MIKRO KNJIGA

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++

Predgovor

Predgovor

Skripta Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ nastala su kao prateći materijal za kurseve koje je autor držao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i na drugim mestima. Skripta predstavljaju izbor i sažetak materijala iz autorove istoimene knjige (izdavač Mikro knjiga, Beograd, 1995.) koji je namenjen za nastavu u okviru odgovarajućih kurseva. Skripta su namenjena studentima i svim ostalim polaznicima kurseva kao priručnik, a ne kao referentni kompletni izvor gradiva. One se zbog toga ne mogu smatrati potpuno autonomnim udžbenikom, jer se čvrsto oslanjaju na detaljna objašnjenja koja se daju na predavanjima ili se nalaze u pomenutoj knjizi. Me?utim, kako pomenuta knjiga sadrži detaljna objašnjenja svih elemenata jezika C++, koja dobrim delom nisu neophodna za praksu, u ova skripta su uvršteni samo delovi koje je autor smatrao bitnim i potrebnim u praksi. Osim toga, neki elementi su dora?eni i korigovani.

U cilju bolje podrške studentima i ostalim polaznicima, skripta su proširena Praktikumom koji sadrži mnoštvo primera sa objašnjenjima, zadataka za vežbu sa rešenjima, kao i kratko uputstvo za korišćenje popularnog integrisanog razvojnog okruženja Microsoft Visual C++. Autori veruju da će ovi prilozi znatno pomoći čitaocima u savladavanju najvažnijih elemenata objektnog programiranja i jezika C++, kao i da će obezbediti početne uslove za rad u jednom modernom razvojnom okruženju za programiranje.

Autor još jednom želi da naglasi da se ovo izdanje ne može smatrati sasvim kompletnom i referentnom knjigom. Skripta su zamišljena kao koncizan i ure?en materijal koji prati usmena izlaganja na kursevima ili pomenutu knjigu. Autorov cilj je bio da se brzo obezbedi lako dostupan materijal, koji bi olakšao praćenje predavanja, ali i izvor materijala za vežbanje koji bi dopunio već objavljenu knjigu. Zbog toga ovo izdanje ima nekoliko nedostataka koji ga i kvalifikuju samo kao skripta. Prvo, tekst se sastoji od kratkih teza koje samo navode elementarne iskaze, uglavnom bez detaljnih objašnjenja. Drugo, ovo izdanje nema elemente koje bi trebalo da ima jedna potpuna knjiga: indeks, rečnik i spisak literature. Najzad, ovaj materijal nije recenziran.

Autor i koautori su uložili maksimalne napore da ovaj materijal ne sadrži greške. Ipak, sve sugestije, korekcije i primedbe čitalaca više su nego dobrodošle.

 

U Beogradu, januara 2001.

Dragan Milićev