MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Osnove treninga snage i kondicionog treninga
  Autor: G. Gregory Haff, N. Travis Triplett
  Strana: 760 ► Ostali detalji
  Oblast: SportTrening
  A A A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Četvrto izdanje knjige Osnove treninga snage i kondicionog treninga napisali su vrhunski stručnjaci nacionalne Asocijacije za trening snage i kondicioni trening SAD (engl. National Strength and Conditioning Association, NSCA), kao sveobuhvatni udžbenik namenjen kondicionim trenerima, studentima sporta i fizičkog vaspitanja, i svim drugim stručnjacima iz oblasti fizičke pripreme. Ova knjiga sadrži aktuelne informacije koje se tiču organizacionih i infrastrukturalnih aspekata treninga, testiranja i merenja fizičkih sposobnosti, tehnike izvođenja različitih tipova treninga, fizioloških adaptacija koje nastaju tokom treninga, dizajniranja programa kondicionog treninga, strukturalnih i funkcionalnih osobenosti telesnih sistema.

  Obim i sadržaj novog izdanja su unapređeni da bi se prenela znanja, veštine i sposobnosti koje su potrebne stručnjaku za oblast fizičke pripreme, u skladu sa najnovijim zahtevima sertifikacije za trenera specijalistu za kondicioni trening, što ovu knjigu čini ključnim materijalom za pripremu ispita.

  Četvrto izdanje sadrži sledeća poboljšanja:

  - Internet stranicu koja sadržion-line klipove 21 vežbe snage.
  - Ažurirane naučne informacije o pretreniranosti, ishrani namenjenoj unapređenju zdravlja i sportskih performansi, periodizaciji treninga, kao i o bioenergetskim aspektima visoko intenzivnog intervalnog treninga.
  - Novo poglavlje u kojem su prikazane tehnike vežbanja korišćenjem alternativnih načina izvođenja i novih rekvizita.
  - Unapređene informacije o treningu agilnosti.
  - Deset najnovijih testova za procenu različitih elemenata fizičke forme, uključujući maksimalnu snagu, eksplozivnost i aerobni kapacitet.
  - Nove i unapređene vežbe fleksibilnosti, vežbe sa opterećenjem, pliometrijske vežbe i vežbe brzine i agilnosti.

  Prošireni dodatni materijali za nastavnike sadrže video-klipove, novi paket sa test pitanjima za studente, vodič za nastavu, kao i paket sa prezentacijama zajedno sa svim ilustracijama iz knjige. Ovi materijali dostupni su nastavnicima i instruktorima na zahtev putem imejla sport@datastatus.rs

  O NSCA

  Nacionalna Asocijacija za trening snage i kondicioni trening SAD (NSCA), vodeća je svetska stručna organizacija koja se bavi kondicionim treningom u sportu. Zahvaljujući sopstvenim resursima i ekspertizi najrelevantnijih stručnjaka iz oblasti treninga snage i kondicionog treninga, sportske nauke, istraživanja sportskih postignuća, edukacije i sportske medicine, NSCA se smatra najreferentnijim svetskim izvorom znanja i trenažnih praksi za sportiste i trenere. NSCA obezbeđuje ključnu vezu između naučne laboratorije i sportskog terena.

  Sadržaj

  Predgovor vii
  Terenske vežbe xi
  Zahvalnica xiii
  Zasluge xv

  POGIAVLJE 1
  Građa i funkcija telesnih sistema 1
  Dr Travis N. Triplet
  • Mišićno-skeletni sistem 2
  • Neuromišićni sistem 8
  • Kardiovaskulami sistem 12
  • Respiratorni sistem 15
  • Zaključak 17
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 17

  POGLAVLJE 2
  Biomehaničke osnove treninga s opterećenjem 19
  Dr Džefri M. Makbrajd
  • Skeletna muskulatura 20
  • Anatomske ravni i osnovni ljudski pokreti 25
  • Sila i snaga kod ljudi 25
  • Izvori spoljašnjeg otpora mišićnoj kontrakciji 33
  • Biomehanika zglobova: razmatranja u treningu sa opterećenjem 38
  • Zaključak 41
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 41

  POGLAVLJE 3
  Bioenergetika vežbanja i treninga 43
  Dr Trent Dž. Herda i dr Džoel T. Kramer
  • Osnovna terminologija 44
  • Biološki energetski sistemi 44
  • Ispražnjenost i obnavljanje supstrata 55
  • Bioenergetski ogramčavajući faktori pri vežbanju 57
  • Potrošnja kiseonika i doprinos aerobnih i anaerobnih mehanizama pri vežbanju 57
  • Metabolička specifičnost treninga 59
  • Zakljućak 62
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 62

  POGLAVLJE 4
  Endokrini odgovori na trening sa opterećenjem 65
  Dr Vilijam Dž. Kremer, dr Džejkob L. Vingren i dr Bari A. Spiring
  • Sinteza, skladištenje i lučenje hormona 66
  • Mišić kao meta interakcije sa hormonima 68
  • Uloga receptora kao posredmka hormonskih promena 69
  • Grupe hormona 70
  • Trening visokcg intenziteta sa opterećenjem i povećanje nivoa hormona 72
  • Mehanizam hormonskih interakcija 72
  • Hormonske promene u perifernoj krvi 73
  • Adaptacije u endokrinom sistemu 73
  • Primarni anabolički hormonamoni 74
  • Hormoni nadbubrežne žlezde 82
  • Ostala razmatranja о hormonima 84
  • Zaključak 85
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 86

  POGLAVLJE 5
  Adaptacije na anaerobne trenažne programe 88
  Dr Dankan Frenč
  • Nervne adaptacije 88
  • Mišićne adaptacije 93
  • Adaptacije vezivnog tkiva 97
  • Endokrini odgovori i adaptacije па anaerobni trening 102
  • Kardiovaskularni i respiratorni odgovori na anaerobno vežbanje 103
  • Kombinovanje aerobnih i anaerobnih režima treninga 105
  • Pretreniranost 107
  • Detrening 110
  • Zaključak 111
  • Matenjali za pomoć и daljem učenju 112

  POGLAVLJE 6
  Adaptacije na trenažne programe za razvoj aerobne izdržljivosti 115
  Dr En Svonk i dr Karvin Šarp
  • Akutni odgovori па aerobno vežbanje 116
  • Hronične adaptaciie na aerobno vežbanje 120
  • Adaptacije na trening aerobne izdržljivosti 123
  • Spoljašnji i individualni faktori koji utiču na adaptacije na trening aerobne izdržljivosti 124
  • Pretreniranost: definicija, prevalencija, dijagnoza i potenajalni markeri 129
  • Zaključak 132
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 133

  POGLAVLJE 7
  Starosne i polne razlike i njihove implikacije u treningu snage 135
  Dr Rodri S. Lojd i Ejveri D. Fajgenbaum
  • Deca 136
  • Sportistkinje 145
  • Osobe trećeg životoog doba 149
  • Zaključak 154
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 155

  POGLAVLJE 8
  Psihologija sportske pripreme i sportskog nastupa 157
  Dr Trejsi A. Stetleri Andrea M. Diboa
  • Uloga sportske psihologije 158
  • Idealno psihološko stanje za nastup 158
  • Upravljanje energijom: pobudenost, anksioznost i stres 159
  • Uticaj pobuđenosti i anksioznosti na sportski nastup 160
  • Motivacija 163
  • Pažnja i fokus 165
  • Psihološke tehnike za poboljšanje sportskog nastupa 166
  • Sticanje i učenje motornih veština 171
  • Zakljućak 174
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 175

  POGLAVLJE 9
  Osnovni nutritivni faktori kod zdravih Ijudi 177
  Mari Spano, MS, RD
  • Uloga stručnjaka za sportsku ishranu 178
  • Standardne nutritivne preporuke 180
  • Makronutnjenti 183
  • Vitamini 192
  • Minerali 195
  • Tečnosti i elektroliti 198
  • Zakljućak 201
  • Materijali za pomoć u daljem učenju

  POGLAVLJE 10
  Nutritivne strategije za unapredenje sportskog postignuća 203
  Mari Spano, MS, RD
  • Ishrana pre, tokom i nakon takmičenja 204
  • Nutritivne strategije za promenu telesne kompozicije 216
  • Poremećaji u ishrani 224
  • Zakljućak 227
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 227

  POGLAVLJE 11
  Supstance i metode za unapredenje sportskog postignuća 229
  Dr Bil Kembel
  • Vrste supstanci koje poboljšavaju sportsko postignuće 230
  • Hormoni 232
  • Dijetetski suplementi 241
  • Zakljućak 252
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 253

  POGLAVLJE 12
  Principi selekcije i sprovođenja testova 255
  Dr Majkl Makgvigan
  • Zašto se sprovodi testiranje? 256
  • Terminologija testiranja 256
  • Ocenjivanje kvaliteta testa 256
  • Odabir testova 259
  • Izvodenje testova 260
  • Zaključak 263
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 264

  POGLAVLJE 13
  Upravljanje, ocenjivanje i prikaz odabranih testova 265
  Dr Majkl Makgvigan
  • Merenje parametara sportskih performansi 266
  • Test protokoli i podaci о bodovanju 270
  • Statistička analiza podataka 297
  • Zaključak 299
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 300

  POGLAVLJE 14
  Zagrevanje i trening fleksibilnosti 323
  Dr Ijan Džefriz
  • Zagrevanje 324
  • Fleksibilnost 326
  • Vrste istezanja 329
  • Zaključak 334
  • Vežbe statičkog istezanja 335
  • Dinamičke vežbe istezanja 347
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 356

  POGLAVLJE 15
  Tehnika izvodenja vežbi sa slobodnim tegovima i na trenažerima 357 Skot Kolfild, BS, i Daglas Berninger, Msc
  • Osnove tehmke 358
  • Asistencija pri vežbanju sa slobodnim tegovima 360
  • Zaključak 363
  • Vežbe snage 364
  • Materjali za pomoć u daljem učenju 414

  POGLAVLJE 16
  Tehnika izvodenja alternativnih metoda i netradicionalnih vežbi 415 Dr Gregori G. Haf, Daglas Berninger, Msc, i Skot Kolfild, BS
  Opšte smerice 416
  • Metode treninga sa sopstvenom težinom 416
  • Metode treninga za razvoj stabilizatora trupa i ravnoteže 417
  • Metode treninga sa promenljivim otporom 419
  • Metode treninga sa netradicionalnim spravama i rekvizitima 422
  • Unilateralni trening 426
  • Zaključak 427
  • Alternativne metode i netradicionalne vežbe 428
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 444

  POGLAVLJE 17
  Proganiiranje treninga snage 445
  Dr Džeremi M. Šepard i dr Travis N. Triplet
  Principi programiranja anaerobnog treninga 446 •
  • Korak 1 Analiza potreba 447
  • Korak 2 Selekcija vežbi 448
  • Korak 3: Frekvencija tremnga 453
  • Korak 4 Redosled vežbi 454
  • Korak 5: Trenažno opterećenje i broj ponavljanja 456
  • Korak 6: Obim 465
  • Korak 7: Periodi odmora 471
  • Zaključak 473
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 475

  POGLAVLJE 18
  Programiranje pliometrijskog treninga i tehike izvođenja vežbi 477 Dejvid H. Potač, PT, i dr Donald A. Ču, PT
  • Mehanika i fiziologija pliometrije 478
  • Programiranje treninga 481 • Piometrijski trening i uzrast vežbaća 484
  • Pliometrija i ostale vrste vežbi 486
  • Mere bezbednosti 486
  • Zakljućak 488
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 526

  POGLAVLJE 19
  Dizajniranje programa za razvoj brzine i agilnosti 527
  Bred H. Devise, EdD, i dr Sofija Nimfijius
  • Mehamka bfzine i agilnosti 529
  • Nervnofiziološke osnove brzine 531
  • Agilnost i sposobnost promene pravca kretanja 539
  • Metode razvoja brzine 542
  • Meteode razvoja agilnosti 544
  • Dizajniranje trenažnog programa 546
  • Strategije za razvoj brzine 549
  • Strategije za razvoj agilnosti 553
  • ZakljuCak 553
  • Vežbe za razvoj brzine i agilnosti 554
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 563

  POGLAVLJE 20
  Dizajniranje programa za razvoj aerobne izdržljivosti 565
  Dr Bendžamin H. Rojter i dr Džej Dž. Doz
  Faktofi koji utiču na aerobnu izdržljivost 566
  • Dizajniranje trenažnog programa za razvoj aerobne izdržljivosti 567
  • Tipovi trenažnih programa za razvoj aerobne izdržljivosti 573
  • Primena dizajniranog programa vežbanja u različitim periodima trenažne sezone 576
  • Posebni problemi u vezi sa treningom za razvoj aerobne izdržljivosti 577
  • Zakljućak 579
  • Vežbe za razvoj aerobne izdržljivosti 580
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 587

  POGLAVLJE 21
  Periodizacija 589
  Dr GregoriG. Haf
  • Kljućni pojmovi periodizaci|e 590
  • Hijerarhija periodizacije 593
  • Periodi u periodizaciji 593 • Usklađivanje perioda sezone sa periodizacijom treninga 598
  • Nelinearni i linearni modeli periodizacije 599
  • Primer godišnjeg trenažnog plana 599
  • Zaključak 601
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 609

  POGLAVLJE 22
  Rehabilitacija i proces ponovnog uspostavljanja fizičke forme 611
  Dejvid H. Potač, PT, i dr Teri L. Grindstaf, PT, АТС
  • Sportsko-medicinski tim 612
  • Vrste povreda 615
  • Lečenje tkiva 616
  • Cijevi rehabilitacije 617
  • Kreiranje trenažnog programa 622
  • Smanjenje rizika od nastanka povrede 624
  • Zaključak 626
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 627

  POGLAVLJE 23
  Projektovanje, organizacija i raspored objekta 629
  Andrea Hadi, MA
  • Opšti aspekti projektovanja novog objekta 630
  • Postojedi sportski objekti 631
  • Procena potreba sportskog prcgrama 631
  • Dizajniranje i projektovanje sportskih objekata 633
  • Raspoređivanje opreme u sportskom objektu 634
  • Održavanje opreme i radnih površina 636
  • Zakljućak 638
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 639

  POGLAVLJE 24
  Politika poslovanja sportske ustanove, procedure i pravni problemi 647
  Dr Trejsi Stetler i Viktor Braun, MS
  • Misija i ciljevi programa 648
  • Zadaci programa 648
  • Tim za pnpremu sportista 649
  • Pravna i etička pitanja 652
  • Politika poslovanja osoblja i aktivnosti 656
  • Upravljanje ustanovom 658
  • Planiranje u hitnim slučajevima i predložena rešenja 659
  • Zaključak 659
  • Materijali za pomoć u daljem učenju 662


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Osnove treninga snage i kondicionog treninga
  Izdavač: Data Status
  Strana: 760 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 20.5x29 cm
  Godina izdanja: 2018
  ISBN: 978-86-7478-492-1
  Naručite
  Cena:
  4.998,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  50,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga