MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini
  Autor: Nevena Kalezić
  Strana: 636 ► Ostali detalji
  Oblast: MedicinaUrgentna medicina
  A A A
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Knjiga Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini je namenjena širokom krugu zdravstvenih radnika - lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalistima urgentne medicine i drugih specijalnosti koji rade u službama hitne pomoći ili hitnog prijema u bolnicama opšteg tipa, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog tipa.

  Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji. Jer, urgentno stanje se može javiti u svakoj oblasti medicine. Takođe, moće se javiti u prehospitalnim uslovima, ali i kod hospitalizovanih bolesnika. U trenutku pojave akutnog popuštanja funkcije nekog organa i sledstvene vitalne ugroženosti bolesnika, često su pored bolesnika lekari opšte medicine ili neke specijalnosti koja nije u neposrednoj vezi sa aktuelnim akutnim poremećajem. Zbog toga bi svi lekari, svih specijalnosti, trebalo da budu edukovani da mogu da pepoznaju urgentno stanje i preduzmu prve korake u njegovom inicijalnom tretmanu (dijagnostika, lečenje, transport).


  SADRŽAJ


  OPŠTI DEO


  POGLAVLJE 1. DISAJNI PUT I ARTEFICIJALNA VENTILACIJA PLUĆA

  Uvod, 21
  Oprema za obezbeđivanje disajnog puta i veštačkog disanja, 28
  Orotrahealna intubacija (indikacije i tehničke intubacije, provera položaja tubusa), 39
  Alternativne metode obezbeđivanja disajnog puta i ventilacije, 45
  Problematičan disajni put i otežana intubacija, 61
  Komplikacije intubacije traheje i drugih načina obezbeđivanja disajnog puta, 73
  Literatura, 80

  POGLAVLJE 2. OKSIGENOTERAPIJA

  Uvod, 87
  Kiseonik, 87
  Hipoksija, 90
  Principi primene oksigenoterapije, 92
  Toksičnost kiseonika, 111
  Literatura, 121

  POGLAVLJE 3. KARDIOPULMONALNO CEREBRALNA REANIMACIJA ODRASLIH

  Uvod, 125
  Definicija akutnog zastoja srca, 125
  Etiologija akutnog zastoja srca, 126
  Dijagnoza akutnog zastoja srca, 127
  Kardiopulmonalno-cerebralna reanimacija, 128
  Lanac preživljavanja, 128
  Medicinski, etički i pravni problemi KPCR-a, 166
  Literatura, 179

  POGLAVLJE 4. SPECIFIČNOSTI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE DECE

  Uvod, 183
  Kardiopulmonalna reanimacija u vanbolničkim uslovima, 184
  Kardiopulmonalna reanimacija u bolničkim uslovima, 187
  Literatura, 192

  POGLAVLJE 5. PREVENCIJA SRČANOG ZASTOJA - SKOROVI RANOG UPOZORENJA

  Uvod, 195
  Evaluacija stanja bolesnika - ABCDE pristup, 196
  Skorovi ranog upozorenja (Early Warning Scores - EWS), 197
  Načini izračunavanja EWS, 200
  Literatura, 203

  POGLAVLJE 6. KANULACIJA VENA

  Uvod, 207
  Kanulacija perifernih vena, 207
  Kanulacija centralnih vena, 212
  Literatura, 218

  POGLAVLJE 7. MONITORING VITALNIH FUNKCIJA U URGENTNOM ZBRINJAVANJU

  Uvod, 221
  Klinički monitoring, 222
  Monitoring uz pomoć aparata, 224
  Biohemijski monitoring, 233
  Literatura, 236

  POGLAVLJE 8. OSNOVE REANIMACIJE INFUZIONIM RASTVORIMA

  Uvod, 239
  Distribucija telesnih tečnosti u organizmu - fiziološke osnove, 240
  Fiziološke osnove koje utiču na izbor onfuzionih rastvora, 241
  Efekat različitih rastvora na volumen cirkulišuće tečnosti, 243
  Praktični pristup - kako odabrati infuzioni rastvor, 250
  Literatura, 251


  SPECIJALNI DEO


  POGLAVLJE 9. HIPERTENZIVNA KRIZA

  Uvod, 259
  Definicija i podela hipertenzivne krize, 260
  Uzroci hipertenzivne krize, 260
  Patofiziologija hipertenzivne krize, 260
  Kliničke manifestacije hipertenzivne krize, 262
  Diferencijalna dijagnoza, 262
  Lečenje hipertenzivne krize, 262
  Postupci nakon inicijalnog lečenje i stabilizacije bolesnika, 269
  Zaključak, 270
  Literatura, 271

  POGLAVLJE 10. AKUTNI KORONARNI SINDROM

  Uvod, 275
  Simptomi i znaci akutnog koronarnog sindroma, 276
  Patofiziologija akutnog koronarnog sindroma, 276
  Dijagnoza akutnog koronarnog sindroma, 277
  Diferencijalna dijagnoza, 278
  Lečenja akutnog koronarnog sindroma, 278
  Literatura, 285

  POGLAVLJE 11. INICIJALNO LEČENJE PLUĆNOG EDEMA

  Uvod, 289
  Patofiziološka podela plućnog edema, 289
  Klinička podela plućnog edema, 290
  Dijagnoza plućnog edema, 293
  Lečenje plućnog edema, 295
  Literatura, 301

  POGLAVLJE 12. INICIJALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNIH POREMEĆAJA SRČANOG RITMA

  Uvod, 305
  Dijagnoza aritmija, 306
  Bradiaritmije, 310
  Tahiaritmije, 315
  Zaključak, 329
  Literatura, 330

  POGLAVLJE 13. PLUĆNA EMBOLIJA

  Uvod, 335
  Patofiziologija plućne embolije, 336
  Klinička slika plućne embolije, 337
  Dijagnostički testovi kod plućne embolije, 338
  Dijagnostičke strategije kod plućne embolije, 339
  Lečenje plućne embolije, 340
  Zaključak, 346
  Literatura, 347

  POGLAVLJE 14. PNEUMOTORAKS

  Uvod, 351
  Etiologija pneumotoraksa, 351
  Mehanizam nastanka pneumotoraksa, 352
  Dijagnoza pneumotoraksa, 352
  Lečenje pneumotoraksa, 354
  Literatura, 356

  POGLAVLJE 15. INICIJALNO LEČENJE AKUTNOG POGORŠANJA BRONHIJALNE ASTME I STATUSA ASTMATIKUSA

  Uvod, 359
  Etiologija bronhijalne astme, 360
  Patofiziologija bronhijalne astme, 360
  Klinička slika bronhijalne astme, 360
  Dijagnoza bronhijalne astme, 361
  Diferencijalna dijagnoza, 362
  Terapija bronhijalne astme, 362
  Status astmatikus, 363
  Najnovije preporuke za terapiju akutnog pogoršanja astme, 365
  Literatura, 367

  POGLAVLJE 16. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA KOMA I INICIJALNI TRETMAN

  Uvod, 371
  Etiologija koma, 372
  Diferencijalna dijagnoza koma
  Reanimacija komatoznih bolesnika, 373
  Strukturno oštećenje moždanog stabla, 375
  Kraniocerebralna povreda kao uzrok kome, 375
  Intrakranijalna hipertenzija kao uzrok kome, 379
  Cerebrovaskularna bolčest kao uzrok kome, 382
  Metabolički poremećaji kaouzrok kome, 382
  Endokrini poremećaji kao urok kome, 382
  Hipoksija kaouzrok kome, 383
  Intoksikacija kao uzrok kome, 385
  Status epileptikus kao uzrok kome, 385
  Delirijum, 388
  Pseudokomatozna stanja, 389
  Prognoza koma, 391
  Zaključak, 391
  Literatura, 392

  POGLAVLJE 17. AKUTNI MOŽDANI UDAR

  Uvod, 395
  Etiologija i patofiziologija akutnog moždanog udara, 396
  Klinička slika akutnog moždanog udara, 396
  Tranzitorni ishemijski atak, 397
  Dijagnostika, 398
  Zbrinjavanje bolesnika i terapija akutnog moždanog udara, 399
  Zaključak, 403
  Literatura, 404

  POGLAVLJE 18. URGENTNI TRETMAN EPILEPTIČNOG NAPADA

  Uvod, 407
  Dijagnoza epilepsije, 407
  Diferencijalna dijagnoza epilepsije, 408
  Klasifikacija epilepsije, 410
  Klinička prezentacija epilepsije, 411
  Prehospitalni tretman epileptičnog napada - prva pomoć, 412
  Terapija konvulzivnog epileptičnog statusa, 414
  Zaključak, 417
  Literatura, 418

  POGLAVLJE 19. AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA MELITUSA (HIPER- I HIPOGLIKEMIJSKE KRIZE I KOME)

  Uvod, 421
  Hiperglikemijske krize, 422
  Hipoglikemijske krize, 435
  Merenje glikemije u hipo- i hiperglikemijskim krizama, 438
  Literatura, 440

  POGLAVLJE 20. AKUTNI POREMEĆAJI FUNKCIJE HORMONA HIPOFIZE

  Uvod, 443
  Hipofunkcijski poremećaji hipofize, 444
  Literatura, 451

  POGLAVLJE 21. TIREOTOKSIČNA KRIZA I OLUJA

  Uvod, 455
  Definicija i incidenca tireotoksične oluje, 456
  Dijagnoza tireotoksične oluje, 456
  Lečenje tireotoksične oluje, 456
  Literatura, 459

  POGLAVLJE 22. MIKSEDEM I MIKSEDEMSKA KOMA

  Uvod, 463
  Faktori rizika za nastanak miksedema i miksedemske kome, 464
  Dijagnoza miksedema i miksedemske kome, 464
  Urgentna terapija miksedema i miksedemske kome, 464
  Urgentna terapija miksedema i miksedemske kome, 465
  Literatura, 467

  POGLAVLJE 23. AKUTNA ADRENALNA KRIZA / INSUFICIJENCIJA

  Uvod, 471
  Definicija adrenalne krize/insuficijencije, 472
  Incidenca adrenalne krize/insuficijencije, 472
  Podela adrenalne krize/insuficijencije, 473
  Uzroci i faktori rizika za nastnak akutne adrenalne krize/insuficijencije, 475
  Dijagnoza akutne adrenalne krize/insuficijencije, 477
  Terapija akutne adrenalne krize/insuficijencije, 479
  Mediko-legalni aspekti, 482
  Literatura, 483

  POGLAVLJE 24. ANAFILAKSA

  Uvod, 487
  Definicija anafilakse, 487
  Patofiziologija anafilakse, 488
  Anafilaktički šok, 488
  NE-IgE Posredovana anafilaksa (anafilaktoidna reakcija), 489
  Učestalost anafilaktičkih reakcija, 489
  Etiologija anafilakse, 489
  Mortalitet kod anafilakse, 489
  Klinička slika i dijagnoza anafilakse, 490
  Diferencijalna dijagnoza, 492
  Lečenje anafilaktičkih reakcija, 493

  POGLAVLJE 25. INICIJALNI TRETMAN OPEKOTINA

  Uvod, 507
  Etiologija opekotina, 508
  Patogeneza opekotina, 508
  Klinička slika i dijagnoza opekotina, 508
  Lečenje i postupak sa opečenim bolesnicima, 512
  Komplikacije opekotina, 514
  Literatura, 517

  POGLAVLJE 26. INICIJALNI TRETMAN BOLESNIKA U HEMORAGIJSKOM ŠOKU

  Uvod, 521
  Patofiziologija hemoragijskog šoka, 523
  Faze hemoragijskog šoka, 523
  Stadijumi hemoragijskog šoka i klinička slika, 524
  Dijagnoza hemoragijskog šoka, 527
  Monitoring u hemoragijskom šoku, 531
  Terapija hemoragijskog šoka, 533
  Literatura, 542

  POGLAVLJE 27. PREVENCIJA I LEČENJE AKUTNE BUREŽNE INSUFICIJENCIJE TOKOM INICIJALNOG ZBRINJAVANJA URGENTNIH STANJA

  Uvod, 547
  Etiologija akutne bubrežne insuficijencije, 548
  Patološka anatomija akutne bubrežne insuficijencije, 551
  Klinička slika akutne bubrežne insuficijencije, 551
  Nefrotoksična akutna nekroza bubrega, 553
  Monitoring bolesnika sa akutnom bubrežnom insuficijencijom, 554
  Bubrežni funkcionalni testovi, 555
  Metodi vizuelizacije bubrega, 558
  Lečenje akutne bubrežne insuficijencije, 559
  Prevencija i prognoza akutne bubrežne insuficijencije, 560
  Zaključak, 561
  Literatura, 562

  POGLAVLJE 28. HITNA STANJA KOD BOLESNIKA ZAVISNIH OD ALKOHOLA I/ILI PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

  Uvod, 565
  Akutna intiksikacija i/ili predoziranje, 565
  Apstinecijalni sindrom, 568
  Alkoholizam, 569
  Zloupotreba psihoaktivnih supstanci, 573
  Literatura, 579

  POGLAVLJE 29. PRIMARNO ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

  Uvod, 583
  Ektopična (vanmaterična) trudnoća, 583
  Hipertenzivni sindromi u trudnoći, 586
  Prevremeno odljubljivanje posteljice, 588
  Literatura, 590

  POGLAVLJE 30. INICIJALNI TRETMAN URGENTNIH STANJA U ORTOPEDIJI

  Uvod, 593
  Povrede koštano zglobnog sistema, 594
  Rane, 594
  Prehospitalno zbrinjavanje povređenih, 596
  Inicijalno hoispitalno zbrinjavanje urgentnih stanja u ortopediji, 600
  Najčešća hitna stanja u ortopediji i njihovo zbrinjavanje, 602
  Zaključak, 609
  Slike, 611
  Literatura, 618

  POGLAVLJE 31. URGENTNA STANJA U OTORINOLARINGOLOGIJI VEZANA ZA KOMPROMITOVAN DISAJNI PUT

  Uvod, 623
  Anatomske karakteristike gornjeg disajnog puta, 623
  Klinička slika kompromitovanog disajnog puta, 624
  Kompromitovan disajni put kod dece, 625
  Strana tela kao uzrok kompromitovanog disajnog puta, 628
  Angioedem kao uzrok kompromitovanog disajnog puta, 630
  Literatura, 633


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini
  Izdavač: Medicinski fakultet
  Strana: 636 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 17 x 25 cm
  Godina izdanja: 2013
  ISBN: 978-86-7117-370-4
  RASPRODATO
  Pogledajte novo izdanje  Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje


  Kupljeno uz ovu knjigu

  Urgentna medicina kroz primere iz prakse, 4. izdanje
  1925 din.

  Interpretacija elektrokardiograma i antiaritmični lekovi
  1500 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja... (Pređite u forum →)
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  SELECT ekranskoime,porukauforumu,mesto,datumvreme,poruka FROM f_poruke,webkupci WHERE webkupci.ID=f_poruke.IDadd AND (IDteme=394) GROUP BY IDporuke ORDER BY datumvreme DESC LIMIT 100
  Poruku poslaoPoruka
  Qemal
  Poruka: 4
  10.04.2016, 19:37
  Molim vas mi recite ziro racun izdalacke kuce mikro knjiga i postanske troskove u makedonski denare ili euro i da narucim dvje knjige sto sam ih naveo malo dolje u poruke.....
  Qemal
  Poruka: 4
  15.03.2016, 16:16
  Postovani cekam odgovor za knjige molim vas cjenu u euro za obe knjige i kako da narucim i da ih dobijem knjige....pozz
  Qemal
  Poruka: 4
  01.02.2016, 20:30
  Postovani cekam odgovor kad knjige bude izasli u prodaje da ih narucim,hocu dobiti i knjigu "urgentna medicina uz primere iz prakse",naravno kompletan racun za tri knjige i postarinske troskove u euro....pozz.
  Qemal
  Poruka: 4
  29.01.2016, 20:05
  Postovani,zelim informacije oko cjene knjige "inicialni tretman urgentnih stanja u medicini"i "interpretacija elektrokardiograma i antiaritmicni ljekovi",kako mogu i dobiti preko postarine u Makedonii..pozzz.
  Jelenam359
  Poruka: 1
  08.09.2015, 15:26
  Postovani, zanima me kada se moze ocekivati obnovljeno izdanje? I koliko je postarina za BiH?
  alexmar
  Poruka: 1
  11.11.2014, 03:53
  postovani, koliko kosta knjiga u eurima? kolika je cijena da je posaljete u crnu goru i za koliko dana stize?
  sanja30
  Poruka: 1
  22.08.2014, 11:38
  Poštovani, da li šaljete knjige u Sloveniju i koliko bi to koštalo?
  Mikro knjiga
  Poruka: 182
  Beograd
  14.07.2014, 11:08
  Poštovani,

  Cena knjige je 2750.00, troškovi slanja Pouzećem su 220.00 a PostExpress kurirskom službom 320.00.

  Pozdrav.
  buba
  Poruka: 1
  11.07.2014, 16:58
  Postovani, interesuje me koliko kosta knjiga " Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini" narucena putem poste. Adresa Cacak. Unapred hvala na odgovoru!
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020