MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Početak
  Knjige

  Antropologija

  Duhovnost (1)

  Etnologija (1)

  Filozofija (1)

  Istorija (1)

  Književnost (4)

  Kultura ishrane (1)

  Snovi (1)

  Sociologija (1)


  Ostalo. (126)

  Antropologija
   Prikaz: 31 - 40 od 136 nađenih
  Poređaj po: Poslednje dodato u: Antropologija 

  31. Prilog antropologiji savremenih svetova (2005 god.), Biblioteka XX vek
  Autori: Mark Ože ; prevela s francuskog Ana A. Jovanović
  Pri­log an­tro­po­lo­gi­ji sa­vre­me­nih sve­to­va (Marc Augé, Po­ur une anthro­po­lo­gie des mon­des con­tem­po­ra­ins, 1994), sa­dr­ži sle­de­ća po­gla­vlja: I. Isto­rij­ski pro­stor an­tro­po­lo­gi­je i an­tro­po­loš­ko vre­me isto­ri­je, II. Kon­sen­zus i post­mo­der­nost: is­ku­še­nje sa­vre­me... više detalja
  Cena: 600,00 DIN (6,00 EUR)

  32. Religija i identitet na Kosovu (2005 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Ger Dejzings
  Ho­land­ski kul­tur­ni an­tro­po­log Ger Dej­zings (Ger Du­ij­zings) ro­đen je 1961. go­di­ne. Od 1996. pre­da­je na Uni­ver­zi­tet­skom ko­le­džu u Lon­do­nu (UCL). Na­pi­sao je stu­di­ju o lo­kal­noj isto­ri­ji is­toč­ne Bo­sne: Isto­ri­ja i pam­će­nje u is­toč­noj Bo­sni. Po­za­di­na pa­da Sre­br... više detalja
  Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

  33. Svakodnevica nije više ono što je bila: beleške jednog balkanskog antropologa u doba tranzicije (2002 god.), Biblioteka XX vek
  Autori: Vintila Mihailesku ; prevela sa rumunskog Biljana Sikimić
  Vin­ti­la Mi­ha­i­le­sku (Vin­ti­la Mi­hă­i­le­scu), ru­mun­ski an­tro­po­log i so­ci­o­log, ro­đen je 1951. u Bu­ku­reš­tu. Od 1979. ra­dio je kao is­tra­ži­vač u Cen­tru za an­tro­po­loš­ka is­tra­ži­va­nja Ru­mun­ske Aka­de­mi­je na­u­ka i ru­ko­vo­di­lac od­se­ka za an­tro­po­lo­gi­ju kul­tu­re.... više detalja
  Cena: 600,00 DIN (6,00 EUR)

  34. Druga strana Meseca; Antropologija i problemi modernog sveta (2013 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Klod Levi-Stros
  Klod Levi-Stros (1908-2009) jedan je od najpoznatijih i najuticajnijih antropologa XX veka. Njegova najvažnija dela prevedena su na srpskohrvatski jezik: Divlja misao, prev. B. Jelić, Nolit, Beograd 1963, Totemizam danas, prev. B. Čolak-Antić i I. Čolović, Biblioteka XX vek – BIGZ 1979, Mitologike I... više detalja
  Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

  35. Etnicitet i nacionalizam (2004 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Tomas Hilan Eriksen
  To­mas Hi­lan Erik­sen (Thomas Hylland Eriksen, rodjen 1962) pro­fe­sor je so­ci­jal­ne an­tro­po­lo­gi­je na Uni­ver­zi­te­tu u Oslu. Po­seb­no se ba­vi kul­tur­nom glo­ba­li­za­ci­jom, na­ci­o­na­li­zmom i et­ni­ci­te­tom, ali je ob­ja­vlji­vao knji­ge na nor­veš­kom i en­gle­skom i o dru­gim te­m... više detalja
  Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

  36. Imaginarni Turčin (2010 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Božidar Jezernik
  Božidar Jezernik je profesor kulturne antropologije na Univerzitetu u Ljubljani. U Biblioteci XX vek objavljena je 2007. njegova knjiga Divlja Evropa. Balkan u očima putnika sa Zapada. Zbornik Imaginarni Turčin sadrži 14 ogleda o percepciji Turaka i Osmanskog carstva u Evropi, čiji su autori, pored ... više detalja
  Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

  37. Antropolog među navijačima (2015 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Ivan Đorđević
  ... više detalja
  Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

  38. Antropologija potrošnje (2008 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Ildiko Erdei
  Ildiko Erdei je docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde radi na predmetima Antropologija materijalne kulture i Ekonomija i kultura U pet poglavlja ove knjige: I. Antropologija i istraživanja potrošnje, II. Predistorija savremenih istraživanj... više detalja
  Cena: 1.000,00 DIN (10,00 EUR)

  39. Antropologija žene (2003 god.), Biblioteka XX vek
  Autori: Žarana Papić, Lydia Sklevicky
  Ža­ra­na Pa­pić (1950 – 2002) bila je do­cent na pred­me­tu So­cio-kul­tur­na an­tro­po­lo­gi­ja i jed­na od pre­da­va­či­ca na iz­bor­nom pred­me­tu Pol­nost i dru­štvo na Odel­jen­ju za so­ci­o­lo­gi­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Ba­vila se pro­ble­mi­ma an­tro­po­lo­ške i fe­mi­ni... više detalja
  Cena: 1.000,00 DIN (10,00 EUR)

  40. Antropološka imaginacija (2013 god.), Biblioteka XX vek
  Autor: Andžej Mencvel
  Andžej Mencvel (Andrzej Mencwel) je profesor istorije i antropologije kulture na Varšavskom univerzitetu. Član je Varšavskog naučnog društva, predsednik Odbora za humanističke nauke Ministarstva obrazovanja Poljske i počasni predsednik Poljskog udruženja za društvene nauke. Bio je direktor Instituta... više detalja
  Cena: 1.000,00 DIN (10,00 EUR)
  « Prethodna | Strana: 1 2 3 4 5 6 7 ... | Naredna »
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021
  INFORMACIJE
  O Mikro knjizi
  Najčešća pitanja - FAQ
  Kontakt
  Vaši podaci
  Korpa
  Istorija pregleda
  List želja
  Forum
  KORISNIČKI SERVIS
  Pravila i uslovi korišćenja
  Politika privatnosti
  Zašto se registrovati?
  Kako kupiti
  Načini plaćanja
  Uslovi isporuke
  Reklamacije
  Pravo na odustajanje
  Autorska prava i zabrana kopiranja