MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 12 puta
  veću sliku


  Увод у хидротехничке грађевине
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Предговор

  Ова књига је намењена студентима четврте и пете године Одсека за хидротехнику Грађевинског факултета у Београду, као уџбеник из предмета "Хидротехничке грађевине".

  Студентима хидротехничког усмерења потребан је уџбеник који ће више тежине ставити на примену већ стечених знања, пре свега из механике флуида, хидраулике и хидрологије, на пројектовање хидротехничких објеката. Сматрало се да у овом тренутку на нашем језику не постоји концизан уџбеник који покрива ову широку област хидротехнике.

  У мањем обиму обрађивани су конструктивни аспекти пројектовања и изградње објеката, где је највише пажње посвећено анализи оптерећења. Аспекти организације грађења, економије, машинске и електро опреме поменути су колико се сматрало неопходним да се стекне целовита слика.

  Поглавља нису везана и могу се читати независно. За даље усавршавање у свакој области читалац се упућује на постојећу домаћу и страну литературу.


  КРАТАК САДРЖАЈ

  Предговор,
  Увод, 1
  Водопривреда - газдовање водама, 3
  Акумулациони басени и регулисање протицаја, 7
  Хидротехничке грађевине, 31
  Бране, 41
  Бравитационе бетонске бране, 53
  Лучне, контрафорне и олакшане бране, 109
  Басуте бране, 121
  Евакуација великих вода и евакуациони органи, 175
  Затварачи и уставе, 309
  Евакуација воде за време грађења, 355
  Захвати - улазне грађевине, 363
  Грађевине за транспорт воде - доводи, 393
  Објекти на доводима, 429
  Регистар појмова, 509


  САДРЖАЈ

  СПИСАК ТАБЕЛА, xii
  СПИСАК СЛИКА, xiii
  СПИСАК ВАЖНИЈИХ ОЗНАКА, хiii

  ПРЕДГОВОР, 1

  УВОД, 1

  1 ВОДОПРИВРЕДА - ГАЗДОВАЊЕ ВОДАМА, 3
  1.1 ОПТШТЕ О ВОДАМА, 3
  1.2 НЕУСКЛАЂЕНОСТ ДОТИЦАЈА И ПОТРОШЊЕ, 4
  1.3 ВОДОПРИВРЕДА, 5
  1.4 ВОДОПРИВРЕДНО ПЈ1АНИРАЊЕ, СМЕРНИЦЕ, ВОДОПРИВРЕДНА ОСНОВА, 5
  1.5 ХИДРОТЕХНИКА, 6
  ЛТИТЕРАТУРА, 6

  2 АКУМУЛАЦИОНИ БАСЕНИ И РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТИЦАЈА, 7
  2.1 РЕГУЈШСАЊЕ ПРОТИЦАЈА, УЛОГА АКУМУЛАЦИЈА, 7
  2.2 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ АКУМУЛАЦИЈЕ, 8
  2.3 КОРИСНА ЗАПРЕМИНА АКУМУЛАЦИЈЕ, 9
  2.4 ВИДОВИ РЕГУЈШСАЊА ПРОТИЦАЈА, 16
  2.5 ВРСТЕ АКУМУЛАЦИЈА, 17
  2.6 ЗАСИПАЊЕ АКУМУЛАЦИЈА, 18
  2.7 ОСТАЛИ ПРОБЛЕМИ АКУМУЛАЦИЈА, 21
  2.8 ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА У АКУМУЛАЦИЈИ, 22
  ЛИТЕРАТУРА, 29

  3 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ГРАЋЕВИНЕ, 31
  3.1 ОСОБЕНОСТИ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ГРАЂЕВИНА, 31
  3.2 ПОДЕЛА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ГРАЂЕВИНА, 32
  3.З ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПОДЛОГЕ, 33
  3.3.1 Подпоге за пројектовање, 34
  3.3.2 Прорачун хидротехничких грађевина, 35
  3.4 МАТЕРИЈАЈИ И ГРАЂЕЊЕ, 36
  3.4.1 Хидротехнички бетон 37
  3.4.2 Планирање и фазе извођења радова, 38
  ЛИТЕРАТУРА, 39

  4 БРАНЕ, 41
  4.1 СВРХА БРАНА, 41
  4.2 ПОДЕЈТЕ И ТИПОВИ БРАНА, 42
  4.З ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БРАНЕ, 44
  4.4 ИЗБОР ПРЕГРАДНОГ ПРОФИЛА, 46
  4.5 ИЗБОР ТИПА БРАНЕ, 47
  4.6 УЗРОЦИ РУШЕЊА БРАНА, 49
  ЛИТЕРАТУРА, 51

  5 ГРАВИТАЦИОНЕ БЕТОНСКЕ БРАНЕ. 8
  5.1 ОПТЕРЕЋЕЊА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ГРАВИТАЦИОНУ БРАНУ, 55
  5.1.1 Хидростатички притисак, 55
  5.1.2 Узгон, 59
  5.1.3 Динамички притисак воде услед таласа и ветра, 71
  5.1.4 Притисак леда, 74
  5.1.5 Притисак наноса (муља) , 75
  5.1.6 Силе од земљотреса - сеизмичке силе,76
  5.1.7 Тежина бране и темеља, 80
  5.1.8 Реакција темеља, 81
  5.1.9 Комбинације оптерећења, 81
  5.2 СТАБИЛНОСТ ГРАВИТАЦИОНЕ БЕТОНСКЕ БРАНЕ, 82
  5.2.1 Стабилност против клизања (смицања), 83
  5.2.2 Стабилност против превртања и испливавања, 86
  5.2.3 Прорачун напонског стања методом хоризонталних пресека .87
  5.2.4 Вертикални нормални напони и одсуство напона затезања, 87
  5.2.5 Смичући напони и хоризонтални нормални напони, 90
  5.2.6 Главни нормални напони и дозвољени (допуштени) напони, 92
  5.З ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА ГРАВИТАЦИОНЕ БРАНЕ, 96
  5.3.1 Димензионисање попречног пресека бране, 96
  5.3.2 Круна бране, 99
  5.4 КОНСТРУКТИВНА ПРАВИЛА, 100
  5.4.1 Температурни утицаји, 100
  5.4.2 Узгон, инјектирање и дренирање темеља, 103
  5.4.3 Смањење узгона у телу бране, 105
  5.4.4 Напони у темељним спојницама услед неједнаког слегања, 106
  5.4.5 Припрема темеља, 106
  ЛИТЕРАТУРА, 108

  6 ЛУЧНЕ, КОНТРАФОРНЕ И ОЛАКШАНЕ БРАНЕ, 109
  6.1 ЛУЧНЕ БРАНЕ, 109
  6.2 КОНТРАФОРНЕ И ОЛАКШАНЕ БРАНЕ, 116
  ЛИТЕРАТУРА, 119

  7 НАСУТЕ БРАНЕ, 121
  7.1 ПРЕЛИВАЊЕ И ПОВРШИНСКА ЕРОЗИЈА, 122
  7.2 УНУТРАШЊА ЕРОЗИЈА, 123
  7.2.1 Испирање — суфозија, 126
  7.2.2 Флуидизација - подизање, 128
  7.З АНАЛИЗА СПОЉНИХ СИЛА, 128
  7.4 ПРОВИРАЊЕ КРОЗ БРАНУ И ПРОВИРНА ЛИНИЈА, 129
  7.4.1 Касаграндеов поступак за одређивање провирне линије на бази Козенијевог решења, 130
  7.4.2 Линеарна апроксимација, 136
  7.4.3 Провирање кроз брану са сложеним - зонираним пресеком, 137
  7.5 ТТРОВИРАЊЕ УТЕМЕЉИМА, 139
  7.5.1 Провирање испод бетонске бране у хомогеном нестеновитом тлу ограничене дебљине, 140
  7.5.2 Темељ из два слоја ("нивоа") — покровни слој и водоносни слој.144
  7.5.3 Насуте бране на водопропусном темељу, 145
  7.6 ЗАШТИТА ОД УНУТРАШЊЕ ЕРОЗИЈЕ, 146
  7.6.1 Запггита тела бране, 146
  7.6.2 Заштита темеља, 151
  7.7 ПРОРАЧУН СТАБИЛНОСТИ КОСИНА И ТЕМЕЈБА НАСУТИХ БРАНА, 157
  7.7.1 Ранкинова метода - Клизање по хоризонталним равнима, 157
  7.7.2 Методе критичних клизних кругова, 159
  7.8 РЕЗИМЕ О ОСНОВНИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАСУТИХ БРАНА, 161
  7.9 ТИПОВИ НАСУТИХ БРАНА, 162
  7.9.1 Земљане бране, 162
  7.9.2 Брод каменог набачаја, 165
  7.10 КОНСТРУКТИВНА ПРАВИЛА И ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ДИМЕНЗИЈЕ, 166
  7.10.1 Земљаме бране, 166
  7. 10.2 Бране од каменог набачаја, 172
  ЛИТЕРАТУРА, 173

  8 ЕВАКУАЦИЈА ВЕЛИКИХ ВОДА И ЕВАКУАЦИОНИ ОРГАНИ, 175
  8.1 ИЗБОР МЕРОДАВНОГ - РАЧУНСКОГ ПРОТИЦАЈА, 177
  8.2 ОДРЕЂИВАЊЕ КРИВЕ ПРОТИЦАЈА ДОЊЕ ВОДЕ, 180
  8.3 ОСНОВНИ ТИПОВИ И ДИСПОЗИЦИЈЕ ЕО, 184
  8.4 ПРЕЈШВНЕ БРАНЕ, 188
  8.4.1 Улазни део - Прелив, 189
  8.4.2 Преливи код ниских брана, низводни утицаји, потопљено преливање, 199
  8.4.3 Преливи контролисани уставама, 203
  8.4.4 Утицај мостовских стубова на преливање, 205
  8.4.5 Проводник - преливно лице бране, 206
  8.4.6 Умирење -расипање енергије, 221
  8.4.7 Умирујући базен- слапиште, 223
  8.4.7.1 Хидраулички прорачун умирујућег базена, 228
  8.4.7.2 Хидрауличко димензионисање умирујућег базена, 229
  8.4.7.3 Избор меродавног протицаја за димензионисање базена, 235
  8.4.7.4 Динамичка оптерећења у умирујућем базену, 236
  8.4.7.5 Базени са нагнутим Дном и непризматични базени, 241
  8.4.7.6 Двостепени умирујући базен, 242
  8.4.8 Заштита корита низводно од базена, 243
  8.4.9 Ски одскок, 246
  8.4.10 Потопљени одскок, 257
  8.5 ЕВАКУАЦИОНИ ОРГАНИ ЛУЧНИХ БРАНА, 260
  8.б ПРЕЈ1ИВ СА БРЗОТОКОМ, 264
  8.6.1 Чеони прелив, 265
  8.6.2 Брзоток, 267
  БОЧНИ ПРЕЛИВ, 274
  8.7.1 Сабирни канал, 275
  ШАХТНИ ПРЕЛИВ, 283
  8.8.1 Преливни левак и прилазна деоница, 287
  8.8.2 Вертикални шахт, дефлектор и аерација, 290
  8.8.3 Вертикапна Кривина и Тунел, 294
  ОСТАЛИ ТИПОВИ ЕВАКУАЦИОНИХ ОРГАНА, 300
  8.9.1 Модификовани бочни прелив (кутијасти прелив)., 300
  8.9.2 Упрошћени шахтни прелив за мале протицаје, 300
  8.9.3 Сифонски прелив, 301
  8.9.4 Помоћни прелив (емергенциони прелив, зечији насип), 302
  8.9.5 Степенасти прелив, 303
  ЛИТЕРАТУРА, 306

  9 ЗАТВАРАЧИ И УСТАВЕ, 309
  9.1 ПОВРШИНСКИ ЗАТВАРАЧИ, 311
  9.1.1 Табласти затварачи (равни, штитни), 315
  9.1.2 Гредни затварачи (гредни загати, дамбалкени), 319
  9.1.3 Сегментни (радијални) затварачи, 320
  9.1.4 Ваљкасти затварачи, 323
  9.1.5 Секторски затварачи, 324
  9.1.6 Клапне (запорнице), 325
  9.2 ТЕЧЕЊЕ ИСПОД ПОВРШИНСКИХ ЗАТВАРАЧА, 327
  9.З ДУБИНСКИ ЗАТВАРАЧИ, 333
  9.3.1 Силе при подизању и спуштању дубинских затварача, 335
  9.3.2 Приступ дубинским затварачима, 337
  9.З.З Кавитација и вибрације код дубинских затварача, 339
  9.3.4 Аерација иза затварача, 345
  9.3.5 Табласти и сегментни дубински затварачи, 347
  9.3.6 Кружно-цилиндрични затварач, 348
  9.3.7 Лептирасти затварач, 349
  9.3.8 Кугласти затварач, 350
  9.3.9 Конусни затварач (Howel - Burger), 351
  9.3.10 Игличасти затварач, 353
  ЛИТЕРАТУРА, 353

  10 ЕВАКУАЦИЈА ВОДЕ ЗА ВРЕМЕ ГРАЋЕЊА, 355
  10.1 СКРЕТАЊЕ РЕКЕ КРОЗ ОПТОЧНИ ТУНЕЛ, 355
  10.2 ПАРЦИЈАЛНО (ВИШЕФАЗНО) ПРЕГРАЂИВАЊЕ РЕКЕ, 359
  ЛИТЕРАТУРА, 362

  11 3АХВАТИ - УЛАЗНЕ ГРАЋЕВИНЕ, 363
  11.1 ПОВРШИНСКИ ЗАХВАТИ, 364
  11.1.1 Проблеми површинских захвата, 364
  11.1.2 Избор места захвата, 364
  11.1.3 Подела површинских захвата, 367
  11.1.4 Делови површинског захвата. 370
  11.2 ДУБИНСКИ ЗАХВАТИ, 376
  11.2.1 Улазни део захвага (улазна - захватна грађевина), 380
  11.2.2 Проводник, 386
  11.2.3 Излазни Део, 389
  11.2.4 Крива Протицаја, 390
  ЛИТЕРАТУРА, 390

  12 ГРАЋЕВИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ-ДОВОДИ, 393
  12.1 КАНАЛИ, 393
  12.1.1 Избор попречног пресека и трасе канала, 394
  12.1.2 Необложени канали, 398
  12.1.2.1 Процена губитака на процуривањс из канала, 399
  12.1.2.2 Ерозиона стабилност необложених канала, 400
  12.1.3 Обложени канали, 412
  12.1.3.1 Канали са савитљивом (флексибилном) облогом, 413
  12.1.3.2 Канали са крутом облогом, 416
  12.1.4 Неустаљено течење у каналима, 419
  12.2 ЗАТВОРЕНИ ДОВОДИ СА СЛОБОДНОМ ПОВРШИНОМ, 419
  12.З ХИДРОТЕХНИЧКИ ТУНЕЛИ, 421
  12.4 ЦЕВОВОДИ, 427
  ЛИТЕРАТУРА, 428

  13 ОБЈЕКТИ НА ДОВОДИМА, 429
  13.1 ОБЈЕКТИ ЗА УКРШТАЊЕ, 429
  13.1.1 Аквадукти, 430
  13.1.2 Сифони, 434
  13.1.3 Пропусти, 439
  13.1.4 Мостовски стубови, 454
  13.1.4.1 Процена успора изазваног мостовским сужењем, 454
  13.1.4.2 Ерозија услед мостовског сужења, 460
  13.1.4.3 Локална ерозија око мостовских стубова и бочних ослонаца 463
  13.1.4.4 Заштита од локалне ерозије бко стубова и ослонаца.472
  13.1.4.5 Хидродинамичка сила на стубове, 474
  13.2 ОБЈЕКТИ ЗА САЛАДАВАЊЕ ВИШКА ПАДА-КАСКАДЕ (СТЕПЕНИЦЕ, СЛАПОВИ), 475
  13.2.1 Вертикална каскада, 476
  13.2.2 Каскада са брзотоком (косислап), 483
  13.2.3 Брзоток са блоковима, 483
  13.З РИБЉЕ СТАЗЕ, 485
  13.4 ОБЈЕКТИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТИЦАЈА У КАНАЛИМА ИМАЊИМ ПРИРОДНИМ ВОДОТОЦИМА, 487
  13.4.1 Мерна сужења са хоризонталним дном, 489
  13.4.2 Широки праг као мерни објекат, 500
  13.4.2.1 Правоугаони широки праг, 500
  13.4.3 Остали мерни објекти у каналима, 505
  ЛИТЕРАТУРА, 507
  РЕГИСТАР ПОЈМОВА. 509


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Увод у хидротехничке грађевине
  Издавач: Građevinski fakultet
  Страна: 528 (cb)
  Povez: meki
  Писмо: ćirilica
  Формат: A4
  Година издања: 2009
  ИСБН: 978-86-7518-125-5
  Naručite
  Cena:
  2.160,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  22,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Regulacija reka - Rečna hidraulika i morfologija
  2160 din.

  Hidrotehničke konstrukcije, prvi deo
  1360 din.

  Kalkulacije u građevinarstvu
  4500 din.

  Joga za neupućene
  1200 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020