Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

M • M
M • mega (milion)
m-commerce • m-trgovina
m-commerce • mobilna trgovina
m-commerce • pokretna trgovina
m-commerce • mobilna elektronska trgovina
MAA • algoritam za proveru identiteta poruke
MAC • upravljanje pristupom medijumima
MAC • podsloj za upravljanje pristupom medijumima
MAC • kôd za proveru identiteta poruke
MAC • MAC podsloj
MAC sublayer
MACA • višekorisnički pristup uz izbegavanje sukoba
machine account • nalog mašine?
machine address • mašinska adresa
machine code • mašinski kod
machine cycle • mašinski ciklus
machine error • mašinska greška
machine instruction • mašinska instrukcija
machine language • mašinski jezik
machine learning systems • sistemi mašinskog učenja
machine program • mašinski program
machine readable • mašinski čitljiv
Macintosh File System • sistem datoteka Macintosh
MacOS • MacOS
MacOS • operativni sistem za Macintosh
macro • makro
macro • makro izraz
macro • makro naredba
macro • skript