MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE

AutoCAD 2002 Biblija

obro došli u knjigu AutoCAD 2002 Biblija . AutoCAD 2002 je do danas najmoćniji softverski proizvod za računarsko projektovanje koji je namenjen personalnim računarima. Pomoću njega možete da nacrtate skoro sve što zamislite. Ova knjiga predstavlja iscrpan priručnik koji će vas voditi kroz ceo program AutoCAD.

AutoCAD 2002 je dosad najbrža i za rad najugodnija verzija AutoCAD-a. Dodate su mu mnoge nove osobine koje u knjizi nisu čak ni pomenute zato što nikada ne dolazite u priliku da s njima direktno radite - primetićete samo da se crteži re?e regenerišu, da se brže učitavaju i da je za crtanje i ure?ivanje crteža potrebno manje vremena. Pored ovih poboljšanja, u knjizi je, naravno, opisano i mnogo novih osobina programa koje će vam pomoći da crteže napravite lakše i brže. Nove osobine obuhvataju i one koje su po prvi put predstavljene u verziji 2000i, i u sledećem izdanju, 2002.

U knjizi su opisane sve glavne mogućnosti AutoCAD-a. Ona će vam pomoći da počnete da crtate ukoliko nemate iskustva, ali će vas i provesti kroz naprednije tehnike ako AutoCAD već redovno koristite. U ovaj iscrpan referentni priručnik stalno ćete iznova zavirivati, jer sadrži i kratka, precizna uputstva koja vam pomažu da nešto nacrtate. Dodala sam i više izdvojenih odeljaka da bih prikazala kako se AutoCAD primenjuje u stvarnom životu. Na kraju, tu je i prateći kompakt disk koji sadrži brojne crteže, probnu verziju AutoCAD-a 2002 i programe pisane u AutoLISP-u. Ova knjiga bi trebalo da bude sve što vam je potrebno da biste mogli da koristite tako obiman i skup program kao što je AutoCAD.

Da li je ova knjiga namenjena vama?

AutoCAD 2002 Biblija opisuje sve bitne osobine AutoCAD-a služeći se jasnim, svakidašnjim primerima i uputstvima koja možete da prilagodite svojim potrebama.

Iako potpuno objašnjavam i osnove rada s AutoCAD-om, u knjigu sam unela i opise mnogih njegovih naprednijih osobina, kao što su povezivost sa spoljnim bazama podataka, AutoLISP, Visual Basic for Applications (VBA), 3D modelovanje, realistično prikazivanje objekata i prilago?avanje. Naredni odeljci će vam pokazati da li je ova knjiga za vas.

Ako dosad niste imali iskustva sa AutoCAD-om

Ako se prvi put srećete sa AutoCAD-om, AutoCAD 2002 Biblija će vas provesti kroz sve ono što treba da znate da biste počeli efikasno da crtate, bez obzira na područje rada kojim se bavite.

Ako na AutoCAD 2002 prelazite s neke od prethodnih verzija

U knjizi su istaknute sve nove osobine AutoCAD-a 2002, što veoma olakšava prelazak na novu verziju programa.

Ako na AutoCAD 2002 prelazite iz nekog drugog CAD programa

Vi već znate čemu CAD programi služe. U knjizi se na jasan način objašnjava princip crtanja modela u AutoCAD-u kakve ste već i sami pravili. Osim toga, pronaći ćete i mnogo korisnih informacija o preuzimanju podataka iz drugih formata.

Kako je knjiga ure?ena

Knjiga sadrži sedam delova i tri dodatka.

Deo I: Osnove AutoCAD-a

Daje osnovna obaveštenja potrebna za crtanje. Prvo poglavlje će vam omogućiti da odmah počnete da crtate, a zatim slede objašnjenja kako da započnete crtež, kako da koristite komande, kako da zadate koordinate i kako da crtež organizujete.

Deo II: Crtanje u dve dimenzije

Objašnjava sve komande i postupke za crtanje i doradu crteža u ravni. Posebno se zadržavam na mogućnostima upravljanja procesom crtanja pomoću slojeva, zumiranja i pomeranja crteža. U ovom delu objašnjavam kotiranje i štampanje na štampaču i ploteru.

Deo III: Rad sa podacima

Opisuje brojne načine za organizovanje i razmenjivanje podataka, kao što su blokovi, atributi, spoljne reference i spoljne baze podataka.

Deo IV: Crtanje u tri dimenzije

Ovde je objašnjeno sve što treba da znate da biste crtali u tri dimenzije. Opisane su i mogućnosti prikazivanja trodimenzionalnih (3D) crteža pomoću skrivanja nevidljivih linija, senčenja i rasterizacije.

Deo V: Organizovanje crteža i rad sa njima

U ovom delu opisane su mogućnosti povezivanja AutoCAD-a sa "ostatkom sveta", uspostavljanje standarda, rad sa crtežima i sa drugim aplikacijama. Završno poglavlje ovog dela posvećeno je vezi izme?u AutoCAD-a i Interneta.

Deo VI: Prilago?avanje AutoCAD-a

Opisane su tehnike pomoću kojih možete da podešavate komande, palete alatki, tipove linija, uzorke za šrafiranje, oblike, fontove i menije. Naći ćete i poglavlje o skript datotekama koje možete da iskoristite za izradu makroa.

Deo VII: Programiranje u AutoCAD-u

Dat je uvod u programiranje u AutoCAD-u. Sadrži tri poglavlja o AutoLISP-u i Visual LISP-u, kao i jedno poglavlje o jeziku Visual Basic for Applications.

Dodaci

Dodatak A sadrži uputstva za instaliranje i konfigurisanje AutoCAD-a. U dodatku B su objašnjeni svi načini za dobijanje pomoći u vezi sa AutoCAD-om, dok dodatak C objašnjava šta se sve nalazi na pratećem kompakt disku.

 

Prateći kompakt disk sadrži kompletnu kopiju knjige na engleskom u formatu PDF. Knjiga u takvom obliku sadrži još dva dodatka, koja su prevedena i na srpski. Dodatak D prikazuje menije i podmenije kao i palete alatki i njihove potpalete. Dodatak E nabraja sve komande: nove, izmenjene i one kojih više nema, kao i sistemske promenljive koje se često upotrebljavaju sa komandne linije.

Kako da koristite knjigu

Ovu knjigu možete da koristite dvojako: kao referentni priručnik ili kao udžbenik.

Referentni priručnik

Knjiga AutoCAD 2002 Biblija organizovana je baš kao referentni priručnik u koji ćete zaviriti svaki put kada se zaglavite u programu ili kada želite da nešto prvi put pokušate. Tema svakog poglavlja je iscrpno objašnjena, što omogućuje da lako prona?ete ono što tražite. Svaka vežba može se (uz nekoliko izuzetaka) izvesti nezavisno od ostalih vežbi u istom poglavlju. Možete, na primer, odabrati temu i uraditi odgovarajuću vežbu, a da ne morate da čitate celo poglavlje. U indeksu na kraju knjige lako ćete naći potrebnu temu.

Udžbenik

Knjiga je organizovana tako da se sa jednostavnih pitanja postupno prelazi na sve složenija, a svako poglavlje ima i nekoliko odeljaka s detaljnim uputstvima za rad. Zbog toga je možete koristiti kao udžbenik i čitati od početka. Kad stignete do kraja, možete se vratiti i ponovo proučiti pojedine odeljke kako biste se podsetili odre?enih tehnika.

Ako se prvi put srećete s AutoCAD-om, obavezno pročitajte prvi i drugi deo. Posle toga možete da pre?ete na poglavlja koja vas posebno zanimaju. I treći i peti deo su korisni za početnike. Oni koji imaju nešto iskustva, verovatno već znaju većinu onoga što se objašnjava u prvom delu knjige, pa će ga preskočiti i tražiti temu koja ih zanima. Ipak, ne treba zaboraviti da se u prvom delu pominju mnoge nove mogućnosti AutoCAD-a 2002. U knjizi ima dovoljno materijala da se i korisnik koji već dosta toga zna još bolje obuči.

Pre nego što sam počela da pišem ovu knjigu, zamislila sam je kao sveobuhvatan priručnik koji će objasniti svaku značajnu osobinu AutoCAD-a. Stoga se nemojte čuditi ako neke odeljke teško pratite. Oni su tu i čekaće da dovoljno napredujete kako biste ih razumeli.

Vežbanja

AutoCAD se izuzetno lako prilago?ava. U ovoj knjizi pretpostavljam da radite sa standardnom konfiguracijom. Me?utim, možda ste sistem tako izmenili da meniji, palete alatki i crteži izgledaju drugačije od onih u knjizi. Ukoliko ste AutoCAD sami instalirali i podesili, onda znate koje ste izmene uneli. Me?utim, ako koristite računar koji je neko drugi podesio, zamolite tu osobu da vam objasni šta je sve izmenjeno u osnovnoj konfiguraciji programa.

Osim toga, i sami ćete unositi odre?ene izmene u konfiguraciju AutoCAD-a dok budete radili pojedine vežbe iz knjige. Najčešće će to biti neznatne izmene koje bi pri crtanju uneo svaki korisnik. Sve izmene koje mogu imati ozbiljne posledice, recimo prilago?avanje menija, biće propraćene upozorenjima i savetima. Na primer, kada budete vežbali prilago?avanje menija, dobićete upozorenje da vežbu izvedete na kopiji šablona menija, a ne u originalnoj datoteci. U svakom slučaju, ako radite u umreženom sistemu ili AutoCAD delite s nekim drugim, pristojnost zahteva da se pre unošenja izmena posavetujete sa onima koji time mogu biti pogo?eni.

Ukoliko odlučite da ozbiljno vežbate, preporučujem vam da počnete od početka. U početnim vežbama daju se važna uputstva koja se kasnije mogu odraziti na vaš sistem. Na primer, u jednoj od prvih vežbi treba da napravite nov direktorijum za čuvanje crteža izra?enih u vežbama. Ovaj direktorijum odvaja takve crteže od drugih crteža koje pravite na poslu. S druge strane, svaka vežba je celina za sebe, pa neke možete i da preskočite.

U AutoCAD-u možete da napravite sopstvenu konfiguraciju koja neće uticati na rad drugih korisnika iste kopije programa. U odeljku "Definisanje većeg broja konfiguracija", u dodatku A, nalaze se sva potrebna uputstva.

Sve vežbe u knjizi AutoCAD 2002 Biblija pažljivo je pregledao stručni recenzent i proverio njihovu tačnost. Pa ipak, nismo mogli da predvidimo sve moguće situacije, bilo zbog različitih hardversko/softverskih konfiguracija, bilo zbog izmena unetih u AutoCAD tokom individualnog prilago?avanja. Ukoliko prilikom vežbanja nai?ete na teškoće, obavestite me e-poštom na adresu koja se nalazi na kraju ovog uvoda kako bih u sledećem izdanju knjige mogla da ispravim grešku.

Konvencije koje se koriste u knjizi

Kada uzmemo u obzir da se svaka komanda u AutoCAD-u može izvršiti na više načina, onda nije na odmet da ovaj odeljak pročitate, jer se u njemu opisuju konvencije koje koristimo pri štampanju odre?enih delova teksta. Ovaj odeljak će vas zanimati i ako želite da vežbate.

Komande AutoCAD-a

AutoCAD se izvršava pod Windowsom, pa koristi standardne Windowsove konvencije za menije i palete alatki. Na primer, kada budem htela da naznačim biranje komande iz menija, reći ću: "Odaberite komandu View Viewports", što znači da mišem ili pločicom/olovkom treba da izaberete meni View, a zatim da pritisnete njegovu stavku Viewports. Odre?ena dugmad na paleti alatki AutoCAD-a otvaraju potpalete (engl. flyouts), koje su isto što i podmeniji. Potpalete "izleću" i prikazuju dodatnu dugmad kada dugme na paleti pritisnete i ne otpuštate taster miša. Stoga, kada budem htela da naznačim da treba da pritisnete dugme na paleti, kazaću, na primer: "Odaberite (ili pritisnite) dugme Zoom Extents na potpaleti Zoom palete Standard". Mada nemam izbora, ipak smatram da ovakav način izražavanja nije dobar. Najpre, veoma je rogobatan! Zatim, na ekranu se ne pojavljuju imena potpaleta, tako da ćete teško utvrditi koja se potpaleta zove Zoom. Me?utim, u dodatku D na kompakt disku, poimence su nabrojane sve palete alatki i potpalete, a najčešće će biti očigledno o kojoj potpaleti govorim.

AutoCAD je jedinstven po tome što svaka njegova komanda ima ime koje možete s tastature da unesete na komandnu liniju u dnu ekrana. Imena komandi će biti ispisivana velikim slovima, npr. komanda CIRCLE. Funkcije AutoLISP-a će biti ispisivane posebnim fontom, npr. COMMAND .

Zahtevi AutoCAD-a za unos podataka, vaš unos i uputstva

Tekst uputstva u vežbama najčešće se ne razlikuje od osnovnog teksta ove knjige ni po fontovima ni po stilu. Me?utim, kada hoću da prikažem komandnu liniju AutoCAD-a, programski zahtev za unos podataka biće ispisan neproporcionalnim fontom , a ono što vi treba da unesete biće ispisano polucrno . Ostala uputstva (npr. Unesite prvu koordinatu ) biće ispisana kurzivom. Komentari kojima objašnjavam ono što se dešava, tako?e će biti ispisani kurzivom.

Evo primera jednog odeljka vežbe, u kome ćete pritisnuti odgovarajuće dugme na paleti alatki, upisati polucrne koordinate X, Y i pritisnuti taster Enter tamo gde je to naznačeno simbolom savijene strelice ( ).

  1. Levim tasterom miša, koji se naziva i taster za izbor (engl. pick button), odaberite dugme Line sa palete alatki Draw. Obratite pažnju na to da se ime izabrane komande ispisuje na komandnoj liniji.

Command: _line Specify first point: 0,0 (Ova strelica znači da treba pritisnuti taster Enter)

Specify next point or [Undo]: 10,0

Specify next point or [Undo]: 10,7

Specify next point or [Close/Undo]: 0,7

Specify next point or [Close/Undo]: 0,0

Specify next point or [Close/Undo]:

»;esto ću pominjati pojedine elemente na crtežu. Reference će se u tekstu pojavljivati kao brojevi unutar kruga, npr. , , itd. Odgovarajući broj ćete naći na slici na koju se tekst odnosi.

Izrazi koji se odnose na miša i tastaturu

U AutoCAD-u možete da crtate pomoću miša ili pomoću pločice. Miša poznaju svi korisnici. Pločica (ili ponekad olovka) koristi se s grafičkom tablom za digitalizaciju. Budući da većina korisnika AutoCAD-a nema grafičku tablu, u ovoj knjizi je neću detaljnije pominjati. Me?utim, ako je imate, pratite uputstva koja dajem za rukovanje mišem i primenite ih direktno na pločicu.

Miš može da ima dva ili više tastera. Mnogi korisnici AutoCAD-a vole da koriste miša koji ima barem tri tastera, jer tastere mogu da prilagode svojim potrebama. Pošto većina korisnika ima miša s dva tastera, uvek ću govoriti o takvom mišu. Levi taster miša koristi se za biranje komandi i dugmadi na paleti, kao i za biranje tačaka na crtežu. Zbog toga se on ponekad zove taster za izbor. Pritisak na desni taster obično otvara priručni meni.

Ako kažem bilo šta od sledećeg:

to znači da treba da koristite levi taster miša.

Kada kažem da pritisnete Enter, to znači da na tastaturi treba da pritisnete taster Enter, Return ili . Za ovu akciju obično ću koristiti simbol savijene strelice ( ).

Za radnje mišem koristiću izraze koji se nalaze u sledećoj tabeli.

Izrazi u AutoCAD-u koji se odnose na rad sa mišem

Izraz

Opis

kursor (engl. cursor)

Oblik na ekranu koji se nalazi na mestu na koje se pokazuje mišem. Ima više takvih oblika, na primer, končanica, kvadratić ili strelica. Kursor se zove i pokazivač miša (engl. mouse pointer).

kvadratić za izbor (engl. pickbox)

Vrsta kursora u obliku malog kvadrata koji se koristi za biranje nacrtanih objekata.

končanice (engl. crosshairs)

Vrsta kursora u obliku dveju ukrštenih linija.

odabrati (engl. pick)

Pokazati mišem objekat na crtežu i pritisnuti levi taster miša.

pritisak (engl. click)

Pritiskanje i otpuštanje levog tastera miša.

dvostruki pritisak (engl. double-click)

Pritiskanje levog tastera miša dvaput, neposredno jedno za drugim.

vući (engl. drag)

Pokretati kursor koji za sobom vuče objekat.

vući uz pritisak
(engl. click and drag)

Pokretati kursor koji za sobom vuče objekat, istovremeno držeći levi taster miša.

odabrati (engl. choose)

Pritisnuti stavku menija, dugme na paleti ili stavku u okviru za dijalog; stavku ponekad možete da odaberete i preko tastature.

pritisak desnim tasterom miša (engl. right-click)

Pritiskanje i otpuštanje desnog tastera miša.

pritisak uz pritisnut taster Shift (engl. Shift and click)

Pritiskanje i otpuštanje levog tastera miša, dok je istovremeno na tastaturi pritisnut taster Shift.

odabrati (engl. select)

Istaći objekat na crtežu odabiranjem ili pomoću neke druge tehnike biranja, odnosno istaći tekst u okviru za dijalog ili tekstualnom dokumentu.

Značenje sličica na margini

U knjizi AutoCAD 2002 Biblija ima mnogo sličica na levoj margini. One usmeravaju vašu pažnju na ono što treba da zapamtite.

Ova sličica znači da se mogućnost o kojoj je reč prvi put pojavila u AutoCAD-u 2000i ili 2002 ili da je u odnosu na verziju 2000 znatno izmenjena.

Skreće vam pažnju na detalje koji zavre?uju posebnu pažnju.

Ukazuje kako da odre?eni posao obavite efikasnije i brže.

Ukazuje na srodnu temu u knjizi. Kako ne morate čitati celu knjigu, koristite ovakva uputstva da biste što pre našli ono što tražite.

Ukazuje na odgovarajući materijal koji se nalazi na pratećem kompakt disku.

Upozorava vas da povedete računa o iznetim podacima ili uputstvima kako biste izbegli probleme.

O pratećem kompakt disku

Na kompakt disku se nalaze svi crteži potrebni za vežbe iz knjige. Kada budete želeli da naučite nešto u AutoCAD-u, ovi crteži će vam uštedeti vreme. Pored toga, na CD-u su i konačne verzije istih crteža - kao što treba da izgledaju kada završite vežbu ili uputstvo. Na taj način možete da proverite ono što ste sami uradili.

Kompakt disk je krcat i softverom koji će, nadam se, biti aktuelan još mnogo godina. U dodatku C opisan je sadržaj kompakt diska. Naročito mi je drago što se na disku nalazi i petnaestodnevna probna verzija AutoCAD-a 2002, kao i celokupan sadržaj knjige u formatu PDF.

Ostalo

Ako ste iskusan korisnik AutoCAD-a, ali su vam potrebni saveti i "male tajne" da biste iz programa izvukli maksimum, ova knjiga verovatno neće previše doprineti vašem već velikom znanju.

Ako želite da bolje upoznate Windows, prona?ite knjige koje se isključivo njime bave. U ovoj knjizi pretpostavljam da ste savladali osnove Windowsa, mada su sva uputstva u njoj tako detaljno izneta da svaki zadatak možete da uradite bez problema. Preporučujem tri knjige o Windowsu: Windows 98 za neupućene ili Windows Me za neupućene autora Andy Rathbonea, odnosno Windows 98 Bibliju ili Windows Me Bibliju od Alana Simpsona (sve u izdanju Mikro knjige). O Windowsu NT postoje sledeće knjige: Windows NT4 za neupućene ili Windows 2000 Professional za neupućene, Windows 2000 Professional Biblija, Windows XP za neupućene i Windows XP Biblija (u izdanju Mikro knjige).

Ukoliko su vam potrebne samo osnove, onda vam je dovoljan i AutoCAD-ov priručnik (Learning Tutorial).

Knjiga AutoCAD 2002 Biblija obuhvata verzije AutoCAD 2000i i 2002. Me?utim, većina podataka iz nje može se primeniti i na verziju 2000. Koristila sam AutoCAD u Windowsu 98, ali je sve uglavnom isto i u Windowsu ME i NT (4 i 2000) osim što neki ekrani malo drugačije izgledaju.

Veza s autorom

Volela bih da mi se javite. Najbolje je da mi pišete e-poštom na adresu ellenfinkl@bigfoot.com , ali možete da mi uputite i obično pismo preko izdavača orginala (Hungry Minds). Naravno, ne mogu čitaocima da pružam tehničku podršku za AutoCAD.