MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 7 puta
  veću sliku


  Veterinarska fiziologija
  Autor: Velibor Stojić
  Strana: 753 ► Ostali detalji
  Oblast: Veterina
  A A A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Veterinarska fiziologija obuhvata proučavanja mehanizama funkcionisanja svih sistema u organizu domaćih životinja. Ona je neophodna podloga za razumevanja stočarstva kao biologije gajenja životinja., a pored toga obezbeđuje zapažanje promena u funkciji pojedinih sistema u organizumu, odnosno, omogućava dijagnozu oboljenja kod životinja, tok i ozdravljenje.

  Sadržaj

  Predgovor
  UVOD (V. Stojić), 1

  1. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA ORGANIZMA (V. Stojić), 3
  Građa i funkcija ćelije, 3
  Hemijski sastav ćelije, 4
  Delovi ćelije i njihove funkcije, 6
  Ćelijska membrana (plazma-membrana), 6
  Endoplazmatski retikulum (er), 7
  Goldžijev aparat (kompleks), 7
  Lizozomi, 8
  Mitohondrije, 8
  Jedro, 9
  Transport materija kroz ćelijsku membranu, 10
  Difuzija, 11
  Osmoza i osmotski pritisak, 13
  Aktivni transport, 14
  Transport makromolekula i partikula kroz membranu, 17
  Homeostaza, 18
  Parametri unutrašnje sredine, 19
  Regulacijski sistemi homeostaze, 20

  2. FIZIOLOGIJA KRVI (V. Stojić), 23
  Opšte osobine krvi, 23
  Hematokrit - hematokritska vrednost, 24
  Boja krvi, 24
  Specifična težina, 24
  Sedimentacija eritrocita, 25
  Viskoznost krvi, 26
  Osmotska koncentracija i osmotski pritisak, 26
  Onkotski - ili koloidoosmotski pritisak (konp), 27
  Elektrohemijska reakcija krvi, 27
  Puferi krvi, 28
  Puferska uloga hemoglobina, 29
  Alkalna rezerva, 30
  Sastav krvi, 31
  Neorganski sastojci krvi, 31
  Organski sastojci krvi, 32
  Uloge krvi, 32
  Krvna plazma i krvni serum, 34
  Sastav krvne plazme i krvnog seruma, 34
  Neorganski sastojci, 35
  Katjoni krvne plazme, 35
  Anjoni krvne plazme, 36
  Organski sastojci, 37
  Belančevine krvne plazme i seruma, 37
  Metode frakcionisanja belančevina, 38
  Fiziološki značaj belančevina krvne plazme, 40
  Neproteinski (preostali) azot, 42
  Bezazotni sastojci krvne plazme, 42
  Ćelijski elementi krvi, 43
  Eritrociti, 43
  Grada eritrocita, 45
  Hemoliza, 45
  Osmotska rezistencija, 46
  Biohemijski sastav eritrocita, 46
  Hemoglobin, 47
  Fetalni hemoglobin, 47
  Derivati hemoglobina, 48
  Mioglobin (mišićni hemoglobin), 49
  Metabolizam u eritrocitima, 50
  2,3 dpg, 51
  Eritropoeza, 51
  Fiziologija leukocita, 53
  Vrste leukocita i leukocitarna formula, 54
  Granulociti, 54
  Fiziologija agranulocita, 57
  Fiziologija trombocita, 57
  Poreklo i stvaranje (trombocitopoeza) trombocita, 59
  Hemijski sastav i metabolizam trombocita, 59
  Uloge trombocita u hemostazi, 59
  Fiziologija hemostaze, 60
  Fiziologija koagulacije krvi, 61
  I - početak zgrušavanja krvi - stvaranje protrombinskog aktivatora, 63
  II - pretvaranje protrombina u trombin, 64
  III - pretvaranje fibrinogena u fibrin i stvaranje krvnog ugruška, 64
  Fibrinoliza i razlaganje krvnog ugruška, 66

  3. FIZIOLOGIJA IMUNITETA (IMUNOSTI) (V. Stojić), 67
  Nespecifični imunitet, 68
  Specifični imunitet, 70
  Funkcionalna organizacija imunog sistema i ćelijska osnova imuniteta, 71
  Uloga limfocita, 71
  Vrste limfocita i njihovo poreklo, 72
  T - limfociti, 72
  B - limfociti, 74
  Odgovor imunog sistema na antigen, 75
  Ćelijski imuni odgovor, 78
  Humoralni imuni odgovor, 80
  Primarni i sekundami imuni odgovor, 81
  Fiziologija antitela, 82
  Struktura molekula imunoglobulina, 83
  Regioni, domeni i fragmenti imunoglobulina, 83
  Antigene specifičnosti (antigenski marked) imunoglobulina, 86
  Imunoglobulini g klase (igg), 88
  Imunoglobulini m (igm), 88
  Imunoglobulini a (iga), 89
  Imunoglobulini e (ige), 90
  Imunoglobulini d (igd), 91
  Reakcije antigena i antitela, 91
  Sekundarne manifestacije reakcije antigen-antitelo, 92
  Stanja hiperosetljivosti - alergije, 95
  Anafilaksa, 95
  Alergijske reakcije izazvane antigen-antitelo kompleksima (imuni kompleksi), 97
  Alergija izazvana citotoksičnim antitelima, 98
  Alergijske reakcije izazvane ćelijskim imunitetom, 99
  Krvne grupe, 100
  Četiri glavne grupe sistema 0-A-B, 101
  RH - sistem, 102
  Sistemi krvnih grupa kod domaćih životinja, 103

  4. FIZIOLOGUA SRCA (V. Stojić), 105
  Struktura miokarda, 107
  Bioelektrična svojstva srčanog mišića, 108
  Potencijal mirovanja membrane i akcioni potencijal, 108
  Ponašanje po zakonu “sve ili ništa”, 110
  Franck-Starlingov zakon, 110
  Refraktarnost srčanog mišića, 110
  Ishrana i metaboličke karakteristike, 111
  Automatizam i širenje impulsa u srcu, 112 Atrioventrikularni (AV) čvor i hisov snop, 113
  Elektrokardiogram, 114
  Tok struje oko srca za vreme jedne aktivacije i kontrakcije, 114
  Registrovanje EKG-a, 115
  Standardni odvodi sa ekstremiteta, 116
  Pojačani unipolarni odvodi sa ekstremiteta, 117
  Odvodi sa grudnog koša (prekordijalni odvodi), 118
  Normalan elektrokardiogram, 118
  Elektrokardiografija kod domaćih životinja, 120
  Srčana revolucija - revolutio cordis, 120
  Sistolni i minutni volumen, 124
  Srčani tonovi, 126
  Inervacija srca i regulacija rada, 127
  Autoregulacija srčanog rada, 127
  Nervna regulacija srčanog rada, 128
  Fiziologija cirkulacije, 130
  Grada krvnih sudova, 132
  Biofizika cirkulatomog sistema, 132
  Cirkulacija u arterijskom delu sistema, 137
  Arterijski pritisak, 137
  Metode merenja krvnog pritiska, 139
  Regulisanje arterijskog pritiska, 141
  I. sistem brze kontrole arterijskog pritiska, 141
  Nervni mehanizmi brze kontrole arterijskog pritiska, 141
  Humoralni mehanizmi za brzu kontrolu arterijskog pritiska, 144
  II. sistem dugoročne regulacije arterijskog pritiska, 144
  Arterijski puls, 144
  Kapilarna cirkulacija, 146
  Razmena materija kroz kapilarni , 149
  Regulacija mikrocirkulacije, 151
  Cirkulacija u venama, 152
  Venski puls, 153
  Specifičnosti krvotoka pluća i bubrega, 154
  Krvotok pluca, 154
  Krvotok bubrega, 154
  Limfa i limfotok, 155
  Slezina i njene funkcije, 157

  5. FIZIOLOGIJA DISANJA (M. Lazarević) , 159
  Grada disajnih organa, 161
  1. Vazdušni putevi, 161
  2. Pluća (pulmo), 165
  3. Grudni koš, 166
  4. Respiratorni mišići, 166
  5. Aferentni i eferentni nervi i krvni sudovi, 168
  6. Nervni respiratorni centri, 168
  Ventilacija pluća, 168
  Izračunavanje mrtvog prostora, 170
  Plućni volumeni i kapaciteti, 171
  Frekvenca disanja, 173
  Tipovi disanja, 173
  Odnos inspirijuma i ekspirijuma, 174
  Ventilaciono-perfuzioni količnik, 174
  Grada respiratorne membrane, 174
  Razmena gasova u plućima i tkivima, 175
  Razmena gasova izmedu alveolarnog vazduha i krvi, 177
  Transport gasova u krvi, 177
  Razmena gasova u tkivima, 181
  Regulacija disanja, 182
  Respiratorni centri, 183
  1. Nervna kontrola disanja — regulatorni uticaj n. vagusa (hering-breuerov refleks).186
  2. Humoralna kontrola disanja, 187
  3. Uticaj arterijskog i venskog krvnog pritiska, 187
  4. Uticaj centra za termoregulaciju, 188
  5. Uticaj fizičkog rada na respiratorne centre, 188
  6. Uticaj kore velikog mozga, 188
  Zaštitni refleksi sa respiratomih sluzokoža, 188
  Kašalj (tusis), 189
  Kijanje (sternutatio), 189
  Uticaj nadmorske visine i sniženog atmosferskog pritiska, 189
  Uticaj povećanog atmosferskog pritiska, 189
  Disanje fetusa, 190
  Opisni termini u fiziologiji disanja, 190
  Disanje riba, 191
  Disanje ptica, 192

  6. FIZIOLOGIJA DIGESTIVNIH ORGANA (M. Vapa, V. Stojić), 199
  Varenje hrane i resorpcija, 199
  Digestivni trakt, 201
  Glad, 202
  Hiperglikemija - centar za sitost - inhibicija centra za glad, 203
  Žeđ, 204
  Varenje u ustima, 204
  Uzimanje hrane i tcčnosti, 205
  Žvakanje hrane, 205
  Lučenje pljuvačke, 206
  Uloga pljuvačke, 207
  Mehanizam lučenja pljuvačke, 208
  Gutanje hrane (deglutitio), 209
  Kretanje hrane i tečnosti kroz jednjak, 211
  Nervna regulacija gutanja, 212
  Varenje u želucu, 212
  Varenje u želucu monogastričnih životinja, 212
  Sastav želudačnog soka, 214
  Lučenje i uloge hlorovodonične kiseline, 216
  Regulacija lučenja želudačnog soka, 217
  Pokreti želuca, 220
  Punjenje želuca, 221
  Pražnjenje želuca, 222
  Nervna regulacija pokreta želuca, 222
  Povraćanje (vomitus, emesis), 223
  Želudačno varenje kod mladih životinja, 224
  Varenje hrane u želucu odraslih životinja, 224
  Varenje u želucu preživara, 226
  Jednjački (ezofagealni, retikulami) žleb, 227
  Građa i kapacitet predželuđaca, 229
  Pokreti predželudaca, 232
  Pokreti kapure i buraga, 232
  Pokreti listavca, 234
  Pokreti sirišta, 234
  Nervna regulacija pokreta predželudaca, 234
  Brzina prolaska hrane kroz predželuce, 235
  Preživanje (ruminatio), 236
  Nervna regulacija preživanja, 239
  Fiziološki značaj preživanja, 239
  Stvaranje gasova i podrigivanje, 240
  Timpanija (nadun), 242
  Mikroorganizmi predželuđaca, 243
  Bakterije buraga, 245
  Protozoe buraga, 245
  Gljivice buraga, 249
  Razlaganje ugljenih hidrata, 250
  Metabolizam proteina, 252
  Značaj rastvorljivosti proteina u ishrani preživara i potrebe u proteinima kod visokoproduktivnih grla, 254
  Reakcije bakterijske sinteze, 256
  Sinteza vitamina, 257
  Metabolizam lipida, 258
  Varenje hrane u tankim crevima, 259
  Crevni sok, 263
  Pankreasni sok, 266
  Žuč, 268
  Zučne boje, 269
  Regulisanje lučenja žuči i pražnjenja žučne kese, 272
  Varenje u tankim crevima, 272
  Varenje u debelim crevima, 276
  Pokreti creva, 278
  Pokreti tankih creva, 279
  Pokreti debelih creva, 280
  Defekacija, 282
  Vreme prolaska hrane kroz digestivni trakt, 282
  Izmet (feces), 283
  Resorpcija, 283
  Olakšana difuzija, 285
  Resorpcija hranljivih materija, 286
  Resorpcija u tankim crevima, 287
  Resorpcija proteina i nukleinskih kiselina, 288
  Resorpcija ugljenih hidrata, 289
  Resorpcija masti, 291
  Resorpcija vitamina, 293
  Resorpcija vode i mineralnih materija, 294
  Resorpcija mineralnih materija, 295
  Resorpcija u debelim crevima, 297
  Parenteralna resorpcija, 298
  Resoipcija u predželucima preživara, 298
  Jetra i njena uloga u organizmu, 300
  Fiziološka uloga jetre, 303
  Metabolička uloga jetre, 305
  Ostale uloge jetre, 307
  Varenje kod peradi, 307
  Varenje u želucu, 309
  Varenje u crevima, 311

  7. ENERGETSKII KVANTITATIVNI METABOLIZAM (V. Stojić), 314
  Određivanje kalorijske vrednosti hrane, 315
  Respiratorni količnik, 316
  Merenje energetskog prometa, 316
  Direktna kalorimetrija, 316
  Indirektna kalorimetrija, 317
  Osnovni energetski promet ili bazalni metabolizam, 319
  Izračunavanje bazalnog metabolizma, 320
  Izračunavanje površine tela, 320
  Faktori koji utiču na bazalni metabolizam, 321
  Bilans ishrane, 323
  Ukupna energija hrane, 323
  Bilans ugljenika, 324
  Bilans azota, 325
  Obrok ishrane, 326
  Metabolizam vode, 327
  Metabolizam mineralnih materija, 329
  Metabolizam natrijuma, 331
  Metabolizam kalijuma, 332
  Metabolizan hlorida i bikarbonata, 332
  Metabolizam kalcijuma, 333
  Metabolizam magnezijuma, 335
  Metabolizam fosfora, 336
  Metabolizam sumpora, 336
  Metabolizam mikroelemenata, 337
  Metabolizam gvožđa, 337
  Metabolizam bakra, 339
  Metabolizam joda, 340
  Metabolizam mangana, 341
  Metabolizam molibdena, 341
  Metabolizam kobalta, 341
  Metabolizam cinka, 342
  Metabolizam selcna, 342

  8.TEMPERATURA TELA I TERMOREGULACIJA (V. Stojić)—, 344
  Normalna telesna temperatura, 344
  Mehanizmi za regulaciju lelesne temperature, 346
  Mehanizmi koje aktivira hladnoća, 346
  Mehanizmi koje aktivira toplota, 348
  Centri za termoregulaciju i hipotalamusni termostat, 349
  Porcmećaji temperature tela, 350

  9. VITAMIN! (M. Lazarević), 351
  Uvod, 351
  Podela vitamina, 354
  Liposolubilni vitamini, 354
  Vitamin A (retinol, akseroftol, antikseroftalmički vitamin), 355
  Vitamin D (kalciferol, antirahitični vitamin), 357
  Vitamin E (tokoferol, antisterilitetni vitamin), 360
  Vitamin K (filohinon, antihemoragički vitamin), 362
  Liposolubilni vitaminoidi, 363
  Esencijalne masne kiseline (vitamin F), 363
  Hidrosolubilni vitamini, 364
  Vitamin B1 (tiamin, aneurin, anti beri-beri vitamin), 364
  Biološka uloga u organizmu, 365
  Deficit vitamina , 366
  Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin), 367
  Biološka uloga u organizmu, 368
  Vitamin PP (protivpelagrički vitamin, niacin, amid nikotinske kiscline), 369
  Bioloska uloga u organizmu, 370
  Vitamin B6 (piridoksin), 371
  Pantotenska kiselina, 373
  Biološka uloga u organizmu, 373
  Folna kiselina (pteroil-glutaminska kiselina, foliacin), 375
  Cijanokobaltamin (vitamin B12), 376
  Biotin (vitamin H), 378
  Vitamin C (1 - askorbinska kiselina), 379
  Hidrosolubilni vitaminoidi, 380
  Holin, 381
  Para-aminobenzoeva kiselina (pabk), 381
  Orotska kiselina (vitamin bl3), 382
  Pangamska kiselina (vitamin b 15), 382

  10. STVARANJE IIZLUČIVANJE MOKRAĆE (V. Stojić), 384
  Bubrezi, grada i funkcija, 384
  Funkcionalna anatomija bubrega, 384
  Nefron, 385
  1. Ekskreciona funkcija bubrega, 387
  Filtracija u glomerulu - stvaranje primarne mokraće, 387
  Funkcije tubulskog dela nefrona, 389
  Mehanizam tubulske reapsorpcije i sekrecije, 390
  2. Koncentraciona i diluciona sposobnosl bubrega, 393
  Bubrežni mehanizam za izlučivanje razređene mokraće, 394
  3. Uloga bubrcga u održavanju acido-bazne ravnoteže, 396
  Sekrecija vodonikovih jona u tubulima, 397
  4. Endokrina uloga bubrega, 399
  Metode za funkcionalno ispitivanje bubrega, 402
  Klinički pregled mokraće, 402
  Klirens plazme (clearence), 403
  Fiziologija mokraćne bešike, 404

  11. FIZIOLOGIJA KOŽE (V. Stojić), 407
  Opšte osobine kože, 407

  12. MLEČNA ŽLEZDA (GL. MAMMARIA, GL. LACTIFERA)
  (V. Stojić, D. Gledić), 410

  Broj i građa mlečnih žlezda, 410
  Krvotok, limfotok i inervacija mlečnih žlezda, 411
  Razviće mlečne žlezde, 412
  Lučenje mleka, 413
  Sekrecija mleka u acinuse žlezde, 413
  Fiziologija kolostruma, 415
  Kontrola lučenja mleka, 416
  Izlučivanje mleka, 417
  Trajanje laktacije i faktori koji utiču na intenzitet laktacije, 419

  13. HUMORALNA REGULACIJA FUNKCIJA (D. Gledić, V. Stojić), 420
  Uvod, 420
  Pojam i definicija hormona, 421
  Hemizam i metabolizam hormona, 421
  Određivanje koncentracije hormona, 423
  Mehanizam delovanja hormona, 425
  Proteinski hormoni, 425
  Steroidni hormoni, 429
  Regulatorni mehanizmi, 431
  Endokrine žlezde, 432
  Principi neurosekrecije, 433
  Hipotalamus, 433
  Hipoiiza, 436
  Opšte osobine, 436
  Adenohipofiza, 437
  Pars distalis, 438
  Somatotropni hormon, 438
  Metabolička delovanja hormona rasta, 440
  Kontrola lučenja STH, 441
  Prolaktin, 442
  Adrenokortikotropni hormon, 443
  Uloga ACTH, 444
  Regulacija lučenja ACTH, 445
  Tireotropni hormon, 445
  Gonadotropni hormoni, 446
  Pars tuberalis, 449
  Pars intermedia, 449
  Kontrola funkcije adenohipofize, 450
  Neurohipofiza, 452
  Pars nervosa, 452
  Transport i lučenje adh i oksitocina, 452
  Struktura i funkcija adh, 453
  Struktura i funkcija oksitocina, 454
  Epifiza, 455
  Uloga epifize u organizmu, 456
  Hormoni epifize, 457
  Štitasta žlezda, 459
  Siiiteza tireoglobulina, 460
  Sinteza hormona štitaste žlezde, 461
  Lučenje i transport hormona štitaste žlezde, 462
  Metabolizam hormona štitaste žlezde, 464
  Mehanizam delovanja i biološki efekti hormona štitaste žlezde, 465
  Odnos t4 i t3 i kateholamina, 467
  Regulacija aktivnosti štitaste žlezde, 468
  Poremećaji funkcije štitaste žlezde (hiper i hipotireoidizam), 469
  Sinteza kalcitonina, 470
  Lučenje CT, 471
  Regulacija lučenja CT, 472
  Paraštitaste žlezde, 472
  Biosinteza i lučenje pth, 473
  Metabolizam pth, 474
  Biološki efekti pth, 474
  Mehanizam delovanja pth, 478
  Kontrola lučenja pth, 478
  Endokrini deo gušterače, 479
  Struktura, biosinteza i lučenje insulina, 480
  Metabolizam insulina, 481
  Biološki efekti insulina, 481
  Mehanizam delovanja insulina, 485
  Regulacija lučenja insulina, 485
  Biosinteza i lučenje glukagona, 487
  Biološki efekti glukagona, 488
  Biosinteza i lučenje somatostatina, 489
  Pankreatični polipeptid, 490
  Nadbubrežne žlezde, 490
  Kora nadbubrežnih žlezda, 491
  Stmktura, sinteza i lučenje korlikostcroida, 492
  Metabolizam kortikosteroida, 493
  Biološki efekti mineralokortikosteroida, 494
  Regulacija lučenja aldoslerona, 495
  Biološki efekti glukokortikosteroida, 496
  Glukokortikosteroidi i otpornost na stres, 500
  Regulacija lučenja glukokortikosteroida, 501
  Polni hormoni nadbubrežnih žlezda, 501
  Srž nadbubrežnih žlezda, 502
  Biosinteza, lučenje i metabolizam kateholamina, 502
  Biološki efekti kateholamina, 503
  Mehanizam delovanja kateholamina, 505
  Regulacija aktivnosti srži nadbubrežnih žlezda, 506
  Polne žlezde, 506
  Zenske polne žlezde - jajnici, 506
  Ovarijalni ciklus, 506
  Endokrina funkcija jajnika, 508
  Biosinteza, lučenje i metabolizam estrogena, 508
  Biološki efekti estrogena, 510
  Biosinteza, lučenje i metabolizam progesterona, 511
  Bioloski efekti progesterona, 512
  Kontrola lučenja estrogena i progesterona, 513
  Biosinteza ostalih hormona u jajnicima, 513
  Endokrina uloga posteljice, 514
  Muške polne žlezde - semenici, 516
  Spermatogeneza, 516
  Endokrina uloga semenika, 518
  Biosinteza androgena, 519
  Kontrola lučenja testosterona, 521
  Difuzni endokrini sistem, 525
  Gastrin, 526
  Sekretin, 526
  Holecistokinin-pankreozirnin (CCK-PZ ili CCK), 526
  Vasoaktivni intestinalni peptid (VIP), 527
  Gip, 527
  Somatostatin, 527
  Glukagon (enteroglukagon), 527
  Motilin, 528
  Neurotenzin, 528
  Supstanca P (SP), 528
  Bombezin, 528
  Apud koncept (apud sistem), 529
  Ostali organi sa endokrinom ulogom, 529
  Bubrezi, 530
  Srce, 530
  Lokalni hemijski medijatori, 530
  Eicosanoidi, 531
  Interakcija neuroendokrinog i imunog sistcma, 533

  14. POTENCUAL MIROVANJA MEMBRANE IJONSKI KANALI (V. Stojić) , 535
  Jonski kanali membrane, 536
  Potencijal mirovanja membrane, 540

  15. FIZIOLOGIJA MIŠIĆA (V. Stojić), 544
  Fiziologija skeletnih mišića, 545
  Hemijski sastav mišića, 545
  Stmktura skeletnih mišića, 546
  Struktura mišićne ćelije (vlakna), 547
  Sarkoplazmatski retikulum, 550
  Molekulske karakteristike kontraktilnih miofilamenata, 552
  Opšte osobine poprečno-prugastih mišića, 555
  Inervacija skeletnog mišića i fiziologija perifeme sinapse, 556
  Fiziološka anatomija nervno-mišićne sinapse, 557
  Prenošenje (transmisija) impulsa u neuromišićnoj sinapsi, 559
  Supstance koje utiču na transmisiju impulsa u perifernoj sinapsi, 560
  Bioelektrične i biofizičke promene u mišiću i mehanizam mišićne kontrakcije, 561
  Jačina mišićne kontrakcije i stepen preklapanja aktinskih i miozinskih filamenata.564
  Uticaj opterećenja mišića na snagu mišićne kontrakcije, 565
  Zavisnost brzine kontrakcije od opterećenja mišića, 565
  Izvor energije za mišićnu kontrakciju, 566
  Kiseonički dug, 567
  Vrste mišićnih kontrakcija, 568
  Tipovi mišićnih vlakana, 571
  Fiziologija glatkih mišića, 572
  Građa glatkih mišića, 572
  Tipovi glatkih mišića, 575
  Inervacija glatkih mišića, 576
  Uticaj lokalnih humoralnih faktora i hormona na aktivnost visceralnih mišića, 577
  Bioelektrične pojave glatkih mišića, 578

  16. F1ZIOLOGUA NERVNOG SISTEMA (Natalija Fratrić, V. Stojić), 582
  Funkcionalna organizacija nervnog sistema, 583
  Ćelijska osnova nervnog sistema, 584
  Aksoplazmatski transport, 585
  Podela i osobine perifernih nerava, 586
  Bioelektrična svojstva perifernih nerava, 588
  Glija ćelije, 591
  Neurotransmiteri, 592
  Fiziologija neuropeptida, 593
  Fiziologija centralne sinapse, 594
  Fiziološka građa centralne sinapse, 595
  Ekscitacija i inhibicija neurona u centralnoj sinapsi , 596
  Fiziologija receptora, 599
  Receptorski ili generatorski potencijal, 600
  Fiziologija bola, 601
  Visceralnibol , 603
  Fiziologija kičmene moždine (medulla spinalis), 605
  Sprovodna funkcija kičmene moždine, 606
  Produžena moždina (medulla oblongata), 608
  Talamus, 609
  Kora velikog mozga, 612
  Senzitivna kora velikog mozga, 614
  Motorni nervni sistem , 616
  Refleks, 618
  Neki važniji refleksi domaćih životinja, 619
  Miotatički refleks, 619
  Mišieno vreteno, 620
  Kornealni refleks, 624
  Pupilarni refleks, 624
  Motorna kora velikog mozga, 625
  Motorni sistem preciznih voljnih pokrela (piramidni sistem), 628
  Ekstrapiramidni sistem, 630
  Mali mozak-cerebellum, 631
  Bazalne ganglije, 636
  Retikularna formaeija, 639
  Limbusni sistem, 642
  Funkcije limbusnog sistema, 644
  Autonomni nervni sistem, 646
  Simpatikusni nervni sistem, 646
  Parasimpatikusni nervni sistem, 649
  Opšte funkcije autonomnog nervnog sistema, 650
  Receptori autonomnog nervnog sistema, 652
  Funkcija srži nadbubrežnih žlezda, 656
  „Alarm11 ili stress-reakeija simpatičkog nervnog sistema, 657
  Hipotalamus, 658
  Funkcije hipotalamusa, 659
  Budno stanje i san, 664
  Spavanje, 667
  Sporotalasno spavanje ili ne - REM spavanje, 668
  RHM spavanje ili paradoksalni san, 669
  Viša nervna delatnost , 670
  Pamćenje, 671
  Kraikotrajno pamćenje, 672
  Dugotrajno pamćenje, 673
  Učenje, 674
  Krvno-moždana i krvno-likvorna barijera, 677
  Cerebrospinalna tečnost, 678

  17. FIZIOLOG1JA ČULA (Danijela Kirovski), 681
  Čulo mirisa, 681
  Glavni olfaktivni sistem, 682
  Pomoćni olfaktivni sistem, 685
  Receptori čula mirisa, 686
  Prenos signala mirisa u centralni nervni sistem, 688
  Čulo ukusa, 689
  Receptori čula ukusa, 691
  Prenos signala ukusa u centralni nervni sistem, 695
  Čulo sluha, 696
  Funkcionalna anatomija uha, 697
  Puž (cochlea), 701
  Prenos signala zvuka u centralni nervni sistem, 704
  Lokalizacija izvora zvuka, 705
  Karakteristike čula sluha kod ptica, 706
  Čulo ravnoteže, 707
  Polukružni kanali, 707
  Otolitni organi (utrikulus i sakulus), 710
  Obrada informacije o ravnoteži u višim delovima centralnog nervnog sistema, 711
  Čulo vida, 712
  Očna jabučica, 713
  Optički sistem oka, 716
  Akomodacija oka, 718
  Retina, 721
  Fotoreceptori, 722
  Nervni putevi vida, 726
  Razlikovanje boja - Kolorni vid, 727
  Vidno polje i pokreti očiju kod domaćih životinja, 72


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Veterinarska fiziologija
  Izdavač: Naučna KMD
  Strana: 753 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 19,5 x 26 cm
  Godina izdanja: 2010
  ISBN: 978-86-6021-028-1
  RASPRODATO
  U pripremi je obnovljeno izdanje
  Ako želite da vam javimo kada bude u prodaji:

  Prijavite se ovde da biste mogli da rezervišete.


  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2020 Mikro knjiga