolest, 861

  Deo 14 - Neurologija

  Neurološki pregled, 867
  Neurovizuelizacioni metodi, 873
  Epileptički napadi i epilepsija, 875
  Tumori nervnog sistema, 883
  Akutni meningitis i encefalitis, 886
  Hronični meningitis, 896
  Multipla skleroza (MS), 899
  Alzheimerova bolest i druge demencije, 904
  Parkinsonova bolest, 910
  Ataksija, 914
  ALS i druge bolesti motoneurona, 917
  Trigeminalna neuralgija, Bellova paraliza i druge bolesti kranijalnih nerava, 920
  Poremećaji autonomnog nervnog sistema, 925
  Bolesti kičmene moždine, 932
  Periferne neuropatije sa Guillain-Barreovim sindromom, 936
  Miasterija gravis (MG), 942
  Mišićne bolesti, 944
  Sindrom hroničnog umora, 952

  Deo 15 – Psihijatrijski poremećaji i psihoaktivne supstance

  Psihijatrijski poremećaji, 955
  Lekovi za psihijatrijske bolesti, 962
  Poremećaji ishrane, 969
  Alkoholizam, 972
  Zloupotreba narkotika, 975

  Deo 16 – Neželjena dejstva lekova

  Neželjena dejstva lekova, 979

  Deo 17 – Zdravlje žena

  Zdravlje žena, 989

  Deo 18 – Skrining i prevencija bolesti

  Održavanje zdravlja i prevencija bolesti, 991

  Deo 19 – Laboratorijske vrednosti

  Apendiks: klinički značajne laboratorijske vrednosti, 995

  Indeks, 1011


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Harrisonov priručnik medicine, prevod 16. izdanja (džepno izdanje)
  Izdavač: Романов
  Strana: 1088 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 12,5 x 20 cm
  Godina izdanja: 2005
  ISBN: 86-84753-09-7
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Urgentna medicina kroz primere iz prakse, 4. izdanje
  1925 din.

  EKG: jedina knjiga koja će vam ikada zatrebati
  980 din.

  Interpretacija elektrokardiograma i antiaritmični lekovi
  1500 din.

  Priručnik za lekare opšte medicine, II dopunjeno izdanje
  1600 din.

  Свето писмо Старог и Новог завета: Библија
  2600 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020