MIKRO KNJIGA

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++

Sadržaj

Predgovor, v
Skripta, 1

 Glava 1 Uvod, 5
Zašto OOP?, 5
Šta daju OOP i C++ kao odgovor?, 6
Šta se menja uvođenjem OOP-a?, 6

 Glava 2 Pregled osnovnih koncepata OOP-a na jeziku C++, 9
Klase, 9
Konstruktori i destruktori, 10
Nasleđivanje, 11
Polimorfizam, 12

 Glava 3 Pregled osnovnih koncepata nasleđenih iz jezika C, 15
Ugrađeni tipovi i deklaracije, 15
Pokazivači, 15
Nizovi, 16
Izrazi, 17
Naredbe, 18
Funkcije, 19
Struktura programa, 20

 Glava 4 Elementi jezika C++ koji nisu objektno orijentisani, 21
Oblast važenja imena, 21
Objekti i lvrednosti, 22
Životni vek objekata, 23
O konverziji tipova, 24
Konstante, 25
Dinamički objekti, 27
Reference, 28
Funkcije, 30
Deklaracije funkcija i prenos argumenata, 30
Neposredno ugrađivanje u kôd, 30
Podrazumevane vrednosti argumenata, 31
Preklapanje imena funkcija, 31
Operatori i izrazi, 32

 Glava 5 Klase, 35
Klase, objekti i članovi klase, 35
Pojam i deklaracija klase, 35
Pokazivač this, 36
Primerci klase, 37
Konstantne funkcije članice, 38
Ugnežđivanje klasa, 39
Strukture, 39
Zajednički članovi klasa, 39
Zajednički podaci članovi, 39
Zajedničke funkcije članice, 40
Prijatelji klasa, 41
Prijateljske funkcije, 41
Prijateljske klase, 42
Konstruktori i destruktori, 43
Pojam konstruktora, 43
Kada se poziva konstruktor?, 43
Načini pozivanja konstruktora, 43
Konstruktor kopije, 45
Destruktor, 45

 Glava 6 Preklapanje operatora, 47
Pojam preklapanja operatora, 47
Operatorske funkcije, 48
Osnovna pravila, 48
Bočni efekti i veze između operatora, 49
Operatorske funkcije kao članice i globalne funkcije, 49
Unarni i binarni operatori, 50
Neki posebni operatori, 51
Operatori new i delete, 51
Konstruktor kopije i operator dodele, 52
Osnovni standardni ulazno/izlazni tokovi, 53
Klase istream i ostream, 53
Ulazno/izlazne operacije za korisničke tipove, 54

 Glava 7 Nasleđivanje, 55
Izvedene klase, 55
Šta je nasleđivanje i šta su izvedene klase?, 55
Kako se definišu izvedene klase u jeziku C++?, 56
Prava pristupa, 56
Konstruktori i destruktori izvedenih klasa, 57
Polimorfizam, 59
Šta je polimorfizam?, 59
Virtuelne funkcije, 59
Dinamičko vezivanje, 60
Virtuelni destruktor, 61
Nizovi i izvedene klase, 62
Apstraktne klase, 63
Višestruko nasleđivanje, 63
Šta je višestruko nasleđivanje?, 63
Virtuelne osnovne klase, 64
Privatno i zaštićeno izvođenje, 64
Šta je privatno i zaštićeno izvođenje?, 64
Semantička razlika između privatnog i javnog izvođenja, 65

 Glava 8 Uvod u objektno modelovanje, 67
Apstraktni tipovi podataka, 67
Projektovanje apstraktnih tipova podataka, 68
Modelovanje strukture klase i osnovne relacije između klasa, 71
Klasa, atributi i operacije, 72
Asocijacija, 72
Zavisnost, 74
Nasleđivanje (generalizacija/specijalizacija), 75
Modelovanje ponašanja interakcije, 75

Praktikum, 77

Primeri, 79
 Glava 1 Pregled osnovnih koncepata OOP na jeziku C++, 81
 Glava 2 Pregled osnovnih koncepata nasleđenih iz jezika C, 85
 Glava 3 Elementi jezika C++ koji nisu objektno orijentisani, 87
 Glava 4 Klase i preklapanje operatora, 93
 Glava 5 Nasleđivanje, 109
 Glava 6 Uvod u objektno modelovanje, 119

Zadaci za vežbu, 139

 Glava 7 Elementi jezika C++ koji nisu objektno orijentisani, 141
 Glava 8 Klase i preklapanje operatora, 155
 Glava 9 Nasleđivanje, 171

Integrisano razvojno okruženje Microsoft Visual C++Uputstvo za korišćenje, 183

 Glava 10 Uvod, 185
Osnovni pojmovi, 185
Radno okruženje, 185
Prozor radnog prostora, 186

 Glava 11 Opšte manipulacije projektima, 187
Započinjanje novog projekta, 187
Rad sa više projekata, 188
Osnovna podešavanja, 189

 Glava 12 Uređivanje programa, 191
Dodavanje fajlova u projekat, 191
Osnovni alati, 192
ClassWizard, 192
Uređivanje koda, 195
Sintaksno bojenje, 196

 Glava 13 Prevođenje programa, 199
Prevođenje, 199
Pravljenje projekta, 200
Dobijanje pomoći u radu, 200
Podešavanja, 200

 Glava 14 Debagovanje, 203
Pripremanje aplikacije za debagovanje, 203
Pokretanje aplikacije u režimu debagovanja, 204
Prozori debagera i pregled objekata, 204
Tačke prekida, 205
Komande za izvršavanje korak po korak, 205