MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ HortikulturaRuže
  Gajenje ruža, VII izdanje
  Autor: Karolj Karasek
  Strana: 229
  Ostali detalji

  A A A
  Ruža spada među najstarije ukrasne cvetove koje je prihvatio čovek. Sa razvojem civilizacije, razvijala se i ona, prateći u korak sve razvojne faze savremenog čoveka. Zahvaljujući preduzimljivim selekcionistima i ljubiteljima, prešla je okeane i kontinente, sjedinjujući u novim sortama sve svoje najbolje osobine i kvalitete, tako da danas ljubiteljima stoji na raspolaganju preko 30000 sorti ruža svih boja, nijansni i uzrasta.

  SADRŽAJ

  PREDGOVOR ŠESTOM IZDANJU, 5
  REČ O RUŽI I REČ О PISCU, 7

  SADNJA I NEGA RUŽA, 11
  POREKLO I RASPROSTRANJENOST RUŽA, 11
  PROIZVODNJA RUŽA U NAŠOJ ZEMLJI, 13
  BOTANIČKE OSOBINE, 14
  NAZIV I BOTANIČKA PRIPADNOST, 14
  KOREN, 14
  STABLO, 15
  LIST, 16
  СVЕТ, 16
  SEME, 17
  PLOD, 17
  TRN, 18
  UPOZNAVANJE SA NАЈVAŽNIJIM GRUPAMA RUŽA, 18
  MNOGOCVETNE RUŽE ILI RUŽE MESEČARKE, 19
  MINIJATURNE ILI PATULJASTE RUŽE, 25
  KRUPNOCVETNE RUŽE ILI RUŽE ČАЈЕVКЕ, 27
  RUŽE PENJAČICE I PUZAVICE, 33
  GRMOLIKE l PARKOVSKE RUŽE, 36
  STARINSKE RUŽE, NOVE ENGLESKE RUŽE, NOSTALGIJA RUŽE, 37
  POKRIVAČI TLA ILJ RUŽE POLEGUŠE, 40
  RUŽA U KUĆNOM VRTU I NA ZELENOJ POVRŠINI, 42
  IZBOR SORТIMENTA I MESTA ZA SADNJU, 43
  SORТIMENT I SLAGANJE ВОЈА, 43
  RUŽA U KUĆNOM VRTU, 44
  RUŽE U PREDBAŠTI, 44
  SADNJA DUŽ STAZA I PUTEVA, 45
  OZELENJAVANJE TERASA, 46
  SADNJA DUŽ PERGOLA l OGRADA, 46
  SADNJA RUŽA U KAMENJARE, 46
  SADNJA RUŽA STABLAŠICA, 47
  RUŽE КАО OGRADA, 47
  RUŽE NA GROBU, 48
  RUŽE NA BALKONIMA 1 KROVNIM BAŠTAMA, 49
  IZBOR SORTI, 50
  СVЕТ RUŽE IZ SOPSTVENOG VRTA, 5 l
  RUŽE U ZAJEDNICI SA DRUGIM ВILJNIM VRSTAMA, 52
  RUŽE U TRAVNJAKU, 52
  RUŽE U ZAJEDNICI S ČETINARIMA I LISTOPADNIM DRVEĆEM, 53
  RUŽE U ZAJEDNICI S NISKIM ČETINARIMA I ZIMZELENIM GRMLJEM, 54
  RUŽE U ZAJEDNICI S UКRASNIM ŠIВLJEM, 54
  RUŽE U ZAJEDNICI S VIŠEGODIŠNJIM СVЕĆЕМ, 55
  RUŽE U ZAJEDNICI S JEDNOGODIŠNJIM СVЕĆЕМ, 56
  RUŽE U ZAJEDNICI S LUKOVICAMA, 56
  RUŽE U ZAJEDNICI S DEKORAТIVNIM TRAVAMA, 57
  ZASNIVАNJЕ RUŽIČNJAKA, 57
  РRIHVAТАNJЕ I TRAPLJENJE SADNICA, 59
  IZBOR POLOŽAJA ZA SADNJU, 59
  OBRADA I ĐUBRЕNЈЕ ZЕМLЈIŠТА, 60
  SADNJA RUŽA, 61
  VREME SADNJE, 61
  PRIPREMA SADNICA ZA SADNJU, 61
  НАČIN SADNJE, 62
  GUSTINA SADNJE, 64
  PRESAĐIVANJE STARIJIH SADNICA, 65
  OREZIVАNЈЕ RUŽA, 66
  OREZIVANJE ČАЈЕVКI I FLORIВUNDA RUŽA, 67
  OREZlVANJE RUŽA MESEČARKI, 68
  ОREZIVАNЈЕ ВЕBI I МIНI RUŽA, 68
  OREZIVANJE RUŽA PUZAVICA, 69
  OREZJVANJE RUŽA STABLAŠICA, 71
  OREZJVANJE RUŽA POKRIVAČA TLA, 72
  OREZIVANJE GRMOLIКIH I PARKOVSKIH RUŽA, 72
  NEGA RUŽA ОD PROLEĆA DО JESENI, 72
  PROLEĆNO ODGRTANJE, 73
  ĐUBRENJE РRIHRАNЈIVANЈЕ, 73
  JESENJE PRIHRANJIVANJE, 73
  PROLEĆNO PRIHRАNJIVАNЈЕ, 74
  PRIНRANJIVANJE РREКО LISTA, 74
  OBRADA ZЕМLJIŠТА, 74
  ZALIVANJE, 75
  ZASТIRANJE ZEMLJIŠTA, 75
  UNIŠTAVANJE KOROVA HEMIJSКIM PREPARAТIMA, 75
  OREZIVANJE U TOKU LETA, 76
  ZIMSKO ZAGRTANJE, 76

  OPLEMENJIVANJE RUŽA, 79
  SELEKCIJA IZ PRIRODNIН POPULACIJA, 79
  НIBRIDIZACIJA, 79
  STVARАNЈЕ NОVЕ SORTE МЕTОDАМА UKRŠTANJA, 80
  CILJ OPLEMENJIVANJA, 80
  IZBOR RODITELJSКIH PAROVA, 80
  МЕTОDI UКRŠTANJA, 80
  MUTACIJA, 82
  TEHNIKA UKRŠTANJA, 83
  TEHNIKA OPRAŠIVANJA, 83
  POSTUPAK SA SEMENOM, 85
  SELEKCIJA SEJANACA, 85
  EFEKTI UKRŠTANJA, 86

  RAZMNOŽAVANJE RUŽA, 91
  PROIZVODNJA PODLOGA, 91
  КVALIТETNE OSOBINE DOBRE PODLOGE, 91
  OSOBINE NAJVAŽNIJIH PODLOGA, 93
  MATIČNA STABLA, 96
  ZASNIVANJE MATIČNJAKA, 97
  SAKUPLJANJE, ČIŠĆEN.JE I ČUVANJE SEMENA, 99
  PRIPREMA ZEMLJIŠTА ZA SETVU, 101
  VREME SETVE, 101
  NAČIN SETVE, 102
  DUВINA SETVE, 102 .
  KOLIČINA SEMENA ZA SETVU, 103
  NEGA SEJANACA U SEMENIŠTU, 104
  VAĐENJE, KLASIRANJE I TRAPLJENJE SEJANACA, 104

  NAČINI RAZMNOŽAVANJA RUŽA, 106
  RAZMNOŽAVANJE REZNICAMA, 107
  RAZMNOŽAVANJE ZELENIM REZNICAMA, 108
  RAZMNOŽAVANJE POLUZRELIM REZNJCAMA, 109
  RAZMNOŽAVANJE ZRELIM REZNICAМA, 110
  RAZMNOŽAVANJE KORENOVIM IZBOJCIMA, 112
  КALEMLJENJE PUPOLJKOM, 112
  (a) OKULIRANJE USPAVANIM PUPOLJKOM, 113
  RADOVI U PRVOJ GODINI PROJZVODNJE, 113
  NEGA U DRUGOJ GODINI, 119
  VAĐENJE I KLASIRANJE SADNICA, 121
  STANDARDI КVАLITЕТА, 121
  NISKORASTIĆE RUŽE, 121
  MINIJATURNE I PATULJASTE RUŽE, 122
  VISOKOSTABLAŠICE, 123
  b) OKULIRANJE AKТIVNIM PUPOLJKOM, 123
  с) OČENJE NA ZAREZ, 124
  KALEMLJENJE ODVOJENOM GRANČICOM, 125
  KALEMLJENJE РОD KORU, 125
  GAJENJE RUŽA STABLAŠICA, 129
  STANDARD КVАLITЕТА I SORТIMENT, 133

  PROIZVODNJA REZANOG CVETA, 139
  PROIZVODNJA U ZAŠТlĆENOM PROSTORU, 139
  OBJEKТI ZA PROIZVODNJU, 139
  POSTАVLJANJE ОBЈЕКАТА, 139
  USLOVI SREDINE, 140
  PRIPREMA ZEMLIŠTА U LEJAMA, 141
  IZBOR SORТI, 144
  IZBOR I KVALIТET SADNOG MATERIJALA, 146
  VREME I NAČIN SADNJE, 147
  FORМIRANJE KRUNE U PRVOJ GODINI, 148
  ZIMSKO OREZIVANJE, 149
  POSPEŠIVANJE SADNICA I REZANJE CVЕТА, 151
  REZANJE CVЕТА, 152
  SLEPI IZBOJCI, 153
  PINClRANJE IZBOJKA I CVETNOG PUPOLJKA, 154
  REZANJE I KLASlRANJE СVЕТОVА, 155
  PROIZVODNJA REZANOG CVЕТА NA OTVORENOM POLJU, 156
  IZBOR SORTI, 156
  PRIPREMA ZEMLJIŠTА, 157
  ZALIVANJE, 158
  TEMPERATURA, 158
  SADNJA, 158
  UNIŠTAVANJE KOROVА, 159

  BOLESТl I ŠTETОČINЕ RUŽA, 163
  BOLESTI RUŽA, 163
  POLEGANJE PONIKA U SEMENIŠTU PODLOGA (Руthium dеbаryanum; Rhizосtоniа sоlаni), 163
  PEPELNICA (Sрhaerothеса раnnоsа vаr. rоsae), 164
  LAŽNA PEPELNICA (Perоnоsроrа sраrsа), 166
  ZVEZDASTА ČАĐАVА РЕGАVOST (Маrssоninа rosae), 166
  RĐA LISTА (Рhrаgmidium mucronatum), 167
  FLEKAVOST KORE (Соniothyrium wernsdorffiae), 167
  SIVА PLESAN (Botrytis сinerea), 168
  RAK NA KORENU (Bacterium tumefaciens), 168
  ŠTETOČINE RUŽA, 169
  ZELENA LISNA VAŠ (Масrоsiрhum rosae), 169
  CRVENI PAUK (Теtrаnychus rosae), 170
  СIКАDЕ RUŽA (Typhlocyba rosae), 171
  RUŽIN CIGARAŠ (Blennocampa pusilla), 171
  MINER IZBOJKA ILI RUŽINA OSA (Blennocampa alongatula; Ardis brunniventris), 17l
  TRIPS RUŽE (Thrips fuscipennis), 172
  BELOKRILA VAŠ (BELA MUŠICA ILI BELA MUVА) (Тriаleurоdеs vаporarioram), 173
  SMOTAVАС LISTА (Сасосiа rosana), 174
  PČELA LISTARA (Megachile centuncularias), 175
  LISNA ZOLJA (Arge rosae), 175
  GUSENICE, 176
  STENICE (Ligus sp.), 176
  MUVA KALEMARICA (Clinodiplosis oculiperda), 176
  ŠTITASTA VAŠ (Fаm. Соссidе), 177
  OSE GALJCE (Rhoditis rosae), 178
  RUŽIN GUNDELJ I JUNSКI GUNDELJ (Cetonia aurata i Amphimallus salstitialis), 178
  ŠIPKOVА МUVА I ŠIPKOV SAVIJАČ (Zоnosema alternata i Grapholizha roseticolana), 179
  VALJKASТI CRVI (Nematode), 179
  DEFORMACIJE STABLA 1 PUPOLJKA, 180
  FASCIAТION, 180
  VIROZE (VIRUSNA OBOLJENJA), 181
  VIRUSNI MOZAIK RUŽA (Rosa mosaic viгus), 181
  ŽUТI VIRUSNI MOZAIK RUŽE (Prunus necrotic ringspot virus), 181
  PRUGASТI VIRUS RUŽA (Rose steak virus), 181
  VIRUSNO VENJENJE RUŽA (Rose wilt virus), 181
  UZROČNICI I МЕRЕ ВОRВЕ, 181
  NEPOVOLJNE FIZIOLОŠКЕ РОЈАVЕ, 182
  ZAMOR ZEMLJIŠTA, 183
  NEDOSTATAK GVOŽEĐA - HLOROZA, 183
  NEDOSTATAK AZOTA (N), 183
  NEDOSTATAK FOSFORA (Р), 184
  NEDOSTATАК KALIJUMA (К), 1 84
  NEDOSTATАК MANGANA (Мn), 184
  NEDOSTATAK MIKROELEMENATА, 184
  SUZBIJANJE KOROVA HERВICIDIMA, 185
  SIMAZIN, 185
  DUAL (R) 500 I DUAL (R) 720-ЕС, 186
  AFALON, 186
  STOMP 300Е, 187
  TREFLAN, 187
  GRAMOXONE, 188
  ОРŠТЕ NAPOMENE, 189
  МЕRЕ PREDOSTROŽNOSTI PRI RADU SA PESТICIDIMA, 189
  LIТERATURA, 191


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Gajenje ruža, VII izdanje
  Izdavač: Partenon
  Strana: 197 (cb)
  Strana u boji: 32
  Pismo:
  Format: 24 cm
  Godina izdanja: 2004
  ISBN: 86-7157-257-9
  Naručite
  Cena: 1.026 RSD
  Cena za inostranstvo:
  10,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021