Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

n-gon • mnogougao
N-node failover pairs cluster • klaster N čvorova s parovima za premošćavanje otkaza
naked block • goli blok
name • ime
name • naziv
name box • polje za ime
name box • polje imena
name managing
name mangling • proširivanje imena
name resolution • razrešavanje imena
name server • server imena
name space • prostor imena
name token • imenski token
named • ime servera Bind (ne prevoditi ako je taj kontekst)
named anchor • imenovano sidro
named element • imenovani element
named elements • imenovani elementi
named formula • imenovana formula
named pipe • imenovana cev
named pipe • imenovani međuprocesni kanal
Named Pipe File System • sistem datoteka sa međuprocesorskim kanalima
named pipes • međuprocesorski kanali
named pipes • imenovani kanali
named range • imenovani raspon
named range • imenovani opseg
named selection set • imenovani skup izabranih objekata
named target • imenovano odredište
named view • imenovan prikaz
named worksheet cells • imenovane ćelije u radnom listu
namespace • imenski prostor