Prikaži 3 puta
veću sliku


Preuzmite
Pogled u knjigu
Organizacija i arhitektura računara : projekat u funkciji performansi, Prevod devetog izdanja
Dodaj u podsetnik - Wish List
Ključne karakteristike za prodaju

Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja predstavlja veliki doprinos upotpunjavanju relativno slabo pokrivene, a izuzetno značajne oblasti na našem tržištu stručne literature u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija oblasti organizacije i arhitekture računarskih sistema.

Ciljna grupa

Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja je dragoceno štivo za sve one koji žele profesionalno da se bave projektovanjem ili korišćenjem računarskih sistema, kako za pripadnike akademskih krugova – nastavnike i studente računarstva i srodnih disciplina u okviru informacionih i komunikacionih tehnologija, za koje može da posluži kao osnovni udžbenik, tako i za profesionalne inženjere, za koje predstavlja osnovni referentni materijal, pogodan za samostalno usavršavanje u predmetnoj oblasti. Kako studentima i predavačima tako i profesionalcima deveto izdanje ove knjige ostaje nezamenljiv izvor znanja iz ove oblasti.

Zašto se izdaje knjiga

Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi, prevod devetog izdanja nudi sveobuhvatan, promišljen i savremen opis organizacije i arhitekture računara, uključujući memoriju, U/I uređaje, superscalarne i paralelne sisteme. Isto tako obrađena je arhitektura sa više jezgara, kao i arhitektura najnovijih procesora iz porodice Intel x86 i arhitektura procesora ARM. U novom, devetom izdanju nalazi se preko 100 novih problema isprobanih u praksi, a gradivo je u potpunosti prilagođeno najnovijim kretanjima i tehnikama u organizaciji i arhitekturi računara.

Opis knjige

Čuveni autor i konsultant William Stallings podrobno opisuje najnovija dostignuća u ovoj oblasti, od superskalarnih procesora do najnovijih kretanja u organizaciji sa paralelnim procesorima. Tokom cele knjige, objašnjavajući osnovne principe, svoju pažnju usredsređuje na veoma važnu ulogu koju performanse imaju u projektovanju računara, kao i na praktične tehnike za projektovanje usklađenih sistema kojima se na najbolji način iskorišćavaju svi elementi računara. Od početka do kraja, Stallings postepeno uvodi nove pojmove, pomažući studentima da bolje razumeju njihov značaj i povezanost sa ranije uvedenim pojmovima. Elementi sistema se objašnjavaju kako sa tačke gledišta arhitekture, sa koje računar posmatraju programeri na mašinskom jeziku, tako i sa stanovišta organizacije funkcionalnih celina i njihovih međusobnih veza kojima se ostvaruje ta arhitektura. Kao i uvek, Stallings predavačima i studentima nudi izuzetnu pomoć, uključujući raznovrsne dodatke i onlajn izvore informacija. Neki od ovih onlajan dodataka raspoloživi su za preuzimanje sa ove veb stranice.


Kratak sadržaj

Onlajn resursi, ix
Predgovor, xi
O autoru, xix

Poglavlje 0 Vodič za čitaoce i nastavnike,1
0.1 Kratak pregled knjige,2
0.2 Vodič za čitaoce i nastavnike, 2
0.3 Zašto studirati organizaciju i arhitekturu računara, 3
0.4 Internet i veb resursi, 5

DEO 1 PREGLED, 6
Poglavlje 1 Uvod, 6
1.1 Organizacija i arhitektura, 7
1.2 Struktura i funkcija, 8
1.3 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 14
Poglavlje 2 Evolucija i performansa računara, 15
2.1 Kratka istorija računara, 16
2.2 Projektovanje za performansu, 37
2.3 Više jezgara, MIC i GPGPU, 43
2.4 Evolucija arhitekture Intel x86, 44
2.4 Ugrađeni sistemi i ARM, 45
2.6 Procena performanse, 49
2.7 Dodatna literatura, 59
2.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 60

DEO 2 RAČUNARSKI SISTEM, 65
Poglavlje 3 Pogled odozgo na računarsku funkciju i međusobno povezivanje, 65
3.1 Računarske komponente, 66
3.2 Računarska funkcija, 68
3.3 Strukture za međusobno povezivanje, 84
3.4 Međusobno povezivanje pomoću magistrale, 85
3.5 Međusobno povezivanje od tačke do tačke, 93
3.6 PCI express, 98
3.7 Dodatna literatura, 108
3.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 108

Poglavlje 4 Keš memorija, 112
4.1 Pregled računarskog memorijskog sistema, 113
4.2 Principi keš memorije, 120
4.3 Elementi projektovanja keš memorija, 123
4.4 OrganizacijA keš memorije procesora Pentium, 141
4.5 Organizacija keš memorije procesora ARM, 144
4.6 Dodatna literatura, 146
4.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 147

DODATAK 4A Karakteristike performanse memorija u dva nivoa,152
Poglavlje 5 Unutrašnja memorija, 159
5.1 Poluprovodnička glavna memorija, 160
5.2 Ispravljanje grešaka, 170
5.3 Napredna organizacija DRAM memorije, 174
5.4 Dodatna literatura, 180

Poglavlje 6 Spoljašnja memorija, 185
6.1 Magnetni disk, 186
6.2 RAID, 195
6.3 Poluprovodnički diskovi, 205
6.4 Optička memorija, 210
6.5 Magnetna traka, 215
6.6 Dodatna literatura, 217
6.6 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 218

Poglavlje 7 Ulaz/Izlaz,221
7.1 Spoljašnji uređaji, 223
7.2 U/I moduli, 226
7.3 Programirani U/I, 228
7.4 U/I upravljan prekidima, 232
7.5 Direktan pristup memoriji, 240
7.6 U/I kanali i procesori, 246
7.7 Spoljašnji interfejs: Thunderbolt i Inifiniband, 248
7.8 U/I struktura ibm zenterprise 196, 256
7.9 Dodatna literatura, 260
7.10 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 260

Poglavlje 8 Podrška operativnog sistema, 265
8.1 Pregled operativnog sistema, 266
8.2 Raspoređivanje, 277
8.3 Upravljanje memorijom, 283
8.4 Upravljanje memorijom procesora Pentium, 294
8.5 Upravljanje memorijom procesora ARM, 299
8.6 Dodatna literatura, 304
8.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 305

DEO 3 ARITMETIKA I LOGIKA, 309
Poglavlje 9 Brojni sistemi, 309
9.1 Decimalni sistem, 310
9.2 Pozicioni brojni sistemi, 311
9.3 Binarni sistem, 312
9.4 Pretvaranje između binarnog i decimalnog sistema, 312
9.5 Heksadecimalna notacija, 315
9.6 Dodatna literatura, 317
9.7 Ključni pojmovi i problemi, 317

Poglavlje 10 Računarska aritmetika, 319
10.1 Aritmetička i logička jedinica, 320
10.2 Predstavljanje celih brojeva, 321
10.3 Celobrojna aritmetika, 326
10.4 Predstavljanje pomoću pokretnog zareza, 341
10.5 Aritmetika u pokretnom zarezu, 349
10.6 Dodatna literatura, 358
10.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 359

Poglavlje 11 Digitalna logika, 364
11.1 Booleova algebra, 365
11.2 Logička kola, 368
11.3 Kombinaciona kola, 370
11.4 Sekvencijalna kola, 388
11.5 Programabilni logički uređaji, 397
11.6 Dodatna literatura, 401
11.7 Ključni termini i problemi, 401

DEO 4 CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA, 405
Poglavlje 12 Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije, 405
12.1 Karakteristike mašinske instrukcije, 406
12.2 Vrste operanada, 413
12.3 Tipovi podataka procesora Intel x86 i ARM, 415
12.4 Vrste operacija, 418
12.5 Vrste operacija procesora Intel x86 i ARM, 431
12.6 Dodatna literatura, 441
12.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 441

Dodatak 12A Sa manjeg, većeg i sa oba kraja, 447
Poglavlje 13 Skupovi instrukcija: načini i formati adresiranja, 451
13.1 Načini adresiranja, 452
13.2 Načini adresiranja procesora x86 i ARM, 459
11.3 Formati instrukcije, 464
13.4 Formati instrukcija procesora x86 i ARM, 473
13.5 Asemblerski jezik, 477
13.6 Dodatna literatura, 479
13.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 479

Poglavlje 14 Struktura i funkcija procesora, 483
14.1 Organizacija procesora, 484
14.2 Organizacija registara, 485
14.3 Instrukcijski ciklus, 491
14.4 Protočna obrada instrukcija, 495
14.5 Familija procesora x86, 512
14.6 Procesor ARM, 520
14.7 Dodatna literatura, 526
14.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 527

Poglavlje 15 Računari sa smanjenim skupom instrukcija, 531
15.1 Karakteristike izvršenja instrukcija, 533
15.2 Korišćenje velike datoteke registara, 538
15.3 Optimiziranje registara zasnovano na kompajleru, 543
15.4 Arhitektura smanjenog skupa instrukcija, 545
15.5 Protočna obrada RISC sistema, 551
15.6 MIPS r4000, 556
15.7 SPARC, 562
15.8 Kontroverza – RISC ili CISC, 568
15.9 Dodatna literatura, 569
15.10 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 569

Poglavlje 16 Paralelizam na nivou instrukcija i superskalarni procesori, 573
14.1 Pregled, 574
16.2 Pitanja projektovanja, 579
14.3 Pentium 4, 589
16.4 ARM Cortex-A8,595
14.5 Dodatna literatura, 603
16.6 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 605

DEO 5 PARALELNA ORGANIZACIJA, 611
Poglavlje 17 Paralelna obrada, 611
17.1 Organizacije sa više procesora, 613
17.2 Simetrični multiprocesori, 615
17.3 Koherentnost keš memorije i MESI protokol, 619
17.4 Višenitna obrada i multiprocesori na čipu, 626
17.5 Klasteri, 633
17.6 Neuniformni pristup memoriji, 640
17.7 Vektorsko računarstvo, 644
17.8 Dodatna literatura, 656
17.9 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 657

Poglavlje 18 Računari sa više jezgara, 664
18.1 Pitanja performanse hardvera, 665
18.2 Pitanja performanse softvera, 669
18.3 Organizacija sa više jezgara, 674
18.4 Organizacija sa više jezgara Intel x86, 676
18.5 ARM11 MPCore, 679
18.6 Glavni računar IBM zEnterprise 196, 684
18.7 Dodatna literatura, 687
18.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 687

Dodatak A Projekti za nastavu iz oblasti organizacije i arhitekture računara, 691
A.1 Interaktivne simulacije, 692
A.2 Istraživački projekti, 694
A.3 Simulacioni projekti, 694
A.4 Projekti u asemblerskom jeziku, 695
A.5 Zadaci za čitanje i pravljenje izveštaja, 696
A.6 Pismeni zadaci, 696
A.7 Baza testova, 696

Dodatak B Asemblerski jezik i povezane teme, 697
B.1 Asemblerski jezik, 698
B.2 Asembleri, 706
B.3 Učitavanje i povezivanje, 710
B.4 Dodatna literatura, 718
B.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 719

ONLAJN POGLAVLJA
DEO 6 UPRAVLJAČKA JEDINICA, 19-1
Poglavlje 19 Rad upravljačke jedinice, 19-1
19.1 Mikro-operacije, 19-3
19.2 Upravljanje procesorom, 19-13
19.3 Ožičena implementacija, 19-30
19.4 Dodatna literatura, 19-35
19.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 19-35

Poglavlje 20 Mikroprogramirano upravljanje, 20-1
20.1 Osnovni koncepti, 20-3
20.2 Sekvenciranje mikroinstrukcija, 20-16
20.3 TI8800, 20-45
20.4 Dodatna literatura, 20-59
20.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 20-60

ONLAJN DODACI
Dodatak C Heš tabele

Dodatak D Strategije keša za žrtvovane blokove
D.1 Keš za žrtvovane blokove
D.2 Selektivni keš za žrtvovane blokove

Dodatak E Isprepletana memorija

Dodatak F Internacionalna referentna azbuka

Dodatak G Algoritmi za zamenu stranica virtuelne memorije
G.1 Optimalni
G.2 Najmanje nedavno korišćeni
G.3 Prema redosledu dolaska
G.4 Drugi algoritmi za zamenu stranica

Dodatak H Rekurzivne procedure
H.1 Rekurzija
H.2 Predstavljanje stabla aktivacije
H.3 Obrada steka
H.4 Rekurzija i iteracija

Dodatak I Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcija
I.1 Tabele protočne obrade za rezervaciju
I.2 Baferi za preuređivanje
I.3 Tomasulov algoritam
I.4 Semafor

Dodatak J Tehnologija linearne otvorene trake (LTO)
J.1 Generacije LTO
J.2 Format LTO
J.3 Rad LTO

Dodatak K DDR SRAM

Dodatak L Protokoli i arhitekture protokola
L.1 Uvod
L.2 Arhitektura protokola TCP/IP
L.3 Uloga Internet Protokola
L.4 IPv4
L.5 IPv6
L.6 Arhitektura Protokola OSI

Dodatak M Šifrovanje

Dodatak N Vremenski dijagrami

Dodatak O Stekovi
O.1 Struktura steka
O.2 Implementacija steka
O.3 Izračunavanje izraza

Rečnik pojmova, 723
Reference, 733
Indeks, 745


Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Organizacija i arhitektura računara : projekat u funkciji performansi, Prevod devetog izdanja
Izdavač: CET
Strana: 790 (crno-belih)
Povez: meki
Pismo:
Format: cm
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-86-7991-361-6
Naručite
Cena:
2.808,00 DIN
Cena za inostranstvo:
28,00 EUR
Kom.:

Naručite telefonom:
+381 11 3055010
+381 11 3055015

Kupljeno uz ovu knjigu

Računarske mreže, prevod 5. izdanja
2880 din.

Android: Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK
450 din.

Algoritmi i strukture podataka
1850 din.

Diskretna matematika sa kombinatorikom
2445 din.

Matematička analiza
1000 din.

C# 5.0 Mali referentni priručnik
720 din.

JavaScript: sveobuhvatni vodič
2430 din.

Linux s komandne linije
1620 din.

PHP kuvar
1710 din.

Osnovi elektronike
990 din.

Java JDK 7: kompletan priručnik
2700 din.

HTML5, CSS3 i JavaScript: Integrisane tehnologije za izradu veb strana
1750 din.

Arhitektura i organizacija računara (Tanenbaum) (+ CD)
2160 din.

Operativni sistemi: principi unutrašnje organizacije i dizajna + CD, Prevod sedmog izdanja
3140 din.

Osnove bezbednosti mreža + CD
1950 din.

Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike
1740 din.

Ocene i mišljenja čitalaca
Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


Pitanja, odgovori, mišljenja...
Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

Poruku poslaoPoruka
IDI NA VRH STRANE
Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga