MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Porodično pravo i prava deteta
  Autor: Marija Draškić
  Strana: 439 ► Ostali detalji
  Oblast: PravoLjudska prava | PravoPorodično
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Porodični zakon Srbije: praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti porodičnog prava

  Dr Marija Draškić je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije.

  PREDGOVOR

  Knjiga Porodično pravo i prava deteta prvenstveno je namenjena studentima osnovnih akademskih studija Pravnog fakulteta u Beogradu. Pritom, ispitnu ma-teriju predstavlja samo deo teksta koji je štampan krupnijim fontom i uobićaje-nim proredom, osim u onim sluĆajevima kada drugaćije naJaže spisak orijentaci-omh ispitnih pitanja koji se nalazi u prilogu ove knjige. Kada su u pitanju sudske odluke Evropskog suda za ljudska prava, poznavanje njihove sadržine poželjno je, ali nije obavezno, samo za odličnu ocenu na ispitu. Tekst je, sa druge strane, namenjen i studentima koji se posebno interesuju za porodićno pravo i upot-punjuju svoja znanja izradom seminarskih radova te ućešćem u strućnim i stu-dijskim grupama, studentima koji na master i doktorskim studijama izućavaju građansko pravo, studentima drugih pravnih fakulteta i sl. Pozitivnopravnu za-konsku i ustavnu pođlogu teksta ćine Porodićni zakon i Ustav Republike Srbije.

  Zahvalnost za dugogodišnje podsticanje i ohrabrivanje da pristupim pisanju udtbenika za porodično pravo dugujem prof. dr Obrenu Stankoviću, koji je bio moj učitelj i prijatelj. Kolegama prof. dr Vladimiru V. Vodineliću i prof. dr Gor-dani Kovaćek Stanić upućujem zahvalnost što su pristah da budu recenzenti ove knjige. Naposletku, a u stvari na početku, mojoj porodici dugujem za to što mi je priuštila radost pisanja o porodici.
  Tekst je završen 1. septembra 2019. godine.

  Marija Draškić

  SADRŽAJ

  PRHDGOVOR, 7

  PRVI DEO: PORODICA
  OSNOVNI POJMOVI O PORODIČNOM PRAVU I PORODICI

  1. Pojam porodičnog prava, 11
  2. Predmet i metod porodičnog prava, 11
  3. Delovi porodičnog prava, 15
  4. Mesto porodičnog prava, 16
  (1) Porodično pravo je deo građanskog prava, 16
  (2) Porodično pravo je posebna grana prava, 18
  (3) Porodično pravo je član porodice građanskih prava, 20
  5. Načela porodičnog prava, 22
  6. Izvori porodičnog prava, 23
  (1) Zakon kao izvor porodičnog prava, 24
  (A) Zakon kao osnovni izvor porodičnog prava, 24
  (B) Zakon kao dopunski izvor porodičnog prava, 29
  (C) Međunarodni ugovor kao izvor porodičnog prava, 30
  (2) Sudska praksa kao izvor porodičnog prava, 37
  (3) Praksa Evropskog suda za ljudska prava kao izvor porodičnog prava, 41
  (4) Običaj kao izvor porodičnog prava, 43
  (5) Pravna nauka kao izvor porodičnog prava, 44

  7. Porodica, 45
  (1) Pojam porodice, 45
  (2) Pojam porodice u praksi Evropskog suda za ljudska prava, 49
  (3) Struktura porodice, 50
  (4) Planiranje porodice, 52
  (5) Nasilje u porodici, 54

  8. Srodstvo, 60
  (1) Pojam srodstva, 60
  (2) Vrste srodstva, 61
  (3) Raeunanje srodstva, 62
  (4) Značaj srodstva, 64

  9. Lično ime, 65
  (1) Pojam ličnog imena, 66
  (2) Načela o ličnom imenu, 66
  (3) Određivanje ličnog imena, 67
  (4) Promena ličnog imena, 67

  10. Matične knjige, 69
  (1) Pojam matičnih knjiga, 69
  (2) Načela o matičnim knjigama, 70
  (3) Vrste matičnih knjiga, 70

  DRUGI DEO: BRAK
  Odeljak 1. OPŠTI POJMOVI O BRAKUI BRAČNOM PRAVU, 75

  1. Pojam braka, 75
  (1) Teorijske definicije braka, 75
  (2) Zakonske defmieije braka, 77
  (3) Pravna priroda braka, 78
  2. Pojam i predmet bračnog prava, 80
  3. Načela bračnog prava, 80

  Odeljak 2. SKLAPANJE BRAKA, 83
  1. Pretpostavke za postojanje braka, 84
  2. Pretpostavke za punovažnost braka, 84
  (1) Pozitivne pretpostavke za punovažnost braka, 84
  (2) Negativne pretpostavke za punovažnost braka (bračne smetnje), 104
  3. Bračne zabrane, 118

  Odeljak 3. DEJSTVA BRAKA, 119
  1. Pojam pravnih dejstava braka, 119
  2. Vrste pravnih dejstava braka, 119
  (1) Đejstva braka na poslovnu sposobnost supružnika, 119
  (2) Dejstva braka na lične odnose supružnika, 119
  (3) Dejstva braka na imovinske odnose supružnika, 123
  (4) Dejstva braka na izdržavanje supružnika, 123

  Odeljak 4. PRESTANAK BRAKA, 124
  (1) Nepostojeći brak, 124
  (2) Ništav (ansolutno nlStav) brak, 129
  (3) Rušljiv (relativno ništav) brak, 129

  2. Prestanak punovažnog braka, 131
  (1) Smrt, 131
  (2) Proglaienje za umrlog, 132
  (3) Razvod braka, 133
  (A) Pojam razvoda braka, 133
  (B) Uzroci za razvod braka, 135
  (C) Klasifikacija uzroka za razvod braka, 137
  (D) Razvod braka u domaćem pravu, 139

  3. Postupak prestanka braka, 144

  Odeljak 5. DEJSTVA PRESTANKA BRAKA, 153
  1. Dejstva prestanka braka na supružnike, 153
  (1) Dejstva prestanka braka smrću, 153
  (2) Dejstva prestanka braka poništenjem i razvodom, 154
  2. Dejstva prestanka braka na decu, 156

  Odeljak 6. VANBRAČNA ZAJEDNICA, 157
  1. Pojam vanbračne zajednice, 157
  2. Pravno uređenje vanbračne zajednice, 161

  TREĆI DEO: DETE

  PRVA GLAVA: DETE POD RODITELJSKIM STARANJEM, 169

  Odeljak 1. OPŠTI POJMOVI O ODNOSU DETETA I RODITELJA, 169
  1. Pojam i predmet odnosadeteta i roditelja, 169
  2. Načela pravnog uređenja odnosa deteta i roditelja, 175
  Odeljak 2. PORODIČNI STATUS DETETA, 178
  1. Materinstvo, 178
  2. Bračno očinstvo, 187
  3. Vanbračno očinstvo, 197
  (1) Utvrđivanje vanbračnog očinstva priznanjem, 199
  (2) Utvrđivanje vanbračnog očinstva sudskom odlukom, 207
  (3) Osporavanje vanbračnog očinstva, 211

  4. Materinstvo i očinstvo u slučaju začeća uz biomedicinsku pomoć. 214
  5. Postupak u maternitetskim i paternitetskim sporovima, 220

  6. Usvojenje, 228
  (1) Zasnivanje usvojenja, 228
  (A) Opšta podobnost usvojenika, 229
  (B) Opšta podobnost usvojitelja, 234
  (C) Forma usvojenja, 239
  (2) Dejstva usvojenja, 244
  (3) Prestanak usvojenja, 247
  (4) Dejstva prestanka usvojenja, 249

  Odeljak 3. PRAVA DETETA I RODITELJSKO PRAVO, 251
  1. Prava deteta, 252
  2. Roditeljsko pravo, 268
  (1) Pojam roditeljskog prava, 268
  (2) Sadržina roditeljskog prava, 270
  (A) Staranje o ličnosti deteta, 270
  (B) Zastupanje deteta, 277
  (C) Izdržavanje deteta, 279
  (D) Prava i dužnosti roditelja u odnosu na imovinu deteta, 279
  (3) Vršenje roditeljskog prava, 279
  (A) Vršenje roditeljskog prava od strane oba roditelja, 279
  (B) Vršenje roditeljskog prava od strane jednog roditelja, 282
  (4) Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, 289
  (A) Preventivni nadzor, 290
  (B) Korektivni nadzor, 290
  (5) Lišenje roditeljskog prava, 293
  (A) Potpuno lišenje roditeljskog prava, 294
  (B) Delimično lišenje roditeljskog prava, 299
  (C) Vraćanje roditeljskog prava, 302
  (6) Prestanak roditeljskog prava, 302
  (7) Produženje roditeljskog prava, 303

  3. Postupak u sporu za zaŠtitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava, 305

  DRUGA GLAVA: DETE BEZ RODITELJSKOG STARANJA, 309

  Odeljak 1. POJAM DETETA BEZ RODITELJSKOG STARANJA, 309
  Odeljak 2. HRANITELJSTVO, 310
  1. Zasnivanje hraniteljstva, 311
  (A) Opšta podobnost hranjenika, 311
  (B) Opšta podobnost hranitelja, 313
  (C) Forma hraniteljstva, 315
  2. Dejstva hraniteljstva, 315
  3. Prestanak hraniteljstva, 315

  Odeljak 3. STARATELJSTVO, 317
  1. Osnovni pojmovi o starateljstvu, 318
  (1) Pojam i svrha starateljstva, 318
  (2) Organ starateljstva, 318
  (A) Nadležnost organa starateljstva, 318
  (B) Poslovi organa starateljstva, 319
  (C) Postupak pred organom starateljstva, 320
  (3) Staratelj, 321
  (A) Pojam staratelja, 321
  (B) Izbor staratelja, 322
  (C) Postavljanje staratelja, 323
  (D) Vrste staratelja, 323
  (E) Dužnosti staratelja, 325
  (F) Prava staratelja, 327
  (G) Prestanak dužnosti staratelja, 327

  2. Starateljstvo nad maloletnikom, 328
  (1) Stavljanje pod starateljstvo, 328
  (2) Dužnosti staratelja nad maloletnikom, 329

  3 starateljstvo nad licem lišenim poslovne sposobnosti, 331
  (1) Stavljanje pod starateljstvo, 332
  (2) Dužnosti staratelja nad licem lišenim poslovne sposobnosti, 335

  4. Privremeno starateljstvo, 339

  ČETVRTI DEO: IZDRŽAVANJE
  Odeljak 1. OSNOVNI POJMOVI OIZDRŽAVANJU, 345
  1. Pojam zakonskog izdržavanja, 345
  2. Pravna priroda zakonskog izdržavanja, 346

  Odeljak 2. IZDRŽAVANJEIZMEĐU SUPRUŽNIKA, 351
  1. Izdržavanje za vreme trajanja braka, 352
  (1) Pretpostavke koje se odnose na poverioca izdržavanja, 352
  (A) Objektivne pretpostavke, 352
  (B) Subjektivna pretpostavka, 356
  (2) Pretpostavka koja se odnosi na dužnika izdržavanja, 357

  2. Izdržavanje posle prestanka braka, 359
  (1) Izdržavanje posle razvoda braka, 359
  (A) Pretpostavke za izdržavanje, 360
  (B) Zahtev za izdržavanje, 361
  (C) Trajanje izdržavanja, 361
  (D) Prestanak izdržavanja, 363
  (2) Izdržavanje posle poništenja braka, 363

  Odeljak 3. IZDRŽAVANjE IZMEĐU VANBRAČNIH PARTNERA, 364
  (A) Pretpostavke za izdržavanje, 364
  (B) Zahtev za izdržavanje, 366
  (C) Trajanje izdržavanja, 366
  (D) Prestanak izdržavanja, 366
  Odeljak 4. IZDRŽAVANJE MAJKE DETETA, 367
  Odeljak 5. IZDRŽAVANJE IZMEĐU RODITELJA I DETETA, 369

  1. Izdržavanje deteta, 370
  (A) Izdržavanje maloletnog deteta, 370
  (B) Izdržavanje punoletnog deteta, 372
  2. Izdržavanje roditelja, 375

  Ođeijak 6. IZDRŽAVANJE IZMEĐU SRODNIKA, 376
  1. Izdržavanje između krvnih srodnika, 376
  2. Izdržavanje između tazbinskih srodnika, 376
  3. Izdržavanje između adoptivnih srodnika, 377

  PETI DEO: IMOVINA
  Odeljak L IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA, 381

  1. Zakonski imovinski režim, 383
  (1) Zajednićka imovina, 383
  (A) Pojam zajedničke imovine, 383
  (B) Pravna priroda zajednićke imovine, 386
  (C) Upravijanje i raspolaganje zajednićkom imovinom, 387
  (D) Deoha zajednićke imovine, 389
  (2) Posebna imovina, 394
  (A) Pojam posebne iiBovine, 394
  (B) Upravijanje i raspoiaganje posebnom imovinom, 394
  (3) Odgovomost supružnika za obaveze, 395
  2. Ugovomi imovinski režim, 396

  Odeljak 2. IMOVINSKI ODNOSI VANBRAČNIH PARTNERA, 400
  Zajednička imovina vanbračnih partnera, 401

  Odeljak 3. IMOVINSKl ODNOSI DETETA I RODITELJA, 403
  (A) Upravljanje i raspolaganje imovinom deteta, 403
  (B) Odgovornost roditelja za štetu, 406
  (C) Pravo stanovanja, 408

  Odeljak 4. IMOVINSKI ODNOSI STARATELJA I ŠTIĆENIKA, 410
  (A) Upravljanje i raspolaganje imovinom štićenika, 410
  (B) Odgovomost staratelja za štetu, 411

  Odeljak 5. IMOVINSKI ODNOSI ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE 413 UTERATURA, 415


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Porodično pravo i prava deteta
  Izdavač: Pravni fakultet
  Strana: 439 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 24 cm
  Godina izdanja: 2015
  ISBN: 978-86-7630-591-9
  Naručite
  Cena:
  3.000,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  30,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020