Prikaži 6 puta
veću sliku


Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
Dodaj u podsetnik - Wish List
Profesionalni proizvođači, studenti i hobisti mogu razviti aplikacije za mobilne android uređaje uz pomoć programskog jezika Basic za android (Basic for Android - B4A) i Integrisanog Razvojnog Okruženja (B4A IDE). Dr Dogan Ibrahim počinje razvoj Android aplikacija za dizajnere elektronike sa opisom instalacije B4A na PC. Zatim predstavlja jednostavne projekte da bi prikazao (izneo) sintaksu B4A i osobine programiranja.
Elektroničari će uživati u ovoj knjizi jer opisuje kako android prenosni uređaj može komunicirati sa različitim hardverskim platformama - uključujući Raspbbery Pi, Arduino i procesor ESP32 - preko Wi-Fi linka ili koristeći SMS poruke. Neki projekti prikazuju kako paketi podataka mogu biti poslati sa Raspbbery Pi-a, Arduina ili ESP32 procesora na android mobilni telefon i prikazani na tom istom telefonu.

Svi android projekti u knjizi su razvijeni koristeći programski jezik B4A. Projekti za Raspbbery Pi su razvijeni pomoću Python-a. Projekti za Arduino i ESP32 su napravljeni uz popularni Arduino IDE. Svi listinzi programa, kao i detaljni opisi za sve projekte su dati u knjizi. Korisnici bi trebalo da su u mogućnosti da koriste projekte onako kako su predstavljeni ili da ih izmene da bi zadovoljili sopstvene potrebe.


Poglavlja


1 • Android mobilni telefoni
2 • Početak
3 • Moj prvi B4A program
4 • Moj drugi B4A program
5 • Moj treći B4A program
6 • Napomene o jeziku B4A
7 • Jednostavni projekti samo na mobilnom uređaju
8 • Projekti koji koriste osobine mobilnih uređaja
9 • Upotreba GPS-a
10 • Wi-Fi interfejs Android na PC
11 • Wi-Fi interfejs Android na Raspberry PI
12 • Android i Raspberry PI SMS interfejs
13 • Android na Arduino Wi-Fi interfejs
14 • SMS interfejs Android na Arduino
15 • Android na ESP32 Wi-Fi Interfejs
Prilog A • Upotreba Android emulatora
Prilog B • Objavljivanje aplikacije na Google PlaySadržaj

Predgovor, 13

POGLAVLJE 1 • ANDROID MOBILNI TELEFONI, 14
1.1 Pregled , 14
1.2 Generacije mobilnih telefona, 14
1.2.1 Prva generacije (1G), 14
1.2.2 Druga generacija (2G), 14
1.2.3 Treća generacija (3G), 15
1.2.4 Četvrta generacija (4G), 15
1.2.5 Peta generacija (5G), 15
1.3 Verzije Androida, 15
1.4 Verzije Android operativnog sistema, 16
1.5 Rezime, 17

POGLAVLJE 2 • POČETAK, 18
2.1 Pregled, 18
2.2 Instalacija probne verzije B4A, 18
2.3 Instalacija standardne verzije B4A, 23
2.4 Dobijanje pomoći, 24
2.5 Rezime, 24

POGLAVLJE 3 • MOJ PRVI B4A PROGRAM, 25
3.1 Pregled, 25
3.2 Rad sa okruženje B4A IDE, 25
3.3 Prikaz poruke na Android mobilnom uređaju, 26
3.4 Rezime, 28

POGLAVLJE 4 • MOJ DRUGI B4A PROGRAM, 29
4.1 Pregled, 29
4.2 Rad sa Designer-om, 29
4.3 Rezime, 33

POGLAVLJE 5 • MOJ TREĆI B4A PROGRAM, 34
5.1 Pregled, 34
5.2 Jednostavan kalkulatorski program, 34
5.3 Otklanjanje grešaka (debugging), 41
5.4 Upotreba USB veze, 45
5.5 Rezime, 47

POGLAVLJE 6 • NAPOMENE O JEZIKU B4A, 48
6.3 Pregled, 48
6.2 Komentari, 48
6.3 Uvlačenje - zupčanje, 48
6.4 Razlikovanje velikih slova i odvajanje izraza, 49
6.5 Konstante, 49
6.6. Promenljive, 49
6.7 Nizovi, 51
6.8 Liste, 52
6.9 Maps, 53
6.10 Matematički operatori, 54
6.11 Logički operatori, 54
6.12 Operatori odnosa (relational), 55
6.13 Promena toka programa, 55
6.13.1 Uslovni iskazi, 55
6.13.2 Iteracije, 56
6.14 Pod programi (Subroutines), 59
6.15 Rukovanje sa greškama u programu, 59
6.16 Vremenski događaji (timer events), 61
6.17 Kašnjenja, odlaganja u programima, 61
6.18 Dijalog, 62
6.19 Biblioteke (Libraries), 66
6.20 Rezime, 67

POGLAVLJE 7 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI SAMO NA MOBILNOM UREĐAJU, 68
7.1 Pregled, 68
7.2 Projekat 1 - Digitalni hronometar , 68
7.2.1 Opis, 68
7.2.2 Svrha, 68
7.2.3 Listing programa, 68
7.3 Projekt 2 - Kockica, 75
7.3.1 Opis, 75
7.3.3 Svrha, 76
7.3.3 Listing programa, 76
7.4 Projekt 3 - Brojevi za lutriju Euro Millions , 80
7.4.1 Opis, 80
7.4.2 Cilj, 81
7.4.3 Listing programa, 81
7.5 Projekat 4 - Lekcije iz geografije, 87
7.5.1 Opis, 87
7.5.2 Svrha, 87
7.5.3 Listing programa, 87
7.6 Projekt 5 - Matematika za osnovnu školu, 94
7.6.1 Opis, 94
7.6.2 Svrha, 95
7.6.3 Listing programa, 95

POGLAVLJE 8 • PROJEKTI KOJI KORISTE OSOBINE MOBILNIH UREĐAJA, 100
8.1 Pregled, 100
8.2 Telefonski senzori, 100
8.3 Projekt 6 prikaz atmosferskog pritiska (Ambient Pressure), 101
8.3.1 Opis, 101
8.3.2 Svrha, 101
8.3.3 Listing programa, 101
8.3.4 Modifikovani program, 104
8.4 Projekt 7 - Prikaz nivoa osvetljenosti okoline, 106
8.4.1 Opis, 106
8.4.2 Svrha, 106
8.4.3 Listing programa, 106
8.5 Projekt 8 - Vibracija telefona na pri slabom svetlu, 108
8.5.1 Opis, 108
8.5.2 Svrha, 108
8.5.3 Listing programa, 109
8.6 Projekt 9 - Prikaz udaljenosti (proximity) sa tasterima Start/Stop, 110
8.6.1 Opis, 110
8.6.2 Cilj, 110
8.6.3 Listing program, 110
8.7 Projekt 10- Prikaz ubrzanja i slanje putem SMS-a, 114
8.7.1 Opis, 114
8.7.2 svrha, 114
8.7.3 Listing programa, 114
8.7.4 Modifikovani program , 119
8.8 Projekat 11 - Korišćenje više senzora, 122
8.8.1 Opis, 122
8.8.2 Svrha, 122
8.8.3 Listing programa, 122
8.9 Projekt 12 - Telefonski pozivi, 125
8.9.1 Opis, 125
8.9.2 Svrha, 125
8.9.3 Listing programa, 126
8.10 Projekt 13/ Čuvanje podataka sa senzora, 128
8.10.1 Opis, 128
8.10.2 Cilj128
8.10.3 Listing programa, 128
8.11 Projekt 14 - Telefon izgovara vrednost osvetljaja, 132
8.11.1 Opis, 132
8.11.2 Svrha, 133
8.11.3 Listing projekta, 133
8.12 Ostali senzori telefona, 136

POGLAVLJE 9 • UPOTREBA GPS-A (GLOBAL POSITIONING SYSTEM), 138
9.1 Pregled, 138
9.2 Projekt 15- Prikaz podataka mesta (lokacije), 138
9.2.1 Opis, 138
9.2.2 Cilj, 138
9.2.3 Listing programa, 138

POGLAVLJE 10 • WI-FI INTERFEJS ANDROID NA PC, 143
10.1 Pregled, 143
10.2 Projekt 16 • Slanje i prijem podataka sa PC-ja, 143
10.2.1 Opis, 143
10.2.2 Svrha, 143
10.2.3 Blok dijagram, 143
10.2.4 Listing projekta, 144
10.2.5 Provera UDP, 147
10.3 Projekt 17 - Obrtanje reči na PC-ju, 148
10.3.1 Opis, 148
10.3.2 Svrha, 148
10.3.3 Blok dijagram, 148
10.3.4 Listing programa, 149

POGLAVLJE 11 • WI-FI INTERFEJS ANDROID NA RASPBERRY PI, 151
11.1 Pregled, 151
11.2 Računar Raspberry Pi, 151
11.2.1 Pločica Raspberry Pi 3, 151
11.2.2 Podešavanje Wi-Fi i pristupa sa daljine na Raspberry Pi, 152
11.2.3 Definicije izvoda Raspberry Pi 3 GPIO, 157
11.2.4 Biblioteka GPIO, 159
11.2.5 Oznake GPIO izvoda, 159
11.2.6 Konfiguracija kanala (I/O port pinova), 159
11.3 Projekt 18 - Kontrola LED sa Android mobilnog telefona, 162
11.3.1 Opis, 162
11.2.3 Svrha, 162
11.3.3 Blok dijagram, 163
11.3.4 Skica kola, 163
11.3.5 Konstrukcija, 164
11.3.5 Android program, 165
11.3.7 Program na Raspberry Pi, 167
11.4 Projekt 19 • Prikaz temperature na mobilnom telefonu, 169
11.4.1 Opis, 169
11.4.2 Svrha, 169
11.4.3 Blok dijagram, 169
11.4.4 Pločica Sense HAT, 169
11.4.5 Android program, 172
11.4.6 Program na Raspberry Pi-ju, 174

POGLAVLJE 12 • ANDROID I RASPBERRY PI SMS INTERFEJS, 176
12.1 Pregled, 176
12.2 SIM800C, 176
12.3 Projekt 20 • Kontrolisanje relea na Raspberry Pi 3 pomoću SMS poruka, 179
12.3.1 Opis, 179
12.3.1 Svrha, 179
12.3.3 Blok dijagram, 179
12.3.4 Skica kola, 179
12.3. 5 Android program, 180
12.3.6 Program na Raspberry Pi 3, 180

POGLAVLJE 13 • ANDROID NA ARDUINO WI-FI INTERFEJS, 184
13.1 Pregled, 184
13.2 Arduino Uno, 184
13.3 Projekat 21 - Kontrola LED na Arduino Uno, 186
13.3.1 Opis, 186
13.3.2 Svrha, 186
13.3.3 Blok dijagram, 186
13.3.4 Skica kola, 186
13.3.5 Android program, 188
13.3.6 Program na Arduino Uno, 189
13.4 Projekat 22 • Prikaz temperature i vlažnosti, 192
13.4.1 Opis, 192
13.4.2 Svrha, 192
13.4.3 Blok dijagram, 192
13.4.4 Električna šema, 192
13.4.5 Android program, 194
13.4.6 Program za Arduino Uno, 196

POGLAVLJE 14 • SMS INTERFEJS ANDROID NA ARDUINO, 200
14.1 Pregled, 200
14.2 SMS poruke, 200
14.2.1 Slanje i prijem u Text modu, 201
14.3 Modul na Arduino SIM900 GSM/GPRS, 203
14.4 Projekat 23 - Kontrolisanje relea SMS porukom, 206
14.4.1 Opis, 206
14.4.2 Svrha, 206
14.4.3 Blok dijagram, 206
14.4.4 Električna šema, 206
14.4.5 Konstrukcija, 207
14.4.6 Android program, 207
14.4.7 Program na Arduino Uno, 209

POGLAVLJE 15 • ANDROID NA ESP32 WI-FI INTERFEJS, 214
15.1 Pregled, 214
15.2 Procesor ESP32, 214
15.2.1 Arhitektura ESP32, 215
15.2.2 Razvojna pločica, 216
15.3 Projekt 24 - Kontrola LED preko ESP32 DevKitC, 219
15.3.1 Opis, 219
15.3.2 Svrha, 220
15.3.3 Blok dijagram, 220
15.3 4 Električna šema, 220
15.3.5 Konstrukcija, 220
15.3.6 Android program, 221
15.3.7 program na ESP32, 222
15.4 Projekt 25 - Milivoltmetar, 224
15.4 1 Opis, 224
15.4 2 Svrha, 225
15.4.3 Blok dijagram, 225
15.4.5 Android program, 225
15.4.6 ESP32 program, 226

PRILOG A • UPOTREBA ANDROID EMULATORA, 229
Primer A1, 229
Primer A2, 230
Prilog B • Objavljivanje aplikacije na Google Play, 234
B1 Razvoj aplikacije za Google Play, 234

PRILOG B • OBJAVLJIVANJE APLIKACIJE NA GOOGLE PLAY, 234


Autor
Profesor Dr Dogan Ibrahim ima diplomu inženjera elektronike, magistarsku titulu iz upravljačkih sistema i doktorsku titulu iz digitalne obrade signala. Radio je u dosta industrijskih organizacija pre nego što se posvetio akademskom životu. Profesor Ibrahim je autor preko 60 tehničkih knjiga i preko 200 članaka o mikrokontrolerima, mikroprocesorima i srodnim oblastima. On je ovlašćeni elektro inženjer i član udruženja za Inženjersku tehnologiju.


Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
Izdavač: EHO
Strana: 246
Povez: meki
Pismo: latinica
Format: B5
Godina izdanja: 2018
ISBN: 978-86-80134-22-2
Naručite
Cena:
1.540,00 DIN
Cena za inostranstvo:
15,00 EUR
Kom.:

Naručite telefonom:
+381 11 3055010
+381 11 3055015

Kupljeno uz ovu knjigu

PHP i MySQL: razvoj aplikacija za veb, prevod 5. izdanja
2520 din.

Java JDK9: Kompletan priručnik, prevod 10. izdanja
2700 din.

Naučite React
1260 din.

Programiranje na jeziku C (+ disketa)
1170 din.

Naučite WordPress
1260 din.

Naučite veb dizajn, prevod 4. izdanja: Vodič kroz HTML, CSS, JavaScript i veb grafiku
2610 din.

Um caruje: Naučite programiranje
1980 din.

Nova pravila marketinga i odnosa s javnošću
1170 din.

Napadi na mrežne protokole: Hakerski vodič za hvatanje mrežnog saobraćaja, analizu i iskorišćavanje ranjivosti mreže
1620 din.

Kako radi Linux: Šta bi svaki superkorisnik trebalo da zna
1620 din.

Linux: priručnik za administratore
1800 din.

Gerila marketing
1100 din.

Misliti na jeziku C++ (+ CD)
2250 din.

Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci
2070 din.

PHP kuvar
1710 din.

SQL kuvar
1890 din.

SPSS: priručnik za preživljavanje,
prevod 6. izdanja
1620 din.

Umeće provale (Kevin Mitnik)
900 din.

Uradi sam: Web strane za neupućene
990 din.

XML za programere, prevod 3. izdanja
2070 din.

Istorija pregleda BRISANJE ISTORIJE

Ocene i mišljenja čitalaca
Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


Pitanja, odgovori, mišljenja...
Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

Poruku poslaoPoruka
IDI NA VRH STRANE
Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga