MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE

AutoCAD 2002 Biblija

Sadržaj

Predgovor vi

Uvod vii

Osnove AutoCAD-a 17

Počinjemo da crtamo 3

Upoznavanje s AutoCAD-om 3

Pokretanje AutoCAD-a 4

Otvaranje novog crteža 4

AutoCAD-ov interfejs 7

Vaš prvi crtež 9

Snimanje crteža 12

Zatvaranje crteža i izlazak iz AutoCAD-a 14

Sažetak 15

Otvaranje crteža 17

Izrada novog crteža na osnovu šablona 17

Rad sa šablonima 19

Otvaranje standardno podešenog crteža 21

Otvaranje postojećeg crteža 21

Korišćenje postojećeg crteža kao prototipa 24

Snimanje crteža pod novim imenom 24

Sažetak 26

Komande 27

Windowsov interfejs 27

Komandna linija 32

Tehnike zadavanja komandi 36

O miševima i pločicama 40

Sistem pomoći u AutoCAD-u 42

Sažetak 46

Zadavanje koordinata 47

O koordinatnom sistemu X,Y 47

Unošenje koordinata sa tastature 48

Prikazivanje koordinata 56

Biranje koordinata na ekranu 57

Lociranje tačaka 69

Sažetak 76

Podešavanje parametara crteža 77

Vrste mernih jedinica 77

Granice crteža 82

Umetanje bloka za naslov 88

Uobičajeni parametri 88

Komanda MVSETUP 91

Sažetak 92

Crtanje u dve dimenzije 93

Crtanje običnih linija 95

Korišćenje komande LINE 95

Crtanje pravougaonika 96

Crtanje poligona 98

Crtanje pomoćnih pravih 100

Crtanje polupravih 101

Sažetak 102

Crtanje krivih linija i tačkastih objekata 103

Krugovi 103

Lûkovi 106

Elipse i eliptični lûkovi 110

Kružni prstenovi 114

Tačke 115

Sažetak 118

Prikazivanje crteža 119

Načini prikazivanja crteža u AutoCAD-u 119

Pomeranje crteža 120

Komanda ZOOM 121

Prozor Aerial View 126

Imenovanje prikaza crteža 130

Korišćenje sačuvanih prikaza pri otvaranju crteža 132

Kombinovanje prikaza crteža 134

Rotacija pravca skoka kursora 140

Korisnički koordinatni sistemi 142

Izometrijsko crtanje 147

Sažetak 150

Osnovne alatke za ure?ivanje crteža 151

Ure?ivanje crteža 151

Biranje objekata 169

Sažetak 180

Složenije alatke za ure?ivanje crteža 181

Komande za kopiranje i premeštanje objekata 181

Komande za konstruisanje 203

Ažuriranje objekata dvostrukim pritiskom miša 211

»;vorovi 211

Object Property Manager - potprogram za ure?ivanje objekata 219

Filtri za izbor objekata 222

Grupe 228

Sažetak 232

Organizovanje crteža pomoću slojeva, boja i linija različitih vrsta i debljina 233

Slojevi 233

Menjanje boje, vrste i debljine linija objekata 252

Rad sa razmerom isprekidanih linija 257

Uvoženje slojeva i vrsta linija iz drugih crteža 261

Usaglašavanje svojstava 262

Sažetak 264

Dobijanje podataka o crtežu 265

Informacije na nivou crteža 265

Informacije na nivou objekata 269

Komande za premeravanje objekata 274

AutoCAD-ov kalkulator 278

Sažetak 284

Rad sa tekstom 285

Pisanje jednorednog teksta 285

O stilovima za tekst 294

Pravljenje teksta u pasusima 299

Upravljanje tekstualnim objektima 305

Pronalaženje odre?enog teksta na crtežu 308

Provera pravopisne ispravnosti 310

Sažetak 312

Kotiranje 313

AutoCAD-ovo kotiranje 313

Linearne (ortogonalne) kote 315

Paralelne kote 321

Kotiranje od osnovne linije i kotiranje u nizu 324

Kotiranje lûkova i krugova 328

Kotiranje uglova 329

Koordinatne kote 333

Crtanje pokazivača 335

Alatka Quick Dimension 341

Ure?ivanje kota 342

Sažetak 352

Stilovi kotiranja i tolerancije 353

Stilovi kotiranja 353

Definisanje nove kote 354

Menjanje kota 373

Definisanje tolerancija geometrijskih karakteristika 381

Sažetak 384

Crtanje složenih objekata 385

Crtanje i ure?ivanje polilinija 385

Crtanje i ure?ivanje krivih 392

Pravljenje regiona 398

Pravljenje kontura 400

Korišćenje šrafure za ispunjavanje objekata bojom i uzorcima 402

Pravljenje i ure?ivanje kombinovanih linija 411

Korišćenje komande SKETCH 422

Digitalizovanje crteža AutoCAD-ovom komandom TABLET 424

Sažetak 426

ätampanje crteža na štampaču i ploteru 427

Priprema crteža za štampanje 427

Raspored na listu u okruženju za štampanje 428

Rad sa stilovima štampanja 444

ätampanje crteža 454

Serijsko štampanje crteža 458

Pravljenje oznaka štampanja 463

Sažetak 464

Rad sa podacima 465

Rad sa blokovima i atributima 467

Kombinovanje objekata u blokove 467

Unošenje blokova i datoteka u crteže 474

Rukovanje blokovima 480

Korišćenje Windowsovih mogućnosti 487

Atributi 492

Sažetak 508

Veza sa drugim crtežima 509

Referencirani crteži 509

Ure?ivanje referenci unutar crteža 515

Kontrola prikaza referenciranog crteža 518

Rad sa referenciranim crtežima 524

Sažetak 527

Rad sa spoljnim bazama podataka 529

Pristup spoljnoj bazi podataka 529

Priprema za povezivanje baze podataka 530

Povezivanje sa bazom podataka 536

Povezivanje podataka sa objektima crteža 542

Korišćenje oznaka 548

Zadavanje upita pomoću Query Editora 551

Rad sa datotekama upita 559

Sažetak 560

Crtanje u tri dimenzije 561

Zadavanje 3D koordinata 563

Rad s 3D koordinatama 563

Izdizanje i zadavanje debljine 571

Rad sa korisničkim koordinatnim sistemom (UCS) 576

Sažetak 582

Posmatranje 3D crteža 583

Standardne tačke posmatranja 584

Komanda DDVPOINT 590

Rad sa tripodom i kompasom 593

Pogled Quick Plan 596

Senčenje crteža 599

Upotreba 3D orbite 601

Okviri s različitim prikazima 612

Definisanje prikaza u perspektivi 612

Priprema 3D crteža za štampanje 619

Sažetak 622

Formiranje 3D površi 623

Crtanje površi pomoću komande 3DFACE 624

Crtanje površi pomoću komande PFACE 630

Formiranje poligonalnih mrežica pomoću komande 3DMESH 634

Crtanje standardnih 3D oblika 636

Crtanje obrtne površi 645

Crtanje istisnute površi 648

Crtanje površi izme?u dva objekta 650

Crtanje oivičenih površi 653

Sažetak 654

Crtanje punih tela i dorada objekata u 3D 655

Crtanje standardnih oblika 655

Crtanje istisnutih tela 662

Crtanje obrtnih tela 664

Formiranje složenih tela 666

Pravljenje preseka i sečenje punih tela 671

Upotreba komandi za doradu objekata u 3D 674

Dorada punih tela 690

Pregled svojstava punih tela 701

Sažetak 702

Rasterizacija 3D crteža 703

äta je rasterizacija 703

Formiranje svetala 706

Formiranje scena 715

Rad sa materijalima 717

Upotreba pozadine 724

Finalna rasterizacija 726

Sažetak 730

Organizovanje crteža i rad sa njima 731

Rad sa crtežima 733

Pristup delovima crteža pomoću AutoCAD-ovog DesignCentera 733

Uspostavljanje standarda za crteže 740

»;uvanje i pronalaženje crteža i njihovih delova 750

Korišćenje AutoCAD-a na mreži 753

Korišćenje višedokumentnog okruženja 753

Oporavak od grešaka i padova 753

Rukovanje crtežima iz ranijih verzija AutoCAD-a 756

Sažetak 756

Saradnja s drugim programima 757

Uvoz i izvoz datoteka drugih formata 757

Rad sa rasterskim slikama 762

Prenošenje, povezivanje i ugra?ivanje objekata 768

Sažetak 776

Izlazak na Internet 777

Slanje crteža 777

Susreti na mreži 780

Otvaranje crteža sa Weba 785

Pravljenje hiperveza objekata 786

Izlaganje crteža na World Wide Webu 790

Sažetak 798

Prilago?avanje AutoCAD-a 799

Prilago?avanje komandi i paleta sa alatkama 801

Rad sa prilagodljivim datotekama 801

Definisanje skraćenica s tastature za komande 805

Prilago?avanje paleta sa alatkama 808

Sažetak 816

Izrada makroa i prikazivanje slajdova pomoću skript datoteka 817

Izrada makroa pomoću skript datoteka 817

Prikazivanje slajdova 822

Izrada biblioteke slajdova 825

Sažetak 826

Izrada posebnih tipova linija i šrafura 827

Izrada posebnih tipova linija 827

Izrada uzoraka šrafura 832

Sažetak 836

Izrada oblika i fontova 837

Izrada oblika 837

Izrada fontova 845

Sažetak 846

Prilago?avanje menija 847

Rad sa datotekama menija 847

Prilago?avanje menija 851

Sažetak 880

Programiranje u AutoCAD-u 881

Osnove AutoLISP-a i Visual LISP-a 883

Predstavljamo vam Visual LISP 883

Dobijanje pomoći u Visual LISP-u 891

Rad sa izrazima AutoLISP-a 892

Korišćenje AutoLISP-a na komandnoj liniji 894

Izrada AutoLISP-ovih datoteka 895

Sažetak 897

Dalje istraživanje AutoLISP-a 899

Definisanje promenljivih 899

AutoCAD-ove komande 900

Rad sa listama 906

Zadavanje uslova 908

Objekti na crtežu 912

Dobijanje korisnikovog unosa 917

Završno doterivanje 919

Sažetak 922

Istraživanje složenih tema AutoLISP-a 923

Razlika izme?u lokalnih i globalnih promenljivih 923

ActiveX funkcije Visual LISP-a 925

Otklanjanje grešaka u kodu 932

Sažetak 938

Programiranje na jeziku Visual Basic for Applications 939

Početak rada sa VBA 939

Pisanje VBA koda 945

Dobijanje korisničkog unosa 953

Izrada okvira za dijalog 955

Menjanje objekata 962

Otklanjanje i označavanje grešaka 964

Prelazak na složenije programiranje 965

Sažetak 965

Instaliranje i konfigurisanje AutoCAD-a 967

Instaliranje AutoCAD-a 967

Konfigurisanje plotera 986

Konfigurisanje programa AutoCAD Today 988

Izvori dodatnih informacija 989

Istraživanje AutoCAD-a 989

Tehnička podrška 990

Korisničke grupe AutoCAD-a 991

Resursi na Internetu 992

äta se nalazi na CD-u 995

Struktura CD-a 995

Spisak softvera 999

Indeks 1001

Ugovor o dozvoli za korišćenje softvera 1025

GNU licenca za upotrebu softvera 1027