MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ SrbijaDruštvo
  Тржиште или храм: Становиште Владимира Вујића
  Књи­га je наста­ла на осно­ву док­тор­ске дисе­рат­ци­је одбра­ње­не на Фило­ло­шком факул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бео­гра­ду јула 2016, пред коми­си­јом у саста­ву проф. др Јован Делић, проф. др Милан Раду­ло­вић и др Дра­ган Хамо­вић. Она се, пре све­га, бави Вуји­ћем као мисли­о­цем кри­зе и иде­о­ло­гом алтер­на­ти­ве тзв. „тре­ћег пута“, изме­ђу капи­та­ли­зма и кому­ни­зма.

  На почет­ку смо насто­ја­ли насто­ја­ли смо да при­ка­же­мо фон на коме су наста­ја­ла Вуји­ће­ва дела. Био је то свет вели­ких потре­са и поре­ме­ћа­ја после Првог свет­ског рата, када човек по први пут поста­је непо­врат­но све­стан рела­ти­ви­за­ци­је свих вред­но­сти и изми­ца­ња мета­фи­зич­ког „тла“ испод ногу без пре­се­да­на у дота­да­шњој исто­ри­ји, као и три­јум­фа тех­ни­ке над при­ро­дом, што је Вујић осе­ћао као сржну опа­сност по чове­чан­ство, њего­ву језгре­ну угро­же­ност у вре­ме­ну и про­сто­ру.

  Јед­на од кључ­них Вуји­ће­вих тема, на којој он не гра­ди само сво­ју фило­со­фи­ју, него и књи­жев­ну кри­ти­ку, јесте кри­за Запа­да и ради­кал­на кри­ти­ка евро­по­цен­три­зма. У погла­вљу томе посве­ће­ном, пред­ста­ви­ли смо раз­ли­чи­те моде­ле европ­ске мисли о кри­зи Евро­пе и њеног раци­о­на­ли­зма: кори­сти­ли смо се тео­риј­ско-есе­ји­стич­ким иска­зи­ма рефе­рент­них ауто­ра са Запа­да; њима се при­дру­жу­ју руски мисли­о­ци, чија је кључ­на тема, без обзи­ра да ли су „запад­ња­ци“ или „сло­ве­но­фи­ли“, Евро­па као „дра­го гро­бље“ (израз Досто­јев­ског), а пону­ђе­на је и срп­ска кри­ти­ка евро­по­цен­трич­ног погле­да на свет, дата у дели­ма Нико­ла­ја Вели­ми­ро­ви­ћа, Јусти­на Попо­ви­ћа, Дими­три­ја Нај­да­но­ви­ћа и Мом­чи­ла Наста­си­је­ви­ћа.

  Владимир Димитријевић


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Тржиште или храм: Становиште Владимира Вујића
  Издавач: Catena mundi
  Страна: 270 (cb)
  Povez: tvrdi sa omotom
  Писмо: ćirilica
  Формат: 22 cm
  Година издања: 2016
  ИСБН: 978-86-6343-071-6
  Naručite
  Cena: 800 RSD
  Cena za inostranstvo:
  8,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021